Ekologiskt utsäde

Du som odlar eller köper ekologiskt utsäde eller som använder eget ekologiskt utsäde i din odling måste följa särskilda regler för att utsädet ska räknas som ekologiskt. Du som odlar ekologiskt måste i de flesta fall till exempel söka individuellt undantag för att få använda icke-ekologiskt utsäde som inte är kemiskt behandlat om det inte finns ekologiskt utsäde. Reglerna gäller utöver andra regler som finns för utsäde.

På den här sidan informerar vi om EU:s regler för ekologisk produktion. De gäller utöver de andra reglerna för utsäde, som du kan läsa om på sidorna om utsäde.

Med ”utsäde” menar vi allt växtförökningsmaterial: fröer, potatisutsäde, lökar och annat vegetativt växtförökningsmaterial.

Om du är certifierad enligt ett privat regelverk, till exempel KRAV eller Demeter, ska du även följa de reglerna. Dessutom kan de företag som köper dina produkter ha ytterligare regler.

Odla ekologiskt utsäde

Ekologiskt utsäde och annat ekologiskt växtförökningsmaterial

Ekologiskt utsäde ska uppfylla kraven i de vanliga reglerna om produktion och saluföring av utsäde. Du hittar information om de vanliga reglerna om produktion och saluföring av utsäde på sidan Odla utsäde.

Din produktion ska även vara certifierad av något av de godkända kontrollorganen för ekologisk produktion. Du får ta fram utsäde från omställningsmark och ekologisk mark men måste hålla isär både odlingen och skörden.

Du får använda icke-ekologiskt utsäde för att ta fram ekologiskt utsäde eller utsäde från omställningsmark. Utsädet får dock inte vara kemiskt behandlat.

Utsäde från omställningsmark

Utsäde från omställningsmark är utsäde som du odlar på mark under omställning och som du skördar tidigast 12 månader efter det att du har börjat ställa om marken. Om du skördar en gröda innan 12 månader har gått, blir skörden konventionell.

Ekologiskt utsäde

Ekologiskt utsäde är utsäde som du skördar på ekologisk mark efter omställningstiden, på samma sätt som om du skulle använda skörden till annat än utsäde, exempelvis foder. Om du använder icke-ekologiskt utsäde har också grödan en omställningstid.

Omställningstiden för mark och gröda är olika för olika grödor. Det innebär att

 • 1-åriga växter skördas som ekologiska om du har odlat dem på mark som har varit omställd under minst 2 år innan du sådde eller satte grödan.
 • fleråriga foderväxter skördas som ekologiska om du har odlat grödan under minst 2 säsonger på mark som har varit omställd under minst 2 år innan du skördar.
 • andra fleråriga växter skördas som ekologiska om du har odlat grödan under minst 2 säsonger på mark som har varit omställd under minst 3 år innan du skördar.

För fleråriga grödor som etablerades under 2021 eller tidigare gäller de reglerna som gällde till och med den 31 december 2021 även om de skördas under 2022 och senare.

Exempel på hur datum för när omställning börjar påverkar skörden
Exempel 1. Din omställning börjar den 1 april 2023
 • Sätter du potatis år 2023 får du sälja skörden som konventionell potatis eller konventionellt foder.
 • Sätter du potatis år 2024 kan du skörda potatisen som utsädespotatis från omställningsmark hösten 2024, eftersom mer än 365 dagar har gått sedan du påbörjade omställningen.
 • Sätter du potatis efter den 1 april år 2025 kan du skörda ekologisk utsädespotatis hösten 2025, eftersom det har gått 2 år från det att omställningen påbörjades tills att du satte potatisen.
Exempel 2. Din omställning började den 1 augusti 2022
 • Sår du havre 2023 och skördar den efter 1 augusti 2023 får du sälja skörden som utsäde från omställningsmark eftersom mer än 365 dagar har gått sedan du påbörjade omställningen.
 • Sår du havre 2024 får du även då sälja skörden som utsäde från omställningsmark eftersom det inte har gått 2 år från det att omställningen påbörjades tills att du sådde havren.
 • Sår du havre 2025 får du sälja skörden som ekologiskt utsäde, eftersom det har gått 2 år från det att omställningen påbörjades tills att du sådde havren.
Exempel 3. Din omställning började den 1 augusti 2022
 • Sår du havre med insådd av rödklöver år 2023 och skördar efter den 1 augusti 2023 får du sälja havreskörden som utsäde från omställningsmark eftersom mer än 365 dagar har gått sedan du påbörjade omställningen.
 • Skördar du rödklöverfrö efter den 1 augusti 2024, räknas klöverfröet som ekologiskt eftersom det har gått 2 år från att du började ställa om skiftet.
Parallellproduktion

Om du odlar utsäde både konventionellt och ekologiskt är det parallellproduktion.

