Logotyp Jordbruksverket

Ersättning för precisionsjordbruk – planering 2023

Du som har din verksamhet inom ett nitratkänsligt område kan få ersättning för att minska risken för att näringsämnen och växt­skydds­medel ska läcka ut i våra vattendrag.

Ersättningen ska bidra till att anpassa gödslingen till grödans behov och för att undvika att det blir outnyttjad växtnäring kvar i marken som då riskerar att utlakas.

Ett annat syfte är att minska risken för att växtskyddsmedel ska spridas i vattenmiljön genom de dräneringsbrunnar som finns. Det innebär att du ska ha en bevuxen zon runt dränerings­brunnar för att kunna få ersättningen.

Ny ersättning 2023

Det här är en helt ny 1-årig ersättning 2023. Du kan inte få den här ersättningen för åkermark i träda eller mark med permanenta grödor. Marken ska finnas inom ett nitratkänsligt område.

Det kan du får ersättning för

Du kan få den 1-åriga ersättningen för precisionsjordbruk – planering för att ta fram olika dokument och analysresultat för att kunna styra och behovsanpassa hur mycket växtnäring du behöver tillföra din odling. Det handlar om att ta fram en växtodlingsplan, en växtnäringsbalans och om att ha en aktuell markkartering.

Om du sprider flytgödsel på din mark behöver du också se till att det görs en analys av växt­näringsinnehållet. Du ska också ha bevuxna zoner runt dräneringsbrunnarna på de skiften som du söker ersättningen för.

Karta över nitratkänsliga områden

Karta över södra Sverige med rosa områden som markerar nitratkänsliga områden.

Karta över nitratkänsliga områden, markerade med rosa färg. Klicka på bilden för att se en större version.

Om din mark ligger nära gränsen för ett nitratkänsligt område kan du se mer exakt var gränsen går i länsstyrelsens karttjänst VISS.

Gör så här:

 1. Sök på "nitratkänsliga områden" i lagerlistan. Då aktiveras rätt kartlager.
 2. Zooma in på kartan för att se de nitratkänsliga områdena på kartan.
 3. Klicka på de tre pickarna efter det ikryssade lagret och välj "Ändra lagerstil och etikettering", kryssa sedan i "aktivera anpassad symbolsättning" så kan du välja vilken färg som du vill ska färga in de nitratkänsliga områdena på kartan.

Så mycket pengar kan du få

Ersättning för precisionsjordbruk är 30,78 euro per hektar för 2023.

Det exakta stödbeloppet fastställs på hösten varje år inför utbetalning och beror på hur många som söker stödet. Intervallet som stödbeloppet kan hamna inom är 20-41 euro per hektar.

Ersättningen bestäms i euro, men du får det utbetalt i svenska kronor. Växelkursen fastställs av Europeiska centralbanken den sista bankdagen före den 1 oktober.

För 2023 års utbetalningar är kursen 1 euro = 11,5325 kronor.

Vi kan ibland dra av pengar om det finns risk för att EU:s budget överskrids

Du kan ibland få en minskning av ditt stöd om du får mer än 2 000 euro i gårdsstöd, nötkreatursstöd, stöd till unga jordbrukare, ersättning för kolinlagring och minskat kväveläckage (fånggröda, mellangröda eller vårbearbetning), ersättning för precisionsjordbruk – planering och ersättning för ekologisk produktion.

Minskningen görs för att EU:s budget inte ska överskridas under året, eller om EU:s reserv för kriser inom jordbrukssektorn inte räcker till. Det är samma avdrag som görs i alla medlemsländer.

Minskningen är en viss procentsats av det belopp som överstiger 2 000 euro. EU‑kommissionen beslutar avdragets storlek i procent i november varje år, om det blir ett avdrag.

Villkor för ersättningen

De här villkoren behöver du följa för att få full ersättning. Ta kontakt med din länsstyrelse om du inte kan uppfylla villkoren.

