Logotyp Jordbruksverket

Ersättning för ekologisk produktion 2024

Du som har certifierad ekologisk växtodling eller djurhållning kan få en 1‑årig ersättning för ekologisk produktion. Du kan också söka ersättningen när du ställer om till ekologisk produktion. Ersättningen ska bidra till att öka den ekologiska produktionen.

Det kan du få ersättning för

Du kan få ersättning för åkermark som du odlar ekologiskt. Träda ger inte rätt till ersättning. Slåtter- och betesvall berättigar i sig inte till ersättning, men kan vara underlag för ersättning för djurhållning.

Du kan också få ersättning för djurhållning i ekologisk produktion. Det blir då som en extra ersättning för den åkermark som odlas med slåtter- eller betesvall eller med grödor som ger rätt till ersättning för din växtodling.

Så mycket pengar kan du få

I tabellen kan du se preliminär ersättningsnivå och det intervall som ersättningen kan hamna inom. Den exakta ersättningsnivån för 2024 kommer att fastställas på hösten inför utbetalning.

Om många söker, och det blir många hektar som ersättningen ska fördelas på, blir ersättningen per hektar lägre, eftersom det finns en planerad pott med pengar för respektive typ av gröda och djur. Omvänt blir ersättningen högre om det blir färre hektar än planerat som ersättningen ska fördelas på. Ersättningsnivån kommer inte att bli lägre eller högre än de belopp som framgår i intervallerna i tabellen.

Ersättningen för ekologisk produktion bestäms i euro men du får den utbetald i kronor. Växelkursen fastställs av Europeiska centralbanken den sista bankdagen före den 1 oktober.

För 2023 års utbetalningar var kursen 1 euro = 11,5325 kronor.

Vi kan ibland dra av pengar om det finns risk för att EU:s budget överskrids

Du kan ibland få en minskning av ditt stöd om du får mer än 2 000 euro i gårdsstöd, nötkreatursstöd, stöd till unga jordbrukare, ersättning för kolinlagring och minskat kväveläckage (fånggröda, mellangröda eller vårbearbetning), ersättning för precisionsjordbruk – planering och ersättning för ekologisk produktion.

Minskningen görs för att EU:s budget inte ska överskridas under året, eller om EU:s reserv för kriser inom jordbrukssektorn inte räcker till. Det är samma avdrag som görs i alla medlemsländer.

Minskningen är en viss procentsats av det belopp som överstiger 2 000 euro. EU‑kommissionen beslutar avdragets storlek i procent i november varje år, om det blir ett avdrag.

Ersättning för ekologisk produktion 2024
Gröda eller djurErsättningsnivåMöjligt intervall
Spannmål/oljeväxter/proteingrödor/
andra 1-åriga grödor (inte vallodling på åkermark)
162 euro per hektar132–162 euro per hektar
Potatis, sockerbetor och grönsaker541 euro per hektar443–541 euro per hektar
Frukt och bär677,47 euro per hektar663–811 euro per hektar
Djurersättning åkermark,
där 1 hektar åkermark motsvarar 1 djurenhet
177 euro per hektar159–195 euro per hektar

Ersättningsnivå 2023

Ersättning för ekologisk produktion 2023

Gröda eller djur

Ersättningsnivå

Spannmål/oljeväxter/proteingrödor/
andra 1-åriga grödor (inte vallodling på åkermark)

162 euro per hektar

Potatis, sockerbetor och grönsaker

541 euro per hektar

Frukt och bär

788,92 euro per hektar

Djurersättning åkermark,
där 1 hektar åkermark motsvarar 1 djurenhet

195 euro per hektar

Villkor för ersättningen

De här villkoren behöver du följa för att få full ersättning. Du kan läsa mer om varje villkor längre ner på sidan. Du ska

 • följa de särskilda villkoren för växtodling eller djurhållning
 • vara anmäld till ett kontrollorgan för ekologisk produktion senast sista ansökningsdag
 • följa grundvillkoren
 • spara dokumentation och handlingar som rör ersättningen
 • vid begäran, skicka in certifikat till länsstyrelsen.

