Ersättning för ekologisk produktion 2023

Du som har certifierad ekologisk växtodling eller djurhållning kan få ersättning för ekologisk produktion. Du kan också söka ersättningen när du ställer om till ekologisk produktion. Ersättningen ska bidra till att öka den ekologiska produktionen.

Viktiga nyheter

Tidigare fanns det två ersättningar för ekologisk produktion – en för att ställa om och en för att producera ekologiskt. Nu slås de båda ersättningarna ihop till en 1-årig ersättning.

Nu kan du också få ersättning för aprikos, persika, hasselnötter, valnötter, gojibär, kiwi, minikiwi, blåbärstry och sibiriskt blåbär.

Du kan inte längre få ersättning för dina betesmarker inom ersättningen för ekologisk produktion.

Omräkningsfaktorn för får och getter höjs från 0,15 till 0,20. Det innebär att en get av honkön eller tacka nu är 0,20 djurenheter.

Det kan du få ersättning för

Du kan få ersättning för åkermark som du odlar ekologiskt. Träda ger inte rätt till ersättning. Slåtter- och betesvall berättigar i sig inte till ersättning, men kan vara underlag för ersättning för djurhållning.

Du kan också få ersättning för djurhållning i ekologisk produktion. Det blir då som en extra ersättning för den åkermark som odlas med slåtter- eller betesvall eller med grödor som ger rätt till ersättning för din växtodling.

Så mycket pengar kan du få

I tabellen kan du se de ersättningsnivåerna som gäller för 2023 och det intervall som ersättningen kan hamna inom. Det exakta stödbeloppet fastställs på hösten varje år inför utbetalning och beror på hur många som söker stödet.

Om många söker, och det blir många hektar som ersättningen ska fördelas på, blir ersättningen per hektar lägre, eftersom det finns en planerad pott med pengar för respektive typ av gröda och djur. Omvänt blir ersättningen högre om det blir färre hektar än planerat som ersättningen ska fördelas på. Ersättningsnivån kommer inte att bli lägre eller högre än de belopp som framgår i intervallerna i tabellen.

Ersättningen för ekologisk produktion bestäms i euro men du får den utbetald i kronor. Växelkursen fastställs av Europeiska centralbanken den sista bankdagen före den 1 oktober.

För 2023 års utbetalningar är kursen 1 euro = 11,5325 kronor.

Vi kan ibland dra av pengar om det finns risk för att EU:s budget överskrids

Du kan ibland få en minskning av ditt stöd om du får mer än 2 000 euro i gårdsstöd, nötkreatursstöd, stöd till unga jordbrukare, ersättning för kolinlagring och minskat kväveläckage (fånggröda, mellangröda eller vårbearbetning), ersättning för precisionsjordbruk – planering och ersättning för ekologisk produktion.

Minskningen görs för att EU:s budget inte ska överskridas under året, eller om EU:s reserv för kriser inom jordbrukssektorn inte räcker till. Det är samma avdrag som görs i alla medlemsländer.

Minskningen är en viss procentsats av det belopp som överstiger 2 000 euro. EU‑kommissionen beslutar avdragets storlek i procent i november varje år, om det blir ett avdrag.

Ersättning för ekologisk produktion 2023
Gröda eller djurErsättningsnivåMöjligt intervall
Spannmål/oljeväxter/proteingrödor/
andra 1-åriga grödor (inte vallodling på åkermark)
162 euro per hektar132–162 euro per hektar
Potatis, sockerbetor och grönsaker541 euro per hektar443–541 euro per hektar
Frukt och bär677,47 euro per hektar663–811 euro per hektar
Djurersättning åkermark,
där 1 hektar åkermark motsvarar 1 djurenhet
177 euro per hektar159–195 euro per hektar

Villkor för ersättningen

De här villkoren behöver du följa för att få full ersättning. Du kan läsa mer om varje villkor längre ner på sidan. Du ska

 • följa de särskilda villkoren för växtodling eller djurhållning
 • vara anmäld till ett kontrollorgan för ekologisk produktion senast sista ansökningsdag
 • följa grundvillkoren
 • spara dokumentation och handlingar som rör ersättningen
 • vid begäran, skicka in certifikat till länsstyrelsen.

Ta kontakt med din länsstyrelse om du inte kan uppfylla villkoren.

