Miljöersättning för fäbodar 2024

Du kan få ersättning för att sköta fäbodar med fäbodbete för att bevara ett levande fäbodbruk som bevarar och förstärker landskapets karaktär och biologiska mångfald. Ett levande fäbodbruk bidrar också till att föra vidare hantverk och traditioner kring skötsel av djur och brukande av marker till kommande generationer.

Det kan du få ersättning för

Villkoret för att få ersättning för fäbodar är att du har minst 1 fäbod i bruk, det vill säga 1 eller flera fäbodar som är godkända av länsstyrelsen och minst 6 hektar fäbodbete för varje fäbod. Fäbodbetet ska betas med minst 1,2 djurenheter av get, får eller nötkreatur, det vill säga 0,2 djurenheter per hektar.

Du kan få ytterligare ersättning om du har mer mark som länsstyrelsen har klassat som fäbodbete. På varje hektar fäbodbete ska du ha minst 0,2 djurenheter. På fäbodbetet får du även räkna med hästar.

Om du har flera godkända fäbodar med fäbodbete som du sköter tillsammans kan du få ersättning för 1 fäbod i bruk och 1 eller flera kompletterande fäbodar. Det gäller samma villkor för att få ersättning för kompletterande fäbod som för fäbod i bruk.

Du kan även söka ersättning för särskild skötsel av fäbodbete, som är ett komplement till hur du sköter marken i ditt åtagande för fäbodar. Då får du lite mer ersättning. Länsstyrelsen bestämmer då om extra skötselvillkor.

Så många djurenheter blir varje djur

Djurart

Antal djurenheter

Får och getter

0,20

Nötkreatur äldre är 2 år

1,0

Ungnöt (6 månader till 2 år)

0,6

Hästar

1,0

Det här är en godkänd fäbod

En godkänd fäbod innebär att

 • fäboden innehåller minst en byggnad i traditionell stil med fungerande permanent tak och byggnaden ska vara ursprunglig, restaurerad eller återuppbyggd
 • fäboden historiskt har använts som fäbod
 • byggnader på fäboden inte används som permanentbostad och att fäboden är tydligt avgränsad från hemgården, både geografiskt och funktionsmässigt
 • fäboden uppfyller de särskilda kriterierna för fäbod som länsstyrelsen beslutar om
 • djuren inte befinner sig på fäboden eller fäbodbetet tidigare än 1 maj eller senare än 31 oktober.

Så mycket pengar kan du få

Fäbodar i bruk

Typ av fäbod

Belopp

Huvudfäbod med

minst 6 hektar fäbodbete

20 000 kronor per fäbod

Kompletterande fäbod med

minst 6 hektar fäbodbete

3 000 kronor per fäbod

Fäbodbete

Typ av fäbodbete

Belopp

Fäbodbete

1 000 kronor per hektar

Komplementet

särskild skötsel för fäbodbete

1 200 kronor per hektar

Om pengarna inte räcker kan ersättningen sänkas

Den här ersättningen ingår i Sveriges strategiska plan för den gemensamma jordbrukspolitiken 2023‑2027, där det finns en viss summa pengar att betala ut varje år. Om pengarna skulle ta slut kan regeringen besluta om att begränsa ersättningarna. Det kan också bli aktuellt att sänka ersättnings­beloppen.

Villkor för ersättningen

De här villkoren behöver du följa för att få full ersättning. Ta kontakt med din länsstyrelse om du inte kan uppfylla villkoren i åtagandet.

Ha jordbruksskiften på minst 0,1 hektar

Ett jordbruksskifte måste vara minst 0,1 hektar för att ge rätt till ersättning.

Följ villkoren som står i din fäbodplan

När länsstyrelsen har godkänt din fäbod och eventuella kompletterande fäbodar och bedömt marken får du veta hur stor arealen i ditt åtagande blir. Med ditt beslut om åtagande får du en fäbodplan. Där står hur du ska sköta din fäbod. Fäbodplanen kan omfatta särskilda skötselvillkor om bland annat betestryck och hur länge djuren ska vara på plats. Har du sökt och beviljats komplement om särskild skötsel finns även dessa skötselvillkor i din fäbodplan.

