Logotyp Jordbruksverket

Ekologiskt utsäde

Du som odlar eller köper ekologiskt utsäde eller som använder eget ekologiskt utsäde i din odling måste följa särskilda regler för att utsädet ska räknas som ekologiskt. Du som odlar ekologiskt måste i de flesta fall till exempel söka individuellt undantag för att få använda icke ekologiskt obetat utsäde om det inte finns ekologiskt utsäde. Reglerna gäller utöver andra regler som finns för utsäde.

På den här sidan informerar vi om EU:s regler för ekologisk produktion. De gäller utöver de andra reglerna för utsäde, som du kan läsa om på sidorna för det.

Om du är certifierad enligt ett privat regelverk, till exempel KRAV eller Demeter, ska du även följa de reglerna. Dessutom kan de företag som köper dina produkter ha ytterligare regler.

Odla ekologiskt utsäde

Ekologiskt utsäde och annat ekologiskt växtförökningsmaterial

Ekologiskt utsäde ska uppfylla kraven i de vanliga reglerna om produktion och saluföring av utsäde. Du hittar information om de vanliga reglerna om produktion och saluföring av utsäde på sidan Odla utsäde.

Din produktion ska även vara certifierad av något av de godkända kontrollorganen för ekologisk produktion. Vi använder begreppet ”ekologiskt utsäde” och menar då allt växtförökningsmaterial: fröer, potatisutsäde, lökar och annat vegetativt växtförökningsmaterial.

Du kan använda icke-ekologiskt utsäde för att ta fram ekologiskt utsäde eller utsäde under omställning. Utsädet får dock inte vara kemiskt behandlat.

Nya regler för ekologisk produktion 2022

Från den 1 januari 2022 började nya regler för odling av utsäde och annat ekologiskt växtförökningsmaterial att gälla. Syftet är att allt utsäde och annat växtförökningsmaterial ska var ekologiskt 2037. De nya reglerna gäller för all utsädesodling som etableras under 2022 eller senare. Du måste skilja på utsäde från omställningsmark och ekologiskt utsäde.

Utsäde från omställningsmark är utsäde som du odlar på mark under omställning och som du skördar tidigast 12 månader efter det att du har börjat ställa om marken. Om du skördar en gröda innan 12 månader har gått, blir skörden konventionell.

Ekologiskt utsäde är utsäde som du odlar efter omställningstiden, på samma sätt som om du skulle använda skörden till annat än utsäde, exempelvis foder. Om du använder icke-ekologiskt utsäde har också grödan en omställningstid.

Omställningstiden för mark och gröda är olika för olika grödor. Det innebär att

 • 1-åriga växter skördas som ekologiska om du har odlat dem på mark som har varit omställd under minst 2 år innan du sådde grödan.
 • fleråriga foderväxter skördas som ekologiska om du har odlat grödan under minst 2 säsonger på mark som har varit omställd under minst 2 år innan du skördar.
 • andra fleråriga växter skördas som ekologiska om du har odlat grödan under minst 2 säsonger på mark som har varit omställd under minst 3 år innan du skördar.
Exempel 1. Din omställning börjar den 1 april 2022
 • Sätter du potatis år 2022 får du sälja skörden som konventionell potatis eller konventionellt foder.
 • Sätter du potatis år 2023 kan du skörda potatisen som utsädespotatis från omställningsmark hösten 2023, eftersom mer än 365 dagar har gått sedan du påbörjade omställningen.
 • Sätter du potatis efter den 1 april år 2024 kan du skörda ekologisk utsädespotatis hösten 2024, eftersom det har gått 2 år från det att omställningen påbörjades tills att du satte potatisen.
Exempel 2. Din omställning började den 1 augusti 2021
 • Sår du havre 2022 och skördar den efter 1 augusti 2022 får du sälja skörden som utsäde från omställningsmark eftersom mer än 365 dagar har gått sedan du påbörjade omställningen.
 • Sår du havre 2023 får du även då sälja skörden som utsäde från omställningsmark eftersom det inte har gått 2 år från det att omställningen påbörjades tills att du sått havren.
 • Sår du havre 2024 får du sälja skörden som ekologiskt utsäde, eftersom det har gått 2 år från det att omställningen påbörjades tills att du sått havren.
Exempel 3. Din omställning började den 1 augusti 2021
 • Sår du havre med insådd av rödklöver år 2022 och skördar efter den 1 augusti 2022 får du sälja havreskörden som utsäde från omställningsmark eftersom mer än 365 dagar har gått sedan du påbörjade omställningen.
 • Skördar du rödklöverfrö efter den 1 augusti 2023, räknas klöverfröet som ekologiskt eftersom det har gått 2 år från att du började ställa om skiftet.
Parallellproduktion

