Stöd till unga jordbrukare 2024

Om du är jordbrukare och är 40 år eller yngre kan du få ett stöd som hjälper dig att komma igång med din verksamhet. För att få stödet ska du ha startat ett jordbruks­företag för första gången. Du kan få stödet för högst 200 hektar och du kan som längst få stödet till och med 2027.

Det kan du få stöd för

Stödet är till för att hjälpa unga jordbrukare att komma igång med sin nystartade jordbruksverksamhet. Det är ett viktigt led i att ha en fortsatt jordbruksproduktion inom landet. Om din situation stämmer in på villkoren nedan kan du få ett stödbelopp för varje hektar jordbruksmark som du också får gårdsstöd för.

Du kan få stödet som längst till och med 2027

Du kan få stödet för högst 200 hektar och du kan som mest få stödet varje år till och med 2027. Om du har sökt stödet tidigare än 2024 kan du få det som längst i totalt 5 år. Femårsperioden räknas från och med första året du sökte stödet till unga jordbrukare.

Så mycket pengar kan du få

Ersättningsnivån kan variera från år till år, men 2024 kommer stödbeloppet kommer att ligga någonstans mellan 85 och 157 euro per hektar jordbruksmark som du får gårdsstöd för. 2023 var stödbeloppet 104,44 euro per hektar. Stödet bestäms i euro men du får det utbetalt i kronor. Växelkursen fastställs av Europeiska central­banken den sista bankdagen före den 1 oktober. 

För 2023 års utbetalningar var kursen 1 euro = 11,5325 kronor.

Vi kan ibland dra av pengar om det finns risk för att EU:s budget överskrids

Du kan ibland få en minskning av ditt stöd om du får mer än 2 000 euro i gårdsstöd, nötkreatursstöd, stöd till unga jordbrukare, ersättning för kolinlagring och minskat kväveläckage (fånggröda, mellangröda eller vårbearbetning), ersättning för precisionsjordbruk – planering och ersättning för ekologisk produktion.

Minskningen görs för att EU:s budget inte ska överskridas under året, eller om EU:s reserv för kriser inom jordbrukssektorn inte räcker till. Det är samma avdrag som görs i alla medlemsländer.

Minskningen är en viss procentsats av det belopp som överstiger 2 000 euro. EU‑kommissionen beslutar avdragets storlek i procent i november varje år, om det blir ett avdrag.

Villkor för stödet

För att få stödet till unga jordbrukare finns det vissa villkor du måste följa för att få fullt stöd. Det här är en sammanfattning av villkoren. Du kan läsa mer om varje villkor under rubrikerna nedan. Villkoren är att

 • du ska vara 40 år eller yngre
 • du ska ha startat ditt jordbruksföretag för högst 5 år sedan
 • du ska inte ha bedrivit någon annan jordbruksverksamhet tidigare, än den du söker stöd för nu
 • du ska kunna visa att du är ansvarig
 • du ska bedriva jordbruk på och ha gårdsstöd för minst 4 hektar
 • du ska ha minst gymnasie­examen (behöver inte vara inom lantbruk) eller motsvarande utländsk utbildning, eller arbetslivs­erfarenhet inom jordbruk-, trädgård- eller rennäring från motsvarande 12 månaders heltids­arbete
 • du ska följa grundvillkoren.

Du ska vara 40 år eller yngre

För att få söka ska du vara 40 år eller yngre första året du söker. Det innebär att du som söker stödet för första gången i år ska vara född 1984 eller senare. Har du redan fått stödet till unga jordbrukare tidigare kan du fortsätta att söka stödet de återstående år som du har rätt till enligt stödvillkoren, dock maximalt fem år totalt. 

Du måste startat ditt jordbruksföretag för högst 5 år sedan

För att få stöd måste du ha startat ditt jordbruksföretag inom de 5 år som föregår din första ansökan om stöd till unga jordbrukare. Om du sedan tidigare varit ägare eller delägare i en jordbruksverksamhet, varit firmatecknare och fattat beslut om ekonomi, ledning och den dagliga verksamheten räknas det som att ha startat jordbruksverksamhet. Det spelar ingen roll hur stor eller liten verksamheten har varit.

Du ska vara nystartare

Du måste också vara nystartare, vilket innebär att du inte får ha bedrivit någon annan jordbruksverksamhet tidigare. Det måste alltså vara samma verksamhet som den du startat för högst 5 år sedan som du nu söker stöd för. Om du bara har ändrat bolagsform i din jordbruksverksamhet så räknas det fortfarande som samma verksamhet.