Växtodlingsplan

Du ska ha en växtodlingsplan som innehåller en gödslingsplan för 2023 där alla skiften med åkermark och permanent gräsmark på åkermark finns med. Det här gäller för växtodlings­planen:

 • Det ska vara samma skiftesredovisning i växtodlingsplanen som i SAM-ansökan.
 • Du ska ange förfrukt och årets gröda.
 • Du ska ha beräknat hur mycket fosfor och kalium som behövs utifrån resultatet från markkarteringen.
 • Du ska beräkna hur mycket kväve som behöver tillföras.
  • Observera att det finns regler inom det nitratkänsliga området om hur du ska beräkna hur mycket kväve som du får sprida till grödorna. Sprida gödsel
 • Du ska skriva in mängden mineralgödsel, stallgödsel eller andra organiska gödselmedel som du planerar att sprida på din mark eller har spridit inför odlingssäsongen 2023.
 • Din växtodlingsplan ska vara tillgänglig för kontroll senast sista ändringsdag för SAM‑ansökan, 15 juni.

Växtnäringsbalans

 • Du ska göra en växtnäringsbalans minst var 3:e år på gårdsnivå för all åkermark och permanent gräsmark på åkermark. Den ska alltså vara gjord 2021, 2022 eller 2023.
 • Du ska basera uppgifterna i växtnäringsbalansen på uppgifter från föregående odlingssäsong, det vill säga 2020, 2021 eller 2022.
 • Du som odlar frilandsgrönsaker eller bär på en stor andel av din åkermark kan i stället välja att göra en växtnäringsbalans på skiftesnivå.
 • Växtnäringsbalansen ska vara tillgänglig att kontrollera senast sista ändringsdag för SAM‑ansökan, 15 juni.
 • Du ska räkna ut gårdsbalansen för kväve, fosfor och kalium totalt och per hektar.

Du kan göra det genom att använda den balansberäkning som finns på Mina sidor på Greppa Näringens webbplats. Där får du hjälp med alla halter av kväve, fosfor och kalium i både pro­dukter som du tar in till gården och alla produkter som går ut från gården. Du får också veta vad en växtnäringsbalans är och vad du behöver förbereda inför beräkningen av balansen. För att komma vidare till beräkningen på Mina sidor måste du logga in med e‑legitimation. Du kan också spara din växtnäringsbalans och alla uppgifter du har lagt in. Skulle du bli uttagen för kontroll kan du logga in på Mina sidor på Greppa Näringens webbplats och visa hur du har gjort balansen. Det finns inget krav på att du måste göra denna balans via Greppa utan det är ett tips.

Du kanske redan har en godkänd växtnäringsbalans för din gård. På Mina sidor finns också de växtnäringsbalanser sparade som rådgivare har gjort vid rådgivning inom Greppa Näringen.

Markkartering

 • Din markkartering får vara högst 10 år gammal vid sista dag när SAM-ansökan ska lämnas in, 13 april 2023.
 • Markkarteringen ska innehålla resultat för alla de skiften som du söker denna ersättning för.
 • Jordproverna ska vara jämnt fördelade över åkermarken och den som har gjort mark­karte­ringen ska ha tagit minst ett jordprov per hektar.
  • För skiften som är mindre än tre hektar räcker det med ett jordprov.
 • Provplatserna ska vara utmärkta och gå lätt att se på skiftesnivå antingen digitalt eller på en fysisk karta.
 • Det ska finnas jordanalyser av pH, P-AL (lättlösligt fosfor) och K-AL (lättlösligt kalium)
 • Resultatet från markkarteringen ska finnas tillgängligt för kontroll senast sista ändringsdag för SAM-ansökan, 15 juni.

Analys av växtnäring i flytgödsel

 • Du som sprider flytgödsel på din mark, antingen från din egen besättning eller från en annan gård, ska du göra minst en gödselanalys varje år. Det innebär att analysen aldrig får vara mer än 1 år gammal räknat från sista ändringsdagen för SAM-ansökan, 15 juni.
 • Gödselanalysen ska visa halterna av ammoniumkväve, fosfor och kalium i flytgödseln.
 • Gödselanalysen ska finnas tillgänglig för kontroll senast sista ändringsdag för SAM-ansökan, 15 juni.