Följ EU:s regler och anmäl dig till ett kontrollorgan

Från och med den 1 januari det år du söker stöd ska du följa EU:s regler för ekologisk produktion. Du måste alltså följa reglerna redan innan du söker.

Senast sista ansökningsdag ska du också vara anmäld till ett kontrollorgan. Det gör du genom att skriva under och lämna in ett anslutningsavtal till kontrollorganet.

Kontrollorganet kontrollerar att du följer EU:s regler, även under eventuell omställningstid. Om du redan har ekologisk produktion certifierar kontrollorganet också din produktion.

Kontrollorgan

Det måste vara samma person eller företag som anmäler produktionen till ett kontrollorgan och som söker ersättningen. Du kan alltså inte vara certifierad genom någon annan.

Om du får mer mark

Om du skaffar mer mark efter sista ansökningsdatum ska du se till att den är anmäld till kontrollorganet senast den 15 juni.

Det måste vara du som brukar marken

Det är du som brukar marken som kan ha rätt till ersättning. Du kan äga eller arrendera marken eller ha ett nyttjanderättsavtal med ägaren till marken.

Du måste vara aktiv jordbrukare

För att få den här ersättningen utbetald måste du uppfylla minst ett av de krav som finns för att du ska räknas som aktiv jordbrukare:

 • Du ska ha mer än 36 hektar jordbruksmark totalt i din SAM‑ansökan.
 • Du ska ha mer än 50 djurenheter totalt i din SAM‑ansökan.
 • Du ska ha fått max 5 000 euro utbetalt i så kallade direktstöd för föregående år.

Det kommer även att finnas andra sätt som du kan visa att du är aktiv jordbrukare på om du inte uppfyller någon av punkterna ovan, om länsstyrelsen begär att du ska göra det.

De här stöden och ersättningarna räknas till direktstöden

 • Gårdsstöd (inklusive omfördelning av stöd)
 • Förgröningsstöd (går inte att söka från och med 2023)
 • Stöd till unga jordbrukare
 • Nötkreatursstöd
 • Ersättning för ekologisk produktion
 • Ersättning för precisionsjordbruk – planering
 • Ersättning för kolinlagring och minskat kväveläckage:
  • Ersättning för fånggröda
  • Ersättning för mellangröda
  • Ersättning för vårbearbetning

Så här räknas dina djur om till djurenheter

Så här räknas dina djur om till djurenheter
DjurartAntal djurenheterAntal djur som motsvarar 1 djurenhet
Mjölkkor, am- och dikor1,001,00
Ungnöt (6 månader–2 år)0,601,67
Suggor0,502,00
Tackor0,205,00
Getter (hondjur)0,205,00
Slaktsvin (slaktade)0,303,33
Slaktkycklingar0,0333,33
Värphönor0,01471,43


Följ grundvillkoren

För att få full ersättning måste du följa grundvillkoren. Grundvillkoren är regler som till exempel handlar om hur du ska sköta dina djur och din mark.

Spara dokumentation och certifikat

Vid ett kontrollbesök ska länsstyrelsen kunna kontrollera de uppgifter du har lämnat och att du följer EU:s regler för ekologisk produktion. Kontrollerna sker mot bokföring, verifikationer, stödjande dokument eller motsvarande. Vid ett kontrollbesök ska du också kunna visa upp handlingar från kontrollorganet. Därför ska du spara all dokumentation som krävs för ersättningen det året som din ansökan gäller och även året därpå.

Din länsstyrelse kommer att meddela dig om när du behöver skicka in ditt certifikat. Du ska skicka in certifikat som täcker hela året vilket betyder att du kan behöva skicka in mer än ett certifikat.

Särskilda villkor för växtodling

Ett jordbruksskifte måste vara minst 0,1 hektar för att ge rätt till ersättning. Du kan bara få ersättning för växtodling på åkermark. Du ska odla dina grödor med sikte på god skörd och grödan ska skördas för att användas till foder, livsmedel, industriändamål, energiproduktion eller utsäde. De år som grödan inte växt som den ska kan du få ersättning om du har använt de jordbruksmetoder som ska användas.

Du som söker ersättning för växtodling ska följa EU:s regler för ekologisk växtodling från och med den 1 januari det år du söker stöd.

I grödkodslistan kan du se vilka grödkoder som ger rätt till ersättning. Träda ger inte rätt till ersättning. Det finns också flera andra grödor som inte ger rätt till ersättning.

Frövall ska du odla för att tröska. Du ska också kunna visa ett avtal med utsädesleverantör och du ska följa de regler som finns för en certifierad fröodlare.