Ta kontakt med din länsstyrelse om du inte kan uppfylla villkoren.

Följ EU:s regler och anmäl dig till ett kontrollorgan

Från och med den 1 januari det år du söker stöd ska du följa EU:s regler för ekologisk produktion. Du måste alltså följa reglerna redan innan du söker.

Senast sista ansökningsdag ska du också vara anmäld till ett kontrollorgan. Det gör du genom att skriva under och lämna in ett anslutningsavtal till kontrollorganet.

Kontrollorganet kontrollerar att du följer EU:s regler, även under eventuell omställningstid. Det är även kontroll­organet som certifierar din ekologiska produktion.

Kontrollorgan

Det måste vara samma person eller företag som anmäler produktionen till ett kontrollorgan och som söker ersättningen. Du kan alltså inte vara certifierad genom någon annan.

Om du får mer mark

Om du skaffar mer mark efter sista ansökningsdatum ska du se till att den är anmäld till kontrollorganet senast den 15 juni.

Det måste vara du som brukar marken

Det är du som brukar marken som kan ha rätt till ersättning. Du kan äga eller arrendera marken eller ha ett nyttjanderättsavtal med ägaren till marken.

Du måste vara aktiv jordbrukare

För att få den här ersättningen utbetald måste du uppfylla minst ett av de krav som finns för att du ska räknas som aktiv jordbrukare:

 • Du ska ha mer än 36 hektar jordbruksmark totalt i din SAM‑ansökan.
 • Du ska ha mer än 50 djurenheter totalt i din SAM‑ansökan.
 • Du ska ha fått max 5 000 euro utbetalt i så kallade direktstöd för föregående år.
 • Du kommer att få max 5 000 euro utbetalt i så kallade direktstöd innevarande år.

Du räknas automatiskt som aktiv jordbrukare om du uppfyller något av de fyra kraven, men du kan uppfylla kravet på att vara aktiv jordbrukare även om ingen av de fyra punkterna stämmer in på dig. Länsstyrelsen kommer då att begära att få en komplettering, och då kan du till exempel visa att du uppfyller kravet på att vara aktiv jordbrukare genom att visa kostnader eller intäkter från din verksamhet.

De här stöden och ersättningarna räknas till direktstöden

 • Gårdsstöd (inklusive omfördelning av stöd)
 • Stöd till unga jordbrukare
 • Nötkreatursstöd
 • Ersättning för ekologisk produktion
 • Ersättning för precisionsjordbruk – planering
 • Ersättning för kolinlagring och minskat kväveläckage:
  • Ersättning för fånggröda
  • Ersättning för mellangröda
  • Ersättning för vårbearbetning

Så här räknas dina djur om till djurenheter

Så här räknas dina djur om till djurenheter
DjurartAntal djurenheterAntal djur som motsvarar 1 djurenhet
Nötkreatur som är äldre än 2 år1,001,00
Ungnöt (6 månader–2 år)0,601,67
Suggor0,502,00
Tackor0,205,00
Getter (hondjur)0,205,00
Slaktsvin (slaktade)0,303,33
Slaktkycklingar0,0333,33
Värphönor0,01471,43


Följ grundvillkoren

För att få full ersättning måste du följa grundvillkoren. Grundvillkoren är regler som till exempel handlar om hur du ska sköta dina djur och din mark.

Spara dokumentation och certifikat

Vid ett kontrollbesök ska länsstyrelsen kunna kontrollera de uppgifter du har lämnat och att du följer EU:s regler för ekologisk produktion. Kontrollerna sker mot bokföring, verifikationer, stödjande dokument eller motsvarande. Vid ett kontrollbesök ska du också kunna visa upp handlingar från kontrollorganet. Därför ska du spara all dokumentation som krävs för ersättningen det året som din ansökan gäller och även året därpå.

Din länsstyrelse kommer att meddela dig om när du behöver skicka in ditt certifikat. Du ska skicka in certifikat som täcker hela året vilket betyder att du kan behöva skicka in mer än ett certifikat.