Dräneringsbrunnar

 • Du ska ha en bevuxen zon på 2 meter runt alla dräneringsbrunnar ovan mark, som ligger på ett skifte med åkermark och som är helt omgivna av åkermark. Det gäller endast för dräneringsbrunnar som finns på skiften där du söker denna ersättning.
 • Om du har en dräneringsbrunn som ligger i en gräns mellan två åkermarksskiften ska det också vara en bevuxen zon runt den brunnen. Det gäller även om ett av skiftena tillhör en annan lantbrukare men bara på den del som tillhör dig.
 • Zonen ska vara sådd eller redan bevuxen med gräs eller med en blandning av örter och gräs. Detta gäller senast i samband med etablering av huvudgrödan. Under 2023 räcker det att du sår in zonen vid samma tidpunkt som vårsådden även om det är höstsådd på skiftet.

Om du söker ersättning för anpassade skyddszoner

Du kan inte söka precisions­jordbruk på ett skifte och samtidigt ha ett åtagande om anpassad skyddszon på samma skifte om det finns en dränerings­brunn ovan mark på den anpassade skyddszonen.

Du måste vara aktiv jordbrukare

För att få den här ersättningen utbetald måste du uppfylla minst ett av de krav som finns för att du ska räknas som aktiv jordbrukare:

 • Du ska ha mer än 36 hektar jordbruksmark totalt i din SAM‑ansökan.
 • Du ska ha mer än 50 djurenheter totalt i din SAM‑ansökan.
 • Du ska ha fått max 5 000 euro utbetalt i så kallade direktstöd för föregående år.

Det kommer även att finnas andra sätt som du kan visa att du är aktiv jordbrukare på om du inte uppfyller någon av punkterna ovan, om länsstyrelsen begär att du ska göra det.

De här stöden och ersättningarna räknas till direktstöden

 • Gårdsstöd (inklusive omfördelning av stöd)
 • Förgröningsstöd (går inte att söka från och med 2023)
 • Stöd till unga jordbrukare
 • Nötkreatursstöd
 • Ersättning för ekologisk produktion
 • Ersättning för precisionsjordbruk – planering
 • Ersättning för kolinlagring och minskat kväveläckage:
  • Ersättning för fånggröda
  • Ersättning för mellangröda
  • Ersättning för vårbearbetning

Så här räknas dina djur om till djurenheter

Så här räknas dina djur om till djurenheter
DjurartAntal djurenheterAntal djur som motsvarar 1 djurenhet
Nötkreatur som är äldre än 2 år1,001,00
Ungnöt (6 månader–2 år)0,601,67
Suggor0,502,00
Tackor0,205,00
Getter (hondjur)0,205,00
Slaktsvin (slaktade)0,303,33
Slaktkycklingar0,0333,33
Värphönor0,01471,43


Följ grundvillkoren

För att få full ersättning måste du följa grundvillkoren. Grundvillkoren är regler som till exempel handlar om hur du ska sköta dina djur och din mark.

Så söker du ersättningen och gör ändringar

Du söker ersättningen i e‑tjänsten SAM Internet. Sista dag att söka 2023 är den 13 april. Om din ansökan kommer in efter den 13 april minskar vi din ersättning med 1 procent per arbetsdag som ansökan är försenad. Om ansökan kommer in efter den 8 maj får du ingen ersättning alls 2023.

Om du ska söka jordbrukarstöd för första gången så behöver du kontakta din länsstyrelse för att få ett kundnummer.

Ändra i ansökan

Du kan ändra vissa saker i din SAM‑ansökan efter att du har skickat in den. Det är viktigt att du hela tiden ser till att uppgifterna i ansökan stämmer med verkligheten.

