Ekologiskt vattenbruk

Du som har ekologiskt vattenbruk måste följa särskilda regler. Du ska till exempel utfodra djuren med naturligt eller ekologiskt foder, ge djuren tillräckligt stort utrymme och ge förebyggande hälsovård.

Reglerna för ekologiskt vattenbruk är gemensamma för hela EU och omfattar odling av

 • vattenbruksdjur som fisk, kräftdjur, blötdjur och tagghudingar
 • alger.

Reglerna för ekologisk produktion kan även tillämpas på zooplankton och andra vattenlevande organismer som kan odlas för foderändamål.

På den här sidan informerar vi om EU:s regler för ekologisk produktion. De gäller utöver de andra reglerna för att ha vattenbruk som vi tar upp på övriga sidor under menyn Fiskar, kräftdjur och blötdjur.

Om du är certifierad enligt ett privat regelverk, till exempel KRAV eller Demeter, ska du även följa de reglerna. Dessutom kan de företag som köper dina produkter ha ytterligare regler.

Allmänna regler för ekologiskt vattenbruk

Ekologiskt vattenbruk får bara bedrivas på platser som inte är kontaminerade med produkter eller ämnen som inte är tillåtna för ekologisk produktion. Det får inte finnas föroreningar som kan äventyra produkternas ekologiska karaktär.

Om du kommer att producera mer än 20 ton vattenbruksprodukter per år ska du göra en miljöbedömning för den produktionsenhet där du ska ha ditt vattenbruk innan du påbörjar ditt ekologiska vattenbruk. Du ska beskriva vilka förhållanden som kommer att råda i ditt vattenbruk och vilka effekter på omgivningen som är troliga. Om du redan har gjort en miljöbedömning inom ramen för andra regelverk får den användas för detta ändamål.

Du ska presentera en plan för hållbar förvaltning för vattenbruk, eller algskörd om du avser att skörda alger. Planen ska du presentera för ditt kontrollorgan. Planen ska innehålla uppgifter om

 • verksamhetens miljöeffekter
 • vilken miljöövervakning du planerar
 • en förteckning över vilka miljöåtgärder ditt företag vidtar för att minimera negativ effekt på omgivande vatten- och landmiljö
 • uppgifter om tillsyn och reparation av teknisk utrustning
 • plan för avfallsbegränsning.

Om du använder dig av skyddsåtgärder eller förebyggande åtgärder mot rovdjur ska du registrera dem i din plan för hållbar förvaltning.

Om det finns flera vattenbruk i närheten och i samma vatten ska du samordna dig med dessa när det gäller förvaltningsplanen.

Om det är möjligt ska du bara använda spillvärme om energin kommer från förnybara källor.

En del vattenbruk kan inte certifieras för ekologisk produktion

I ekologisk produktion är det förbjudet med slutna recirkulerande produktions­anläggningar för vattenbruksdjur. Produktion i den typen av anläggningar kan därför inte bli certifierad som ekologisk.

Det finns några verksamheter som undantas från den regeln:

 • kläckerier
 • yngelanläggningar
 • anläggningar med produktion av arter eller organismer som används som ekologiskt foder.

Följ omställningstiden för ekologisk produktion

Vill du sälja vattenbruksprodukter som ekologiskt producerade produkter? Då ska du vara certifierad för ekologisk produktion samt odla algerna eller hålla djuren enligt reglerna för ekologiskt vattenbruk. Det måste också gå en viss tid, så kallad omställnings­tid, innan dina produkter räknas som ekologiska.

Omställningstiden varierar beroende på vad det är för typ av anläggning. Om det är vattenbruksdjur i anläggningen när omställningen inleds blir alla djuren ekologiska efter omställningen.

De omställningstider som gäller vattenbruk med djur är följande:

 • 24 månader för anläggningar som inte kan tömmas, rengöras eller desinficeras.
 • 12 månader för anläggningar som har tömts eller med driftuppehåll.
 • 6 månader för anläggningar som har tömts, rengjorts och desinficerats.
 • 3 månader för anläggningar i öppet vatten, inklusive odlingar av tvåskaliga blötdjur.

