Regler och certifiering för ekologisk produktion

Om du certifierar din ekologiska produktion kan du sälja dina produkter som ekologiska och söka ersättning för ekologisk produktion. Det är viktigt att du dokumenterar vad du gör.

Anmäl din verksamhet till Jordbruksverket

Du ska anmäla din verksamhet till Jordbruksverket innan du släpper ut ekologiska produkter på marknaden. Det gäller även om du har produkter under omställning, eller tänker påbörja en omställningsperiod. Det gäller dig som har företag som:

 • primärproducerar (till exempel växt- eller svampodling, djurhållning, vattenbruk eller biodling)
 • bereder annat än livsmedel (fodertillverkning eller rensning av utsäde)
 • distribuerar (till exempel transport) och säljer utsäde, foder och andra jordbruks- och vattenbruksprodukter annat än direkt till konsument som livsmedel
 • säljer utsäde, foder och andra jordbruks- och vattenbruksprodukter som inte är livsmedel via e-handel eller på postorder, oavsett om ditt företag handlar med andra företag eller endast säljer till icke yrkesmässig kund
 • lagrar annat än livsmedel (till exempel utsäde och foder)
 • importerar annat än livsmedel från länder utanför EU (till exempel utsäde och foder)
 • exporterar annat än livsmedel till länder utanför EU (till exempel utsäde och foder).

Efter att du har anmält din verksamhet till Jordbruksverket behöver du också ansöka om certifiering hos ett kontrollorgan.

Du behöver bara anmäla till Jordbruksverket om du har ett företag som stämmer in på någon av punkterna ovan, och om företaget inte redan var anslutet till ett kontrollorgan före den 1 januari 2022.

Undantag från anmälan till Jordbruksverket och krav på certifiering

Om du enbart säljer färdigförpackade ekologiska produkter som inte är livsmedel direkt till slutkonsumenter, till exempel påsar med ekologiskt frö, behöver du inte anmäla din verksamhet till Jordbruksverket eller certifiera ditt företag. Med direkt menas att du säljer dem i en butik eller annan fysisk plats.

Det finns ytterligare ett undantag från kravet på certifiering. Det gäller dig som enbart säljer mindre mängder oförpackade produkter utom foder till slutkonsumenter, till exempel sättlök i lösvikt. Om det undantaget gäller för dig behöver du anmäla din verksamhet till Jordbruksverket, men du ska inte skicka ansökan om certifiering till ett kontrollorgan.

Om du även vill släppa ut ekologiska livsmedel på marknaden ska du också anmäla dig till Livsmedelsverket. Läs mer om kraven på anmälan på Livsmedelsverkets webbplats.

Om du är ny som landsbygdsföretagare, fodertillverkare eller säljare av växtförökningsmaterial kan du också behöva anmäla och registrera dig hos andra. Har du till exempel primärproduktion ska du också registrera dig hos din länsstyrelse.

För ytterligare information om registrering, kontakta din kommun eller länsstyrelse, eller läs Livsmedelsverkets information om godkännande och registrering.

Så anmäler du din verksamhet

Du anmäler din verksamhet via vår e-tjänst eller på blanketten Anmälan till certifieringssystemet (ekologisk produktion).

Vi tar ut en avgift på 500 kronor för att handlägga din anmälan. Du betalar avgiften med kort i webbutiken, innan du laddar ner blanketten. Du kan också betala mot faktura. Väljer du faktura tar vi ut en fakturaavgift på 100 kronor.

Certifiera din produktion

För att din produktion ska bli certifierad som ekologisk måste du ingå ett avtal med ett kontrollorgan där du förbinder dig att följa EU:s regler för ekologisk produktion och att ta emot kontrollbesök. När kontrollorganet godkänt din produktion får du ett certifikat. Om du har primärproduktion har du rätt att märka dina produkter som ekologiska när du är klar med gårdens omställning.

Kontrollorganet besöker vanligtvis din gård minst en gång om året och kontrollerar att din produktion följer EU-reglerna. Om kontrollen visar att du inte uppfyller alla villkor så kan kontrollorganet antingen ge dig en avvikelse, eller dra tillbaka ditt certifikat helt eller delvis. Då kan du förlora rätten att sälja dina produkter som ekologiska.

Certifiering av aktörsgrupper

Du som är ekologisk producent inom växtodling, djurhållning eller vattenbruk kan bilda en så kallad aktörsgrupp tillsammans med andra producenter. Det innebär att en grupp producenter kan certifiera sig tillsammans i stället för att var och en ska ha egna certifieringar. En aktörsgrupp är en juridisk person.