Du måste kunna visa att du är ansvarig

Du måste vara ansvarig för jordbruksverksamheten och fatta beslut om ekonomi, ledning och den dagliga verksamheten. Detta måste du kunna visa vid kontroll eller om länsstyrelsen begär in kompletterande underlag. Till exempel ska du kunna visa information från Skatteverket om du har haft någon inkomst från jordbruksverksamheten eller inte under tidigare år. Du ska även kunna visa upp köpeavtal, ägarbevis eller leasingavtal för maskiner och gård samt fakturor och mötesprotokoll för att styrka ditt ansvar över jordbruksverksamheten.

Du måste bedriva jordbruk på minst 4 hektar jordbruks­mark

För att få stödet till unga jordbrukare är grundregeln att din ansökan om gårdsstöd, ersättning för precisionsjordbruk – planering, ersättning för mellangröda för kolinlagring, fånggröda och vårbearbetning för minskat kväveläckage, ersättning för ekologisk produktion och stöd till unga jordbrukare måste omfatta minst 4 hektar jordbruksmark.

Om du inte har minst 4 hektar jordbruksmark, så kan du ändå få stödet till unga jordbrukare utbetalt om du får nötkreatursstöd och det totala beloppet för gårdsstöd, ersättning för precisions­jordbruk – planering, ersättning för mellangröda för kolinlagring, fånggröda och vårbearbetning för minskat kväveläckage, ersättning för ekologisk produktion, nötkreatursstöd och stöd till unga jordbrukare uppgår till minst 100 euro.

Du måste kunna visa att du har lämplig utbildning eller lämplig arbetslivserfarenhet

För att få stöd till unga jordbrukare måste du kunna visa att du har lämplig utbildning eller lämplig arbetslivserfarenhet. Lämplig utbildning är svensk gymnasi­eexamen eller motsvarande utländsk utbildning. Det behöver inte vara inom lantbruk. Svensk gymnasie­examen är antingen från ett yrkes­program eller högskole­förberedande program. Svensk gymnasieexamen infördes 2011 och utfärdades första gången 2014. Om du har en utbildning som är äldre räknas även den som lämplig om den motsvarar gymnasieexamen

Motsvarande utländsk utbildning

För att få svar på om din utländska utbildning motsvarar svensk gymnasieexamen kan du ansöka om ett utlåtande från Universitets- och högskolerådet eller använda dig av myndighetens bedömningstjänst.

Lämplig arbetslivserfarenhet

Om du inte har lämplig utbildning kan du ändå ha rätt till stöd till unga jordbrukare om du istället har lämplig arbetslivserfarenhet. Lämplig arbetslivserfarenhet är minst 12 månaders heltidsarbete eller motsvarande, inom jordbruks-, trädgårds- eller rennäring. Om du inte har haft en heltidsanställning kan du ha nått upp till motsvarande 12 ­månaders heltidsarbete med lägre anställningsgrad under en längre tid.

Intyg om lämplig utbildning eller lämplig arbetslivserfarenhet

Du ska skicka in intyg om lämplig utbildning eller lämplig arbetslivserfarenhet ihop med din SAM‑ansökan. Intyget ska ha kommit in senast den 11 april 2024, eller inom den tid som länsstyrelsen bestämmer att du har möjlighet att komplettera din ansökan. Ett intyg om lämplig utbildning kan vara ett intyg om gymnasieexamen.

Ett intyg om arbetslivserfarenhet kan vara ett arbetsgivarintyg från din arbetsgivare. Om du haft eget företag kan det istället vara ett arbetsintyg som någon annan har skrivit på. Den personen kan vara en revisor eller en person som har haft hand om bokföringen eller haft insyn i verksamheten. Om du inte får tag på en sådan person går det bra med någon som du har förtroende för och som väl känner till dig och verksamheten, till exempel en person från någon branschorganisation. Intyget om arbetslivserfarenhet måste innehålla en beskrivning av dina arbetsuppgifter, anställningsgrad och anställningstid.

Om du redan har skickat ett godkänt intyg om lämplig utbildning eller lämplig arbetslivserfarenhet i samband med tidigare års ansökan, behöver du inte skicka in det på nytt.