För en produktionsenhet för algskörd är omställningstiden 6 månader. Om du har en produktionsenhet där du odlar alger är omställningstiden antingen en hel produktionscykel eller 6 månader, beroende på vilken period som är längst.

Ekologiska alger

Insamling av vilda alger

Det går att certifiera skörd av vilda alger som ekologisk. Ett villkor för det är att insamlingen inte väsentligt påverkar det naturliga ekosystemets stabilitet eller algartens fortlevnad i det område där du samlar in alger.

Växtområdet som du samlar in alger från ska

 • antingen vara lämpliga från hälsosynpunkt och ha hög ekologisk status enligt vattendirektivet eller
 • ha motsvarande kategori A eller kategori B status i den klassificering som Livsmedelsverket gör när de klassificerar produktions- och återutläggningsområden för levande musslor.

Du kan läsa mer om vattendirektivet och hög ekologisk status på Havs- och vattenmyndighetens webbplats. För att hitta kartor med information om vatten med olika status hänvisar vi till Länsstyrelsens verktyg VISS.

På Livsmedelsverkets webbplats kan du se vilka områden som är öppna. Området ska ha klassificering A eller B för att du ska få skörda ekologiska alger där.

Inför varje skörd ska du göra en biomasseuppskattning. När du skördar ska du undvika att få med andra arter än den art du avser att skörda. Du ska säkerställa att du bara tar alger av lämplig ålder och storlek. Det ska finnas kvar vilda alger av lämplig storlek. Du ska ta hänsyn till artens reproduktionscykel, så att det kan ske en föryngring.

Algodling

Om du ska odla ekologiska alger i naturliga vatten ska området du odlar i uppfylla samma kvalitetskrav som vid skörd av ekologiska alger.

Du måste tillämpa hållbara metoder i hela produktionen, från insamling av unga vilda alger till skörd av färdigvuxna alger.

Om du odlar alger inomhus ska du regelbundet samla in unga alger från det vilda i syfte att ha kvar en stor genpool, eller för att utöka genpoolen.

Du får inte använda gödselmedel om du odlar alger i naturliga vatten. Om du däremot odlar alger inomhus får du använda gödselmedel tillåtna för ekologisk produktion. Om du har en odling av vattenbruksdjur till havs är det också tillåtet att näringsämnen från djuren används för att göda algerna, men då ska de båda odlingarna vara en del av ett blandodlingssystem.

Om du har en algodling på land och tillsätter näring ska du kunna visa att näringsnivåerna i utflödesvattnet är lika höga eller lägre än i inflödesvattnet.

Om möjligt ska du kunna återanvända eller återvinna rep eller annan utrustning som du odlar alger på. Har du vattenbruksredskap i plast omfattas de av engångsplastdirektivet och omfattas av skärpta krav på insamling och återvinning. Från och med den 31 december 2024 ska det finnas insamlingssystem för fiskeredskap, till vilka även utrustning för vattenbruk räknas. Du kan läsa mer om detta på Naturvårdsverkets webbplats.

Utfodra med naturligt eller ekologiskt foder

Fisk, kräftdjur och tagghudingar som föds upp i dammar eller insjöar ska i första hand livnära sig av det som finns naturligt i dessa vatten. Om du behöver utfodra vattenbruksdjuren ska den vegetabiliska delen av fodret vara ekologisk och den delen av fodret som har sitt ursprung från vattendjur ska antingen komma från ekologiskt vattenbruk eller från hållbart fiske.

Du ska ge ett foder som uppfyller djurens näringsbehov i det utvecklingsstadium som djuret befinner sig i. Du får inte använda syntetiska aminosyror för att optimera fodret. Det är inte heller tillåtet med tillväxtfrämjande ämnen i fodret.

Utfodringssystemet ska vara utformat så att miljöpåverkan blir så liten som möjligt.

Tvåskaliga blötdjur och andra vattenbruksarter som livnär sig på naturliga plankton och därför inte utfodras får du bara mata om det gäller yngel som föds upp på kläcknings- och yngelanläggningar.

