Ersättning för precisionsjordbruk – planering 2024

Du som har din åkermark inom ett nitratkänsligt område kan få ersättning för att planera din växtodling och minska risken för att näringsämnen och växt­skydds­medel ska läcka ut i våra vatten.

Ersättningen för precisionsjordbruk – planering ska bidra till att anpassa gödslingen till grödans behov och för att undvika att det blir outnyttjad växtnäring kvar i marken som då riskerar att utlakas.

Ett annat syfte är att minska risken för att växtskyddsmedel ska spridas i vattenmiljön genom dräneringsbrunnar. Det innebär att du ska ha en bevuxen zon runt dränerings­brunnarna för att kunna få ersättningen.

Nyheter och förtydliganden 2024

Vi har gjort flera förtydliganden i ersättningen och även några ändringar av regler och villkor.

Växtnäringsbalans

 • Växtnäringsbalansen ska innehålla uppgifter om skillnaden mellan tillförda och bortförda produkter i växt- och djurproduktion som innehåller kväve, fosfor eller kalium och du ska beräkna den per hektar åkermark som du använder för produktion.
 • Växtnäringsbalansen ska innehålla uppgifter om tillförsel av kväve genom kvävefixering.
 • Om du har flera olika produktionsenheter (olika gårdar) utan gemensam drift ska du göra en växtnäringsbalans för varje produktionsenhet.

Markkartering

 • Markkarteringen som helhet, inte enskilda skiften, ska ha minst 1 jordprov per hektar. Det är fortfarande endast skiften som du söker precisionsjordbruk – planering för som behöver vara med i markkarteringen.
 • Skiften med ett åtagande för skyddszoner mot vattenområden och anpassade skyddszoner behöver inte vara med i markkarteringen.

Dräneringsbrunnar

 • Det är dräneringsbrunnar ovan mark med ytvattenintag som kräver en bevuxen zon.
 • Växtligheten på den bevuxna zonen ska till största delen bestå av vallgräs.
 • Zonen ska vara sådd eller redan bevuxen senast i samband med etablering av huvudgrödan och ligga obruten till och med 31 december, men med möjlighet till omsådd i samband med höstsådd av nästa års huvudgröda.
 • Avdraget vid villkorsfel för zonen har ändrats, så att avdraget endast görs på skiftet där felet finns.

Det kan du får ersättning för

Du som har din åkermark inom ett nitratkänsligt område kan få den 1‑åriga ersättningen för precisionsjordbruk – planering för att ta fram olika dokument och analysresultat för att kunna styra och behovsanpassa hur mycket växtnäring du behöver tillföra din odling. Det handlar om att ta fram växtodlingsplan, växtnäringsbalans och markkartering.

Om du sprider flytgödsel på din mark behöver du också se till att det görs en analys av växt­näringsinnehållet. Du ska även ha en bevuxen zon runt alla dräneringsbrunnar ovan mark med ytvattenintag på de skiften som du söker ersättningen för.

Du kan inte få den här ersättningen för åkermark i träda eller mark med permanenta grödor.

Karta över nitratkänsliga områden

Karta över södra Sverige med rosa områden som markerar nitratkänsliga områden.

Karta över nitratkänsliga områden, markerade med rosa färg. Klicka på bilden för att se en större version.

Om din mark ligger nära gränsen för ett nitratkänsligt område kan du se mer exakt var gränsen går i länsstyrelsens karttjänst VISS.

Gör så här:

 1. Sök på "nitratkänsliga områden" i lagerlistan. Då aktiveras rätt kartlager.
 2. Zooma in på kartan för att se de nitratkänsliga områdena på kartan.
 3. Klicka på de tre pickarna efter det ikryssade lagret och välj "Ändra lagerstil och etikettering", kryssa sedan i "aktivera anpassad symbolsättning" så kan du välja vilken färg som du vill ska färga in de nitratkänsliga områdena på kartan.

Så mycket pengar kan du få

Den planerade ersättningsnivån för år 2024 är 25 euro per hektar åkermark.

Intervallet som ersättningsnivån kan hamna inom är 20–41 euro per hektar. Det exakta beloppet fastställs på hösten inför utbetalning och beror på hur många som söker ersättningen. År 2023 var ersättningen för precisionsjordbruk – planering 34,65 euro per hektar åkermark.

Ersättningen bestäms i euro, men du får det utbetalt i svenska kronor. Växelkursen fastställs av Europeiska centralbanken den sista bankdagen före den 1 oktober.