En förutsättning för att bilda en aktörsgrupp är att ni har era verksamheter geografiskt nära varandra. För att du ska kunna bli medlem i aktörsgruppen ska du uppfylla ett av följande krav:

 • Om du certifierar din verksamhet själv ska din individuella kostnad för certifieringen vara mer än 2 procent av företagets omsättning eller standardavkastning från ekologiskt jordbruk, det vill säga produktionsvärdet utifrån det aktuella producentpriset från det ekologiska jordbruket. Dessutom får din årliga omsättning från ekologisk produktion inte överstiga 25 000 euro eller ha en standardavkastning från ekologisk produktion som överstiger 15 000 euro per år.
 • Du har ett jordbruk på högst
  • 5 hektar
  • 0,5 hektar om det rör sig om växthus
  • 15 hektar om det rör sig om permanent gräsmark

Utöver din produktion kan du också bearbeta, bereda och sälja dina produkter.

Krav för aktörsgruppen

En aktörsgrupp ska

 • ha ett gemensamt system för att sälja sina produkter.
 • ha ett internt kontrollsystem ´
 • vara kontrollerade av ett kontrollorgan
 • ha max 2 000 medlemmar

Det interna kontrollsystemet

Syftet med den interna kontrollen är att visa på att varje medlem följer reglerna för ekologisk produktion. På så vis behöver inte kontrollorganet granska varje medlem individuellt. Reglerna för det interna kontrollsystemet för aktörsgruppen är detaljerade.

Alla rutiner som gruppen har ska vara skriftliga och all kontroll ska vara skriftligt dokumenterad. Det ska finnas rutiner för

 • registrering av aktörsgruppens medlemmar
 • interna kontroller, det vill säga årliga fysiska kontroller och extrakontroller som är baserade på risk
 • godkännande av nya medlemmar, nya produktionsenheter och av ny verksamhet
 • den årliga utbildningen av inspektörerna för intern kontroll, samt hur utbildaren bedömer vilka kunskaper inspektörerna har tillgodogjorts sig under utbildningen
 • utbildning av medlemmarna i både ekologiska regler och om den interna kontrollen
 • hur man kontrollerar dokument och dokumentation
 • vad man gör när inspektörerna hittar brister för hur reglerna följs och hur detta följs upp
 • intern spårbarhet. Inom det system som aktörsgruppen har för att sälja sina produkter ska det gå att följa upp och spåra alla medlemmars produkter i samtliga led.

För mer information om vad de olika dokumenten ska innehålla finns i artikel 5 i förordning (EU) 2021/279. Förordningen finns under rubriken Författningar.

Funktionärer i det interna kontrollsystemet

För att aktörsgruppen ska kunna ha ett fungerande internt kontrollsystem behövs det personer som kan planera och utföra kontrollen. Gruppen ska utse en person som ansvarar för det interna kontrollsystemet och det ska finnas tillräckligt många inspektörer i förhållande till gruppens typ, struktur, storlek, produkter, verksamhet och avkastning från den ekologiska produktionen. Både den som ansvarar för det interna kontrollsystemet och inspektörerna får vara medlemmar i aktörsgruppen. Däremot får den som är ansvarig för det interna kontrollsystemet inte vara inspektör.

Personen som är ansvarig för det interna kontrollsystemet och de som är inspektörer har många uppgifter som är beskrivna i detalj i bestämmelserna, se artikel 36 i förordning (EU) 2018/848. Förordningen finns under rubriken Författningar

Den som ansvarar för det interna kontrollsystemet ska bland annat

 • kontrollera att alla medlemmar uppfyller de grundläggande kraven för att få vara medlem i aktörsgruppen
 • skriva avtal med medlemmarna om vad som gäller för medlemmar i aktörsgruppen
 • förvalta listan över gruppens medlemmar
 • utveckla hur gruppen arbetar med sin internkontroll
 • se till att alla dokument finns och är uppdaterade
 • planera kontroller och besluta om åtgärder vid bristande efterlevnad.

De som är inspektörer ska

 • utföra kontroller hos medlemmarna
 • dokumentera kontrollerna
 • delta i utbildningar
 • intyga att det inte råder några intressekonflikter gentemot de medlemmar som de ska kontrollera.

Ersättning för ekologisk produktion

Du som har certifierad ekologisk växtodling eller djurhållning kan få ersättning för ekologisk produktion. Du kan också söka ersättningen när du ställer om till ekologisk produktion. För att få ersättning måste du följa EU:s regler för ekologisk produktion från och med den 1 januari det år du söker ersättningen. Du måste vara anmäld till ett kontrollorgan för ekologisk produktion senast sista ansökningsdag för SAM‑ansökan.

Kontrollorgan

Jordbruksverket har delegerat kontrolluppgifter till tre kontrollorgan som kan certifiera allt inom ekologisk produktion, inklusive primärproduktion.

Intertek Certification AB certifierar beredning, distribution, import och export av foder och utsäde, men inte primärproduktion.

För dig som utöver primärproduktion har livsmedelsförädling finns även ett femte kontrollorgan som kan certifiera livsmedel. Kontrollorgan för produktion, import och export av förädlade livsmedel hittar du på Livsmedelsverkets webbplats.

Om du vill kan du dessutom certifiera din produktion enligt KRAV:s eller Demeterförbundets regler. De kan ha regler som i vissa avseenden är striktare än EU:s regler.