Det är viktigt att du håller isär de olika produktionsenheterna och skörden från dem. Du ska meddela ditt kontrollorgan när du ska skörda grödan.

Du kan läsa mer om parallellproduktion på sidan om regler och certifiering för ekologisk produktion.

Ta fram och sälja fröplantor och plantor som ekologiska

För att få ta fram och sälja vegetativt växtföröknings­material, till exempel fröplantor och plantor, som ekologiskt måste du ha fått beslut om undantag. Detta gäller om materialet tas fram från icke-ekologiskt växtföröknings­material.

Du ansöker om detta via organicXseed.

Kraven för undantaget är att

 • det inte finns ekologiskt växtförökningsmaterial, till exempel utsäde eller moderplantor, i tillräcklig mängd eller av tillräcklig kvalitet
 • växtförökningsmaterialet du använder för att ta fram fröplantor och plantor inte får ha behandlats kemiskt efter skörd
 • du måste ha fått beslut om undantag innan du sår eller planterar
 • du ska odla fröplantor och plantor ekologiskt efter sådd eller plantering.

Om du driver upp plantor till din egen odling och säljer högst 50 procent av plantorna söker du istället undantag endast för att få använda icke-ekologiskt utsäde. Det kan till exempel vara om du säljer några plantor i din gårdsbutik eller via en rekoring,

Du gör ansökan i samma ansökningsformulär i OrganicXseeds.

Ekologiskt utsäde som odlades under 2021

Det utsäde som du odlade enligt de ekologiska reglerna under 2021 får du sälja tills det tar slut. Det gäller allt utsäde som du skördade under 2021. Om du etablerade en utsädesodling under 2021 får du räkna skörden under kommande år som ekologiskt utsäde. Du kunde alltså exempelvis så in klöverfrö på din mark under första årets omställning under 2021 och skörda klöverfröet som ekologiskt under 2022 och 2023. Ett annat exempel är om du sådde höstvete på din mark under första årets omställning under 2021, så kan du skörda utsädet som ekologiskt under 2022. Om utsädet uppfyller reglerna för utsädescertifiering får du sälja det som ekologiskt utsäde tills det tar slut.

Odling av ekologiskt utsäde till vall

Sverige är idag världens ledande producent av ekologiskt vallfrö. Vi producerar idag mer timotej och ängssvingel än vi gör av med, och det finns en betydande export av dessa två arter.

Odlingsbeskrivningar för ekologiskt utsäde till vall

Utsäde av heterogent växtföröknings­material (OHM)

I ekologisk växtförädling är syftet att ta fram ett växtföröknings­material som är lämpligt för ekologisk produktion. Förädlingen ska ske under ekologiska förhållanden och vara inriktat på att stärka den genetiska mångfalden och förlita sig på naturlig förökning hos växten. Andra viktiga delar inom den ekologiska växtförädlingen är odlingsutfallet, grödans förmåga att motstå sjukdomar och att växtföröknings­materialet är anpassat till lokala jordmåns- och klimatförhållanden.

Ett sätt att uppnå detta syfte kan vara genom att odla ekologiskt heterogent växtföröknings­material, OHM. Det är ett växtmaterial med högre grad av genetisk mångfald, och därmed också robust. Det ska kunna marknadsföras och användas i ekologisk produktion för att bidra till ökad biologisk mångfald i fält. Här kan du läsa om vad som gäller för odling, registrering och saluföring av ekologiskt heterogent växtförökningsmaterial, fortsatt kallat OHM.

Det här utmärker ekologiskt heterogent växtmaterial (OHM)

OHM är växtmaterial inom samma art, underart eller grupp, men som inte är homogent. De enskilda plantorna är alltså inte identiska med varandra. OHM

 • har en hög genetisk och fenotypisk mångfald mellan enskilda reproduktiva enheter. Identiteten representeras av materialet som helhet och inte av ett visst antal individer
 • uppfyller inte definitionen för en sort
 • är inte en blandning av sorter
 • innehåller inte några sorter.

Den här mångfalden av egenskaper gör att OHM ständigt anpassar sig till de odlingsbetingelser som råder där det odlas. På så sätt förändras OHM över tid. Det beror på att de bäst anpassade plantorna är mer sannolika att överleva och sätta frö än de som är sämre anpassade till platsen och klimatet.