Följ djur- och betesreglerna för fäbodbetet

Du ska varje år låta beta den areal fäbodbete som ingår i ditt åtagande med ett betestryck på 0,2 djurenheter per hektar. Länsstyrelsen kan bestämma hur länge du ska låta djuren vara vid fäboden. Detta kan du i så fall läsa i din fäbodplan. Om det inte står något om detta i din fäbodplan ska du låta djuren vara vid fäboden minst två månader under fäbodsäsongen, som är 1 juni till och med 15 september. De får dock inte vara där tidigare än 1 maj eller senare än 31 oktober.

Ibland bör djuren inte befinna sig vid fäboden

Länsstyrelsen kan ibland bestämma om undantag från hur länge djuren ska befinna sig vid fäboden. De här undantagen kan gälla

 • om djuren under en period efterbetar slåtterängar som ligger vid fäboden
 • om djuren på grund av särskilda skäl inte bör befinna sig på fäboden under delar av säsongen, till exempel på grund av rovdjursangrepp.

Du kan behöva följa särskilda skötselvillkor

Om länsstyrelsen har beslutat om särskilda skötselvillkor för fäbodbetet ska du också följa dem. Det kan handla om

 • reglering av tillskottsutfodring av betesdjur
 • när på året bete ska ske
 • hur många djurenheter, samt djur av respektive djurart, som är tillåtna att finnas vid fäboden
 • reglering av bete med vissa djurarter.

Komplement särskild skötsel av fäbodbete

Komplementet särskild skötsel av fäbodbete är ett tillägg till hur du sköter marken i ditt åtagande för fäbodar. Då får du lite mer ersättning. Länsstyrelsen bestämmer då om extra skötselvillkor som till exempel kan handla om:

 • hur växtligheten ska se ut
 • hur du ska sköta och underhålla kulturhistoriskt värdefulla landskapselement
 • hur fäbodstigar ska synliggöras och användas
 • att träd och buskar av igenväxningskaraktär ska tas bort senast den 31 oktober första året i åtagandet och därefter ska hållas borta under hela åtagandeperioden.

Det här får du inte göra på din mark

På mark där du får miljöersättning för fäbodar får du inte

 • använda växtskyddsmedel
 • gödsla
 • jordbearbeta
 • göra insådd
 • bedriva täkt av sten eller jord
 • genomföra åtgärder som riskerar att skada fornlämningar eller värdefulla landskapselement
 • genomföra andra åtgärder som kan skada natur- och kulturvärden på skiftet, till exempel köra med skogsmaskiner så det blir spår i marken eller att sprida ut jordmassor.

Tänk på att förbuden kan vara reglerade i svenska lagar. Om de är det så gäller förbuden även om du inte söker miljöersättning för marken.

Det måste vara du som brukar marken

Det är du som brukar marken som kan ha rätt till miljöersättning. Du kan äga eller arrendera marken eller ha ett nyttjanderättsavtal med ägaren till marken.

Innan du går in i ett nytt åtagande bör du försäkra dig om att rätten att bruka marken gäller under hela tiden som åtagandet gäller. Om du inte äger marken försäkrar du dig bäst genom att upprätta ett skriftligt avtal med markägaren.

Om du blir av med mark som ingår i ett pågående åtagande, bör du kontrollera om du kan föra över åtagandet på marken till den som tar över. Om du inte kan föra över åtagandet ska du anmäla till länsstyrelsen att du behöver avsluta åtagandet för den berörda delen annars kan du behöva betala tillbaka ersättning. Du kan anmäla det i SAM Internet genom att ansöka om en ändring av åtagandet, mejla eller skicka ett brev.

Följ grundvillkoren

För att få full ersättning måste du följa grundvillkoren. Grundvillkoren är regler som till exempel handlar om hur du ska sköta dina djur och din mark.

Du måste ha ett åtagande

För att få miljöersättning måste du ha ett åtagande. Ett åtagande innebär att du åtar dig att sköta din mark eller dina djur enligt villkoren för ersättningen i 5 år. När du utför ditt arbete enligt dessa villkor, utför du den miljötjänst som du kan få ersättning för.

Åtagandet innebär att du måste följa de villkor som gäller för ersättningen varje år under hela 5‑årsperioden. Du måste följa villkoren som gäller oavsett om du söker utbetalning eller inte. Åtagandet börjar den 1 januari det år som du gör din ansökan och slutar den 31 december det sista året i 5‑årsperioden.

Minsta belopp för utbetalning är 1 000 kronor. Det betyder att om du söker ett åtagande med så liten omfattning att du inte kommer upp i 1 000 kronor per ersättning, får du inget åtagande.