Dokumentation när du ansöker om att bli certifierad

När du ansöker om att bli certifierad kommer du att behöva skicka information till kontrollorganet. Det här är några saker som kontrollorganet kommer att fråga efter.

 • En beskrivning av företagets alla produktionsenheter, även konventionella om du har sådana. En produktionsenhet är ett jordbruksföretags alla tillgångar, till exempel djurstallar, bikupor, skiften, betesmark och lokaler för lagring, förpackning och beredning av insatsvaror eller produkter. Det ska finnas kartor över marken och situationsskisser eller ritningar över byggnader som är viktiga för din produktion, till exempel stallar, växthus, torkar och lager.
 • En beskrivning av din verksamhet. Berätta vad du gör för att vara säker på att reglerna för ekologisk produktion följs. Skriv ned hur produktionen går till hos dig och vilka rutiner du har.
 • Beskriv de förebyggande åtgärder och försiktighetsåtgärder du vidtar för att skydda din ekologiska produktion mot exempelvis kontaminering av otillåtna ämnen.
 • Du ska kunna visa upp dokumentation som visar din användning av gödsel- och jordförbättringsmedel, samt de växtskyddsåtgärder du gör.
 • Om du samarbetar med andra lantbrukare, till exempel kring foderproduktion eller spridning av stallgödsel, ska du kunna redovisa det.
 • Om du har biodling ska du ha en karta där du ritat in var dina bisamhällen är placerade. Du ska kunna visa för kontrollorganet att du placerat dina bikupor så att du uppfyller reglerna om bigårdars placering. Glöm inte att uppdatera informationen om bigårdars placering om du etablerar nya bigårdar.

Ditt kontrollorgan kommer att berätta för dig om de behöver fler uppgifter från dig.

Det här innebär det att vara ekologiskt certifierad

Det finns många regler att följa för att din produktion ska kunna vara certifierad.

Ekologiskt certifierad växtodling

För växtodling ska du bland annat

 • använda ekologiskt utsäde eller annat växtförökningsmaterial
 • inte kombinera ekologisk produktion med annan produktion om det innebär en risk för att produkterna kan förväxlas
 • variera växtföljden
 • endast använda gödsel av naturligt ursprung
 • inte använda kemiska bekämpningsmedel eller genetiskt modifierade organismer.

Undantag från regeln om ekologiskt utsäde

I vissa fall kan du få använda utsäde eller annat växtförökningsmaterial som inte är ekologiskt i din ekologiska odling. I databasen OrganicXseeds finns det ekologiska utsäde som utsädesföretagen har till försäljning. Där hittar du också vilka undantag som gäller.

Ansök om undantag vid exceptionella händelser– växtförökningsmaterial

Om din växtodling har drabbats av exceptionella händelser som orsakat förlust av skörd för utsäde kan du få undantag från reglerna för ekologisk produktion.

Vid exceptionella omständigheter kan du få undantag för att använda icke ekologiskt växt­förökningsmaterial i de fall ekologiskt sådant eller växt­­förökningsmaterial från mark under omställning har gått förlorat.

Så här ansöker du

Du ansöker om undantag via vår e-tjänst eller på blanketten Godkännande av undantag i händelse av katastrofsituationer (ekologisk produktion) - ansökan om undantag.

Vi tar ut en avgift på 600 kronor för att handlägga din ansökan. Du betalar avgiften med kort i webbutiken, innan du laddar ner blanketten. Du kan också betala mot faktura. Väljer du faktura tar vi ut en fakturaavgift på 100 kronor.

I ansökan ska du beskriva vad som har inträffat och varför du behöver få ett undantag från reglerna. Beskriv även vad du har gjort för att lösa situationen utan undantag. Du ska också redogöra för hur lång tid du behöver utnyttja möjligheten till undantag och när du bedömer att du kan följa reglerna igen. Redovisa inom vilket geografiskt område du vill att undantaget ska gälla och om det finns andra omständigheter som har betydelse för att du ska få undantag eller för hur ditt undantag bör se ut.

Du ska dokumentera vad som har hänt och vilket undantag du har fått så att ditt kontrollorgan kan följa upp Jordbruksverkets beslut.

Du behöver vänta på beslutet innan du kan använda icke ekologiskt växtförökningsmaterial.

Undantaget gäller för en begränsad tid.

Ekologiskt certifierad djurproduktion

Om du har landlevande lantbruksdjur ska du

 • i första hand ge dem ekologiskt foder från din egen gård
 • i första hand ta in ekologiskt uppfödda djur
 • ge dem möjlighet att vistas utomhus
 • hålla dem i stallbyggnader där de kan bete sig naturligt.

Databas för ekologiska lantbruksdjur

I databasen OrganicXlivestock kan du som har ekologiska djur att sälja saluföra dina djur. Om du söker nya avelsdjur till din besättning måste du först leta i databasen innan du ansöker om att få köpa icke ekologiska djur. Om du har fjäderfä är detta frivilligt.