Om du odlar utsäde både konventionellt och ekologiskt är det parallellproduktion.

Reglerna för parallellproduktion inom växtodling har ändrats något från och med 2022. Du ska inte skicka in ansökan till Jordbruksverket. Men det är viktigt att du håller isär ekologiskt och icke-ekologiskt utsäde. Du ska fortfarande meddela ditt kontrollorgan när du ska skörda grödan.

Du kan läsa mer om parallellproduktion på sidan om regler och certifiering för ekologisk produktion.

Heterogent växtförökningsmaterial (OHM)

Heterogent växtförökningsmaterial är en växt inom ett och samma botaniska taxon (till exempel en art) med en hög grad av genetisk och fenotypisk mångfald.
Syftet är att genom en ökad genetisk mångfald få ett material med förbättrad motståndskraft mot sjukdomar, som är anpassat till klimatförändringar och som bidrar till att öka den biologiska mångfalden.

Om du tar fram heterogent växtförökningsmaterial måste du anmäla det till Jordbruksverket och beskriva hur du har tagit fram det. Blankett för anmälan kommer att finnas på vår webbplats.

Ekologiskt utsäde som odlades under 2021

Det utsäde som du odlade enligt de ekologiska reglerna förra året får du sälja tills det tar slut. Det gäller allt utsäde som du skördade under 2021. Om du etablerade en utsädesodling under 2021 får du räkna skörden under kommande år som ekologiskt utsäde. Du kunde alltså exempelvis så in klöverfrö på din mark under första årets omställning under 2021 och skörda klöverfröet som ekologiskt under 2022 och 2023. . Ett annat exempel är om du sådde höstvete på din mark under första årets omställning under 2021, då kan du skörda utsädet som ekologiskt under 2022.

Odling av ekologiskt utsäde till vall

Sverige är idag världens ledande producent av ekologiskt vallfrö. Vi producerar idag mer timotej och ängssvingel än vi gör av med, och det finns en betydande export av dessa två arter. Denna kalkyl hjälper dig att räkna på ekologiska vallfröodling med dina egna värden. Eftersom reglerna för ekologiskt utsäde har ändrats från 2022 gäller kalkylen bara beräkningar för 2021.

Odlingsbeskrivningar för ekologiskt utsäde till vall

Köpa ekologiskt utsäde för eget bruk

Nästan allt utsäde som saluförs i Sverige måste vara certifierat eller kvalitetskontrollerat. Därmed kan du som köper utsäde vara trygg i att det är säkert att använda.

Ekologiskt utsäde ska uppfylla kraven i de vanliga reglerna om produktion och saluföring av utsäde. Du hittar information om de vanliga reglerna som gäller när du köper utsäde för eget bruk på sidan Köpa utsäde för eget bruk.

Köpa utsäde till ekologisk odling

Du som odlar ekologiskt ska använda utsäde som är ekologiskt i första hand. Utsädet ska

 • vara kontrollerat av något av de godkända kontrollorganen för ekologisk produktion
 • uppfylla certifieringskraven i regelverket för saluföring av utsäde eller kvalitetskraven för saluföring av standard- eller handelsutsäde.

Om du köper utsäde ska du titta efter en särskild etikett med EKO-märkning (kontrollorganets nummer).

Nya regler för ekologisk produktion 2022

Med utsäde menar vi både fröer och vegetativt förökningsmaterial, exempelvis lökar och utsädespotatis.