Utfodring av köttätande vattenbruksdjur

När det gäller foder till köttätande vattenbruksdjur finns det en prioriteringsordning när det gäller val av foderråvaror:

I första hand ska det vara ekologiskt foder från vattenbruk.

I andra hand får fodret innehålla fiskmjöl och fiskolja från slaktspill av fisk, kräftdjur och blötdjur från ekologiskt vattenbruk.

I tredje hand får fodret innehålla fiskmjöl och fiskolja och foderråvaror som kommer från hel fisk, hela kräftdjur eller blötdjur som fångats inom hållbart fiske och som inte används som livsmedel.

I sista hand får fodret innehålla ekologiska foderråvaror av vegetabiliskt eller animaliskt ursprung.

Foderråvaror och fodertillsatser

Du får bara använda de godkända foderråvaror, fodertillsatser och processhjälpmedel som finns uppräknade i EU-förordningen om ekologisk produktion med nummer 1165/2021. En länk till förordningen finns under rubriken Författningar.

Om du köper in foder som inte är certifierat som ekologiskt eller omställningsfoder så ska du försäkra dig om att foderråvarorna och tillsatserna får användas i ekologiskt vattenbruk.

Köttätande vattenbruksdjur ska du utfodra med ekologiska foderprodukter i första hand. Om det inte finns kan du utfodra djuren med vissa tillåtna animalieprodukter, såsom fiskmjöl och fiskolja. Foderråvaror från fiske ska komma från hållbart fiske och vara certifierade av Marine Stewardship Council, MarinTrust, Naturland eller KRAV.

Ta in ekologiska vattenbruksdjur till ditt vattenbruk

De vattenbruksdjur du tar in i ditt vattenbruk ska komma från ekologiska avelsanläggningar eller andra ekologiska vattenbruk.

Databas för ekologiska djur

I databasen OrganicXlivestock kan du som har ekologiska vattenbruksyngel att sälja saluföra dina djur. Om du söker ny sättfisk eller nya avelsdjur till ditt vattenbruksföretag måste först leta i databasen innan du ansöker om att få köpa icke ekologiska djur.

Undantag från regeln om ekologiskt uppfödda avelsdjur

Om du behöver nytt avelsmaterial och det inte finns ekologiska avelsdjur att köpa finns det två sätt du kan gå tillväga. Du kan då få tillstånd enligt det ekologiska regelverket att föra in viltfångade avelsdjur eller köpa icke ekologiska avelsdjur.

Jordbruksverket får tillåta att du för avelsändamål för in viltfångade eller icke-ekologiska vattenbruksdjur om det inte finns ekologiska djur att köpa eller om det behövs nytt genetiskt material. Du måste sköta dessa avelsdjur ekologiskt i tre månader innan du får låta dem fortplanta sig.

Så ansöker du

Om du behöver föra in icke‑ekologiska avelsdjur till ett ekologiskt vattenbruk kan du kontakta oss via mejl eller ringa till oss så hjälper vi dig. Det finns ingen specifik blankett att använda.

Vi tar ut en avgift på 300 kronor för att handlägga din ansökan. Du kan bara betala mot faktura. Vi tar ut en fakturaavgift på 100 kronor.

Icke ekologiska yngel

I vissa fall är det tillåtet att samla in vilda vattenbruksyngel och föda upp dessa till ekologiska vattenbruksdjur som inte är avsedda för avel. Det handlar då främst om ett naturligt inflöde av larver och yngel av fisk och kräftdjur när du fyller dammar eller andra inneslutningssystem som du har.

Det är också tillåtet att fånga in vilda yngel om man avser att sätta ut dem i extensiva odlingssystem inom våtmarksområden, brackvattendammar med mera. Det ska då vara arter som inte är bedömda som utrotningshotade enligt IUCNs rödlista. Dessa larver eller yngel ska utfodras enbart med foder som förekommer naturligt i miljön. Utsättningen ska dessutom vara förenlig med förvaltningsåtgärder som gäller för arten i Sverige. Du kan behöva utsättningstillstånd från länsstyrelsen för att få göra detta.