Du behöver ingen särskild behörighet för att söka efter ekologiska djur. Däremot behöver du registrera dig om du ska sälja ekologiska djur via OrganicXlivestock.

Undantag från regeln om ekologiskt uppfödda djur

För avelsändamål får du köpa in icke ekologiska djur av utrotningshotade svenska raser utan något särskilt tillstånd. Du kan läsa mer om olika undantag på våra sidor om ekologisk djurhållning.

Ansök om undantag vid exceptionella händelser– djurhållning och biodling

Om din djurhållning eller biodling har drabbats av exceptionella händelser som orsakat förlust av djur, foder eller som tvingar dig att evakuera dina djur kan du få undantag från reglerna för ekologisk produktion.

Vid exceptionella omständigheter kan du få undantag för att

 • Förnya eller sätta samman en ny djurbesättning med icke ekologiska djur eller vattenbruksdjur om du har haft en hög dödlighet bland dina djur och det inte finns ekologiska djur att köpa. Detta gäller även bisamhällen.
 • Använda icke ekologiskt foder under en begränsad tid om den egna produktionen av ekologiskt foder eller omställningsfoder gått förlorad eller restriktioner har införts.
 • Under normal dragtid utfodra ekologiska bin med ekologiskt producerad honung, ekologiskt pollen, ekologiskt socker eller ekologisk sockerlösning om bisamhällets överlevnad är i fara.
 • Undantagen från kravet på att ekologiska djur ska hållas på ekologisk mark, samt kraven på djurtäthet inomhus och på rastgård om du av någon anledning måste evakuera dina djur.
 • Minska andelen grovfoder i den dagliga foderstaten till idisslare och häst om foderproduktionen har gått förlorad eller restriktioner har införts. En förutsättning är att djurens näringsbehov tillgodoses.
 • Flytta ekologiska bisamhällen till områden som inte uppfyller kraven för bigårdarnas placering om du måste evakuera dina bin för att rädda deras liv.
Så här ansöker du

Du ansöker om undantag via vår e-tjänst eller på blanketten Godkännande av undantag i händelse av katastrofsituationer (ekologisk produktion) - ansökan om undantag.

Vi tar ut en avgift på 500 kronor för att handlägga din ansökan. Du betalar avgiften med kort i webbutiken, innan du laddar ner blanketten. Du kan också betala mot faktura. Väljer du faktura tar vi ut en fakturaavgift på 100 kronor.

I ansökan ska du beskriva vad som har inträffat och varför du behöver få ett undantag från reglerna. Beskriv även vad du har gjort för att lösa situationen utan undantag. Du ska också redogöra för hur lång tid du behöver utnyttja möjligheten till undantag och när du bedömer att du kan följa reglerna igen. Redovisa inom vilket geografiskt område du vill att undantaget ska gälla och om det finns andra omständigheter som har betydelse för att du ska få undantag eller för hur ditt undantag bör se ut.

Du ska dokumentera vad som har hänt och vilket undantag du har fått så att ditt kontrollorgan kan följa upp Jordbruksverkets beslut.

Inköp av icke-ekologiska djur efter exceptionella händelser

Du får köpa in icke-ekologiska djur om dina djur har dött eller avlivats på grund av sjukdomar eller andra katastrofer om det inte finns ekologiska djur att köpa.

Du får köpa djur först efter att Jordbruksverket har beviljat undantag.

Undantaget gäller för en begränsad tid.

Undantag från kravet på ekologiskt foder eller andelen grovfoder efter katastrofer och exceptionella händelser

Du får utfodra dina djur med icke-ekologiskt foder om du inte kan utfodra dem med ekologiskt foder på grund av exceptionella väderförhållanden, utbrott av smittsamma sjukdomar, föroreningar eller bränder som har lett till att du har förlorat egenproducerat foder.

Du får utfodra djuren med icke ekologiskt foder först efter att Jordbruksverket har beviljat undantag. Undantaget gäller för en begränsad tid. Du behöver inte vänta på beslutet innan du skördar icke ekologiskt foder, utan det är utfodringen du måste ha tillstånd till först.

Det är möjligt att ansöka om undantag för alla slags foder. Eftersom vi i handläggningen av ansökan bedömer möjligheten att få fram ekologiskt foder är det i praktiken icke ekologiskt grovfoder som vi beslutar om undantag för. Till exempel spannmål är en global handelsvara som finns i ekologisk form.

Nya bisamhällen

Du får sätta samman skaffa nya bisamhällen med icke ekologiska bin om

 • det är hög dödlighet bland dina bin på grund av ohälsa eller för att de måste avlivas på grund av någon smittsam bisjukdom
 • bina dör på grund av naturkatastrofer exempelvis kraftiga stormar, bränder eller andra katastrofer.
 • Det inte finns ekologiska bisamhällen eller avläggare att köpa.

Du får skaffa nya icke ekologiska bisamhällen eller avläggare först efter att Jordbruksverket har beviljat undantag.

Undantaget gäller för en begränsad tid.