Produktion och saluföring av OHM

Innan du får producera eller saluföra OHM ska du uppfylla flera krav.

Anmälan till Jordbruksverket

Innan du får marknadsföra OHM ska du göra en anmälan till Jordbruksverket. Anmälan gör du via blanketten Anmälan - ekologiskt heterogent material.

I samband med att du anmäler ditt OHM för registrering ska du också beskriva hur du har tagit fram det. Läs mer om det under beskrivning av OHM nedan. Om vi begär det ska du också skicka ett representativt prov till oss.

Det kostar 8 000 kronor att anmäla heterogent material till Jordbruksverket. Om du väljer att betala via faktura tillkommer det 100 kronor i faktureringsavgift.

Om anmälan är komplett publicerar Jordbruksverket information om materialet i ett register över heterogent material. Registreringen är kostnadsfri. Det gör vi senast 3 månader efter det att anmälan kom in till Jordbruksverket. Därefter informerar vi även de andra medlemsstaterna i EU om materialet.

Identifiering av OHM

Det ska gå att identifiera en OHM utifrån samtliga följande uppgifter:

 1. Det föräldramaterial och det produktionssystem som odlaren har använt för att ta fram sin OHM. I det ingår att beskriva om urvalet har skett på naturlig väg och/eller efter ett medvetet arbete.
 2. I vilket land OHM är förädlad eller producerad i.
 3. En beskrivning av de främsta gemensamma egenskaperna och av materialets fenotypiska heterogenitet.

Sundhet, analytisk renhet och grobarhet

Det finns inget krav på att en OHM ska vara certifierad enligt utsädesreglerna för att den ska få marknadsföras. Däremot behöver även en OHM uppfylla grundläggande minimikrav för sundhet, analytisk renhet och grobarhet. Du ska analysera utsädet och det får inte innehålla sporer av stinksot (Tilletia caries) eller dvärgstinksot (Tilletia contraversa). Det får inte heller finnas frön av flyghavre eller dårrepe (Lolium temulentum). Utsädesodlingar av ekologiskt heterogent material ska vara fria från flyghavre.

Om du tar in utsädespartier av OHM från ett annat land ska det finnas ett officiellt dokument som intygar minst en av punkterna nedan:

 • att partiet är odlat på ett fält som har varit fritt från flyghavre (Avena fatua och Avena sterilis) och att ett prov om 1 kg från partiet är fritt från flyghavre
 • att ett prov om 3 kg från partiet är fritt från flyghavre.

Minimikravet på minsta grobarhet behöver inte vara uppfyllt om partiets faktiska grobarhet är angiven på förpackningen.

Förpackning och märkning

Det är tillåtet att förpacka småförpackningar av utsäde (upp till 30 kg beroende på art) utan speciella krav på förslutning. Större förpackningar måste däremot vara förslutna så att de inte kan öppnas utan att det syns att förpackningen eller behållaren varit öppna.

Det ska finnas en gul etikett med ett grönt diagonalt kors på förpackningen eller behållaren. Etiketten ska vara läslig, oanvänd och väl synlig. Om informationen är tryckt direkt på förpackningen eller behållaren behöver inte det gröna korset på den gula bakgrunden vara med.

För små, genomskinliga förpackningar får etiketten vara placerad inuti förpackningen, förutsatt att den är lätt att läsa.

Följande informationen ska finnas på etiketten:

 1. det heterogena materialets benämning och orden ”Ekologiskt heterogent material”
 2. texten ”Unionens regler och standarder”
 3. namn på och adress till den som ansvarar för att fästa etiketten, eller dennes kundnummer hos kontrollorganet
 4. produktionsland
 5. referensnummer som den som ansvarar för att fästa etiketterna tilldelar
 6. månad och år då förpackningen förseglas efter ordet ”förseglad”
 7. art angiven minst med sitt botaniska namn, som kan anges med latinska bokstäver i förkortad form och utan auktor
 8. angiven netto- eller bruttovikt eller angivet antal när det gäller utsäde, med undantag för småförpackningar
 9. om vikt anges och pelleteringsmedel eller andra fasta tillsatser används, typ av tillsats samt det ungefärliga förhållandet mellan det rena utsädets vikt och totalvikten
 10. information om de växtskyddsmedel som växtförökningsmaterialet behandlats med
 11. partiets aktuella grobarhet, i de fall det ekologiska heterogena materialet inte uppfyller minimikraven för grobarhet.