Särskilda villkor för växtodling

Ett jordbruksskifte måste vara minst 0,1 hektar för att ge rätt till ersättning. Du kan bara få ersättning för växtodling på åkermark. Du ska odla dina grödor med sikte på god skörd och grödan ska skördas för att användas till foder, livsmedel, industriändamål, energiproduktion eller utsäde. De år som grödan inte växt som den ska kan du få ersättning om du har använt de jordbruksmetoder som ska användas.

Du som söker ersättning för växtodling ska följa EU:s regler för ekologisk växtodling från och med den 1 januari det år du söker stöd.

I grödkodslistan kan du se vilka grödkoder som ger rätt till ersättning. Träda ger inte rätt till ersättning. Det finns också flera andra grödor som inte ger rätt till ersättning.

Frövall ska du odla för att tröska. Du ska också kunna visa ett avtal med utsädesleverantör och du ska följa de regler som finns för en certifierad fröodlare.

Grönfoder ska vara 1‑åriga grödor och duga till foder.

Slåtter- och betesvall på åkermark

Du kan inte få ersättning för växtodling för din vall. Däremot kan du använda vall, som är ekologisk eller under omställning, som underlag för ersättning för din djurhållning. Den vall som du använder som underlag för din djurhållning ska odlas med sikte på god skörd.

Frukt-, nöt- och bärodling

För att du ska kunna få ersättning för frukt-, nöt- eller bärodling ska det finnas minst det antal träd, buskar eller plantor per hektar som presenteras i tabellen.

Minsta antal träd, buskar eller plantor per hektar

Frukt-, nöt- eller bärslag

Antal träd, buskar eller plantor

Fruktodling


Surkörsbär (prunus cerasus)

300 träd

Äpple, päron, plommon, körsbär, persika eller aprikos

400 träd

Nötodling


Hassel

400 buskar

Valnötter

150 träd

Bärodling


Smultron eller lingon

30 000 plantor

Jordgubbar, tranbär eller åkerbär

16 000 plantor

Hjortron

3 000 plantor

Hallon, björnbär eller björnbärskorsningar

2 000 plantor

Vinbär, krusbär, blåbär, blåbärstry, sibiriskt blåbär, nypon, aronia, rosenkvitten, vindruvor eller gojibär

1 500 plantor

Havtorn, bärhäggmispel eller kiwi och minikiwi

1 200 plantor

Fläder

600 plantor

Du kan få ersättning för din frukt-, nöt- och bärodling även de år odlingen etableras eller föryngras.

Du behöver inte räkna bort vändtegar och gångar från skiftesarealen, så länge du har tillräckligt många plantor per hektar. Vändtegar och gångar som du räknar in i skiftesarealen får inte vara bredare än vad som behövs för att hålla undan ogräs och för att komma fram med de redskap som du använder i odlingen.

Observera att även ett skifte med frukt-, nöt- eller bärodling måste vara minst 0,1 hektar för att ge rätt till ersättning.

Om du odlar frukt- och bärslag som inte finns med på listan, eller om du har för få plantor per hektar, gäller ersättningsnivån för spannmål/oljeväxter/proteingrödor/
andra 1‑åriga grödor (inte vallodling på åkermark). Använd då grödkod 87 när du gör din ansökan i SAM Internet.

Särskilda villkor för djurhållning

Du som söker ersättning för ekologisk djurhållning ska följa EU:s regler för ekologisk djurhållning från och med den 1 januari det år du söker stöd. Du måste även anmäla produktionen till ett kontrollorgan senast sista ansökningsdag. För att få ersättning för ekologisk djurhållning måste du ha ekologisk växtodling som du söker utbetalning för.

Undantag för dig som har djur i omställning till ekologisk produktion

Det finns ett undantag från kravet på ekologiskt foder till djur i omställning, förutsatt att du inte fått ersättning för ekologisk produktion föregående ansökansår för det aktuella djurslaget eller djurslagen. Undantaget innebär att du kan avvika från reglerna för ekologiskt foder från och med den 1 januari första året du lägger till djurslaget tills att du anmäler din djurhållning till ett kontrollorgan. Du måste ha anmält djurhållningen senast sista ansökningsdag. Sista ansökningsdag 2024 är den 11 april. Du kan dock anmäla detta tidigare.