Utfodra bin när det är brist på nektar (om draget upphör)

Du får utfodra dina bin om din biodling har drabbats av exceptionella väderförhållanden eller katastrofsituationer som hämmar produktionen av nektar och honungsdagg.

Du får utfodra bina med egen eller inköpt ekologisk honung, ekologisk sockerlösning eller ekologiskt producerat socker.

Du får påbörja utfodringen efter att Jordbruksverket beviljat undantag.

Undantaget gäller för en begränsad tid.

Nationella riktlinjer

För att EU:s regler för ekologisk produktion ska bli lättare att förstå och tillämpas på samma sätt av alla, har branschen arbetat fram nationella riktlinjer för ekologisk produktion. Riktlinjerna är inte uppdaterade med de nya reglerna från januari 2022, men en ny version är på gång.

Håll isär ekologiska och konventionella produkter

Om du vill ha både ekologisk och konventionell produktion samtidigt, måste de ekologiska grödorna vara av andra sorter än de konventionella, och de ekologiskt hållna djuren av andra arter än de konventionella. Du måste också vara noga med att hålla isär dina ekologiska och konventionella produkter. Du ska också hålla isär de insatsmedel du använder i de olika produktionsinriktningarna, exempelvis förökningsmaterial, gödsel och foder.

Om du odlar fleråriga grödor och sorterna är svåra att skilja åt, eller om du vill bedriva både ekologisk och icke ekologisk djurproduktion med samma art i forsknings- eller undervisningssyfte är det parallellproduktion.

Parallellproduktion inom växtodling

Det här ska du göra om du bedriver parallellproduktion:

 • underrätta ditt kontrollorgan senast 48 timmar innan du skördar var och en av de berörda grödorna
 • skörda den ekologiska grödan och den konventionella grödan vid olika tidpunkter
 • underrätta ditt kontrollorgan snarast efter skörden om exakt hur mycket du skördat och hur du håller isär ekologiska och icke-ekologiska produkter
 • journalföra samtliga åtgärder (skörd, torkning, lagring med mera) inom både den ekologiska och icke-ekologiska produktionsenheten
 • föra journal vid skörd (om du skördar kontinuerligt ska du föra journal vid varje skördetillfälle)
 • spara kvitton, viktnoter, följesedlar och leveranssedlar. Kontrollorganet kommer följa upp sålda mängder av den ekologiska grödan respektive icke-ekologiska grödan och eventuellt lager vid revision
 • ha all journalföring och annan dokumentation tillgänglig för kontroll.

Parallellproduktion inom djurhållning

Du får inte ha ekologiska och konventionella djur av samma art på en ekologisk gård, om det inte är i forsknings- eller utbildningssyfte. Det finns också möjlighet att ha parallellproduktion om du har en specialiserad avelsanläggning.

Om du har både ekologisk och konventionell produktion ställs det höga krav på att du även dokumenterar särhållningen och kan visa för ditt kontrollorgan att du känner till risker för sammanblandning av produkter med mera. Kontrollorganet får också kontrollera de konventionella delarna av din verksamhet.

Det här ska du göra om du bedriver parallellproduktion:

 • Produktionsenheterna för ekologisk och icke-ekologisk djurhållning ska vara tydligt åtskilda. Det gäller både byggnader, mark och djurhållning inklusive foder, gödsel och produkterna från djuren.
 • Rutinerna för att hålla isär de ekologiska och de icke ekologiska produktionsenheterna ska vara säkra.
 • Du ska anmäla till kontrollorganet vilka åtgärder som görs för att separera djur, djurprodukter, gödsel, och foder på den ekologiska och konventionella enheten.
 • Du måste också anmäla till ditt kontrollorgan vilka kvantiteter som produceras på de båda enheterna och hur produkterna kan identifieras.
 • Innan leverans eller försäljning av djur eller produkter ska du meddela ditt kontrollorgan.

Regler för när du vill ställa om din produktion

Det tar tid att ställa om till certifierad produktion. Normalt sett tar det två år för växtodling, och minst ett halvår för djurhållning. Kontrollorganet ska kontrollera din produktion redan under omställningstiden.

I regel får du inte sälja dina produkter som ekologiska förrän omställningen till certifierad produktion är klar.

Retroaktiv omställning av växtodling

Om du har mark som skötts ekologiskt i minst tre år kan du ansöka om retroaktivt godkänd omställning. Om din ansökan blir godkänd innebär det att skiftet eller skiftena är ekologiska från och med det datumet och att du nu får så en ettårig gröda eller skörda vall eller annan flerårig gröda på skiftet eller de skiften som vi har godkänt.

Om du har sökt miljöersättning och därför har mark som ingår i ett åtagande, kan du ansöka om retroaktivt godkänd omställning. Det gäller om du har någon av följande ersättningar inom landsbygdsprogrammet 2014-2020:

 • betesmarker och slåtterängar
 • skötsel av våtmarker och dammar
 • skyddszoner som gränsar till mark i ekologiska produktionsformer
 • restaurering av betesmarker och slåtterängar
 • fäbodar.