Det finns ett undantag från kraven på förpackning och märkning. Det gäller små volymer OHM och om köparen i förväg begär att få skriftlig information om arten, materialets benämning och partiets referensnummer vid leveranstillfället. Du får sälja OHM direkt till slutanvändare utan att OHM är förseglade och märkta i förpackningar eller behållare. De små volymerna som gäller är olika för olika grödor.

Beskrivning av OHM som du ska skicka in till Jordbruksverket

Den beskrivning du ska skicka in i samband med din registrering ska innehålla följande uppgifter:

 1. en beskrivning av din OHMs egenskaper
 2. en beskrivning av den typ av teknik du använde i förädlings- eller produktionsmetoden
 3. en beskrivning av det föräldramaterial du använde för att förädla eller producera ditt OHM. Föräldramaterialet är allt växtmaterial som, efter korsning och uppförökning, resulterat i din OHM. Du ska också beskriva vilka tekniker du har använt (se nedan) och hur du har kontrollerat produktionen.
 4. en beskrivning över odlings- och urvalsmetoderna på företaget
 5. uppgift om förädlings- eller produktionsland, inklusive information om produktionsår och en beskrivning av mark- och klimatförhållanden.

Beskrivningen av OHMs egenskaper ska redogöra för vilka fenotypiska (utseendemässiga) egenskaper som är gemensamma för materialet. Redogörelsen ska också innehålla en beskrivning av skillnader och likheter som observerats mellan individerna i materialet. Denna beskrivning kan inkludera materialets agronomiska egenskaper (skörd, motståndskraft mot skadedjur, smak, etc.) samt resultat från tester avseende dessa egenskaper.

De tekniker som är tillåtna att använda för att utveckla, göra urval i eller föröka OHM är följande:

 • tekniker som leder till "composite cross"-populationer, vilket är resultatet av korsningar av olika typer av föräldramaterial med hjälp av ett särskilt korsningsschema för att få fram olika typer av föräldramaterial, genom att så om upprepade gånger och genom att utsätta beståndet för naturligt och/eller uträknat urval
 • odlingspraxis på gården, anläggningen och odlingsplatsen där materialet tagits fram, inklusive odlarens urval, upprätthållande och bevarande
 • andra tekniker till exempel multilinje-populationer, som används för förädling och produktion av ekologiskt heterogent material, med beaktande av följande särskilda särdrag för uppförökning:
  • det modermaterial som används för att förädla eller producera materialet.

Bevara viss information om din OHM i 5 år

Den som marknadsför OHM måste spara följande i 5 år:

 • en kopia av den anmälan av materialet och alla dokument som skickats in till Jordbruksverket
 • kopia av alla de dokument och handlingar som bevaras för kontrollen av den ekologiska produktionen
 • kopia på certifikatet för ekologisk produktion från kontrollorganet
 • information som gör det möjligt att identifiera vem som har lämnat modermaterial för förädling eller produktion av heterogent material, om tillämpligt.

Den som producerar OHM ska också alltid ha ett aktuellt register tillgängligt. Det ska innehålla följande uppgifter:

 • art och benämning på det anmälda materialet
 • vilken typ och teknik som används för att framställa det anmälda materialet
 • en beskrivning av det anmälda materialet
 • platsen där materialet som anmälts har förädlats fram
 • produktionsplats och areal som använts för att producera det anmälda materialet
 • vilka mängder som producerats av det anmälda materialet.

Om möjligt – bevara prover av din OHM så länge den finns på marknaden och även dokumentation om vad som är bevarat

Den som har anmält OHM till Jordbruksverket ska om det är möjligt bevara materialet så länge det finns material kvar på marknaden. Bevara ett prov enligt den praxis som är vedertagen för arten eller grödan, men anpassa vid behov till bevarande av heterogent material. Det är viktigt att materialet som bevaras ska ha kvar de huvudsakliga egenskaper som materialet hade vid tidpunkten för anmälan.

Den som anmälde materialet ska också spara dokument om bevarandets längd och innehåll. Spara dokumentationen i 5 år efter det att materialet inte längre saluförs. Efter begäran ska dokumentationen kunna lämnas ut till Jordbruksverket.

Köpa ekologiskt utsäde för eget bruk

Nästan allt utsäde som saluförs i Sverige måste vara certifierat eller kvalitetskontrollerat. Därmed kan du som köper utsäde vara trygg i att det är rätt sort och säkert att använda.

Ekologiskt utsäde ska uppfylla kraven i de vanliga reglerna om produktion och saluföring av utsäde. Du hittar information om de vanliga reglerna som gäller när du köper utsäde för eget bruk på sidan Köpa utsäde för eget bruk.