För 2023 års utbetalningar var kursen 1 euro = 11,5325 kronor.

Vi kan ibland dra av pengar om det finns risk för att EU:s budget överskrids

Du kan ibland få en minskning av ditt stöd om du får mer än 2 000 euro i gårdsstöd, nötkreatursstöd, stöd till unga jordbrukare, ersättning för kolinlagring och minskat kväveläckage (fånggröda, mellangröda eller vårbearbetning), ersättning för precisionsjordbruk – planering och ersättning för ekologisk produktion.

Minskningen görs för att EU:s budget inte ska överskridas under året, eller om EU:s reserv för kriser inom jordbrukssektorn inte räcker till. Det är samma avdrag som görs i alla medlemsländer.

Minskningen är en viss procentsats av det belopp som överstiger 2 000 euro. EU‑kommissionen beslutar avdragets storlek i procent i november varje år, om det blir ett avdrag.

Villkor för ersättningen

De här villkoren behöver du följa för att få full ersättning. Ta kontakt med din länsstyrelse om du inte kan uppfylla villkoren.

Du måste ha minst 4 hektar jordbruksmark i din ansökan

Du måste ha minst 4 hektar jordbruksmark i din ansökan den 11 april för att få ersättning. Om du har mindre än 4 hektar mark i din SAM ansökan den 11 april måste du öka din areal så att du når upp till 4 hektar senast den 6 maj. Stödet minskar med 1 procent per arbetsdag till och med den 6 maj som du inte når upp till minst 4 hektar mark. Om du inte når upp till 4 hektar mark senast den 6 maj får du ingen ersättning alls.

Om du har under 4 hektar jordbruksmark, så kan du ändå få ersättning om du får nötkreatursstöd och det totala beloppet för gårdsstöd, nötkreatursstöd, stöd till unga jordbrukare, ersättning för precisionsjordbruk – planering, ersättning för kolinlagring och minskat kväveläckage samt ersättning för ekologisk produktion uppgår till minst 100 euro.

Varje skifte som du vill ha ersättning för måste vara minst 0,1 hektar.

Sköt din jordbruksmark

Du måste sköta din jordbruksmark enligt det så kallade aktivitetskravet, det kan du läsa mer om på sidan om gårdsstödet under rubriken Du ska sköta din jordbruksmark.

Växtodlingsplan

Du ska ha en växtodlingsplan som innehåller en gödslingsplan för 2024 där alla skiften av ägoslaget åkermark finns med. Det här gäller för växtodlings­planen:

 • Du ska ange alla skiften i växtodlingsplanen med samma ordningsnummer för block och bokstav för skifte som i SAM-ansökan.
 • Du ska ange förfrukt och årets planerade gröda.
 • Du ska ange areal för varje skifte.
 • Du ska beräkna grödans behov av fosfor och kalium.
 • Du ska beräkna hur mycket kväve som behöver tillföras enligt uppskattad skördenivå, förfruktseffekt, mulljord (om du odlar mulljord) och långtidseffekt av stallgödsel.
  • Observera att det finns regler inom det nitratkänsliga området om hur du ska beräkna hur mycket kväve som du får sprida till grödorna och det är den beräkningen du ska använda här. Sprida gödsel
 • Du ska skriva in mängden mineralgödsel, stallgödsel eller andra organiska gödselmedel som du planerar att sprida på din mark eller har spridit inför odlingssäsongen 2024.
 • Du ska även skriva in mängden lättillgängligt kväve, fosfor och kalium i gödselmedlen. Med lättillgängligt kväve avses ammoniumkväve, nitratkväve och urea.

Växtodlingsplanen ska vara tillgänglig för kontroll senast sista ansökningsdag för SAM‑ansökan, den 11 april.

Växtnäringsbalans

Du ska göra en växtnäringsbalans baserad på uppgifter från en 12-månadersperiod under något av de 3 senaste åren. Den ska alltså vara baserad på uppgifter från 2021, 2022 eller 2023.

Om du har flera olika produktions­enheter (olika gårdar) utan gemensam drift ska du göra en växtnäringsbalans för varje produktionsenhet.

Har du startat ett jordbruks­företag eller köpt till en produktions­enhet under 2023 eller 2024 så behöver du inte göra någon växtnärings­balans för 2024 för det nystartade jordbruks­företaget eller för den nyförvärvade produktionsenheten.