Om du odlar musslor eller andra tvåskaliga blötdjur är det tillåtet att hämta vilda larver från områden utanför den plats där du har ditt vattenbruk. Villkoren för detta är att ett sådant förfarande inte skadar miljön i någon avsevärd utsträckning och att det inte är förbjudet enligt annan lagstiftning. De vilda larverna ska då

 • komma från vilda bankar som har små möjligheter att överleva vintern eller som är större än vad som krävs
 • naturligt sätta sig på insamlare.

Tillstånd krävs för att få förnya din besättning med icke‑ekologiska djur efter exceptionella händelser

Om många av dina djur dör på grund av en exceptionell händelse kan du ansöka om att få förnya ditt vattenbruk med djur som inte är ekologiska. En exceptionell händelse kan exempelvis vara djursjukdomar eller olyckshändelser.

Så ansöker du

Du ansöker om undantag för att få förnya ditt vattenbruk via vår e-tjänst eller på blanketten Godkännande av undantag i händelse av katastrofsituationer (ekologisk produktion) - ansökan om undantag.

Vi tar ut en avgift på 600 kronor för att handlägga din ansökan. Du betalar avgiften med kort i webbutiken eller Swish, innan du laddar ner blanketten. Du kan också betala mot faktura. Väljer du faktura tar vi ut en fakturaavgift på 100 kronor.

Om du får undantag ska du dokumentera vad som har hänt och vilket undantag du har fått, så att ditt kontrollorgan kan följa upp Jordbruksverkets beslut.

Låt djuren fortplanta sig naturligt

Ekologiska djur ska fortplanta sig naturligt.

Välj lämpliga stammar till ditt ekologiska vattenbruk. Använd lokalt odlade arter. Låt aveln syfta till att få fram djur som är bättre lämpade för produktionsvillkoren i ekologiskt vattenbruk på den plats du har odlingen. På så vis får du lättare friska djur som mår bra och som har ett gott utnyttjande av foderresurserna. Välj också arter som är motståndskraftiga och som du kan odla utan att vilda bestånd av arten utsätts för någon betydande skada.

I Sverige är det inte tillåtet att odla japanska ostron i öppet hav, eftersom det är en främmande art.

Det är inte tillåtet att använda sig av hormoner eller hormonderivat för att påverka fortplantningen, till exempel för att framkalla lek.

Kloning, artificiell hybridisering och artificiell produktion av enkönade stammar är inte tillåtet. Du får däremot sortera djuren för hand i syfte att få fram enkönade stammar. Polyploidi som är framkallad på konstgjord väg är inte heller tillåten.

Uppfödning av yngel

Om du ska odla upp larver av marina fiskarter ska odlingssystemen uppfylla följande krav:

 • Den ursprungliga djurtätheten ska vara under 20 ägg eller larver per liter.
 • Odlingstanken ska ha en volym av minst 20 kubikmeter.
 • Larverna ska livnära sig på naturligt plankton, som utvecklats i tanken. Vid behov får du komplettera med externt producerade fytoplankton eller zooplankton.

Håll vattenbruksdjuren så att du tillgodoser deras behov

Alla som håller ekologiska djur måste ha nödvändiga bas- och yrkeskunskaper om djurhälsa och djurskydd.

Om vattenbruket sker i ett system som innesluter vattenbruksdjuren, till exempel en kasse, ska den vara konstruerad för att minimera risken för att vattenbruksdjur rymmer. Om det trots det förekommer att fisk eller kräftdjur rymmer ska du vidta åtgärder för att minska påverkan på det lokala ekosystemet. Dokumentera vad du gör, till exempel om du har system för infångande av rymlingar.

Utrymmeskrav och djurtäthet

Vattenbruksdjuren ska ha tillräckligt med utrymme för att de ska må bra och kunna bete sig på ett sätt som är naturligt för arten. Det finns särskilda regler för hur stort utrymme djuren ska ha i ekologiska vattenbruk. Du hittar tabeller med specifika mått i bilaga II till EU-förordning nr 2020/464. En länk till förordningen finns under rubriken Författningar längre ner på sidan. Djurtätheten är angiven som vattenbruksdjurens levande vikt per kubikmeter vatten och, när det gäller plattfisk och räkor vikten per kvadratmeter vattenyta. Måtten gäller under djurens hela livstid. Jämför med svenska djurskyddsregler! Ibland kan de vara striktare än de regler som är gemensamma för EU.