Ersättningen för dina djur kopplas till din mark med ersättning

För att du ska få ersättning för ekologisk produktion för din djurhållning måste både din djurhållning och din växtodling vara certifierade.

Åkermarken måste odlas med slåtter- eller betesvall eller med grödor som ger rätt till ersättning för din växtodling. Den vall som du kan använda som underlag för din djurhållning är grödkod 6, 50, 57, 301, 302 och 308, och du ska odla vallen med sikte på god skörd för att få ersättning.

Antalet djur styr hur mycket pengar du får

Ersättning för ekologisk produktion med djurhållning baseras på det antal mjölkkor, am- och dikor, ungnöt, tackor, getter (hondjur), suggor, slaktsvin, värphönor och slaktkycklingar som du har inom företaget. För att få utbetalt för 1 djurenhet måste du ha 1 hektar åkermark.

Om du söker ersättning för ekologisk produktion måste åkermarken odlas med vall som är ekologisk, alternativt med grödor som ger rätt till ersättning för växtodling inom ekologisk produktion.

Så här räknas dina djur om till djurenheter
DjurartAntal djurenheterAntal djur som motsvarar 1 djurenhet
Mjölkkor, am- och dikor1,001,00
Ungnöt (6 månader–2 år)0,601,67
Suggor0,502,00
Tackor0,205,00
Getter (hondjur)0,205,00
Slaktsvin (slaktade)0,303,33
Slaktkycklingar0,0333,33
Värphönor0,01471,43


Nötkreatur

I SAM Internet ska du redovisa på vilka anläggningar du har ekologiska nötkreatur eller nötkreatur under omställning. Jordbruksverket hämtar uppgifter om hur många nötkreatur du har från CDB, det centrala nötkreatursregistret.

Om nötkreaturet kommer till en anläggning samma dag som det lämnat en annan anläggning, ska djuret räknas till den anläggning som det lämnar.

Antalet djur räknas under perioden från och med den 1 augusti året före du gör din ansökan till och med den 31 juli det år du gör din ansökan. Om du inte sökt ersättningen tidigare räknas antalet djur under perioden från och med den 1 januari till och med den 31 juli det år du gör din ansökan.

För att du ska kunna få ersättning för de djur du har under räkningsperioden måste de vara märkta, journalförda och rapporterade till nötkreaturs­registret i rätt tid. Djurens alla in- och uthändelser ska vara registrerade i CDB inom 7 dagar.

Om du av någon anledning inte kan rapportera via e-tjänsten CDB Internet, ska du rapportera via blankett i stället.

Rapportera till CDB inom 7 dagar

Om du missar att rapportera ett djur inom 7 dagar till CDB, räknas inte det djuret med för den aktuella räkningsperioden.

Slaktsvin

Uppgiften om hur många slaktsvin du har hämtas från Jordbruksverkets slaktregister. Ange registreringsnummer för de anläggningar där du har ekologisk djurhållning eller omställning till ekologisk djurhållning i SAM Internet. Du får ersättning för antalet slaktsvin som har slaktats under räkningsperioden och som slakteriet har rapporterat till Jordbruksverkets slaktregister. Slaktkropparna ska uppfylla Jordbruksverkets definition av slaktsvin och unggalt.

Antalet djur räknas under perioden från och med den 1 augusti året före du gör din ansökan till och med den 31 juli det år du gör din ansökan. Om du inte sökt ersättningen tidigare räknas antalet djur under perioden från och med den 1 januari till och med den 31 juli det år du gör din ansökan.

Tackor, getter och suggor

Redovisa hur många tackor, getter och suggor du söker utbetalning för i SAM Internet. Du måste hålla minst samma antal djur som du angivit under en hållande­period av minst 60 dagar. Hållande­perioden startar dagen efter det att ansökan om utbetalning kommit in till länsstyrelsen. Som tackor och getter räknas de hondjur som senast under hållande­perioden har satts i avel eller senast under hållandeperioden är äldre än 1 år. Satt i avel innebär att hondjuret är seminerat, betäckt eller släppt med handjur i avelssyfte.