Du som odlar frilandsgrönsaker eller bär på mer än hälften av din åkermark på gården kan i stället välja att göra en växtnäringsbalans på skiftesnivå.

Det här gäller för växtnäringsbalansen:

 • Den ska innehålla en beräkning av skillnaden mellan tillförda och bortförda produkter i växt- och djur­produktion som innehåller kväve, fosfor eller kalium och ska beräknas per hektar åkermark som används för produktion.
 • Den ska innehålla en beräkning av tillförsel av kväve genom kvävefixering.

Växtnäringsbalansen ska vara tillgänglig att kontrollera senast sista ansökningsdag för SAM‑ansökan, den 11 april.

Du kan göra en växtnäringsbalans på Greppa Näringens webbplats. Det är kostnadsfritt och den innehåller de uppgifter vi efterfrågar. Du kan även använda andra tjänster för att göra din växtnäringsbalans. Det viktiga är att din växtnäringsbalans har det efterfrågade innehållet.

Markkartering

Din markkartering får vara högst 10 år gammal och måste vara gjord senast sista ansökningsdag för SAM‑ansökan, den 11 april 2024. Det här gäller för markkarteringen:

 • Markkarteringen ska innehålla alla skiften som du söker ersättningen för.
 • Du ska ta minst 1 jordprov per hektar markkarterad mark, men på skiften som är mindre än 3 hektar, där jordprov tagits, räcker det med 1 jordprov.
 • Provplatserna ska vara utmärkta och gå lätt att se antingen digitalt eller på en fysisk karta.
 • Det ska finnas jordanalyser av pH, P‑AL (lättlösligt fosfor) och K‑AL (lättlösligt kalium).
 • Skiften med ett åtagande för skyddszoner mot vattenområden och anpassade skyddszoner behöver inte ingå i markkarteringen.

Resultatet från markkarteringen ska finnas tillgängligt för kontroll senast sista ansökningsdag för SAM‑ansökan, den 11 april.

Exempel på hur jordproverna kan vara fördelade på marken när det finns skiften under 3 hektar

Exempel 1

Gudrun har 20 hektar markkarterad mark fördelat på 4 skiften.

Markkarteringen är gjord med totalt 20 jordprover. Skifte 1A är 4 hektar stort och ingår i markkarteringen, men saknar helt jordprov.

Då Gudruns markkarteringen uppfyller villkoret om minst 1 jordprov per hektar har markkarteringen rätt antal prover.

Exempel 2

Åke har 20 hektar markkarterad mark fördelat på 4 skiften.

Markkarteringen är gjord med totalt 19 jordprover. Skifte 1A är 4 hektar stort och ingår i mark­karteringen, men saknar helt jordprov. Skifte 1B är 2 hektar stort och har 1 jordprov.

Åkes markkartering uppfyller inte villkoret om minst 1 jordprov per hektar.

Men då skifte 1B är under 3 hektar så krävs endast 1 jordprov på det skiftet. Åkes markkartering omfattas därför av undantaget och markkarteringen har rätt antal jordprover.

Exempel 3

Love har 20 hektar markkarterad mark fördelat på 4 skiften.

Markkarteringen är gjord med totalt 19 jordprover. Skifte 1A, 1C och 1D är alla större än 3 hektar. Skifte 1B är 2 hektar stort och ingår i mark­karteringen, men saknar helt jordprov.

Loves markkartering uppfyller inte villkoret om minst 1 jordprov per hektar.

Då skifte 1B saknar jordprov helt omfattas Loves mark­kartering inte av undantaget och markkarteringen har därför 1 jordprov för lite.

Analys av växtnäring i flytgödsel

Du som sprider flytgödsel på din mark, antingen från din egen besättning eller från en annan gård, ska göra minst en gödselanalys varje år. Gödselanalysen ska visa halterna av ammoniumkväve, fosfor och kalium i flytgödseln.

År 2024 ska gödselanalysen finnas tillgänglig för kontroll senast den 17 juni. Den får inte vara äldre än 1 år. Analysen får alltså inte vara gjord innan 17 juni 2023.