För att bedöma om djurtätheten fungerar för fisk ska du kontrollera fiskarnas tillstånd. Håll utkik efter skadade fenor och andra skador, tillväxten, beteendet och allmänna hälsotillståndet.

Djurtätheten för blötdjur får inte vara högre än i icke ekologisk produktion i närheten. Du kan behöva sortera, gallra och göra andra anpassningar av djurtätheten för att garantera såväl god produktion som djurens välbefinnande.

Vattenkvalitet

Vattnet ska vara av god kvalitet med tillräckligt mycket syre. Det är tillåtet att lufta vattnet om det behövs för att djuren ska må bra. Mekaniska luftare ska helst drivas med förnybar energi. Du får bara använda syre i vissa fall:

 • Om det sker exceptionella ändringar av temperatur, lufttrycksfall eller oavsiktlig vattenförorening.
 • Vid sporadiska förfaranden då du hanterar djuren, till exempel vid provtagning eller sortering.
 • Om det krävs för att säkra djurens överlevnad.

Den konstruktion du använder för vattenbruket måste därför vara utformat så att flödeshastighet och fysiokemiska parametrar går att kontrollera så att de främjar dina djurs hälsa.

Temperatur och ljus

Temperatur- och ljusförhållanden måste vara naturliga för djuren. Artificiell uppvärmning eller nedkylning av vattnet som används för vattenbruket är bara tillåtet i kläckerier och yngel­anläggningar. Du får däremot använda naturligt borrhålsvatten för att värma upp eller kyla ner vatten i allt vattenbruk.

Du får använda artificiellt ljus för att förlänga den ljusa delen av dygnet. Du ska dock ta hänsyn till djurens etologiska behov och djurens allmänna hälsa. I vilket fall som helst får tiden du använder artificiellt ljus inte överstiga 14 timmar per dygn. Undvik plötsliga förändringar i ljusstyrkan genom att använda bakgrundsbelysning eller dimningsbara lampor.

Odling i dammar och sjöar

För sötvattens­fisk ska botten­typen vara så nära naturliga förhållanden som möjligt. Karpar och liknande arter ska ha en botten som består av naturjord.

Det är tillåtet att gödsla dammar och sjöar med gödsel från ekologisk produktion eller som är tillåten för ekologisk produktion. Vad som är tillåtet hittar du i bilaga II till EU-förordning 2021/1165. Du får högst gödsla med 20 kg kväve per hektar. Du får inte använda syntetiska kemikalier för att kontrollera vegetationen.

Minst 10 procent av omkretsen runt anläggningar på land ska bestå av naturlig vegetation. Det är gränsen mellan land och damm som avses.

Om ditt odlingssystem är på land, som en damm, och systemet har genomströmning av vatten ska den vara möjlig att övervaka. Du ska då ha koll på flödeshastigheten och vattenkvaliteten i både inflödes- och utflödesvattnet.

Om du bedriver ditt vattenbruk i dammar, tankar eller bassänger ska odlingarna antingen vara utrustade med naturliga filterbäddar, sedimentationsdammar, biologiska filter eller mekaniska filter avsedda att samla upp överskott av näringsämnen. Du kan också använda alger eller tvåskaliga blötdjur som bidrar till att förbättra kvaliteten på utflödesvattnet.

Odling till havs

Placera vattenbruket där vattenflödet, djupet och vattenomsättningen är tillräckliga för att minimera påverkan på havsbotten och omgivande vatten.

Kassarna ska vara lämpligt utformade och underhållna i förhållande till hur de exponeras i havet.

Om du odlar blötdjursarter som är bottenlevande får du bara odla dem på botten om det inte uppstår någon betydande miljöpåverkan på vare sig insamlings- eller odlingsområdena. Du behöver innan du påbörjar en sådan odling låta undersöka förutsättningarna för odlingen och ta fram en rapport som visar på att det finns belägg för att miljöpåverkan blir minimal. Denna rapport ska ingå i planen för hållbar förvaltning.

