Startstöd

Du kan få startstöd om du är 40 år eller yngre och startar, tar över eller skalar upp ett jordbruks-, trädgårds- eller rennärings­företag. Du söker både stöd och utbetalning i vår e-tjänst.

Syftet med stödet är att göra det lättare för unga att starta eller ta över en jordbruks­verksamhet. Stödet ska främja generations­skiften.

Vem kan få stöd?

Du som är 40 år eller yngre kan få stödet om du startar eller tar över ett jordbruks-, trädgårds- eller rennärings­företag. Du kan också få stödet om du skalar upp en mindre verksamhet, som du tidigare startat, till att bli affärsmässig. Du kan arbeta heltid eller halvtid i företaget.

Företaget ska vara inriktat på primär­produktion. Primär­produktion är till exempel mjölk­produktion, kött­produktion, växt­odling, odling av energi­grödor och biodling.

Ansökan om stöd ska ha kommit in senast 24 månader efter att du uppfyller villkoren för stödet.

Du anses ha startat eller tagit över företaget när du är ägare eller delägare av företaget och har faktisk och varaktig kontroll när det gäller beslut som gäller ledningen av företaget, ersättningar och ekonomiska risker.

Det är bara fysiska personer som kan få stödet. Om du startar eller tar över ett företag som är en juridisk person, till exempel ett aktiebolag, är det du som fysisk person som söker stödet.

Om det är flera unga personer som startar, tar över eller skalar upp en verksamhet så kan alla få fullt startstöd, om var och en uppfyller villkoren för stödet.

Kontakta länsstyrelsen eller Sametinget om du har frågor

Om du har frågor om din stödansökan ska du kontakta länsstyrelsen eller Sametinget som ansvarar för handläggningen av stödet.

Så mycket stöd kan du få

Hur mycket stöd du kan få beror på företagets produktions­potential:

 • 150 000 kronor om produktions­potentialen motsvarar ett halvtids­arbete på minst 860 timmar
 • 300 000 kronor om produktions­potentialen motsvarar ett heltids­arbete på minst 1 720 timmar

Beloppet betalas ut i två omgångar. Den första utbetalningen om­fattar två tredje­delar av beloppet, och slut­utbetalningen omfattar den sista tredje­delen. Du kan söka den första utbetalningen efter att du fått ditt beslut om stöd.

Villkor för stödet

Här är villkoren som gäller för stödet. Du kan också se villkoren i ditt beslut om stöd.

 • När du söker stödet ska det vara första gången som du äger ett affärsmässigt jordbruks-, trädgårds- eller rennäringsföretag.
 • Du ska senast från det datum som ansökan lämnas in avse att bedriva jordbruks-, trädgårds-, eller rennäringsverksamhet. Detta ska framgå i affärsplanen som du gör i e-tjänsten i samband med att du söker stödet.
 • Om ingen annan verksamhet bedrivs får du som arrenderar ut din mark räkna etablerings­tidpunkten från det datum då arrendet upphör.
 • Du får vara högst 40 år när du skickar in din ansökan.
 • Du ska ha minst gymnasie­examen eller motsvarande utländsk utbildning, eller arbetslivs­erfarenhet inom jordbruk-, trädgård- eller rennäring som motsvarar minst 12 månaders heltids­arbete.
 • Du ska göra en affärsplan för företagets utveckling. Affärs­planen ska sträcka sig minst 3 år och högst 5 år framåt i tiden. Du gör affärs­planen genom att svara på frågor om din verksamhet i e-tjänsten.
 • Du ska börja genomföra de aktiviteter som du har angett i din affärs­plan senast 9 månader efter att du har fått ditt beslut om stöd.
 • När du har genomfört aktiviteterna i din affärs­plan ska din arbets­insats i företagets verksamhet inom jordbruk, trädgård eller rennäring vara minst 860 standardtimmar per år för halvtid och minst 1 720 standardtimmar per år för heltid.
 • När du söker slututbetalning ska intäkterna från jordbruksverksamheten (inklusive direktstöd) ha uppgått till minst en tredjedel av företagets totala intäkter under ett räkenskapsår under de senaste 24 månaderna.