Från 2022 gäller nya regler för odling av utsäde och annat växtförökningsmaterial. Syftet är att allt utsäde och annat växtförökningsmaterial ska var ekologiskt senast 2037. De nya reglerna gäller för all utsädesodling som etableras under 2022 eller senare. Det innebär bland annat att det är skillnad på utsäde från omställningsmark och ekologiskt utsäde.

När du köper utsäde ska du i första hand välja ekologiskt utsäde. Till sådden 2022 finns det endast ekologiskt utsäde på marknaden, men till sådden 2023 och åren därefter finns både ekologiskt utsäde och utsäde från omställningsmark.

Det här är ekologiskt utsäde 2022

Ekologiskt utsäde är utsäde som odlas på ekologisk mark, alltså efter omställningstiden, på samma sätt som om skörden skulle användas till annat än utsäde, exempelvis foder.

Omställningstiden är olika för olika grödor. Det innebär att

 • 1-åriga växter skördas som ekologiska om de har odlats på mark som har varit omställd under minst 2 år innan grödan sås eller sätts
 • fleråriga foderväxter skördas som ekologiska om de har odlats under minst 2 säsonger på mark som har varit omställd under minst 2 år innan skörd
 • andra fleråriga växter skördas som ekologiska om du har odlat grödan under minst 2 säsonger på mark som har varit omställd under minst 3 år innan du skördar.

För fleråriga grödor som etablerades under 2021 eller tidigare gäller de reglerna som gällde till och med den 31 december 2021 även om de skördas under 2022 och senare.

Det här är utsäde från omställningsmark

Omställningsutsäde är utsäde som

 • odlas på omställningsmark
 • skördas tidigast 12 månader efter att marken har börjat ställas om till ekologisk.

Hitta ekologiskt utsäde genom databasen OrganicXseeds

Du hittar ekologiskt utsäde i databasen OrganicXseeds. Där finns det ekologiska utsäde som utsädesföretagen har anmält till Jordbruksverket att de har till försäljning. Allt ekologiskt utsäde är inte anmält till databasen OrganicXseeds, men du får ändå använda det.

Databasen innehåller bara de företag som levererar till yrkesmässiga odlare i Sverige.

Krav för användning av ekologiskt utsäde och möjligheter till undantag 2022

I vissa fall kan du få undantag för att få använda utsäde som inte är ekologiskt i din ekologiska odling. Det kan till exempel vara om det ekologiska utsädet är slut eller du inte kan få utsädet levererat i tid för sådd, sättning eller plantering.

Från 2022 måste du ansöka om individuellt undantag för att få använda icke-ekologiskt obetat utsäde i de allra flesta fall. Du ska ansöka om undantag i OrganicXseeds.

2022 kommer många odlare att behöva ansöka om undantag. Det är därför mycket viktigt att du ansöker i god tid före planerat datum för sådd, sättning eller plantering.

Kraven framgår i OrganicXseeds

I OrganicXseeds delas varje art eller gröda in i en eller flera grödgrupper. För exempelvis havre finns grödgrupperna Foder, Grynhavre och Stödområde 1-5.

För varje grödgrupp framgår kraven för användning av ekologiskt utsäde och vilka möjligheter till undantag som finns. Kraven anges under rubriken Kategori.

Individuellt undantag

För grupper med individuellt undantag gäller att du måste ansöka om individuellt undantag i databasen om du vill använda någon annan sort. Observera att det även gäller när det ekologiska utsädet har tagit slut.

Exempel på situationer som du skulle kunna få undantag för

 • Ingen sort av arten som du vill använda är registrerad i OrganicXseeds för aktuell grödgrupp, till exempel för att det ekologiska utsädet har tagit slut.
 • Du kan inte få utsädet som du beställt levererat i tid för sådd, sättning eller plantering och du har beställt utsädet i rimlig tid innan sådd, sättning eller plantering.
 • Du vill odla en bevarandevärd sort.
 • Du håller på med forskning, produktinnovation, gör försök eller vill göra en testodling av en viss sort.
 • Ingen av sorterna inom arten som finns i databasen är lämplig i din odling.
 • Du har beställt ekologiskt utsäde av matpotatis för att odla på minst 10 procent av matpotatisarealen under aktuell odlingssäsong och vill ansöka om att odla icke ekologiskt obetat utsäde på resten av matpotatisarealen.