Så söker du ersättningen och gör ändringar

För att få ersättning behöver du ha ett åtagande. Det betyder att du åtar dig att sköta din mark eller dina djur enligt vissa villkor.

Du söker åtagande och utbetalning i e‑tjänsten SAM Internet. När du har fått ditt åtagande behöver du ansöka om utbetalning varje år. I SAM Internet visar vi beslutade uppgifter om ditt åtagande. Om ditt åtagande från tidigare år inte är beslutat än visar vi i SAM Internet de uppgifter om åtagandet som du redovisade när du ansökte om åtagandet.

Sista dag att söka 2024 är den 11 april. Om din ansökan kommer in efter den 11 april minskar vi din ersättning med 1 procent per arbetsdag som ansökan är försenad. Om ansökan kommer in efter den 6 maj får du ingen ersättning alls 2024.

Om du ska söka jordbrukarstöd för första gången så behöver du kontakta din länsstyrelse för att få ett kundnummer.

När din ansökan om åtagande är inskickad kommer länsstyrelsen att skicka en blankett till dig. På blanketten lämnar du ytterligare information om din fäbod, dina fäbodbeten, hur många djur av respektive djurart som är tänkta att beta vid fäboden under åtagandeperioden och om du är intresserad av att söka komplementet särskild skötsel av fäbodbete. Du ska skicka in blanketten så att den finns hos länsstyrelsen senast den 17 juni.

När du ansöker om årets utbetalning i SAM Internet behöver du också fylla i en blankett med det antal djur du har på fäboden. Blanketten skickar din länsstyrelse till dig efter du har skickat in din SAM-ansökan. Du ska skicka tillbaka blanketten så att den finns hos länsstyrelsen senast den 17 juni.

Kontakta din länsstyrelse om du har frågor om ansökan.

Ändra i ansökan

Du kan ändra i din SAM‑ansökan efter att du har skickat in den. Det är viktigt att du hela tiden ser till att uppgifterna i ansökan stämmer med verkligheten.

Du har möjlighet att i vissa fall ändra i din ansökan för att undvika avdrag på stöden. Vi använder satellitbilder för att göra uppföljning av din jordbruksmark. Om det vi ser i uppföljningen skiljer sig från det du uppgett i din SAM‑ansökan informerar vi dig så att du får möjlighet att ändra i din ansökan för att slippa avdrag på stöden.

Du kan lägga till mark i din ansökan fram till den 17 juni. Fram till den 31 augusti kan du ändra skiftes­gränser och grödor förutsatt att den sökta arealen inte ökar. Du kan dra tillbaka hela eller delar av din ansökan fram till den 31 oktober.

Läs mer om vilka ändringar du kan göra och hur det går till när vi följer upp din jordbruksmark.

Utbetalning av ersättningen

Vi börjar betala ut ersättningen i december 2024.

Om du får en kontroll på din gård som visar att det finns skillnader mellan det du angett i din ansökan och verkligheten kan det leda till att du får din utbetalning senare än planerat.

Belopp som är lägre än 1 000 kronor per ersättning betalar vi inte ut.

När vi har fattat beslut om utbetalning kan du se hur mycket pengar du får på Mina sidor.

Uppföljning av jordbruksmark, kontroller och avdrag

Vi använder satellitbilder för att göra uppföljning av din jordbruksmark. Om det vi ser i uppföljningen skiljer sig från de uppgifter du har uppgett i din SAM‑ansökan får du ett brev om det. För att slippa avdrag på stöden har du möjlighet att ändra i din ansökan eller visa att du uppfyller villkoren för stödet genom att skicka in foton med appen Geofoto.

Kontroller

Länsstyrelsen kontrollerar att din ansökan stämmer med verkligheten och att du följer alla villkor och grundvillkor. Om det visar sig att det finns fel i din ansökan får du ett brev och då kan du i vissa fall ändra din ansökan för att undvika avdrag på stödet. Länsstyrelsen kan också göra kontrollbesök på ett mindre antal gårdar. Du får oftast veta i förväg om du ska få besök av en kontrollant.

Avdrag

Om du inte följer villkoren som gäller för stödet kan du få avdrag.

Du kan behöva betala tillbaka pengar

Om du inte fullföljer ditt åtagande kan du bli tvungen att betala tillbaka pengar. Länsstyrelsen har möjlighet att kräva tillbaka pengar upp till 10 år efter utbetalningen.