Fler villkor för rennäringsföretag

Förutom villkoren ovan gäller även det här om du har ett rennärings­företag:

 • Du ska ha en mentor i minst 3 år.
 • Du ska vara medlem i och aktiv inom samebyn när du har skickat in din ansökan till Sametinget.

Fler villkor om du äger eller startar företaget tillsammans med någon annan

Det finns särskilda regler för dig som ska bli del­ägare i ett befintligt företag eller ska starta ett företag tillsammans med andra personer.

Du ska ha faktisk och långsiktig kontroll över företaget och ingen annan ska kunna ta beslut i företaget utan medgivande från dig.

Ni kan vara flera unga företagare som tar över eller startar samma företag. Alla kan få fullt startstöd, förutsatt att var och en uppfyller alla villkor för stöd. Ni ska i så fall tillsammans ansvara för företaget och ha faktisk och långsiktig kontroll över det. Det visar ni genom innehavet av aktier, andelar och röster.

Informera om investeringen eller projektet och använd rätt EU‑logotyp

När du får pengar från EU måste du informera om ditt projekt och tala om att pengarna delvis kommer från EU. Om du inte följer villkoren för information och logotyper blir det avdrag på stödet. I ditt beslut om stöd kan du läsa om vad som gäller för dig. Här kan du läsa mer om vad som gäller generellt kring informationskrav och EU‑logotyp.

Så söker du stödet

Du söker stödet i vår e-tjänst.

I din ansökan behöver du bland annat skicka med de här underlagen:

 • registreringsbevis eller registrering av mervärdesskatt, F-skatt eller SA-skatt
 • eventuella kontrakt avseende köp eller övertagande av gård/företag
 • eventuella avtal om köp av mark eller andra produktions­medel
 • eventuella arrendeavtal
 • eventuella avtal om upplåtelse av andra produktions­medel
 • företagets senaste balans- och resultaträkning, föregående ägares bokslut eller en öppningsbalansräkning.

Det finns tre olika sätt för myndigheten som handlägger att hantera ansökningar som kommer in. Ansökningarna kan hanteras:

 • allteftersom de kommer in till myndigheten
 • i så kallade beslutsomgångar vid några specifika tillfällen under året
 • i utlysningar.

Vad som är aktuellt i ditt fall ser du på webbplatsen hos den myndighet som ska handlägga din ansökan. Du hittar webbadressen under rubriken Poängsättning av din ansökan.

Vid löpande handläggning fattas beslut i ärendena i den ordning ansökningarna kommer in. Vid beslutsomgångar och utlysningar har det ingen betydelse när under ansökningsperioden en ansökan kommit in. När ansökningstiden är slut rangordnas ansökningarna efter hur väl de fyller stödets syfte och sedan fattas beslut.

Fullmakt behövs i vissa fall

Du kan ge fullmakt till någon annan, till exempel en familje­medlem eller en konsult, så att den personen kan göra ansökan åt dig.

Poängsättning av din ansökan

Här kan du läsa om poängsättningen som görs av alla ansökningar för att välja ut vilka ansökningar som ska få stöd. Här finns också information som du behöver när du gör din ansökan i e-tjänsten.

Uppgifterna du lämnar avgör vilken poäng din ansökan får

Alla ansökningar poängsätts utifrån olika poängkrav. Du som söker stöd får vägledning i e‑tjänsten om vilka svar och underlag som du behöver lämna. I e‑tjänsten kan du också se hur dessa efterfrågade uppgifter kommer att bedömas och vilka krav som gäller för att få poäng.

Det är handläggare på den myndighet som handlägger stödet som bedömer hur väl dina lämnade uppgifter uppfyller poängkraven och sedan poängsätter din ansökan. Din ansökan kan som mest få 1 000 poäng.

För att du ska kunna få stöd måste din ansökan nå upp till en minimipoäng. Myndigheten som handlägger din ansökan har bestämt en aktuell minimipoäng för stödet. Du hittar den aktuella minimipoängen på myndighetens webbplats. Där ser du också ifall ansökningarna hanteras allteftersom de kommer in till myndigheten, eller om de hanteras i så kallade beslutsomgångar vid specifika tillfällen under året eller genom utlysningar.