Tvåskaliga blötdjur

Musslor och andra filtrerare får du bara föda upp om vattnet har hög ekologisk status och är lämpligt från hälsosynpunkt. Något av de tre följande kraven ska vara uppfyllda:

 • Området är lämpligt ur hälsosynpunkt och av god ekologisk status enligt vattendirektivet (direktiv 2000/60/EG).
 • Området har god miljöstatus enligt direktiv 2008/56/EG.
 • Området tillhör kategori A i den klassificering som Livsmedelsverket gör när de klassificerar produktions- och återutläggningsområden för levande musslor.

Läs mer om vattendirektivet och kategori A‑områden under skörd av vilda alger ovan.

När det gäller god miljöstatus enligt direktiv 2008/56/EG ska det tillämpas på marina vatten. Om ett område har god miljöstatus beror till exempel på om den biologiska mångfalden bevaras, om införda främmande arter håller sig på en nivå som inte skadar ekosystemen negativt och om övergödning orsakad av människan minskats till ett minimum. Det är Havs- och vattenmyndigheten som gör denna bedömning.

Du kan odla musslor i samma vattenområde som det produceras ekologisk fisk eller ekologiska alger i, eller med snäckor. Sådana blandodlingssystem ska vara dokumenterade i planen för hållbar förvaltning.

Av hänsyn till sjösäkerheten kan vattenbruksanläggningar behöva märkas ut. Mer information finns på Transportstyrelsens webbplats.

Avgränsa vattenbruket med stolpar, pontoner eller andra tydliga markeringar. Du får avgränsa området med nätkassar, burar eller liknande. Du kan odla på band, långlinor, flottar med mera. Om du använder flottar får antalet nedhängande rep inte vara fler än ett per kvadratmeter av ytan. Repen får inte vara längre än 20 meter. Du får dela repen om den ursprungliga djurtätheten inte ökas, men annars får du inte tunna ut antalet musslor på repen.

För att skydda dina djur får du använda rovdjursnät, men de ska vara utformade så att dykande fåglar inte skadas.

Speciellt om ostron

Då får odla ostron i kassar på ställningar. Placera dessa eller andra strukturer du håller ostron i så att de inte bildar en oavbruten barriär längs kusten.

Placera dina odlingar med hänsyn till eventuella tidvattenströmmar.

Ge förebyggande hälsovård och sjukvård vid behov

Du som föder upp vattenbruksdjur ska arbeta förebyggande för att djuren inte ska bli sjuka. Basera det förebyggande arbetet på att

 • hålla dina vattenbruksdjur under optimala förhållanden vad avser placering av vattenbruket, vattnets kvalitet, vattenflödet och omsättningen av vattnet
 • ha en god djurhållning och skötsel, inklusive lämplig djurtäthet, foder av bra kvalitet, samt rengöring och desinfektion av lokalerna/anläggningen
 • använda raser och stammar som fungerar i ekologiskt vattenbruk.

Ta så snart du kan bort foder som inte ätits upp, gödsel från vattenbruksdjuren samt döda djur om det är möjligt. Då minskar du risken för skador på omgivande miljö och för att dina djur blir sjuka.

När det är befogat får du använda immunologiska läkemedel om sådana finns registrerade för den art du odlar.

Om dina vattenbruksdjur har yttre parasiter är det tillåtet att använda sig av putsarfiskar. Du får också använda sötvatten, havsvatten och natriumklorid i biologisk bekämpning av yttre parasiter.

I ekologiska vattenbruk ska du ha en djurhälsoplan. I den ska det finnas uppgifter om biosäkerhet och hur du förebygger sjukdomar hos dina djur. Du ska också ha ett skriftligt avtal med en djurhälsoråddgivare som besöker dig vartannat år om du har tvåskaliga blötdjur. Har du andra vattenbruksdjur ska du få besök av rådgivaren minst en gång om året.

Påväxt på rep och annat ska du ta bort med fysiska metoder eller för hand. Om du kan samla in påväxten ska du om det är lämpligt i övrigt kasta den i havet på avstånd från ditt vattenbruk. Om du har musselodling får du behandla den en gång per år med en kalklösning för att bekämpa konkurrerande påväxt.