Ansök om retroaktiv omställning i ekologisk växtodling för obehandlade skiften

Om dina skiften inte ingår i ett åtagande, men du har mark som du inte har behandlat med produkter som är förbjudna inom ekologisk produktion de senaste tre åren, kan du ansöka om att få hela eller delar av omställningsperioden godkänd i efterhand.

Så här ansöker du

Fyll i blanketten Retroaktivt godkännande av omställningsperiod i ekologisk växtodling – ansökan om undantag, och skicka den till ditt kontrollorgan. De gör en bedömning av din ansökan och sedan skickar den vidare till oss.

Du måste skicka ansökan i god tid innan odlingssäsongen. För att du ska få sälja skörden som ekologisk måste vi fatta beslut

 • innan du sår ettåriga grödor och
 • innan du skördar vall eller andra fleråriga grödor.

Vi tar ut en avgift på 1 400 kronor för att handlägga din ansökan. Du betalar avgiften med kort i webbutiken, innan du laddar ner blanketten. Du kan också betala mot faktura. Väljer du faktura tar vi ut en fakturaavgift på 100 kronor.

I din ansökan ska du alltid redovisa vilka skiften ansökan gäller. Redovisa vad du har odlat under tre år före innevarande år.

Markera ut skiftena på kartan som du bifogar. Om du har gjort en SAM-ansökan ska du använda samma skiftesbeteckningar som i din SAM-ansökan och bifoga din blockkarta.

Ansök om retroaktiv omställning i ekologisk växtodling för skiften med åtagande för miljöersättning

Om dina skiften ingår i ett åtagande för miljöersättning, kan du ansöka om att få hela eller delar av omställningsperioden godkänd i efterhand.

Så här ansöker du

Fyll i blanketten Godkännande av retroaktiv omställning i ekologisk växtodling för skiften med åtagande för miljöersättning – ansökan om undantag, och skicka den till Jordbruksverket.

Du måste skicka ansökan i god tid innan odlingssäsongen. För att du ska få sälja skörden som ekologisk måste vi fatta beslut

 • innan du sår ettåriga grödor och
 • innan du skördar vall eller andra fleråriga grödor.

Vi tar ut en avgift på 1 400 kronor för att handlägga din ansökan. Du betalar avgiften med kort i webbutiken, innan du laddar ner blanketten. Du kan också betala mot faktura. Väljer du faktura tar vi ut en fakturaavgift på 100 kronor.

I din ansökan ska du alltid redovisa vilka skiften ansökan gäller, areal och vilken miljöersättning varje skifte omfattas av.

Markera ut skiftena på kartan som du bifogar. Du ska använda samma skiftesbeteckningar som i din SAM-ansökan och bifoga din blockkarta.

Förkortad omställning i ekologisk växtodling

Om du använder ett icke-godkänt bekämpningsmedel på ekologisk mark, eller mark som är under omställning, måste du egentligen påbörja en ny omställningsperiod. Men om du har fått krav från en myndighet, till exempel länsstyrelsen eller Jordbruksverket, att behandla grödan mot en sjukdom eller skadegörare, kan du ansöka om en kortare omställningsperiod. Det gäller också om du vill genomföra ett vetenskapligt försök.

För att få förkortad omställning gäller följande:

 • Din mark var ekologisk eller under omställning innan behandlingen eller försöket påbörjades
 • Gäller ansökan förkortad omställning på grund av försök måste du få beslut om förkortad omställning innan du påbörjar försöket
 • Du får inte sälja den första skörden som följer efter behandlingen som ekologisk
 • Du får sälja den andra skörden som följer efter behandlingen som ekologisk endast om en obetydlig mängd av den aktuella produkten återstår efter nedbrytning.

Ansök om förkortad omställning i ekologisk växtodling

För att ansöka om förkortad omställningsperiod fyller du i blanketten Förkortad omställning i ekologisk växtodling - ansökan om godkännande.

Vi tar ut en avgift på 8 000 kr för att handlägga din ansökan. Du betalar avgiften med kort i webbutiken, innan du laddar ner blanketten. Du kan också betala mot faktura. Väljer du faktura tar vi ut en fakturaavgift på 100 kronor.

I ansökan ska du beskriva skälet till varför du ansöker om att få en förkortad omställningsperiod och bifoga:

 • dokument som styrker det du anger i din ansökan, till exempel underlag som visar att en myndighet, ställt krav på en viss bekämpning
 • om det gäller ett försök ska du bifoga en beskrivning av försöket och en försöksplan
 • bifoga underlag som visar hur snabbt produkten bryts ner i marken och en karta där du tydligt har märkt ut vilka skiften ansökan gäller.
EU-logotyp för certifierade ekologiska produkter. Vita stjärnor på grön bakgrund formar konturerna av ett löv

EU:s logotyp för certifierade ekologiska produkter.

Märkning av ekologiska produkter

Du får marknadsföra och märka produkter med termer som hänvisar till ekologisk produktion förutsatt att reglerna för ekologisk produktion är uppfyllda. I sådana fall ska du också följa märkningsreglerna.