Regionala prioriteringar för stödet

Det kan finnas regionala prioriteringar som du behöver känna till när du gör din ansökan i e-tjänsten. Det kan handla om prioriteringar i en regional utvecklingsplan, en regional strategi eller liknande styrdokument. Läs mer på webbplatsen för den myndighet som handlägger stödet.

Webbplatser för myndigheter som handlägger stödet

Varje myndighet har gjort egna val av minimipoäng, val av hantering av ansökningar, och eventuella regionala prioriteringar. Information finns på respektive myndighets webbplats.

Du som söker stöd i e-tjänsten har redan valt den myndighet som kommer att handlägga din ansökan. Du väljer samma myndighet här för att få aktuell information som gäller för din ansökan.

Urvalsmall som du behöver använda

Det finns en mall som du behöver använda när du gör din ansökan i e-tjänsten. I mallen finns instruktioner för hur du fyller i den. Den ifyllda mallen bifogar du endast en gång per ansökan genom att ladda upp den i e-tjänsten.

När du har skickat in din ansökan om stöd

Du är inte garanterad att få stöd bara för att du har sökt stödet. Om du inte blir beviljad stöd kan det bland annat bero på att vi har prioriterat andra ansökningar eller att pengarna har tagit slut.

Ansök om ändring av ditt beslut om något ändras

Det är viktigt att du ansöker om ändring av ditt beslut om stöd om etableringen eller affärs­planen behöver ändras jämfört med vad som står i ditt beslut om stöd.

Kontakta myndigheten som beslutade om ditt stöd om du är osäker på om du behöver ansöka om ändring eller inte. Du ska skicka din ansökan om ändring till myndigheten som beslutade om ditt stöd. Din ansökan om ändring gäller från och med den dag den kommit in till myndig­heten som beslutade om ditt stöd.

Så söker du utbetalning

Du söker utbetalning i vår e-tjänst.

Jordbruksverket betalar ut stödet i två omgångar. I din första ansökan om utbetalning ska du söka för två tredjedelar av ditt stöd. I din ansökan om slut­utbetalning ska du söka för den sista tredjedelen. Mer information finns i ditt beslut om stöd.

 • Delutbetalning – Om du arbetar halvtid redovisar du 100 000 kronor. Om du arbetar heltid redovisar du 200 000 kronor.
 • Slututbetalning – Om du arbetar halvtid redovisar du 50 000 kronor. Om du arbetar heltid redovisar du 100 000 kronor.

Sök slututbetalning i tid

Du ska ansöka om slut­utbetalning senast 45 månader efter beslutet om stöd, om det inte står något annat datum i ditt beslut. Då ska du ha påbörjat och följa din affärs­­plan. Om din ansökan om slut­utbetalning kommer in för sent kommer din ansökan att avvisas. Du kommer alltså inte få de sista 100 000 kronorna utbetalda.

När söker slut­utbetalning ska du göra en slut­redovisning som beskriver vad du har gjort och vilka resultat och mål du har uppnått.

Kontroller och avdrag

Alla ansökningar om stöd och utbetalning kontrolleras. Syftet är att säkerställa att enbart de som följer reglerna får stöd.

Det är oftast länsstyrelsen och Jordbruksverket som kontrollerar. Alla ansökningar kontrolleras vid handläggningen av din ansökan och en del kontrolleras även på plats. Du får oftast veta i förväg att du ska få besök av en kontrollant. Du måste ge kontrollanten den hjälp som är nödvändig för att hen ska kunna genomföra kontrollen.

Om du inte följer villkoren i ditt beslut om stöd riskerar du att få mindre stöd, förlora hela stödet eller bli tvungen att betala tillbaka de pengar du fått tidigare.

Om vi misstänker brott, alltså att någon medvetet fuskat för att få del av stöd, ska vi anmäla ärendet till Ekobrottsmyndigheten. Om felet i den EU-finansierade delen av stödet är större än 10 000 euro måste vi också anmäla det till den europeiska byrån för bedrägeri­bekämpning, OLAF.

Författningar

Söker efter 2022:27

Senast granskad: 2024-06-05

Till toppen