Köpa utsäde till ekologisk odling

Du som odlar ekologiskt ska använda utsäde som är ekologiskt i första hand. Finns det inte ekologiskt utsäde ska du välja utsäde som kommer från omställningsmark. Utsädet ska

 • vara kontrollerat av något av de godkända kontrollorganen för ekologisk produktion, och
 • uppfylla certifieringskraven i regelverket för saluföring av utsäde eller kvalitetskraven för saluföring av standard- eller handelsutsäde.

Om du köper utsäde ska du titta efter en särskild etikett med EKO-märkning (kontrollorganets nummer).

Hitta ekologiskt utsäde genom databasen OrganicXseeds

Du hittar ekologiskt utsäde i databasen OrganicXseeds. Där finns det ekologiska utsäde som utsädesföretagen har anmält till Jordbruksverket att de har till försäljning. Allt ekologiskt utsäde är inte anmält till databasen OrganicXseeds, men du får ändå använda det.

Databasen innehåller bara de företag som levererar till yrkesmässiga odlare i Sverige.

Undantag från kravet på att använda ekologiskt utsäde

I vissa fall kan du få undantag för att få använda utsäde som inte är ekologiskt i din ekologiska odling. Det kan till exempel vara om det ekologiska utsädet är slut eller du inte kan få utsädet levererat i tid för sådd, sättning eller plantering.

I de flesta fall måste du ansöka om individuellt undantag för att få använda icke-ekologiskt utsäde som inte är kemiskt behandlat. Du ansöker om undantag i OrganicXseeds.

Du måste ha fått beslut om undantag innan du sår, sätter eller planterar. Det är därför mycket viktigt att du ansöker i god tid före planerat datum för sådd, sättning eller plantering.

Kraven framgår i OrganicXseeds

I OrganicXseeds delas varje art eller gröda in i en eller flera grödgrupper. För exempelvis vårhavre finns grödgrupperna Foder, Grynhavre och Stödområde 1-5.

För varje grödgrupp framgår kraven för användning av ekologiskt utsäde och vilka möjligheter till undantag som finns. Kraven anges under rubriken Kategori.

Det finns tre olika kategorier:

 • inget undantag
 • individuellt undantag
 • generellt undantag.

Jordbruksverket beslutar årligen om vilka arter, grödor och sorter som ingår i de olika kategorierna.

Du får inte undantag för icke-ekologiskt vegetativt förökningsmaterial

Du kan inte få undantag för användning av icke-ekologiskt vegetativt förökningsmaterial för

 1. växter med kortare kulturtid än ett år som förökas vegetativt genom sticklingar om sticklingarna odlats ekologiskt kortare tid än en växtsäsong när det gäller frilandsodling eller för växthusodling kortare tid än växtens kulturtid,
 2. växter med längre kulturtid än ett år om skörden säljs som ekologisk samma kalenderår som växten planteras,
 3. odling av snittblommor från blomsterlökar
 4. från och med den 1 januari 2026, odling av snittblommor från knölar, rhizomer, rotskott, avläggare, bulber eller jordstammar.
Inget undantag

För grupper med Inget undantag måste du använda ekologiskt växtförökningsmaterial. Det finns ändå möjlighet att ansöka om undantag för testodling i småskaliga fältförsök, produktinnovation eller för bevarandevärda sorter.

Individuellt undantag

För grödgrupper med individuellt undantag gäller att du måste ansöka om individuellt undantag i OrganicXseeds om du vill använda någon annan sort. Observera att det även gäller när det ekologiska utsädet har tagit slut.

Exempel på situationer där du skulle kunna få undantag

 • Ingen sort av arten som du vill använda är registrerad i OrganicXseeds för aktuell grödgrupp, till exempel för att det ekologiska utsädet har tagit slut.
 • Du kan inte få utsädet som du beställt levererat i tid för sådd, sättning eller plantering och du har beställt utsädet i rimlig tid innan sådd, sättning eller plantering.
 • Ingen av sorterna inom arten som finns i databasen är lämplig i din odling.
 • Du vill odla en bevarandevärd sort.
 • Du håller på med forskning, produktinnovation, gör försök eller vill göra en testodling i småskaliga fältförsök av en viss sort.
 • Du har beställt ekologiskt utsäde av matpotatis för att odla på minst 20 procent av matpotatisarealen under odlingssäsongen 2024 och vill ansöka om att odla icke ekologiskt obetat utsäde på resten av matpotatisarealen. Även 2025 kommer 20 procent av mat­potatis­arealen att gälla.