Du får inte använda ord som syftar på ekologiskt på något EU-språk, eller förkortningar av dessa, som till exempel ”bio” och ”eko”, enskilt eller i kombination, på jordbruksprodukter som inte är ekologiskt certifierade.

Om du använder märkning med ordet ”ekologiskt” eller liknande ord, ska du ange kodnumret för ditt kontrollorgan. Ett kodnummer visar vilket kontrollorgan som stått för den ekologiska kontrollen. Till exempel koden kan se ut så här: SE-EKO-XX.

Om du skriver att en produkt är ekologisk är det också obligatoriskt att använda EU:s logotyp för ekologisk produktion på alla färdigförpackade ekologiska livsmedel som är producerade inom EU.

För andra ekologiska produkter är det frivilligt att använda EU-logotypen. Det gäller till exempel för foder, oförpackade ekologiska produkter och importerade produkter

Om du också är certifierad enligt KRAV:s eller Demeterförbundets regelverk kan du använda deras märke tillsammans med EU-logotypen.

När du är certifierad ska du dokumentera vad du gör

Du som har certifierad ekologisk produktion ska skriva ned vad du gör och spara dokument som kan styrka att allt är i enlighet med reglerna. Då kan ditt kontrollorgan och länsstyrelsen följa upp att du gör rätt.

Du kan ha din dokumentation i datorn eller på papper. Det viktigaste är att kontrollorganet kan se och förstå vad du har gjort, när du har gjort det, på vilka skiften du har gjort det eller vilka djurgrupper eller bigårdar som är berörda. Kontrollorganen har mallar som hjälper dig att göra rätt, men du kan också använda egna, motsvarande system.

Är ditt företag anslutet till ett annat kvalitetssäkringssystem kan du ofta utgå från de mallar som du använder för det systemet. Om du ändrar något under växtsäsongen, efter att du har skickat in din redovisning till kontrollorganet, måste du meddela dem. Det kan till exempel vara byte av gröda eller att du skördar gräs hos någon annan.

Spara de dokument som styrker att du driver ditt företag i enlighet med reglerna. Det kan vara:

 • följesedlar
 • fakturor
 • kvitton
 • recept
 • behandlingsjournaler från veterinären
 • kartor över din mark där olika skiften syns, till exempel blockkartorna från SAM internet
 • ritningar över djurstallar, så att kontrollorganet kan se att du har tillräckligt med utrymme för dina djur.

Journalföring för ekologisk djurhållning

För journal över din djurhållning. Journalen ska ge en fullständig beskrivning av hur du sköter din besättning. Det ska gå att utläsa nedanstående uppgifter ur journalen:

 • När du sätter in djur ska du redovisa varifrån djuren kommer, när de sattes in i besättningen, om djuren genomgått omställning och i så fall datum för omställningstiden, djurens identitetsmärke och uppgifter om tidigare veterinärbehandling. Du som tar emot omärkta smågrisar för att föda upp till slakt måste försäkra dig om att de inte har fått någon läkemedelsbehandling.
 • När djur lämnar gården ska du redovisa djurens ålder, antal, slaktvikt om djuren gått till slakt, identitetsmärken samt vilken dag och vart djuren flyttats. Om du sparar slaktavräkningarna finns många av dessa uppgifter i dem.
 • När djur dör eller avlivas noterar du detta och anledningen till förlusten. Notera också förrymda eller saknade djur.
 • Du ska när det gäller journalföring av foder och utfodring skriva upp vilken typ av foder du ger inklusive eventuella tillsatser och andel av olika råvaror i foderstaten. Förutom att spara faktura och leveranssedel eller båda för inköpt foder så är det också bra om du sparar broschyrer, etiketter och annat material som innehåller information om fodret. Om du använder omställningsfoder eller foder från mark i första årets omställning ska du kunna visa att det är sådant foder och att du inte använder en för stor andel av det.
 • Redogör för vilka tidsperioder dina djur vistas utomhus. Har du flera betesområden med olika produktionsplatsnummer (det som nu kallas för en anläggnings registreringsnummer) du växlar mellan skriver du när växling sker.
 • Du ska journalföra alla behandlingar du gör, både förebyggande åtgärder som vaccinationer och behandling av sjuka djur. Följande ska vara med:
  • vilka djur som fått behandling 
  • vilken dag behandling har skett
  • vilken typ av produkt djuret har fått till exempel homeopatika, avmaskningsmedel eller antibiotika
  • hur du har gett läkemedlet till exempel via foder, vatten eller injektion
  • i vilken dos läkemedlet har getts.
 • När det gäller behandling av sjuka djur ska du också notera
  uppgifter om djurets diagnos. I journalföringen över sjuka djur ska det gå att utläsa vad veterinären har ordinerat när det gäller veterinärvård med intyg. Det ska också gå att utläsa karenstiden innan du kan sälja djuret, köttet, äggen eller mjölken som ekologisk. Notera de verksamma farmakologiska ämnena i läkemedlet. Jordbruksverket bedömer att du uppfyller dessa krav genom att spara praktikjournalen eller förrättningsunderlaget från veterinären. Om behandlingen innebär att djuret måste genomgå en ny omställningstid ska du notera även det. Det måste vara tydligt hur många behandlingar ett djur har fått under ett år.
 • Du ska bevara dokumentation om ingrepp som sker på dina djur och vad du gjorde för att följa reglerna under dessa ingrepp. Det betyder att du måste dokumentera när du låter avhorna eller kastrera djur. Det ska finnas information om bedövning, eventuell smärtlindring och även om ålder på de djur som berörs av ingreppet.
 • Om du beviljats undantag från reglerna ska du behålla dokument som visar på behovet av undantaget. Det gäller om du fått tillstånd att sätta in icke ekologiska fjäderfän eller däggdjur, om du fått tillstånd att avhorna eller om du ger ett foder med icke ekologiska proteinråvaror till smågrisar eller unga fjäderfän.
 • Om du har uppbundna nötkreatur ska du dokumentera varför de inte kan gå i lösdrift. Skriv upp när du rastar dina uppbundna djur. Om du av olika skäl inte kan rasta bör du skriva upp anledningen till det.
 • Skriv vilka rengörings- och desinfektionsmedel du använder, vilken dag du använt dem och i vilka utrymmen. Spara dokumentation om produktens namn och verksamma ämnen.
 • Du som har fjäderfä med omgångsuppfödning ska dokumentera den tid du rastgården/rastgårdar är tomma på djur.