Grönfoder ska vara 1‑åriga grödor och duga till foder.

Slåtter- och betesvall på åkermark

Du kan inte få ersättning för växtodling för din vall. Däremot kan du använda vall, som är ekologisk eller under omställning, som underlag för ersättning för din djurhållning. Den vall som du använder som underlag för din djurhållning ska odlas med sikte på god skörd.

Frukt-, nöt- och bärodling

För att du ska kunna få ersättning för frukt-, nöt- eller bärodling ska det finnas minst det antal träd, buskar eller plantor per hektar som presenteras i tabellen.

Minsta antal träd, buskar eller plantor per hektar

Frukt-, nöt- eller bärslag

Antal träd, buskar eller plantor

Fruktodling


Surkörsbär (prunus cerasus)

300 träd

Äpple, päron, plommon, körsbär, persika eller aprikos

400 träd

Nötodling


Hassel

400 buskar

Valnötter

150 träd

Bärodling


Smultron eller lingon

30 000 plantor

Jordgubbar, tranbär eller åkerbär

16 000 plantor

Hjortron

3 000 plantor

Hallon, björnbär eller björnbärskorsningar

2 000 plantor

Vinbär, krusbär, blåbär, blåbärstry, sibiriskt blåbär, nypon, aronia, rosenkvitten, vindruvor eller gojibär

1 500 plantor

Havtorn, bärhäggmispel eller kiwi och minikiwi

1 200 plantor

Fläder

600 plantor

Du kan få ersättning för din frukt-, nöt- och bärodling även de år odlingen etableras eller föryngras.

Du behöver inte räkna bort vändtegar och gångar från skiftesarealen, så länge du har tillräckligt många plantor per hektar. Vändtegar och gångar som du räknar in i skiftesarealen får inte vara bredare än vad som behövs för att hålla undan ogräs och för att komma fram med de redskap som du använder i odlingen.

Observera att även ett skifte med frukt-, nöt- eller bärodling måste vara minst 0,1 hektar för att ge rätt till ersättning.

Om du odlar frukt- och bärslag som inte finns med på listan, eller om du har för få plantor per hektar, kan du få ersättning med 1 500 kronor per hektar. Använd då grödkod 87 när du gör din ansökan i SAM Internet.

Särskilda villkor för djurhållning

Du som söker ersättning för ekologisk djurhållning ska följa EU:s regler för ekologisk djurhållning från och med den 1 januari det år du söker stöd. Du måste även anmäla produktionen till ett kontrollorgan senast sista ansökningsdag. För att få ersättning för ekologisk produktion måste du ha ekologisk växtodling som du söker utbetalning för.

Undantag för dig som har djur i omställning till ekologisk produktion

Det finns ett undantag från kravet på ekologiskt foder till djur i omställning, förutsatt att du inte fått ersättning för ekologisk produktion föregående ansökningsår för det aktuella djurslaget eller djurslagen . Undantaget innebär att du inte måste följa reglerna för ekologiskt foder från och med den 1 januari första året du lägger till djurslaget tills att du anmäler din djurhållning till ett kontrollorgan. Du måste ha anmält djurhållningen senast sista ansökningsdag. Sista ansökningsdag 2023 är den 13 april. Du kan dock anmäla detta tidigare.

Ersättningen för dina djur kopplas till din mark med ersättning

För att du ska få ersättning för ekologisk produktion för din djurhållning måste både din djurhållning och din växtodling vara certifierade.

Åkermarken måste odlas med slåtter- eller betesvall eller med grödor som ger rätt till ersättning för din växtodling. Den vall som du kan använda som underlag för din djurhållning är grödkod 6, 50, 57, 301, 302 och 308 , och du ska odla vallen med sikte på god skörd för att få ersättning.

Antalet djur styr hur mycket pengar du får

Ersättning för ekologisk produktion med djurhållning baseras på det antal mjölkkor, am- och dikor, ungnöt, tackor, getter (hondjur), suggor, slaktsvin, värphönor och slaktkycklingar som du har inom företaget. För att få utbetalt för 1 djurenhet måste du ha 1 hektar åkermark.

Om du söker ersättning för ekologisk produktion måste åkermarken odlas med vall som är ekologisk, alternativt med grödor som ger rätt till ersättning för växtodling inom ekologisk produktion.