Ytterligare villkor för juridisk person

Du kan även få stödet om du bedriver din jordbruksverksamhet som exempelvis ett aktiebolag eller handels­bolag (juridisk person). Då behöver du eller någon annan som ingår i den juridiska personen (bolaget) uppfylla villkoren för stödet enligt villkoren ovan och dessutom

 • äga en del av den juridiska personen och
 • vara firmatecknare för den juridiska personen.

Observera att alla kriterier måste vara uppfyllda.

Om en annan juridisk person helt eller tillsammans med andra kontrollerar bolaget som du bedriver din jordbruksverksamhet i, ska villkoren uppfyllas även för denna juridiska person.

Intyg om ägandeförhållanden för juridisk person

Du behöver skicka med ett intyg med en redovisning av ägarförhållanden tillsammans med din ansökan. Intyget ska ha kommit in till länsstyrelsen senast den 11 april 2024. För aktiebolag räcker det med en kopia från aktieboken eller från ett avtal som visar detta. För handels- och kommanditbolag kan underlag som visar ägandeförhållanden vara exempelvis registreringsbevis från Bolagsverket. Om du redan har skickat intygen i samband med tidigare års ansökan och ägarfördelningen är oförändrad kan du i stället bekräfta i ansökan att tidigare inskickat underlag fortfarande gäller. Först när länsstyrelsen har fått in intygen eller bekräftelsen räknas det som att din ansökan har kommit in.

Om intygen eller bekräftelsen av tidigare inskickade underlag kommer in efter den 11 april minskar vi ditt stöd med 1 procent för varje arbetsdag som de eller den är försenade. Om intygen eller bekräftelsen av tidigare inskickade underlag kommer in efter den 6 maj får du inget stöd alls 2024.

Du måste vara aktiv jordbrukare

För att få det här stödet utbetalt måste du uppfylla minst ett av de krav som finns för att du ska räknas som aktiv jordbrukare:

 • Du ska ha mer än 36 hektar jordbruksmark totalt i din SAM‑ansökan.
 • Du ska ha mer än 50 djurenheter totalt i din SAM‑ansökan.
 • Du ska ha fått max 5 000 euro utbetalt i så kallade direktstöd för föregående år.
 • Du kommer att få max 5 000 euro utbetalt i så kallade direktstöd innevarande år.

Du räknas automatiskt som aktiv jordbrukare om du uppfyller något av de fyra kraven, men du kan uppfylla kravet på att vara aktiv jordbrukare även om ingen av de fyra punkterna stämmer in på dig. Länsstyrelsen kommer då att begära att få en komplettering, och då kan du till exempel visa att du uppfyller kravet på att vara aktiv jordbrukare genom att visa kostnader eller intäkter från din verksamhet.

De här stöden och ersättningarna räknas till direktstöden

 • Gårdsstöd (inklusive omfördelning av stöd)
 • Stöd till unga jordbrukare
 • Nötkreatursstöd
 • Ersättning för ekologisk produktion
 • Ersättning för precisionsjordbruk – planering
 • Ersättning för kolinlagring och minskat kväveläckage:
  • Ersättning för fånggröda
  • Ersättning för mellangröda
  • Ersättning för vårbearbetning

Så här räknas dina djur om till djurenheter

Så här räknas dina djur om till djurenheter
DjurartAntal djurenheterAntal djur som motsvarar 1 djurenhet
Nötkreatur som är äldre än 2 år1,001,00
Ungnöt (6 månader–2 år)0,601,67
Suggor0,502,00
Tackor0,205,00
Getter (hondjur)0,205,00
Slaktsvin (slaktade)0,303,33
Slaktkycklingar0,0333,33
Värphönor0,01471,43


Följ grundvillkoren

För att få fullt stöd måste du följa grundvillkoren. Grundvillkoren är regler som till exempel handlar om hur du ska sköta dina djur och din mark.

Så söker du stödet och gör ändringar

Du söker stödet i e‑tjänsten SAM Internet. Sista dag att söka 2024 är den 11 april. Om din ansökan kommer in efter den 11 april minskar vi ditt stöd med 1 procent per arbetsdag som ansökan är försenad. Om ansökan kommer in efter den 6 maj får du inget stöd alls 2024.

Om du ska söka jordbrukarstöd för första gången så behöver du kontakta din länsstyrelse för att få ett kundnummer.

Ändra i ansökan

Du kan ändra i din SAM‑ansökan efter att du har skickat in den. Det är viktigt att du hela tiden ser till att uppgifterna i ansökan stämmer med verkligheten.