För vissa grödgrupper anges att sortkrav gäller till exempel ”Frö – sortkrav”. Ska du odla sorterna i den gruppen ska du använda ekologiskt utsäde av dessa tills utsädet tagit slut. Behöver du av något skäl ändå använda icke-ekologiskt utsäde av dessa sorter måste du ansöka om individuellt undantag.

För andra sorter än de som finns i grödgruppen med sortkrav gäller generellt undantag. Då får du använda icke-ekologiskt växtföröknings­material som inte är kemiskt behandlat.

Generellt undantag

För grödgrupper med generellt undantag behöver du inte ansöka om individuellt undantag. Du måste dock dokumentera mängden icke-ekologiskt utsäde som du använder för varje art och sort.

För vissa grödor eller arter finns grödgrupper med samma namn där en grupp har sortkrav och en grupp undantag. Det innebär att för sorter som finns i grödgruppen med sortkrav ska du använda ekologiskt växtföröknings­material av de sorterna tills de har tagit slut. Behöver du av något skäl ändå använda icke-ekologiskt utsäde av dessa sorter måste du ansöka om individuellt undantag.

För andra sorter än de som finns i grödgruppen med sortkrav gäller generellt undantag. Då får du använda icke-ekologiskt växtförökningsmaterial som inte är kemiskt behandlat.

Utsädet får vara behandlat med biologiska medel eller värme, men inte med kemiska medel

Utsädet du använder får inte vara behandlat med kemiska medel, även i de fall då du får använda annat utsäde än ekologiskt. Däremot är det tillåtet att använda utsäde som är behandlat med biologiska medel eller värme.

De medel som är tillåtna står med i bilaga 1 i Kommissionens förordning (EU) 2021/1165. Medlen måste dessutom vara godkända av Kemikalieinspektionen.

Det här gäller för blandningar

Alla blandningar som innehåller ekologiskt utsäde eller utsäde från omställningsmark som utsädesföretagen säljer måste innehålla minst 70 viktprocent av sådant utsäde. Dessa blandningar ska vara godkända av Jordbruksverket för att få säljas. Du får använda blandningarna som vi har godkänt utan att själv ansöka om individuellt undantag. De blandningar som är godkända framgår av OrganicXseeds i kategorin Godkänd blandning.

Egna blandningar med icke-ekologiskt utsäde

Om du vill använda egna blandningar där det ingår icke-ekologiskt utsäde måste du göra något av följande:

 • Ansöka om individuellt undantag för varje icke-ekologisk art och sort som ska ingå i blandningen.
 • Använda arter eller sorter som det finns ett generellt undantag för. Då behöver du inte ansöka om individuellt undantag för den arten eller sorten.

Du får använda en egen blandning med arter och sorter som du har fått undantag för och som innehåller mer är 30 procent icke-ekologiskt utsäde.

Det framgår i OrganicXseeds om du behöver ansöka om individuellt undantag eller om det finns ett generellt undantag för en art eller sort.

Det här gäller för potatisutsäde

Matpotatis

För dig som ska odla matpotatis gäller att du måste ha beställt ekologisk utsädespotatis till minst 20 procent av hela din matpotatisareal. Då räcker det som skäl för att få individuellt undantag för resterande areal av matpotatis. Du måste kunna visa dokumentation på att du har beställt ekologisk matpotatis.

Du ska ha beställt utsädet senast en månad innan du vill få utsädespotatisen levererad och du ska ha fått en skriftlig bekräftelse på att du har gjort beställningen.

Tidig färskpotatis

För tidig färskpotatis finns två grödgrupper Tidig färskpotatis – Sortkrav och Tidig färskpotatis – Undantag. Det innebär att för sorter som finns i grödgruppen med sortkrav ska du använda ekologiskt växtföröknings­material av de sorterna tills de har tagit slut. Behöver du av något skäl ändå använda icke-ekologiskt utsäde av dessa sorter måste du ansöka om individuellt undantag.

För andra sorter än de som finns i grödgruppen med sortkrav gäller generellt undantag. Då får du använda icke-ekologiskt växtföröknings­material som inte är kemiskt behandlat.

Vissa sorter kan odlas både för försäljning som tidig färskpotatis och till matpotatis. Skillnaden är avsikten med odlingen. Tidig färskpotatis odlas för försäljning under sommaren (maj‑augusti). Matpotatis odlas för lagring och försäljning under höst, vinter och vår.