Så här räknas dina djur om till djurenheter
DjurartAntal djurenheterAntal djur som motsvarar 1 djurenhet
Mjölkkor, am- och dikor1,001,00
Ungnöt (6 månader–2 år)0,601,67
Suggor0,502,00
Tackor0,205,00
Getter (hondjur)0,205,00
Slaktsvin (slaktade)0,303,33
Slaktkycklingar0,0333,33
Värphönor0,01471,43


Nötkreatur

I SAM Internet ska du redovisa på vilka anläggningar (kallades tidigare produktionsplatser) du har ekologiska nötkreatur eller nötkreatur under omställning. Jordbruksverket hämtar uppgifter om hur många nötkreatur du har från CDB, det centrala nötkreatursregistret.

Om nötkreaturet kommer till en anläggning samma dag som det lämnat en annan anläggning, ska djuret räknas till den anläggning som det lämnar.

Jordbruksverket räknar antalet djur under perioden från och med den 1 augusti året före du gör din ansökan till och med den 31 juli det år du gör din ansökan. Om du inte sökt ersättningen tidigare räknar vi antalet djur under perioden från och med den 1 januari till och med den 31 juli det år du gör din ansökan.

För att du ska kunna få ersättning för de djur du har under räkningsperioden måste de vara

 • märkta
 • journalförda
 • rapporterade till nötkreaturs­registret i rätt tid. Djurens alla in- och uthändelser ska vara registrerade i CDB Internet inom 7 dagar.

Om du av någon anledning inte kan rapportera via e-tjänsten CDB Internet, ska du rapportera via blankett i stället.

Om du missar något av detta så får du ingen ersättning för djuret för den aktuella räkningsperioden.

Rapportera till CDB inom 7 dagar

Om du missar att rapportera ett djur inom 7 dagar till CDB, räknas inte det djuret med för den aktuella räkningsperioden.

Slaktsvin

Uppgiften om hur många slaktsvin du har hämtas från Jordbruksverkets slaktregister. Ange registreringsnummer för de anläggningar (kallades tidigare produktionsplatsnummer) där du har ekologisk djurhållning eller omställning till ekologisk djurhållning i SAM Internet. Du får ersättning för antalet slaktsvin som har slaktats under räkningsperioden och som slakteriet har rapporterat till Jordbruksverkets slaktregister. Slaktkropparna ska uppfylla Jordbruksverkets definition av slaktsvin och unggalt.

Jordbruksverket räknar antalet djur under perioden från och med den 1 augusti året före du gör din ansökan till och med den 31 juli det år du gör din ansökan. Om du inte sökt ersättningen tidigare räknar vi antalet djur under perioden från och med den 1 januari till och med den 31 juli det året du gör din ansökan.

Tackor, getter och suggor

Redovisa hur många tackor, getter och suggor du söker utbetalning för i SAM Internet. Du måste hålla minst samma antal djur som du angivit under en hållande­period av minst 60 dagar. Hållande­perioden startar dagen efter det att ansökan om utbetalning kommit in till länsstyrelsen. Som tackor och getter räknas de hondjur som senast under hållande­perioden har satts i avel eller senast under hållandeperioden är äldre än 1 år. Satt i avel innebär att hondjuret är seminerat, betäckt eller släppt med handjur i avelssyfte.

Du kan byta ut djur under hållande­perioden

Du har möjlighet att byta ut tackor, getter och suggor och även byta mellan dessa djurarter under hållandeperioden, så länge som antalet djurenheter inte minskar. Djuren som du byter till ska uppfylla alla villkor för ekologisk produktion eller omställning till ekologisk produktion. För att bytet ska godkännas ska djuren vara ersatta inom 10 dagar från det att djuren har lämnat ditt jordbruksföretag. Du ska notera bytet i din stalljournal.

Så här gör du om antalet djur minskar under hållande­perioden

Om antalet tackor, getter och suggor minskar under hållandeperioden ska du minska antalet djur i din ansökan. Om minskningen beror på att ett djur har dött på grund av sjukdom eller olycka, ska du anmäla detta till länsstyrelsen inom 10 dagar. Du ska göra din anmälan skriftligen.

I övriga fall, gäller att du ska ha dragit tillbaka ansökan för djur som du inte längre håller allra senast innan länsstyrelsen påbörjat eller meddelat att de ska göra en kontroll. Det gäller till exempel när antalet djur minskar under hållandeperioden på grund av att du säljer eller skickar djur till slakt.