Dräneringsbrunnar

Alla dräneringsbrunnar ovan mark med ytvattenintag på skiften som du söker denna ersättning för ska vara omgivna av en bevuxen zon som minskar risken för att växtskydds­medel transporteras ut i vattenmiljön. Det här gäller för zonen:

 • Den ska vara sådd eller redan bevuxen senast i samband med etablering av huvudgrödan och ligga obruten till och med 31 december, men med möjlighet till omsådd i samband med höstsådd av nästa års huvudgröda
 • Den ska bestå av till största delen vallgräs och vara minst 2 meter bred runt om hela brunnen. Har du ett lager sten eller grus runt din brunn ska zonen vara minst 2 meter bred utanför detta.
 • Växtligheten på zonen ska vara tillräcklig med hänsyn tagen till lokala förhållanden och väderlek.

Olika typer av dräneringsbrunnar

Brunnar med hål för ytvattenintag omfattas av kravet på bevuxen zon
Dräneringsbrunn ovan mark med hål för ytvattenintag.

Dräneringsbrunn ovan mark med ytvattenintag.

Dräneringsbrunn ovan mark med hål för ytvattenintag under markytan.

Brunnar utan hål för ytvattenintag omfattas inte av kravet på bevuxen zon
Dräneringsbrunn utan hål för ytvattenintag.

Dräneringsbrunn utan hål för ytvattenintag.

Om du söker ersättning för anpassade skyddszoner

Du kan inte söka ersättning för precisions­jordbruk – planering på ett skifte och samtidigt ha ett åtagande om anpassad skyddszon på samma skifte om det finns en dränerings­brunn ovan mark med ytvattenintag på den anpassade skyddszonen.

Du måste vara aktiv jordbrukare

För att få den här ersättningen utbetald måste du uppfylla minst ett av de krav som finns för att du ska räknas som aktiv jordbrukare:

 • Du ska ha mer än 36 hektar jordbruksmark totalt i din SAM‑ansökan.
 • Du ska ha mer än 50 djurenheter totalt i din SAM‑ansökan.
 • Du ska ha fått max 5 000 euro utbetalt i så kallade direktstöd för föregående år.
 • Du kommer att få max 5 000 euro utbetalt i så kallade direktstöd innevarande år.

Du räknas automatiskt som aktiv jordbrukare om du uppfyller något av de fyra kraven, men du kan uppfylla kravet på att vara aktiv jordbrukare även om ingen av de fyra punkterna stämmer in på dig. Länsstyrelsen kommer då att begära att få en komplettering, och då kan du till exempel visa att du uppfyller kravet på att vara aktiv jordbrukare genom att visa kostnader eller intäkter från din verksamhet.

De här stöden och ersättningarna räknas till direktstöden

 • Gårdsstöd (inklusive omfördelning av stöd)
 • Stöd till unga jordbrukare
 • Nötkreatursstöd
 • Ersättning för ekologisk produktion
 • Ersättning för precisionsjordbruk – planering
 • Ersättning för kolinlagring och minskat kväveläckage:
  • Ersättning för fånggröda
  • Ersättning för mellangröda
  • Ersättning för vårbearbetning

Så här räknas dina djur om till djurenheter

Så här räknas dina djur om till djurenheter
DjurartAntal djurenheterAntal djur som motsvarar 1 djurenhet
Nötkreatur som är äldre än 2 år1,001,00
Ungnöt (6 månader–2 år)0,601,67
Suggor0,502,00
Tackor0,205,00
Getter (hondjur)0,205,00
Slaktsvin (slaktade)0,303,33
Slaktkycklingar0,0333,33
Värphönor0,01471,43


Följ grundvillkoren

För att få full ersättning måste du följa grundvillkoren. Grundvillkoren är regler som till exempel handlar om hur du ska sköta dina djur och din mark.

Så söker du ersättningen och gör ändringar

Du söker ersättningen i e‑tjänsten SAM Internet. Sista dag att söka 2024 är den 11 april. Om din ansökan kommer in efter den 11 april minskar vi din ersättning med 1 procent per arbetsdag som ansökan är försenad. Om ansökan kommer in efter den 6 maj får du ingen ersättning alls 2024.

Om du ska söka jordbrukarstöd för första gången så behöver du kontakta din länsstyrelse för att få ett kundnummer.

Ändra i ansökan

Du kan ändra i din SAM‑ansökan efter att du har skickat in den. Det är viktigt att du hela tiden ser till att uppgifterna i ansökan stämmer med verkligheten.

Du har möjlighet att i vissa fall ändra i din ansökan för att undvika avdrag på stöden. Vi använder satellitbilder för att göra uppföljning av din jordbruksmark. Om det vi ser i uppföljningen skiljer sig från det du uppgett i din SAM‑ansökan informerar vi dig så att du får möjlighet att ändra i din ansökan för att slippa avdrag på stöden.