Följande sorter räknas alltid som tidig färskpotatis: Balmoral, Frieslander, Lady Felicia, Maria, Maris Bard, Minerva, Rocket, Solist, Swift och Velox.

Det här gäller för trädgårdsutsäde

Många trädgårdsföretag odlar en mängd arter och sorter på sina företag. Utbudet av ekologiskt frö är i många fall begränsat. För att underlätta för odlare har vi för många arter lagt in två grödgrupper: ”Frö (eller plantor) - Sortkrav” och Frö (eller plantor) - Undantag. Det innebär att om du ska odla några av sorterna som finns i grödgruppen med sortkrav ska du använda ekologiskt utsäde av de sorterna tills de har tagit slut. Behöver du av något skäl ändå använda icke-ekologiskt utsäde av dessa sorter måste du ansöka om individuellt undantag.

För andra sorter än de som finns i grödgruppen med sortkrav gäller generellt undantag. Då får du använda icke-ekologiskt växtföröknings­material som inte är kemiskt behandlat.

Exempel:

Du tänker odla ekbladsallat. Väljer du att odla en av sorterna i gruppen Frö – Sortkrav ska du använda ekologiskt utsäde. Om du vill odla en annan sort gäller generellt undantag.

För vissa arter krävs det att odlaren alltid måste ansöka om individuellt undantag för att få odla en annan sort än de som är registrerade i OrganicXseeds. Av namnet på gröd­gruppen framgår att det gäller grödkrav för dessa arter eller grödor. Det gäller arter där det finns ett relativt stort utbud av sorter och vissa arter som odlas i stor skala.

Så här ansöker du om undantag

Du ansöker om undantag direkt i databasen OrganicXseeds. Din ansökan kommer att gå direkt till ditt kontrollorgan.

Så här ansöker du om undantag.

Steg 1. Kontrollera om det finns ekologiskt utsäde i OrganicXseeds

Gå in i OrganicXseeds och kontrollera om det finns ekologiskt utsäde. Du ska alltid söka efter den art eller den gröda du tänker odla.

Finns det ekologiskt utsäde ska du i första hand använda det. Om du till exempel vill odla en annan sort än den som finns i OrganicXseeds, om det ekologiska utsädet är slut eller om du inte kan få utsädet levererat i tid måste du oftast ansöka om individuellt undantag.

Kom ihåg att ansöka om undantag i god tid före planerat datum för sådd, sättning eller plantering!

Steg 2. Logga in i OrganicXseeds

Du ska logga in i OrganicXseeds för att kunna ansöka om undantag. Du skaffar själv ett konto i databasen genom att klicka på Meny och Logga in/Registrera mitt konto. Där ska du välja ditt kontrollorgan, ange ditt organisationsnummer eller personnummer och ditt postnummer.

När du har loggat in söker du upp den art eller gröda du ska ansöka om undantag för och klickar på knappen Individuellt undantag för den aktuella grödgruppen.

Det är ditt kontrollorgan som kommer att handlägga din ansökan om undantag.

Steg 3. Fyll i ansökan

Ange

 • vilken eller vilka sorter ansökan gäller
 • total mängd utsäde och areal för samtliga sorter inom den art eller grödgrupp som du ansöker om
 • planerat sådatum.

Ange tydligt varför du söker undantag när du fyller i blanketten. Beroende på ditt skäl för att ansöka om undantag, ska du fylla i olika orsaker.

 • Ingen sort av arten som odlaren vill använda är registrerad i OrganicXseeds för aktuell grödgrupp: Ange exempelvis att det ekologiska utsädet i den aktuella grödgruppen är slut.
 • Sorterna som finns i databasen är inte lämpliga för din odling: Ange varför ingen av sorterna inom arten som finns i databasen är lämplig i din odling. Det kan vara speciella egenskaper som saknas hos de sorter som finns i databasen. Ange vilka de egenskaperna är. Observera att du exempelvis inte får undantag om den sort du vill odla finns hos någon annan leverantör än din vanliga, eller på grund av prisskillnader.
 • Utsäde levereras inte i tid: Redovisa att du har beställt utsädet i rimlig tid för sådd eller sättning men att inget företag som säljer utsädet kan leverera det till dig i tid för sådd eller sättning. Du kan till exempel ange datum för beställning och leveransdatum samt kontaktuppgifter till leverantören.
 • Utsäde av matpotatis: Du måste ha beställt ekologiskt utsäde av matpotatis för att odla på minst den procentandel av arealen matpotatis som gäller för odlingssäsongen. Fyll i den totala arealen matpotatis inklusive eventuell areal där du använder eget utsäde under odlingssäsongen. Fyll i den totala arealen matpotatis inklusive eventuell areal där du använder eget utsäde för odlingssäsongen. Ange datum när du beställde och kontaktuppgifter till leverantören.
 • Testodling av sorter: Ange varför du vill testodla en viss sort. Om du vill testodla spannmål, vall eller trädgårdsväxter får du använda högst 10 procent av den areal som du ska odla respektive gröda på under odlingssäsongen. För potatis gäller utöver det villkoret även en gräns på högst 500 kilo potatis.
 • Bevarandevärd sort: Ange varför du vill odla en bevarandevärd sort och varför just den sorten.
 • Forskning och försök: Bifoga din försöksplan och visa att försöket eller forskningen är vetenskapligt.

