Grundvillkor – Anlagda dammar och andra fördämningar

Detta grundvillkor gäller dig som anlägger en damm eller någon annan fördämning. Det gäller också dig som har en sådan anläggning på eller i anslutning till den mark som du brukar. Genom att följa grundvillkoret bidrar du till att bevara och förbättra vattenmiljön längs våra vattendrag.

Det här omfattar grundvillkoret

Detta grundvillkor omfattar dammar, våtmarker, vallar och andra anläggningar som begränsar vattnets flöde i landskapet. Vattenfyllda märgelhål omfattas inte, eftersom de inte begränsar vattnets flöde. Naturliga våtmarker omfattas inte heller, och anlagda våtmarker omfattas bara om de har anlagts på ett sätt som dämmer upp och begränsar vattnets flöde. Invallningar omfattas även om de bara begränsar vattnets flöde i samband med högvatten.

Grundvillkoret omfattar anläggningar som ingår i, eller har anknytning till din jordbruksverksamhet. Dammar i odlingslandskapet ingår om de inte används i annan verksamhet, exempelvis som kraftverksdammar för elproduktion. Dammar på tomtmark eller i skogsmark ingår bara om syftet är att minska växtnäringsbelastningen från jordbruksmark eller om de ingår i jordbruksverksamheten på något annat sätt.

Du som har ansvar för en damm eller annan fördämning

Du som har ansvar för en dammanläggning ska använda, sköta och underhålla den så att inga allmänna eller enskilda intressen skadas. Du ska också genom din egenkontroll hålla koll på hur dammen påverkar människors hälsa eller miljön.

Användning

Vissa anläggningar används aktivt, till exempel genom att öppna och stänga luckor eller pumpa vatten till eller ifrån anläggningen. Exempel på felaktig användning kan vara att dammluckorna öppnas för mycket eller för lite, så att det blir skador uppströms eller nedströms, eller i värsta fall ger skador på dammvallen som riskerar att leda till ett dammhaveri. Felaktig användning kan också vara att strypa vattentillförseln till fiskvägar så att de fria vandringsvägarna blockeras.

Om du har tillstånd eller om du har gjort en anmälan till länsstyrelsen kan det finnas ytterligare krav på hur anläggningen får användas i det beslut som du har fått.

Underhåll

Du ska alltid underhålla din anläggning så att inga allmänna eller enskilda intressen skadas. En skada kan uppkomma efter hand, till exempel genom att sediment samlas i dammen, på grund av erosion eller till följd av igenväxning. Skador kan också uppkomma plötsligt i samband med ett dammhaveri. Det är därför viktigt att se till att inte fördämningen läcker på ett sätt som riskerar att skapa erosion i dammvallen och att det inte växer träd på vallen som riskerar att blåsa omkull och skada den.

Om anläggningen är utformad med fiskväg ska du se till att hålla passagen fri.

Om du har tillstånd ska anläggningen underhållas så att den behåller utformningen i tillståndet. Om du har gjort en anmälan till länsstyrelsen ska anläggningen underhållas så att den behåller den utformning som du har beskrivit i anmälan, om det inte står något annat i ditt beslut. Underhållet ska genomföras innan några allmänna eller enskilda intressen skadas.

Egenkontroll

Egenkontroll handlar om att känna till hur verksamheten påverkar människors hälsa och miljön och att ha rutiner för att hantera de risker som finns med verksamheten.

Om din dammanläggning utgör en risk för miljön ska du ha rutiner för att hantera den risken. Det kan exempelvis handla om att hålla koll på vattennivåerna uppströms dammen, vattenflödet nedströms dammen och att eventuella fiskvägar hålls fria. Håll också koll på när det är dags att underhålla dammen så att det inte blir någon risk att dammen brister, eller att det uppstår skador på allmänna eller enskilda intressen av någon annan anledning.

Kravet på egenkontroll gäller hela din verksamhet, men detta grundvillkor omfattar bara de delar som har koppling till vattenuttag eller uppdämning av vatten. Du som har tillstånd eller har anmält din anläggning ska dokumentera din egenkontroll. Detta är en del av grundvillkoret.

Även när det inte krävs dokumentation är det bra att dokumentera egenkontrollen. Om anläggningen blir ifrågasatt ska du kunna visa hur vattennivåerna och vattenflödena var innan vattnet dämdes upp. Då kan dokumentationen vara en god hjälp.

Du som anlägger en damm eller annan fördämning

Grundvillkoret gäller även för dig som anlägger eller har anlagt en damm eller annan fördämning efter den 1 januari 2023. Du ska följa de regler som gäller i ditt fall.

Om du har tillstånd enligt miljöbalkens 11 kapitel

Huvudregeln är att du behöver tillstånd för att dämma upp vatten. En varaktig invallning behöver alltid tillstånd, eftersom den omfattas av reglerna för markavvattning. För övriga anläggningar kan det i vissa fall räcka att du gör en anmälan till länsstyrelsen, se vidare under rubriken Om du har gjort en anmälan.

Om du har ett tillstånd ska anläggningen vara placerad och utformad så som det står i tillståndet.

Om du har gjort en anmälan

Om du anlägger en våtmark med en yta på högst 5 hektar kan det räcka att du anmäler detta till länsstyrelsen. Detsamma gäller om du anlägger en damm i ett vattendrag och dammens bottenyta är högst 500 kvadratmeter. Även om din anläggning inte är större än så kan länsstyrelsen ställa krav på tillstånd, om din anläggning får en stor påverkan på miljön.

Om du har anmält din anläggning till länsstyrelsen ska den vara placerad och utformad så som du har beskrivit den i din anmälan och enligt beslutet i anmälningsärendet.

Om din anläggning ligger inom ett Natura 2000-område kan du ha fått ett separat tillstånd för detta. I så fall ska anläggningen vara placerad och utformad så som det står i tillståndet.

Om din anläggning ligger inom ett vattenskyddsområde kan du behöva tillstånd för att schakta. Det är vanligt att schaktning regleras i föreskrifter för området, eftersom det innebär att man tar bort det skyddande jordlagret ovanför grundvattenytan. Kontakta din kommun om du är osäker på vad som gäller för schaktning i ditt område.

Om du varken har tillstånd eller har gjort en anmälan

Om det är uppenbart att din anläggning inte skadar några allmänna eller enskilda intressen behöver du varken söka tillstånd eller göra en anmälan. För att det ska vara uppenbart får det exempelvis inte finnas någon risk att anläggningen medför att grannens mark uppströms blir för blöt eller att det blir för lite flöde nedströms. Tänk också på att allmänna eller enskilda intressen kan skadas om anläggningen hindrar fiskar att röra sig utefter vattendraget, om dammvallen saknar bräddavlopp och det finns risk att den kan skadas av erosion vid höga flöden eller om anläggningen ligger inom eller intill ett Natura 2000-område.

Om du inte har något tillstånd och inte heller har anmält din anläggning till länsstyrelsen ska du kunna förklara hur du har kommit fram till att det är uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen skadas.

Om din anläggning ligger inom ett vattenskyddsområde kan du behöva tillstånd för att schakta. Det är vanligt att schaktning regleras i föreskrifter för området, eftersom det innebär att man tar bort det skyddande jordlagret ovanför grundvattenytan. Kontakta din kommun om du är osäker på vad som gäller för schaktning i ditt område.

Senast granskad: 2024-01-25

Till toppen