Du får bara använda rengörings- och desinfektionsmedel som är tillåtna för ekologisk produktion. De är uppräknade i EU-förordningen om ekologisk produktion med nummer 1165/2021. På kläckerier och yngelanläggningar får du utöver det som står i den förordningen också använda ultraviolett ljus.

Driftsuppehåll

I Sverige har vi inga nationella regler om tomhållningstider vid vattenbruk och det finns i nuläget inte heller planer på att införa sådana krav inom ekologisk produktion.

Om du ändå tillämpar driftsuppehåll i ditt vattenbruk ska du under uppehållet tömma och desinficera de kassar eller andra strukturer som du använder i ditt vattenbruk.

Vårda dina djur om de blir sjuka

Om det blir hälsoproblem hos vattenbruksdjuren trots de förebyggande insatserna ska du hantera dessa omedelbart för att förhindra att djuren lider. I första hand förordas det i ekologisk produktion att man ska använda olika alternativ till behandling med veterinär­medicinska läkemedel. Sådana alternativ är exempelvis fytoterapeutiska produkter och godkänd probiotika. Om alternativen inte fungerar behöver du dock använda läkemedel. De djur som du behandlar ska identifieras tydligt och du ska anmäla till ditt kontrollorgan att du har behandlat djur innan du får sälja produkter efter djuren som ekologiska.

Antalet gånger du får använda veterinärmedicinska läkemedel beror på vad för slags vattenbruksdjur du har. Om produktionscykeln är kortare än ett år får du bara använda veterinärmedicinska läkemedel en gång, men då räknas inte vaccin och behandlingar till följd av obligatoriska utrotningsplaner in. Behandlar du fler gånger än tillåtet kan du inte sälja produkter efter vattenbruksdjuren som ekologiska.

Antalet läkemedelsbehandlingar mot parasiter är begränsade enligt följande:

 • Lax får du behandla högst två gånger årligen, eller en gång per år om produktionscykeln är kortare än 18 månader.
 • Andra arter än lax får du behandla högst två gånger årligen, eller en gång per år om produktionscykeln är kortare än 12 månader.
 • Oavsett art får du aldrig parasitbehandla samma djur mer än fyra behandlingsomgångar.

Karenstiden efter att du har använt veterinärmedicinska läkemedel är dubbelt så lång som i icke ekologisk produktion. Om det inte finns någon angiven karenstid måste du vänta 48 timmar innan du säljer produkter från de behandlade djuren som ekologiska.

Minimera lidande

Du ska göra vad du kan för att minimera lidande för vattenbruksdjuren under hela deras liv.

Minimera hantering av vattenbruksdjuren. Om du behöver hantera dem ska du göra det med största försiktighet. Använd lämplig utrustning och ha lämpliga rutiner som du följer för att undvika att stressa och skada dina djur. Om du har avelsdjur som du behöver hantera kan du i förekommande fall använda bedövning.

Om du behöver storlekssortera ska du bara göra det om det krävs för att säkerställa fiskarnas välbefinnande. Håll sorteringen till ett minimum.

Transporttiden för vattenbruksdjur ska minimeras.

Före slakt ska fisken hanteras så att skador, lidande och stress undviks. Den teknik som används för slakt ska göra fisken omedelbart medvetslös och okänslig för smärta.

Transport av levande fisk

Transport av levande fisk ska ske i lämpliga tankar med rent vatten och som uppfyller fiskens fysiologiska behov när det gäller temperatur och upplöst syre.

Tankarna ska vara rengjorda, desinficerade och noga ursköljda innan du får låta transportera fisk i dem.

Under transporten ska djurtätheten ligga på en nivå som inte är skadlig för arten. Vidta försiktighetsåtgärder för att minska stress under transporten.

Alla regler för transport av fisk hittar du i våra föreskrifter och allmänna råd om transport av levande djur. En länk till föreskriften finns längst ner på sidan under rubriken författningar.