Jordbruksverket har fattat beslut om vilka arter, grödor, grödgrupper och sorter som omfattas av individuellt undantag 2022. Den 13 juni la vi till att även höstråg i grödgruppen ”Hybridsort” ska omfattas av kategorin Individuellt undantag.

Generellt undantag

För grödgrupper med generellt undantag behöver du inte ansöka om individuellt undantag. Du måste dock dokumentera mängden icke-ekologiskt utsäde som du använder för varje art och sort.

Jordbruksverket ändrade beslutet den 13 juni eftersom utsäde av höstråg i grödgruppen ”Hybridsort” hade registrerats i databasen OrganicXseeds. Det är därför inte möjligt att ge generellt undantag från kravet på användning av ekologiskt utsäde.

Utsädet får vara behandlat med biologiska medel eller värme, men inte med kemiska medel

Utsädet du använder får inte vara behandlat med kemiska medel, även i de fall då du får använda annat utsäde än ekologiskt. Däremot är det tillåtet att använda utsäde som är behandlat med biologiska medel eller värme.

De medel som är tillåtna står med i bilaga 2 i Kommissionens förordning (EU) 2021/1165. Medlen måste dessutom vara godkända av Kemikalieinspektionen.

Det här gäller för blandningar

Från och med 2022 måste alla blandningar som utsädesföretagen säljer innehålla minst 70 viktprocent ekologiskt utsäde eller utsäde från omställningsmark. Alla blandningar som säljs ska vara godkända av Jordbruksverket. Du får använda de blandningar som vi har godkänt hos utsädesföretagen utan att själv ansöka om individuellt undantag. De blandningar som är godkända framgår av OrganicXseeds i kategorin Godkänd blandning.

Egna blandningar med icke-ekologiskt utsäde

Om du vill använda egna blandningar där det ingår icke-ekologiskt utsäde måste du göra något av följande:

 • Ansöka om individuellt undantag för varje icke-ekologisk art och sort som ska ingå i blandningen.
 • Använda arter eller sorter som det finns ett generellt undantag för. Då behöver du inte ansöka om individuellt undantag för den arten eller sorten.

Du får använda en egen blandning med arter och sorter som har fått undantag och som innehåller mer är 30 procent icke-ekologiskt utsäde.

Det framgår i OrganicXseeds om du behöver ansöka om individuellt undantag eller om det finns ett generellt undantag för en art eller sort.

Det här gäller för potatisutsäde
Tidig färskpotatis
Solist och Twister

För 2022 finns ekologiskt utsäde för två sorter i grödgruppen ”Tidig färskpotatis – Sortkrav”. Det är Solist och Twister. Om du ska odla någon av dessa sorter måste du använda ekologiskt utsäde. Du ska ansöka om individuellt undantag om du har beställt utsäde av de sorterna i god tid men inte kan få det levererat i tid för sättning eller om det ekologiska utsädet av de sorterna har tagit slut.

Andra sorter

Ska du odla andra sorter av tidig färskpotatis gäller generellt undantag. Det framgår genom att det finns en grödgrupp ”Tidig färskpotatis– Undantag”. Du får använda icke-ekologisk sättpotatis som inte är kemiskt behandlat av andra sorter än Solist och Twister, utan att ansöka om individuellt undantag. Som tidig färskpotatis räknas, utöver Solist och Twister, sorterna Balmoral, Frieslander, Lady Felicia, Maria, Maris Bard, Minerva, Premier, Rocket, Swift och Velox.

Matpotatis

För dig som ska odla matpotatis gäller att du måste ha beställt ekologisk utsädespotatis till minst 10 procent av hela din matpotatisareal. Då räcker det som skäl för att få individuellt undantag för resterande areal matpotatis. Du måste kunna visa dokumentation på att du har beställt ekologisk matpotatis. För att öka andelen ekologisk utsädespotatis kommer kravet för att få individuellt undantag att höjas till 15 procent 2023 och 20 procent 2024.