Du kan lägga till mark i din ansökan fram till den 17 juni. Fram till den 31 augusti kan du ändra skiftes­gränser och grödor förutsatt att den sökta arealen inte ökar. Du kan dra tillbaka hela eller delar av din ansökan fram till den 31 oktober.

Läs mer om vilka ändringar du kan göra och hur det går till när vi följer upp din jordbruksmark.

Utbetalning av ersättningen

Vi börjar betala ut ersättningen i december 2024.

Om du får en kontroll på din gård som visar att det finns skillnader mellan det du angett i din ansökan och verkligheten kan det leda till att du får din utbetalning senare än planerat.

När vi har fattat beslut om utbetalning kan du se hur mycket pengar du får på Mina sidor.

Uppföljning av jordbruksmark, kontroller och avdrag

Vi använder satellitbilder för att göra uppföljning av din jordbruks­mark. Om det vi ser i uppföljningen skiljer sig från de uppgifter du har uppgett i din SAM‑ansökan får du ett brev om det. För att slippa avdrag på stöden har du möjlighet att ändra i din ansökan eller visa att du uppfyller villkoren för stödet genom att skicka in foton med appen Geofoto.

Kontroller

Länsstyrelsen kontrollerar att din ansökan stämmer med verkligheten och att du följer alla villkor och grundvillkor. Om det visar sig att det finns fel i din ansökan får du ett brev och då kan du i vissa fall ändra din ansökan för att undvika avdrag på stödet. Länsstyrelsen kan också göra kontrollbesök på ett mindre antal gårdar. Du får oftast veta i förväg om du ska få besök av en kontrollant.

Avdrag

Om du inte följer villkoren som gäller för stödet kan du få avdrag.

Om du drabbas av en oförutsedd händelse

Om en oförutsedd händelse gör att du inte kan uppfylla villkoren så kan du ändå ha rätt till ersättningen. Oförutsedda händelser kan vara

 • naturkatastrofer eller allvarliga väderhändelser, till exempel stormar, översvämningar eller torka
 • att djurstallar förstörs, till exempel i en brand
 • utbrott av allvarliga djur- och växtsjukdomar eller allvarliga växtskadegörare
 • att vildsvin bökat upp och förstört din mark
 • att staten tvångsinlöser din mark, så kallad expropriation
 • långvarig arbetsoförmåga eller dödsfall hos stödmottagaren.

Du ska anmäla den oförutsedda händelsen skriftligt till din länsstyrelse tillsammans med en redogörelse och underlag som visar vad som har hänt. Det ska du göra inom 15 arbetsdagar från den dag då du har möjlighet att göra det. Du kan mejla eller skicka ett brev.

Frågor och svar

Hur kan den här ersättningen kombineras med andra ersättningar?

I dokumentet ser du hur du kan kombinera de olika ersättningarna.

Vad gäller om jag vill överlåta eller ta över mark, djur eller åtagande?

Det finns mycket att tänka på vid en överlåtelse eller ett övertagande, framför allt beroende på när den sker. Vi rekommenderar att du planerar överlåtelsen i så god tid som möjligt innan du skickar in din SAM‑ansökan. Du hittar all information på vår sida om överlåtelse.

Ansökan om övertagande måste alltid skickas in om den nya sökanden har ett annat person- eller organisationsnummer. Detta gäller alltså även om det är en familjemedlem som ska ta över eller om du ska ändra företagsform.

Om du tar över mark med, eller en hel ansökan om ersättning för precisionsjordbruk – planering måste du ha en växtodlingsplan som innehåller en gödslingsplan för året då du söker stöd där alla dina åkermarksskiften finns med. Du måste också ha en växtnäringsbalans för din gård baserad på en 12-månadersperiodunder något av de 3 senaste åren.

Jag har fått ett beslut som gäller ett stöd som jag sökte för ett par år sedan. Hur såg webbinformationen ut då?

Om du vill läsa tidigare års webbinformation i PDF-format kan du kontakta Jordbruksverkets kundtjänst.

Kontakta oss om du har frågor

Du kan ställa frågor till oss här på vår webbplats och också se svaren på frågor som andra har ställt.

Du kan också ringa länsstyrelsernas kundsupport för jordbrukarstöd.

Gäller det Västernorrlands län ska du i stället ringa det här numret.

Du kanske också är intresserad av det här

Senast granskad: 2024-01-25

Till toppen