Du har möjlighet att i vissa fall ändra i din ansökan för att undvika avdrag på stöden. Vi använder satellitbilder för att göra uppföljning av din jordbruksmark. Om det vi ser i uppföljningen skiljer sig från det du uppgett i din SAM‑ansökan informerar vi dig så att du får möjlighet att ändra i din ansökan för att slippa avdrag på stöden.

Du kan lägga till mark i din ansökan fram till den 17 juni. Fram till den 31 augusti kan du ändra skiftes­gränser och grödor förutsatt att den sökta arealen inte ökar. Du kan dra tillbaka hela eller delar av din ansökan fram till den 31 oktober.

Läs mer om vilka ändringar du kan göra och hur det går till när vi följer upp din jordbruksmark.

Utbetalning av stödet

Vi börjar betala ut stödet i december 2024.

Stödet till unga jordbrukare bestäms i euro men du får det utbetalt i kronor. Växelkursen fastställs av Europeiska centralbanken den sista bankdagen före den 1 oktober.

Om du får en kontroll på din gård som visar att det finns skillnader mellan det du angett i din ansökan och verkligheten kan det leda till att du får din utbetalning senare än planerat.

När vi har fattat beslut om utbetalning kan du se hur mycket pengar du får på Mina sidor.

Uppföljning av jordbruksmark, kontroller och avdrag

Vi använder satellitbilder för att göra uppföljning av din jordbruksmark. Om det vi ser i uppföljningen skiljer sig från de uppgifter du har uppgett i din SAM-ansökan får du ett brev om det. För att slippa avdrag på stöden har du möjlighet att ändra i din ansökan eller visa att du uppfyller villkoren för stödet genom att skicka in foton med appen Geofoto.

Kontroller

Länsstyrelsen kontrollerar att din ansökan stämmer med verkligheten och att du följer alla villkor och grundvillkor. Om det visar sig att det finns fel i din ansökan får du ett brev och då kan du i vissa fall ändra din ansökan för att undvika avdrag på stödet. Länsstyrelsen kan också göra kontrollbesök på ett mindre antal gårdar. Du får oftast veta i förväg om du ska få besök av en kontrollant.

Avdrag

Om du inte följer villkoren som gäller för stödet kan du få avdrag.

Om du drabbas av en oförutsedd händelse

Om en oförutsedd händelse gör att du inte kan uppfylla villkoren så kan du ändå ha rätt till stödet. Oförutsedda händelser kan vara

 • naturkatastrofer eller allvarliga väderhändelser, till exempel stormar, översvämningar eller torka
 • att djurstallar förstörs, till exempel i en brand
 • utbrott av allvarliga djur- och växtsjukdomar eller allvarliga växtskadegörare
 • att vildsvin bökat upp och förstört din mark
 • att staten tvångsinlöser din mark, så kallad expropriation
 • långvarig arbetsoförmåga eller dödsfall hos stödmottagaren.

Du ska anmäla den oförutsedda händelsen skriftligt till din länsstyrelse tillsammans med en redogörelse och underlag som visar vad som har hänt. Det ska du göra inom 15 arbetsdagar från den dag då du har möjlighet att göra det. Du kan mejla eller skicka ett brev.

Frågor och svar

Vad gäller om jag vill överlåta eller ta över mark, djur eller åtagande?

Det finns mycket att tänka på vid en överlåtelse eller ett övertagande, framför allt beroende på när den sker. Vi rekommenderar att du planerar överlåtelsen i så god tid som möjligt innan du skickar in din SAM‑ansökan. Du hittar all information på vår sida om överlåtelse

Ansökan om övertagande måste alltid skickas in om den nya sökanden har ett annat person- eller organisationsnummer. Detta gäller alltså även om det är en familjemedlem som ska ta över eller om du ska ändra företagsform.

Jag har fått ett beslut som gäller ett stöd som jag sökte för ett par år sedan. Hur såg webbinformationen ut då?

Om du vill läsa tidigare års webbinformation i PDF-format kan du kontakta Jordbruksverkets kundtjänst.

Kontakta oss om du har frågor

Du kan ställa frågor till oss här på vår webbplats och också se svaren på frågor som andra har ställt.

Du kan också ringa länsstyrelsernas kundsupport för jordbrukarstöd.

Gäller det Västernorrlands län ska du i stället ringa det här numret.

Du kanske också är intresserad av det här

Senast granskad: 2024-01-25

Till toppen