Du kan byta ut djur under hållande­perioden

Du har möjlighet att byta ut tackor, getter och suggor och även byta mellan dessa djurarter under hållandeperioden, så länge som antalet djurenheter inte minskar. Djuren som du byter till ska uppfylla alla villkor för ekologisk produktion eller omställning till ekologisk produktion. För att bytet ska godkännas ska djuren vara ersatta inom 10 dagar från det att djuren har lämnat ditt jordbruksföretag. Du ska notera bytet i din stalljournal.

Så här gör du om antalet djur minskar under hållande­perioden

Om antalet tackor, getter och suggor minskar under hållandeperioden ska du minska antalet djur i din ansökan. Om minskningen beror på att ett djur har dött på grund av sjukdom eller olycka, ska du anmäla detta till länsstyrelsen inom 10 dagar. Du ska göra din anmälan skriftligen.

I övriga fall, gäller att du ska ha dragit tillbaka ansökan för djur som du inte längre håller allra senast innan länsstyrelsen påbörjat eller meddelat att de ska göra en kontroll. Det gäller till exempel när antalet djur minskar under hållandeperioden på grund av att du säljer eller skickar djur till slakt.

Värphönor och slaktkycklingar

Du som har värphöns och slaktkycklingar ska ange det genomsnittliga antalet värphöns och slaktkycklingar du har. Värphöns får du ersättning för först efter 16 veckors ålder.

Om du har omgångsuppfödning

 1. Multiplicera antalet djur som du hade när omgången sattes in (även om omgången sattes in innan räkningsperioden) med antal dagar under räkningsperioden som du håller djuren i produktion.
 2. Dela med antal dagar i räkningsperioden. Om du har omgångs­uppfödning behöver du inte räkna bort djur som självdött eller behövt avlivas, utan du kan räkna med antalet insatta djur. Om du håller flera omgångar lägger du ihop genomsnittet för omgångarna.

Du räknar antalet djur under perioden från och med den 1 augusti året före du gör din ansökan till och med den 31 juli det år du gör din ansökan. Om du inte sökt ersättningen tidigare räknar du antalet djur under perioden från och med den 1 januari till och med den 31 juli det år du gör din ansökan.

Om du inte har omgångsuppfödning

Om du inte föder upp dina djur i omgångar ska du endast räkna med det antal djur som faktiskt finns vid räkningsperiodens början och sedan räkna bort de djur som avlivas, slaktas eller dör under räkningsperioden. Det är då lämpligt att redan när du ansöker räkna bort det antal djur som du tror besättningen kan komma att minska med.

Om antalet djur som ger rätt till ersättning minskar ska du anmäla det skriftligt till länsstyrelsen så snart det visar sig att du inte kan hålla så många djur i genomsnitt som du har redovisat.

Så söker du ersättningen och gör ändringar

För att få ersättning behöver du anmäla din produktion till ett kontrollorgan senast sista ansökningsdag för SAM‑ansökan som i år är 11 april. Du behöver också följa villkoren för ekologisk produktion hela året som du söker stöd för.

Du söker ersättningen i e‑tjänsten SAM Internet. Sista dag att söka 2024 är den 11 april. Om din ansökan kommer in efter den 11 april minskar vi din ersättning med 1 procent per arbetsdag som ansökan är försenad. Om ansökan kommer in efter den 6 maj får du ingen ersättning alls 2024.

Om du ska söka jordbrukarstöd för första gången så behöver du kontakta din länsstyrelse för att få ett kundnummer.

Ändra i ansökan

Du kan ändra i din SAM‑ansökan efter att du har skickat in den. Det är viktigt att du hela tiden ser till att uppgifterna i ansökan stämmer med verkligheten.

Du har möjlighet att i vissa fall ändra i din ansökan för att undvika avdrag på stöden. Vi använder satellitbilder för att göra uppföljning av din jordbruksmark. Om det vi ser i uppföljningen skiljer sig från det du uppgett i din SAM‑ansökan informerar vi dig så att du får möjlighet att ändra i din ansökan för att slippa avdrag på stöden.