Värphönor och slaktkycklingar

Du som har värphöns och slaktkycklingar ska ange det genomsnittliga antalet värphöns och slaktkycklingar du har. Värphöns får du ersättning för först efter 16 veckors ålder.

Om du har omgångsuppfödning

 1. Multiplicera antalet djur som du hade när omgången sattes in (även om omgången sattes in innan räkningsperioden) med antal dagar under räkningsperioden som du håller djuren i produktion.
 2. Dela med antal dagar i räkningsperioden. Om du har omgångs­uppfödning behöver du inte räkna bort djur som självdött eller behövt avlivas, utan du kan räkna med antalet insatta djur. Om du håller flera omgångar lägger du ihop genomsnittet för omgångarna.

Du räknar antalet djur under perioden från och med den 1 augusti året före du gör din ansökan till och med den 31 juli det år du gör din ansökan. Om du inte sökt ersättningen tidigare räknar du antalet djur under perioden från och med den 1 januari till och med den 31 juli det år du gör din ansökan.

Om du inte har omgångsuppfödning

Om du inte föder upp dina djur i omgångar ska du endast räkna med det antal djur som faktiskt finns vid räkningsperiodens början och sedan räkna bort de djur som avlivas, slaktas eller dör under räkningsperioden. Det är då lämpligt att redan när du ansöker räkna bort det antal djur som du tror besättningen kan komma att minska med.

Om antalet djur som ger rätt till ersättning minskar ska du anmäla det skriftligt till länsstyrelsen så snart det visar sig att du inte kan hålla så många djur i genomsnitt som du har redovisat.

Så söker du ersättningen och gör ändringar

För att få ersättning behöver du anmäla din produktion till ett kontrollorgan senast sista ansökningsdag för SAM‑ansökan som i år är 13 april. Du behöver också följa villkoren för ekologisk produktion hela året som du söker stöd för.

Du söker ersättningen i e‑tjänsten SAM Internet. Sista dag att söka 2023 är den 13 april. Om din ansökan kommer in efter den 13 april minskar vi din ersättning med 1 procent per arbetsdag som ansökan är försenad. Om ansökan kommer in efter den 8 maj får du ingen ersättning alls 2023.

Om du ska söka jordbrukarstöd för första gången så behöver du kontakta din länsstyrelse för att få ett kundnummer.

Ändra i ansökan

Du kan ändra vissa saker i din SAM‑ansökan efter att du har skickat in den. Det är viktigt att du hela tiden ser till att uppgifterna i ansökan stämmer med verkligheten.

Nytt för i år är att du i vissa fall får större möjligheter än tidigare att ändra i ansökan för att undvika avdrag på stöden. Det beror på att vi regelbundet använder satellitbilder för att göra uppföljning av din jordbruksmark. Om det vi ser i uppföljningen skiljer sig från din SAM‑ansökan informerar vi dig så att du får möjlighet att ändra i din ansökan för att slippa avdrag på stöden.

Du kan ändra i din ansökan fram till den 15 juni men i vissa fall kan du ändra fram till den 31 augusti. Du kan dra tillbaka hela eller delar av din ansökan fram till den 31 oktober.

Läs mer om vilka ändringar du kan göra och hur det går till när vi följer upp din jordbruksmark.

Utbetalning av ersättningen

Vi börjar betala ut ersättningen i april 2024.

Om du får en kontroll på din gård som visar att det finns skillnader mellan det du angett i din ansökan och verkligheten kan det leda till att du får din utbetalning senare än planerat.

När vi har fattat beslut om utbetalning kan du se hur mycket pengar du får på Mina sidor.

Uppföljning av jordbruksmark, kontroller och avdrag

Vi använder regelbundet satellitbilder för att göra uppföljning av din jordbruksmark. Om det vi ser i uppföljningen skiljer sig från din SAM-ansökan får du ett brev om det. Då får du möjlighet att ändra i din ansökan för att slippa avdrag på stöden.

Kontroller

Länsstyrelsen kontrollerar att din ansökan stämmer med verkligheten och att du följer alla villkor och grundvillkor. Om det visar sig att det finns fel i din ansökan får du ett brev och då kan du i vissa fall ändra din ansökan för att undvika avdrag på stödet. Länsstyrelsen kan också göra kontrollbesök på ett mindre antal gårdar. Du får oftast veta i förväg om du ska få besök av en kontrollant.