Journalföring för ekologisk biodling

Du måste ha ett register över dina bigårdar och journalföra vad som händer i bigårdarna och med honungen. Som minst ska det finnas dokumentation över detta:

 • Identifikation av bisamhällen och uppgifter om placering av kupor och bigårdar. Notera flytt av bisamhällen i registret.
 • En karta i lämplig skala alternativt geografiska koordinater för var du har bikupor uppställda.
 • Skriv upp vilken dag du utfodrar, vilka bisamhällen du utfodrat och vilken typ och mängd foder du har gett. Om du köper in färdigt foder eller socker för att bereda vinterfoder, måste du spara kvitton, följesedlar eller liknande som visar att du har använt ekologiska produkter.
 • För journal över skörd, förädling och lagring av biodlingsprodukter. Du ska skriva upp bortflyttning av skattlådor och skattning av honung. Du ska också se till att det går att spåra honungen tillbaka till ditt företag oavsett om du säljer den i större kärl eller i småburkar.
 • De ekologiska reglerna ställer inte krav på att du ska journalföra varroabehandling med organiska syror eller genom att skära bort drönaryngel. Det finns dock andra regler som säger att du måste skriva upp när du behandlar med organiska syror eller andra biocider.
 • Om du använder veterinärmedicinska läkemedel ska du skriva upp vilken typ av produkt bisamhället har behandlats med (även uppgift om verksamt farmakologiskt ämne), varför du har behandlat (diagnos), dosering, hur du har tillfört läkemedlet till bisamhället, behandlingstid och karenstid.

Berätta för ditt kontrollorgan om du behöver använda veterinärmedicinska läke­medel. Det påverkar din möjlighet att sälja ekologiska biodlings­produkter.

Journalföring för ekologisk växt- eller svampodling

Som växt- eller svampodlare ska du föra journal. Det betyder att du löpande skriver ned det som är relevant av följande uppgifter:

 • Användning av gödselmedel: datum då du gödslade, typ och mängd av gödsel och vilka skiften som du har gödslat.
 • Användning av växtskyddsmedel: anledning till att du använt preparatet, typ av preparat, behandlingsmetod.
 • Inköp av insatsvaror: datum för inköp, typ av insatsvara och vilken mängd du har köpt in.
 • Skörd: datum, typ av skördad gröda och vilken mängd du har skördat och om grödan är ekologisk eller odlad på mark som är under omställning
 • Så- och sättdatum
 • Utsädesmängd eller mängd vegetativt förökningsmaterial.

Du kan föra journal på papper, men det finns flertalet dataprogram att välja emellan för detta ändamål. Datorprogrammen hjälper dig att följa rekommendationerna för gödsling och kalkning.

Vildväxande produktion

Du som plockar bär eller svamp eller samlar in vilda växter måste ha en fullständig beskrivning över de områden insamlingen sker i. Precis som för växt- och svampodlare ska du ha ritningar eller liknande över lagrings- och produktionslokaler och utrymmen där du bearbetar eller förpackar bären, svamparna eller växterna.

Du ska redovisa vad du har gjort för att undersöka om de områden du samlar in från lämpar sig för ekologisk produktion. Du ska ta fram garantier för att områdena inte har behandlats med otillåtna medel under en treårsperiod före insamlandet. All den här dokumentationen måste du kunna visa för kontrollorganet.

Författningar

Söker efter 2021:47

Senast granskad: 2023-07-11