Du ska ha beställt utsädet senast en månad innan du vill få utsädespotatisen levererad och du ska ha fått en skriftlig bekräftelse på att du har gjort beställningen.

Det här gäller för trädgårdsutsäde

Många trädgårdsföretag odlar en mängd arter och sorter på sina företag. Utbudet av ekologiskt frö är i många fall begränsat. För att underlätta för odlare har vi för många arter lagt in två grödgrupper: ”Frö (eller plantor) - Sortkrav” och Frö (eller plantor) - Undantag. Det innebär att om du ska odla några av sorterna som finns i grödgruppen med sortkrav ska du använda ekologiskt utsäde. Ska du använda andra sorter gäller generellt undantag.

Exempel:

Du tänker odla ekbladsallat. Väljer du att odla en av sorterna i gruppen Frö – Sortkrav ska du använda ekologiskt utsäde. Om du vill odla en annan sort gäller generellt undantag.

För vissa arter krävs det att odlaren måste ansöka om individuellt undantag för att få odla en annan sort än de som är registrerade i OrganicXseeds. Det gäller arter där det finns ett relativt stort utbud av sorter och vissa arter som odlas i stor skala, till exempel morot, vitkål, konservärt och tomat.

Växter som du inte kan få undantag för

Du kan inte få undantag för:

 • växter med kortare kulturtid än ett år som förökas vegetativt genom sticklingar, om sticklingarna odlats ekologiskt kortare tid än en växtsäsong när det gäller frilandsodling eller för växthusodling kortare tid än växtens kulturtid.
 • växter med längre kulturtid än ett år om skörden säljs som ekologisk samma kalenderår som växten planteras
 • odling av snittblommor från blomsterlökar
 • från den 1 januari 2025, odling av snittblommor från knölar, rhizomer, rotskott, avläggare, bulber eller jordstammar.

Med kulturtid menas tiden från plantering eller sådd till skörd eller försäljning.

Så här ansöker du om undantag 2022

Från 2022 ansöker du om undantag direkt i databasen OrganicXseeds. Du kommer alltså inte att behöva skicka in en särskild blankett till Jordbruksverket för det och din ansökan kommer istället att gå direkt till ditt kontrollorgan.

Vecka 2, 2022 öppnade vi möjligheten att skapa konton i databasen OrganicXseeds. Om du har problem med att ändra uppgifter i ditt konto ska du kontakta ditt kontrollorgan.

Så här ansöker du om undantag.

Steg 1. Kontrollera om det finns ekologiskt utsäde i OrganicXseeds

Gå in i OrganicXseeds och kontrollera om det finns ekologiskt utsäde. Du ska alltid söka efter den art eller den gröda du tänker odla.

Finns det ekologiskt utsäde ska du i första hand använda det. Om du till exempel vill odla en annan sort än den som är registrerad, om ekologiska utsädet är slut eller om du inte kan få utsädet levererat i tid måste du oftast ansöka om individuellt undantag.

Kom ihåg att ansöka om undantag i god tid före planerat datum för sådd, sättning eller plantering!

Steg 2. Logga in i OrganicXseeds

Du ska logga in i OrganicXseeds för att kunna ansöka om undantag. Du skaffar själv ett konto i databasen genom att klicka på Meny och Logga in/Registrera mitt konto. Där ska du välja ditt kontrollorgan, ange ditt organisationsnummer eller personnummer och ditt postnummer.

När du har loggat in söker du upp den art eller gröda du ska ansöka om undantag för och klickar på knappen Individuellt undantag för den aktuella grödgruppen.

Det är ditt kontrollorgan som kommer handlägga din ansökan om undantag.

Steg 3. Fyll i ansökan

Ange

 • vilken eller vilka sorter ansökan gäller
 • total mängd utsäde och areal för samtliga sorter inom den art eller grödgrupp som du ansöker om
 • planerat sådatum.

Ange tydligt varför du söker undantag när du fyller i blanketten. Beroende på ditt skäl för att ansöka om undantag, ska du fylla i olika orsaker.