Om du drabbas av en oförutsedd händelse

Om en oförutsedd händelse gör att du inte kan uppfylla villkoren så kan du ändå ha rätt till ersättningen. Oförutsedda händelser kan vara

 • naturkatastrofer eller allvarliga väderhändelser, till exempel stormar, översvämningar eller torka
 • att djurstallar förstörs, till exempel i en brand
 • utbrott av allvarliga djur- och växtsjukdomar eller allvarliga växtskadegörare
 • att vildsvin bökat upp och förstört din mark
 • att staten tvångsinlöser din mark, så kallad expropriation
 • långvarig arbetsoförmåga eller dödsfall hos stödmottagaren.

Du ska anmäla den oförutsedda händelsen skriftligt till din länsstyrelse tillsammans med en redogörelse och underlag som visar vad som har hänt. Det ska du göra inom 15 arbetsdagar från den dag då du har möjlighet att göra det. Du kan mejla eller skicka ett brev. Om dina åtaganden berörs kan länsstyrelsen anpassa dem efter de nya förhållandena framåt.

Om du slutar med din jordbruksverksamhet kan länsstyrelsen besluta om att du inte behöver betala tillbaka ersättning som du redan har fått.

Frågor och svar

Vad gäller om jag vill överlåta eller ta över mark, djur eller åtagande?

Det finns mycket att tänka på vid en överlåtelse eller ett övertagande, framför allt beroende på när den sker. Vi rekommenderar att du planerar överlåtelsen i så god tid som möjligt innan du skickar in din SAM‑ansökan. Du hittar all information på vår sida om överlåtelse.

Tänk på att ansökan om övertagande alltid måste skickas in om den nya sökanden har ett annat person- eller organisationsnummer. Detta gäller alltså även om det är en familjemedlem som ska ta över eller om du ska ändra företagsform.

Hur kan den här ersättningen kombineras med andra ersättningar?

I dokumentet ser du hur du kan kombinera de olika ersättningarna.

Kan jag avsluta eller minska mitt åtagande?

Ja, under vissa förutsättningar kan det vara möjligt att avsluta eller minska ditt åtagande utan att behöva betala tillbaka ersättningen du fått. Det gäller om du

 • haft ett arrende eller avtal om nyttjanderätt som du inte kunde förlänga
 • sålt marken
 • överlåtit marken som berörs av åtagandet.

Du behöver inte heller betala tillbaka ersättningen du redan har fått om du

 • helt slutar med jordbruksverksamhet
 • har drabbats av en händelse som omfattas av force majeure eller en annan oförutsedd händelse.

Om du har haft ett åtagande med motsvarande syfte på marken i minst 5 år kan du ta bort den enskilda marken från ditt åtagande utan att betala tillbaka ersättningen. Med motsvarande syfte menar vi till exempel om du har haft motsvarande miljöersättning i förra programperioden och fortsätter med miljöersättningen i den nuvarande perioden för Sveriges strategiska plan för den gemensamma jordbrukspolitiken 2023–2027.

Om du vill avsluta eller minska ett åtagande i förtid ska du kontakta länsstyrelsen. De utreder vilka konsekvenser det blir och beslutar i det enskilda fallet om det är tillåtet att avsluta eller minska åtagandet utan att behöva betala tillbaka ersättningen. Det kan vara möjligt att avsluta hela åtagandet eller ta bort ett enskilt skifte eller block.

Kan jag öka mitt åtagande?

Från och med det andra året som åtagandet gäller kan du öka det med mer areal. Du kan göra mindre ökningar inom befintlig åtagandeperiod de första 3 åren. Från det fjärde året blir det alltid ett nytt åtagande.

Jag har fått ett beslut som gäller ett stöd som jag sökte för ett par år sedan. Hur såg webbinformationen ut då?

Om du vill läsa tidigare års webbinformation i PDF-format kan du kontakta Jordbruksverkets kundtjänst.

Kontakta oss om du har frågor

Du kan ställa frågor till oss här på vår webbplats och också se svaren på frågor som andra har ställt.

Du kan också ringa länsstyrelsernas kundsupport för jordbrukarstöd.

Gäller det Västernorrlands län ska du i stället ringa det här numret.

Du kanske också är intresserad av det här

Senast granskad: 2024-01-25

Till toppen