Grundvillkor – Mark­täckning efter skörd

En viss andel av din åker­mark ska vara bevuxen under hösten eller lämnas obe­arbetad efter att du har skördat. Grund­villkoret omfattar hela landet, men kraven är olika i olika delar av landet. Villkoret omfattar perioden från det att huvudgrödan har skördats och till tidigaste brytningsdatum.

Mark­täckningen ska bidra till att minska växt­närings­läckaget, minska jord­erosionen och till att bi­behålla mull­halten i marken.

Tidpunkt när du tidigast får bryta mark­täckningen

Det gäller olika tid­punkter för när du får bryta mark­täckningen i olika delar av landet.

Skåne län, Hallands län och Blekinge län

I Skåne län, Hallands län och Blekinge län får du bryta mark­täckningen tidigast den 20 oktober.

Observera att det finns regler för höst- och vinterbevuxen mark som först behöver följas och att fånggrödor sådda efter den 31 juli, samt vall och fånggrödor med mer än en fjärdedel baljväxter, inte får brytas förrän vid efterföljande vårbruk.

Östergötlands län, Jönköpings län, Kronobergs län, Kalmar län, Gotlands län, Västra Götalands län, Örebro län, Uppsala län, Stockholms län, Västmanlands län, Södermanlands län och stödområde 6–13 i Värmlands län

I Östergötlands län, Jönköpings län, Kronobergs län, Kalmar län, Gotlands län, Västra Götalands län, Örebro län, Uppsala län, Stockholms län, Västmanlands län, Södermanlands län och stödområde 6–13 i Värmlands län får du bryta mark­täckningen tidigast den 10 oktober.

Observera att det finns regler för höst- och vinterbevuxen mark som först behöver följas och att fånggrödor sådda efter den 31 juli, samt vall och fånggrödor med mer än en fjärdedel baljväxter, inte får brytas förrän vid efterföljande vårbruk.

Gävleborgs län, stödområde 1–5 i Värmlands län och Dalarnas län utanför stödområde 1–3

I Gävleborgs län, stödområde 1–5 i Värmlands län och i Dalarnas län utanför stödområde 1–3 får du bryta mark­täckningen tidigast den 1 oktober.

Jämtlands län, Västernorrlands län, Västerbottens län, Norrbottens län, och i stödområde 1–3 i Dalarnas län

I Jämtlands län, Västernorrlands län, Västerbottens län, Norrbottens län, och i stödområde 1–3 i Dalarnas län får du bryta mark­täckningen tidigast den 15 september.

Andel mark­täckning

Det gäller olika krav på hur stor andel av åker­marken som ska ha mark­täckning i olika delar av landet. Som åkermark räknas all åkermark oavsett om den är klassad som permanent gräsmark och permanent gröda eller inte.

Skåne län, Hallands län och Blekinge län

I Skåne län, Hallands län och Blekinge län ska du ha mark­täckning på minst 70 procent av åker­marken.

Du kan få undan­tag från kravet för att genom­föra mekanisk be­arbetning i följande fall:

 • efter skörd av potatis
 • för att bekämpa ogräs om du är certi­fierad för eko­logisk produkt­ion i enlighet med för­ordning (EU) 2018/848
 • för att bekämpa renkavle (Alopecurus myosuroides), ett ogräs som kan vara resistent mot kemiska ogräs­medel.

Om du vill använda denna möjlig­het till undan­tag ska du anmäla det till läns­styrelsen.

Du som använder undan­tagen måste ändå ha en mark­täckning på minst 60 procent. Det mot­svarar kravet som finns för höst- och vinter­bevuxen mark i Skåne län, Hallands län och Blekinge län i för­ordningen (1998:915) om miljö­hänsyn i jord­bruket.

Östergötlands län, Jönköpings län, Kronobergs län, Kalmar län, Gotlands län och Västra Götalands län

I Östergötlands län, Jönköpings län, Kronobergs län, Kalmar län, Gotlands län och Västra Götalands län ska du ha mark­täckning på minst 50 procent av åker­marken.

Örebro län, Uppsala län, Stockholms län, Västmanlands län, Södermanlands län och stödområde 6–13 i Värmlands län

I Örebro län, Uppsala län, Stockholms län, Västmanlands län, Södermanlands län och stödområde 6–13 i Värmlands län ska du ha mark­täckning på minst 40 procent av åker­marken.

Gävleborgs län, Dalarnas län, Jämtlands län, Västernorrlands län, Västerbottens län, Norrbottens län och stödområde 1–5 i Värmlands län

I Gävleborgs län, Dalarnas län, Jämtlands län, Västernorrlands län, Västerbottens län, Norrbottens län och stödområde 1–5 i Värmlands län ska du ha mark­täckning på minst 30 procent av åker­marken.

Godkänd mark­täckning

Marktäckning krävs mellan skörd av årets huvudgröda och tidigast brytningsdatum. Följande grödor och annan växtlig­­het är godkända som mark­täckning:

 • vall
 • höstsådda grödor
 • sockerbetor, foder­socker och foder­betor, mo­rötter, röd­betor och andra liknande rot­växter
 • sent skördade kål­växter
 • fång- och mellan­grödor
 • bevuxen träda
 • stubbåker efter spann­mål och olje­växter
 • fleråriga grödor som ger upprepade skördar, vilket inkluderar energiskog.

Sockerbetor, fodersocker- och foderbetor, morötter, rödbetor och andra liknande rotväxter samt sent skördade kålväxter är godkänd mark­täckning på samma sätt som i regler kring höst- och vinter­bevuxen mark, det vill säga oavsett skörde­­tidpunkt.

Jordbearbetning inför sådd

Inför etablering av höstgrödor, vall, fånggrödor och mellangrödor är det tillåtet med jord­bearbetning. Höstgrödor och vall ska etableras enligt god jordbruks­hävd och fång- och mellangrödor ska etableras enligt villkoren som finns enligt stöden för dessa för att det ska räknas som godkänd mark­täckning.

Författningar

Söker efter 2022:29

Söker efter 2004:62

Senast granskad: 2024-01-25

Till toppen