 • Ingen sort av arten som odlaren vill använda är registrerad i OrganicXseeds för aktuell grödgrupp: Ange exempelvis att det ekologiska utsädet i den aktuella grödgruppen är slut.
 • Sorterna som finns i databasen är inte lämpliga för din odling: Ange varför ingen av sorterna inom arten som finns i databasen är lämplig i din odling. Det kan vara speciella egenskaper som saknas hos de sorter som finns i databasen. Ange vilka de egenskaperna är. Observera att du exempelvis inte får undantag om den sort du vill odla finns hos någon annan leverantör än din vanliga, eller på grund av prisskillnader.
 • Utsäde levereras inte i tid: Redovisa att du har beställt utsädet i rimlig tid för sådd eller sättning men att inget företag som säljer utsädet kan leverera det till dig i tid för sådd eller sättning. Du kan till exempel ange datum för beställning och leveransdatum samt kontaktuppgifter till leverantören.
 • Utsäde av matpotatis: Du måste ha beställt ekologiskt utsäde av matpotatis för att odla på minst 10 procent av arealen matpotatis under aktuell odlingssäsong. Fyll i den totala arealen matpotatis för aktuell odlingssäsong. Ange datum när du beställde och kontaktuppgifter till leverantören.
 • Testodling av sorter: Ange varför du vill testodla en viss sort. Observera att om du vill testodla potatis får du använda högst 500 kg utsäde eller högst 10 procent av den areal som du ska odla potatis på den aktuella odlingssäsongen. Om du vill testodla spannmål, vall eller trädgårdsväxter får du använda högst 10 procent av den areal som du ska odla respektive gröda på den aktuella odlingssäsongen.
 • Bevarandevärd sort: Ange varför du vill odla en bevarandevärd sort och varför just den sorten.
 • Forskning och försök: Bifoga din försöksplan och visa att försöket eller forskningen är vetenskapligt.

Klicka på Skicka ansökan.

Steg 5. Kontrollera ditt beslut

När kontrollorganet har beslutat om din ansökan kommer du få information om det via mejl. Logga in i OrganicXseeds för att kontrollera innehållet i beslutet i PDF-filen. Har du fått bifall får du använda icke-ekologiskt utsäde som inte är kemiskt behandlat.

Observera att du aldrig får så eller sätta utsäde innan du har fått bifall på din ansökan om undantag.

Använda eget ekologiskt utsäde

Använder du eget utsäde i din odling? Då ska du se till att utsädet håller hög kvalitet. Du kan även behöva betala en särskild avgift till Svenska utsädes­företagens förening (SVUF), om det finns en växtförädlar­rätt på sorten du vill odla. Kontrollera också om du får använda eget utsäde av en viss art, eller om du i stället måste köpa utsäde. Du hittar information om detta på sidan Använda eget utsäde.

Ekologisk odling med eget utsäde

Du som odlar ekologiskt får använda utsäde som du har odlat själv av de arter som anges på sidan Använda eget utsäde.

Däremot får du inte sälja eller ge bort sådant utsäde yrkesmässigt. Om du utgår från icke-ekologiskt utsäde får skörden bara användas som utsäde. Den del av skörden som inte används till utsäde blir konventionell och får inte säljas eller användas som ekologiskt livsmedel eller foder.

Du kan också använda eget utsäde från mark under omställning.

Nya regler 2022

Från 2022 och framåt ska det ha gått minst 12 månader från att du påbörjade omställningen av marken och tills du kan skörda utsäde från mark under omställning. Har det gått kortare tid blir utsädet icke-ekologiskt. För att utsädet ska vara ekologiskt varierar omställningstiden beroende på vilken gröda du odlar. Det innebär att

 • 1-åriga växter skördas som ekologiska om du har odlat dem på mark som har varit omställd under minst 2 år innan du sådde grödan
 • fleråriga foderväxter skördas som ekologiska om du har odlat grödan under minst 2 säsonger på mark som har varit omställd under minst 2 år innan du skördar
 • andra fleråriga växter skördas som ekologiska om du har odlat grödan under minst 2 säsonger på mark som har varit omställd under minst 3 år innan du skördar.
För blandningar gäller det här
100 % ekologisk blandning

Det är alltid tillåtet att använda eller göra egna blandningar som endast innehåller ekologiskt utsäde eller utsäde under omställning.