Du kan lägga till mark i din ansökan fram till den 17 juni. Fram till den 31 augusti kan du ändra skiftes­gränser och grödor förutsatt att den sökta arealen inte ökar. Du kan dra tillbaka hela eller delar av din ansökan fram till den 31 oktober.

Läs mer om vilka ändringar du kan göra och hur det går till när vi följer upp din jordbruksmark.

Uppföljning av jordbruksmark, kontroller och avdrag

Vi använder satellitbilder för att göra uppföljning av din jordbruks­mark. Om det vi ser i uppföljningen skiljer sig från de uppgifter du har uppgett i din SAM‑ansökan får du ett brev om det. För att slippa avdrag på stöden har du möjlighet att ändra i din ansökan eller visa att du uppfyller villkoren för stödet genom att skicka in foton med appen Geofoto.

Kontroller

Länsstyrelsen kontrollerar att din ansökan stämmer med verkligheten och att du följer alla villkor och grundvillkor. Om det visar sig att det finns fel i din ansökan får du ett brev och då kan du i vissa fall ändra din ansökan för att undvika avdrag på stödet. Länsstyrelsen kan också göra kontrollbesök på ett mindre antal gårdar. Du får oftast veta i förväg om du ska få besök av en kontrollant.

Avdrag

Om du inte följer villkoren som gäller för stödet kan du få avdrag.

Utbetalning av ersättningen

Vi börjar betala ut ersättningen i december 2024.

Om du får en kontroll på din gård som visar att det finns skillnader mellan det du angett i din ansökan och verkligheten kan det leda till att du får din utbetalning senare än planerat.

När vi har fattat beslut om utbetalning kan du se hur mycket pengar du får på Mina sidor.

Om du drabbas av en oförutsedd händelse

Om en oförutsedd händelse gör att du inte kan uppfylla villkoren så kan du ändå ha rätt till ersättningen. Oförutsedda händelser kan vara

 • naturkatastrofer eller allvarliga väderhändelser, till exempel stormar, översvämningar eller torka
 • att djurstallar förstörs, till exempel i en brand
 • utbrott av allvarliga djur- och växtsjukdomar eller allvarliga växtskadegörare
 • att vildsvin bökat upp och förstört din mark
 • att staten tvångsinlöser din mark, så kallad expropriation
 • långvarig arbetsoförmåga eller dödsfall hos stödmottagaren.

Du ska anmäla den oförutsedda händelsen skriftligt till din länsstyrelse tillsammans med en redogörelse och underlag som visar vad som har hänt. Det ska du göra inom 15 arbetsdagar från den dag då du har möjlighet att göra det. Du kan mejla eller skicka ett brev.

Frågor och svar

Vad gäller om jag vill överlåta eller ta över mark, djur eller åtagande?

Det finns mycket att tänka på vid en överlåtelse eller ett övertagande, framför allt beroende på när den sker. Vi rekommenderar att du planerar överlåtelsen i så god tid som möjligt innan du skickar in din SAM‑ansökan. Du hittar all information på vår sida om överlåtelse

Ansökan om övertagande måste alltid skickas in om den nya sökanden har ett annat person- eller organisationsnummer. Detta gäller alltså även om det är en familjemedlem som ska ta över eller om du ska ändra företagsform.

Hur kan den här ersättningen kombineras med andra ersättningar?

I dokumentet ser du hur du kan kombinera de olika ersättningarna.

Jag har fått ett beslut som gäller ett stöd som jag sökte för ett par år sedan. Hur såg webbinformationen ut då?

Om du vill läsa tidigare års webbinformation i PDF-format kan du kontakta Jordbruksverkets kundtjänst.

Kontakta oss om du har frågor

Du kan ställa frågor till oss här på vår webbplats och också se svaren på frågor som andra har ställt.

Du kan också ringa länsstyrelsernas kundsupport för jordbrukarstöd.

Gäller det Västernorrlands län ska du i stället ringa det här numret.