Skilj på ekologiskt och icke-ekologiskt vattenbruk

Du som har ekologiskt vattenbruk måste hålla det på avstånd från icke ekologiskt vattenbruk. Om du bedriver både ekologisk och icke ekologisk produktion måste du tänka på att hålla isär de båda delarna ordentligt.

Om du har tillväxtproduktion av vattenbruksdjur får du producera både ekologiska och icke-ekologiska djur, förutsatt att

 • enheterna inte påverkar varandra genom foderspill, medicinering, användning av rengörings­medel eller liknande
 • ekologiska enheter i rinnande vatten ligger minst 10 meter uppströms om icke‑ekologiska enheter
 • avståndet mellan ekologiska och icke-ekologiska enheter i hav och insjö är minst 25 meter.

Om du har ett kläckeri eller en yngel­anläggning får du föda upp både ekologiska och icke-ekologiska yngel, under förutsättning att enheterna är skilda åt.

Dokumentera noga

Skörd eller odling av alger

Du som odlar alger ska dokumentera odlingstätheten eller driftintensiteten. Du behöver kunna visa ditt kontrollorgan att du har säkerställt vilken största mängd alger du kan odla utan att de negativa miljöeffekterna överskrids.

Du som skördar alger bör spara den biomasseuppskattning som du gjort inför varje algskörd. Kontrollorganet ska kunna ta del av din dokumentation för att följa upp att du bara har levererat ekologiska alger som följer reglerna i det ekologiska regelverket.

Vattenbruk med djur

Spara dokument över dina djurs ursprung och eventuella behandlingar. Av din dokumentation ska det gå att utläsa

 • vilka djur du skaffat (art och identifiering av djurgruppen)
 • hur många du fört in till ditt vattenbruk
 • när djuren kom till dig
 • om djuren var ekologiska, icke ekologiska eller under omställning
 • när omställningsperioden är klar.

Om du har beviljats undantag från Jordbruksverket att föra in viltfångade eller icke-ekologiska avelsdjur till ditt vattenbruk ska du bevara dokumentation som visar behovet att skaffa dessa djur.

Om du behöver vidta åtgärder mot rymningar ska du dokumentera vad du gör.

Om du samlar in vilda larver av tvåskaliga blötdjur ska du dokumentera hur, var och när du samlat in larverna. Det ska vara möjligt att spåra larverna tillbaka till insamlingsområdet.

Om du har vattenbruksdjur som du utfodrar ska du ha dokumentation över fodrets namn, mängd foder du ger och användning av eventuellt tilläggsfoder. Det ska också gå att se vilka djur som har fått olika foder.

Om du har vattenbruk i dammar eller liknande och använder gödselmedel ska du dokumentera

 • vilken produkt (gödselmedel eller jordförbättringsmedel) du har använt
 • vilken mängd du har använt
 • datum då du gödslat
 • vilka bassänger, dammar eller liknande som är gödslade.

De dokumentationskrav som gäller vid gödsling av dammar ovan ska du också tillämpa om du har en odling i en anläggning på land och tillsätter näringsämnen av mineraliskt eller vegetabiliskt ursprung.

Bevara dokumentation om de sjukdomsförebyggande åtgärder du vidtar. Det kan vara saker som driftuppehåll, rengöring och vattenbehandling. Om du behandlar dina djur med veterinära läkemedel eller på alternativt sätt mot parasiter ska du dokumentera

 • datum för behandling
 • diagnos
 • dosering
 • produkten eller läkemedlets namn
 • (i tillämpliga fall) veterinärens ordination
 • karenstiden.

Bevaka dokumentation om den övervakning du har över vattenkvalitet och de sätt som du kontrollerar djurens välbefinnande. Om du gör något underhåll avseende vattenkvaliteten eller för djurens välbefinnande ska du notera även det. Om du till exempel har använt syre är det viktigt att det framgår av din dokumentation.

Om du transporterar levande fisk ska du dokumentera

 • rengöring och desinfektion av tankarna
 • vattnets temperatur och syrehalt
 • djurtäthet
 • vilka åtgärder du gör för att minska stressen på fiskarna.

Författningar

Söker efter 2019:7

Söker efter 2021:47

Senast granskad: 2022-12-12

Till toppen