Blandningar som Jordbruksverket har godkänt

Du får använda de blandningar som Jordbruksverket har godkänt utan att du själv behöver ansöka om individuellt undantag. De blandningar som är godkända framgår av OrganicXseeds. Ett utsädesföretag kan även ansöka om godkännande av en företagsspecifik blandning.

Egna blandningar med icke-ekologiskt utsäde

För att få använda egna blandningar där det ingår icke-ekologiskt utsäde måste du göra något av följande:

 • Ansöka om individuellt undantag för varje icke-ekologisk sort som ska ingå i blandningen.
 • Använda arter eller sorter som det finns ett generellt undantag för.

En egen blandning med arter och sorter som har fått undantag får innehålla mer är 30 procent icke-ekologiskt utsäde.

Det framgår i OrganicXseeds om du behöver ansöka om individuellt undantag eller om det finns ett generellt undantag för en art eller sort.

Sälja fröplantor och plantor som ekologiska

För att få sälja växtföröknings­material som ekologiskt måste du ha fått ett beslut om undantag. Detta gäller om materialet tas fram från icke-ekologiskt växtföröknings­material.

Jordbruksverket har beslutat om ett generellt undantag för att få sälja sådana plantor som ekologiska under 2022. Beslutet gäller retroaktivt från 1 januari 2022.

Kraven för undantaget är att

 • det inte finns ekologiskt växtförökningsmaterial, till exempel utsäde eller moderplantor, i tillräcklig mängd eller av tillräcklig kvalitet
 • växtförökningsmaterialet du använder för att ta fram fröplantor och plantor inte får ha behandlats kemiskt efter skörd
 • du ska odla fröplantor och plantor ekologiskt efter sådd eller plantering.

Exempel på vad beslutet innebär för din försäljning

Exempel 1: Fröplantor från arter eller grödor med krav på individuellt undantag, till exempel tomat

Du, eller den du tar fram fröplantorna åt, har ansökt om och fått individuellt undantag för att använda icke-ekologiskt tomatfrö av kontrollorganet genom OrganicXseeds.

Med stöd av det generella beslutet om undantag får du sälja tomatplantorna som ekologiska både till andra yrkesmässiga odlare och direkt till slutkonsument 2022.

Exempel 2: Fröplantor från arter eller grödor med grödgrupp sortkrav och grödgrupp undantag, till exempel broccoli

Du sår broccolifrö för att ta fram och sälja fröplantor.

Du använder en sort som inte finns registrerad i OrganicXseeds.

Med stöd av det generella beslutet om undantag får du sälja broccoliplantorna som ekologiska både till andra yrkesmässiga odlare och direkt till slutkonsument 2022.

Exempel 3: Fröplantor från arter med generellt undantag, till exempel sommaraster

Du sår frö av sommaraster för att ta fram och sälja fröplantor.

Med stöd av det generella beslutet om undantag får du sälja asterplantorna som ekologiska både till andra yrkesmässiga odlare och direkt till slutkonsument 2022.

Exempel 4: Plantor från sticklingar, revor, lök med mera

Här gäller samma regler som för fröplantorna, se exempel 1-3 ovan.

Övergångsregler

Från och med den 1 januari 2022 gäller följande övergångsregler för ekologiskt utsäde och annat växtförökningsmaterial (enligt förordning (EU) 2018/848):

 • Det som producerades som ekologiskt enligt förordning (EU) 834/2007 som gällde till och med 31 december 2021 är fortsatt ekologiskt och du får sälja det som ekologiskt tills det tar slut.
 • Utsäde som skördades från ekologiska odlingar som hade anlagts före årsskiftet får du sälja som ekologiskt under 2022 och tills det tar slut.
 • Utsäde från utsädesodlingar som anlades hösten 2021, men som skördas under 2022, får du sälja som ekologiskt utsäde även om det är från omställningsmark, om det uppfyller kraven för produktion och saluföring av utsäde, tills det tar slut.
 • Godkända blandningar som har producerats före den 1 januari 2022, får du sälja och använda tills de tar slut.

Författningar

Söker efter 2021:47