Klicka på Skicka ansökan.

Steg 5. Kontrollera ditt beslut

När kontrollorganet har beslutat om din ansökan kommer du få information om det via mejl. Logga in i OrganicXseeds för att kontrollera innehållet i beslutet i PDF-filen. Har du fått bifall får du använda icke-ekologiskt utsäde som inte är kemiskt behandlat i enlighet med din ansökan.

Observera att du aldrig får så eller sätta utsäde innan du har fått bifall på din ansökan om undantag.

Använda eget ekologiskt utsäde

Använder du eget utsäde i din odling? Då ska du se till att utsädet håller hög kvalitet. Du kan även behöva betala en särskild avgift till Svenska utsädes­företagens förening (SVUF), om sorten du vill odla är skyddad med en växtförädlarrätt. Kontrollera också om du får använda eget utsäde av en viss art eller sort, eller om du i stället måste köpa utsäde. Du hittar information om detta på sidan Använda eget utsäde.

Ekologisk odling med eget utsäde

Du som odlar ekologiskt får använda utsäde som du har odlat själv av de arter som anges på sidan Använda eget utsäde.

Däremot får du inte sälja eller ge bort sådant utsäde yrkesmässigt till andra. Om du utgår från icke-ekologiskt utsäde får skörden bara användas som utsäde. Den del av skörden som inte används till utsäde blir konventionell och får inte säljas eller användas som ekologiskt livsmedel eller foder. Detta gäller inte om du har fått beslut om individuellt undantag från kravet på användning av ekologiskt utsäde eller om generellt undantag gäller för utsäde av arten eller sorten och reglerna för omställnings är uppfyllda. Du måste dock ha fått beslut om individuellt undantag innan utsädet sås.

Du kan också använda eget utsäde från omställningsmark.

Utsäde från omställningsmark

Utsäde från omställningsmark är utsäde som du odlar på mark under omställning och som du skördar tidigast 12 månader efter det att du har börjat ställa om marken. Om du skördar en gröda innan 12 månader har gått, blir skörden konventionell.

Ekologiskt utsäde

Ekologiskt utsäde är utsäde som du skördar på ekologisk mark efter omställningstiden, på samma sätt som om du skulle använda skörden till annat än utsäde, exempelvis foder. Om du använder icke-ekologiskt utsäde har också grödan en omställningstid.

Det innebär att

 • 1-åriga växter skördas som ekologiska om du har odlat dem på mark som har varit omställd under minst 2 år innan du sådde eller satte grödan
 • fleråriga foderväxter skördas som ekologiska om du har odlat grödan under minst 2 säsonger på mark som har varit omställd under minst 2 år innan du skördar
 • andra fleråriga växter skördas som ekologiska om du har odlat grödan under minst 2 säsonger på mark som har varit omställd under minst 3 år innan du skördar.

Övergångsregler

Från och med den 1 januari 2022 gäller följande övergångsregler för ekologiskt utsäde och annat växtförökningsmaterial (enligt förordning (EU) 2018/848):

 • Det som producerades som ekologiskt enligt förordning (EU) 834/2007 som gällde till och med 31 december 2021 är fortsatt ekologiskt och du får sälja det som ekologiskt tills det tar slut.
 • Utsäde som skördades från ekologiska odlingar som hade anlagts före årsskiftet får du sälja som ekologiskt under 2022 och tills det tar slut.
 • Utsäde från utsädesodlingar som anlades hösten 2021, men som skördas under 2022, får du sälja som ekologiskt utsäde även om det är från omställningsmark, om det uppfyller kraven för produktion och saluföring av utsäde, tills det tar slut.
 • Godkända blandningar som har producerats före den 1 januari 2022, får du sälja och använda tills de tar slut.

Författningar

Söker efter 2021:47

Senast granskad: 2024-01-18

Till toppen