Stöd till lantras­föreningar

Lantrasföreningar kan få stöd för sitt arbete med att bevara lantraser.

Syftet med stödet är att stödja lantras­föreningarna med att organisera och leda bevarande­arbetet. Föreningarna har en nyckel­roll i bevarande­arbetet genom att ha en över­blick över statusen inom respektive ras.

Vem kan få stöd?

Lantrasföreningar kan söka stödet om de bedriver bevarande­arbete med hotade raser av djur­slagen nöt­kreatur, får, get, svin, häst, bi, kanin och fjäderfä. Ett villkor är att Sverige har ett bevarande­ansvar för den eller de hotade raser som föreningen bevarar.

Raser som Sverige har ett bevarande­ansvar för

 • Fjällko, rödkulla, väneko, ringamålako, bohuskulla, svensk lågland
 • Dala pälsfår, fjällnäsfår, helsingefår, klövsjöfår, roslagsfår, svärdsjöfår, värmlandsfår, åsenfår, gutefår, ryafår, svenskt finullsfår, tabacktorpsfår, gestrikefår
 • Svensk lantrasget, göingeget, jämtget, lappget
 • Linderödsvin
 • Gotlandsruss, svensk ardenner, nordsvensk brukshäst
 • Bjurholmshöna, bohuslän-dals svarthöna, fiftyfive flowery, gotlandshöna, hedemorahöna, kindahöna, gammalsvensk dvärghöna, svensk dvärghöna, orusthöna, skånsk blommehöna, åsbohöna, ölandshöna, öländsk dvärghöna
 • Skånegås, ölandsgås
 • Blekingeanka, svensk blå anka, svensk gul anka, svensk myskanka
 • Gotlandskanin, mellerudskanin, svensk pälskanin
 • Nordiskt bi.

Det kan du få stöd för

Det här kan du få stöd för:

 • skapa och upprätthålla härstamnings­register
 • stambokföring
 • genbanksverksamhet
 • transport av genetiskt viktiga djur för avel mellan besättningar
 • hälsofrämjande åtgärder inom rasen
 • utbilda unghästar i körning
 • kartläggning av egenskaper som är viktiga för rasen
 • information, utbildning, rådgivning, sammanställning tekniska rapporter
 • stimulans av avelsverksamhet
 • hålla ston i avel, hålla handjur eller hålla kanin i genbank.

Så mycket stöd kan du få

Du kan få stöd för 100 procent av de utgifter som ger rätt till stöd.

Så söker du stödet

Du kan bara söka stöd till lantrasföreningar i samband med en utlysning eller genom att lämna anbud på en upphandling.

En utlysning innebär att en bestämd summa pengar finns att söka under en viss period inom något av de områden som nämns under rubriken Det kan du få stöd för.

Att lämna anbud på en upphandling innebär att ni erbjuder er att sälja en tjänst inom något av de områden som nämns under samma rubrik.

Information om vilka regler som gäller kommer att finnas i samband med den aktuella utlysningen eller upphandlingen.

Genomförda upphandlingar

Under 2023 upphandlade Jordbruksverket lantrasföreningar som bedriver bevarandeverksamhet för svenska hotade husdjursraser. Syftet är att stötta föreningar att arbeta med aktiviteter som bidrar till att raserna är hållbart bevarade. Aktiviteterna skiljer sig mellan föreningarna, men handlar bland annat om stambokföring, information till medlemmar och genbanksverksamhet. Vi slöt avtal med 17 föreningar, som arbetar med djurslagen nötkreatur, gris, får, get, bi, häst och kanin. Avtalen pågår till juni 2024.

Under 2023 hade Jordbruksverket även en utlysning gällande hotade fjäderfäraser för åren 2023‑2025. Svenska kulturhönsföreningen och Svenska lanthönsklubben blev beviljade stöd.

Föreningar som vi har avtal med

 • Avelsföreningen för svenska ardennerhästen
 • Föreningen allmogegeten
 • Föreningen allmogekon
 • Föreningen för äldre svensk boskap
 • Föreningen gotlandskaninen
 • Föreningen landtsvinet
 • Föreningen gutefåret
 • Föreningen nordbi
 • Föreningen nordsvenska hästen
 • Föreningen ryafåret
 • Föreningen svenska allmogefår
 • Föreningen svenska finullsfår
 • Gutefårakademin
 • Svensk fjällrasavel
 • Svenska getavelsförbundet
 • Svenska russavelsföreningen
 • Sveriges rödkulleförening

Kontakta oss

Det är Jordbruksverket som ansvarar för stödet och handlägger din ansökan.

Om du har frågor om stödet kan du kontakta Stephanie Kindbom eller landsbygdsstödsenheten.

landsbygdsstod@jordbruksverket.se

Senast granskad: 2024-04-05

Till toppen