Avdrag

Om du inte följer villkoren som gäller för stödet kan du få avdrag.

Om du drabbas av en oförutsedd händelse

Om en oförutsedd händelse gör att du inte kan uppfylla villkoren så kan du ändå ha rätt till ersättningen. Oförutsedda händelser kan vara

 • naturkatastrofer eller allvarliga väderhändelser, till exempel stormar, översvämningar eller torka
 • att djurstallar förstörs, till exempel i en brand
 • utbrott av allvarliga djur- och växtsjukdomar eller allvarliga växtskadegörare
 • att vildsvin bökat upp och förstört din mark
 • att staten tvångsinlöser din mark, så kallad expropriation
 • långvarig arbetsoförmåga eller dödsfall hos stödmottagaren.

Du ska anmäla den oförutsedda händelsen skriftligt till din länsstyrelse tillsammans med en redogörelse och underlag som visar vad som har hänt. Det ska du göra inom 15 arbetsdagar från den dag då du har möjlighet att göra det. Du kan mejla eller skicka ett brev.

Frågor och svar

Vad betyder felkoderna för mina nötkreatur i CDB-brevet?

Här är en sammanställning av felkoderna i CDB-brevet Meddelande om djurenheter för stöd, och en kort beskrivning av vad varje felkod betyder.

För samtliga felkoder, förutom felkod 14, loggar du in i CDB Internet för att rätta felet.

Felkoder i CDB-brevet

Felkod

Beskrivning av felkoden

1

Djurets identitet saknas eller är felaktig.

2

Händelsedatum saknas eller är felaktigt.

3

Födelsedatum saknas eller är felaktigt.

4

Ras saknas eller är felaktig.

5

Kön saknas eller är felaktigt.

6

Rapporteringsorsak (in/ut) saknas eller är felaktig.

7

Anläggningens registreringsnummer (kallades tidigare produktionsplatsnummer) från/till saknas eller är felaktigt.

8

Moderns identitet saknas eller är felaktig.

9

 Slakteriets SE-nummer saknas eller är felaktigt.

10

Dubbletter. Djur eller händelser finns rapporterade två gånger.

11

Födelserapportering saknas i CDB, kontrollera identiteten. Komplettera med födelsedatum och ras för djuret. Skriv även moder om djuret är fött hos dig. Eventuellt har tidigare ägare inte rapporterat djuret.

12

Det finns ett avlidendatum på djuret rapporterat av slakteri eller annan lantbrukare.

13

Kalvningsintervallet på modern är för kort. Kontrollera moderns identitet.

14

Djuret är även inrapporterat av annan lantbrukare under samma period. Kontakta motparten och kontrollera att en försäljning finns rapporterad till CDB samt kontrollera att köp och försäljningsdatum stämmer.


Om köp och försäljning inte stämmer överens måste du skicka in brevet Meddelande om djurenheter för stöd, tillsammans med ett dokument som styrker att du har djuret eller har haft det under perioden, till exempel en kopia från den fysiska stalljournalen eller inköpskvitto.

99

Övriga felorsaker. Kontrollera samtliga uppgifter för den raden.

Vad gäller om jag vill överlåta eller ta över mark, djur eller åtagande?

Det finns mycket att tänka på vid en överlåtelse eller ett övertagande, framför allt beroende på när den sker. Vi rekommenderar att du planerar överlåtelsen i så god tid som möjligt innan du skickar in din SAM‑ansökan. Du hittar all information på vår sida om överlåtelse.

Tänk på att ansökan om övertagande alltid måste skickas in om den nya sökanden har ett annat person- eller organisationsnummer. Detta gäller alltså även om det är en familjemedlem som ska ta över eller om du ska ändra företagsform.

Hur kan den här ersättningen kombineras med andra ersättningar?

I dokumentet ser du hur du kan kombinera de olika ersättningarna.

Jag har fått ett beslut som gäller ett stöd som jag sökte för ett par år sedan. Hur såg webbinformationen ut då?

Om du vill läsa tidigare års webbinformation i PDF-format kan du kontakta Jordbruksverkets kundtjänst.

Kontakta oss om du har frågor

Du kan ställa frågor till oss här på vår webbplats och också se svaren på frågor som andra har ställt.

Du kan också ringa länsstyrelsernas kundsupport för jordbrukarstöd.

Gäller det Västernorrlands län ska du i stället ringa det här numret.

Senast granskad: 2023-01-26