Nytt för i år är att du i vissa fall får större möjligheter än tidigare att ändra i ansökan för att undvika avdrag på stöden. Det beror på att vi regelbundet använder satellitbilder för att göra uppföljning av din jordbruksmark. Om det vi ser i uppföljningen skiljer sig från din SAM‑ansökan informerar vi dig så att du får möjlighet att ändra i din ansökan för att slippa avdrag på stöden.

Du kan ändra i din ansökan fram till den 15 juni men i vissa fall kan du ändra fram till den 31 augusti. Du kan dra tillbaka hela eller delar av din ansökan fram till den 31 oktober.

Läs mer om vilka ändringar du kan göra och hur det går till när vi följer upp din jordbruksmark.

Utbetalning av ersättningen

Vi börjar betala ut ersättningen i april 2024.

Om du får en kontroll på din gård som visar att det finns skillnader mellan det du angett i din ansökan och verkligheten kan det leda till att du får din utbetalning senare än planerat.

När vi har fattat beslut om utbetalning kan du se hur mycket pengar du får på Mina sidor.

Uppföljning av jordbruksmark, kontroller och avdrag

Vi använder regelbundet satellitbilder för att göra uppföljning av din jordbruksmark. Om det vi ser i uppföljningen skiljer sig från din SAM-ansökan får du ett brev om det. Då får du möjlighet att ändra i din ansökan för att slippa avdrag på stöden.

Kontroller

Länsstyrelsen kontrollerar att din ansökan stämmer med verkligheten och att du följer alla villkor och grundvillkor. Om det visar sig att det finns fel i din ansökan får du ett brev och då kan du i vissa fall ändra din ansökan för att undvika avdrag på stödet. Länsstyrelsen kan också göra kontrollbesök på ett mindre antal gårdar. Du får oftast veta i förväg om du ska få besök av en kontrollant.

Avdrag

Om du inte följer villkoren som gäller för stödet kan du få avdrag.

Om du drabbas av en oförutsedd händelse

Om en oförutsedd händelse gör att du inte kan uppfylla villkoren så kan du ändå ha rätt till ersättningen. Oförutsedda händelser kan vara

 • naturkatastrofer eller allvarliga väderhändelser, till exempel stormar, översvämningar eller torka
 • att djurstallar förstörs, till exempel i en brand
 • utbrott av allvarliga djur- och växtsjukdomar eller allvarliga växtskadegörare
 • att vildsvin bökat upp och förstört din mark
 • att staten tvångsinlöser din mark, så kallad expropriation
 • långvarig arbetsoförmåga eller dödsfall hos stödmottagaren.

Du ska anmäla den oförutsedda händelsen skriftligt till din länsstyrelse tillsammans med en redogörelse och underlag som visar vad som har hänt. Det ska du göra inom 15 arbetsdagar från den dag då du har möjlighet att göra det. Du kan mejla eller skicka ett brev.

Frågor och svar

Hur kan den här ersättningen kombineras med andra ersättningar?

I dokumentet ser du hur du kan kombinera de olika ersättningarna.

Vad gäller om jag vill överlåta eller ta över mark, djur eller åtagande?

Det finns mycket att tänka på vid en överlåtelse eller ett övertagande, framför allt beroende på när den sker. Vi rekommenderar att du planerar överlåtelsen i så god tid som möjligt innan du skickar in din SAM‑ansökan. Du hittar all information på vår sida om överlåtelse.

Tänk på att ansökan om övertagande alltid måste skickas in om den nya sökanden har ett annat person- eller organisationsnummer. Detta gäller alltså även om det är en familjemedlem som ska ta över eller om du ska ändra företagsform.

Kontakta oss om du har frågor

Du kan ställa frågor till oss här på vår webbplats och också se svaren på frågor som andra har ställt.

Du kan också ringa länsstyrelsernas kundsupport för jordbrukarstöd.

Gäller det Västernorrlands län ska du i stället ringa det här numret.

Du kanske också är intresserad av det här