Ekologiska grisar

Du som har ekologiska grisar måste följa särskilda regler för att djuren ska räknas som ekologiska. Du ska till exempel utfodra dina grisar med ekologiskt foder, låta dem vistas ute mycket och ha stallbyggnader som passar för deras behov. Reglerna gäller utöver andra regler som finns för grisar.

På den här sidan informerar vi om EU:s regler för ekologisk produktion. De gäller utöver de andra reglerna för att ha grisar, som du kan läsa om på sidorna för det.

Om du är certifierad enligt ett privat regelverk, till exempel KRAV eller Demeter, ska du även följa de reglerna. Dessutom kan de företag som köper dina produkter ha ytterligare regler.

Följ omställningstiden för ekologisk produktion

Vill du sälja animalie­produkter som ekologiskt producerade produkter? Då ska du vara certifierad för ekologisk produktion samt föda upp och hålla djuren enligt reglerna för ekologisk djurhållning. Det måste också gå en viss tid, så kallad omställnings­tid, innan dina produkter räknas som ekologiska.

För grisar gäller en omställningstid på minst sex månader.

Det går också att ställa om marken och djuren samtidigt. Då har du ekologiska animalieprodukter efter 24 månader. Prata med en rådgivare om det kan passa din gård.

Alla inköpta djur som inte är ekologiska ska genomgå omställning. Det innebär att om du då och då köper in nya djur behöver du hålla reda på när vart och ett av dessa är klar med sin omställning.

Du kan läsa mer om att börja med ekologisk produktion i våra broschyrer.

Utfodra djuren med ekologiskt odlat foder

Du ska ge dina grisar ett ekologiskt foder. Det gäller både certifierade djur och de djur som är under omställning till ekologisk produktion.

Smågrisar ska födas upp på modersmjölk, men mjölk från andra än mamman går också bra. De ska födas upp på mjölk under minst 40 dagar efter födseln. Det är inte tillåtet att ge mjölkersättning av vegetabiliskt ursprung eller syntetiserade komponenter.

Grovfoder, antingen färskt, torkat eller ensilerat, ska ingå i den dagliga foderransonen.

Smågrisar ska födas upp på naturlig mjölk, i första hand modersmjölk, under minst 40 dagar.

Egenproducerat foder

Minst 30 procent av fodret som du ger till dina grisar under året ska komma från din ekologiska gård.

Om du inte har möjlighet att producera 30 procent av fodret själv får du använda foder som har odlats i samarbete med andra gårdar med ekologisk produktion eller som befinner sig under omställning till ekologisk produktion och som finns i samma region. Du kan också samarbeta med andra foderaktörer, till exempel fodertillverkare, som använder foder och foderråvaror från samma region. Som odling i samarbete räknas till exempel

 • om du köper ekologiskt foder eller omställningsfoder från närliggande gårdar som du har spridnings­avtal för gödsel med
 • om du odlar spannmål och säljer till en foderfabrik och sedan köper värme­behandlat foder från den fabriken.

Foderråvaror och fodertillsatser

Du får bara använda de godkända foderråvaror, fodertillsatser och processhjälpmedel som finns uppräknade i EU‑förordningen om ekologisk produktion med nummer 1165/2021. En länk till förordningen finns under rubriken Författningar.

Om du köper in foder som inte är certifierat som ekologiskt foder eller omställningsfoder så ska du försäkra dig om att foderråvarorna och tillsatserna får användas i ekologisk djurhållning.

De foder som du kan behöva bedöma på detta sätt är framförallt mineralfoder och slickstenar.

Du får ge dina grisar vitaminer som har framställts ur naturliga foderråvaror. Även syntetiska vitaminer som är identiska med naturliga vitaminer är tillåtna.

Däremot får det inte finnas syntetiskt framställda aminosyror i fodret som du ger till ekologiska grisar.

Foder från mark under omställning till ekologisk produktion

Huvudregeln är att ekologiska djur ska äta ett ekologiskt foder, men du får använda en del foder från mark som ställs om till ekologisk produktion. Reglerna är olika beroende på om fodret är skördat det första eller andra året under omställningen.

Foder från första årets omställning

De här reglerna gäller för foder som är skördat det första året under omställningen:

 • Av djurens totala fodergiva får högst 20 procent (räknat på torrsubstansinnehållet) vara foder från första årets omställning.
 • Fodret får bestå av bete, skördade fleråriga foderväxter (vall eller sly från betesmarker) eller proteingrödor.
 • Marken ska tillhöra ditt jordbruks­företag. Det betyder att du ska äga eller bruka marken och att den ska omfattas av din certifiering.
Det här räknas som proteingrödor

Som proteingrödor räknas

 • trindsäd, det vill säga vicker, lupin och ärter (utom konservärter)
 • åkerbönor (som här likställs med bondbönor och hästbönor)
 • sötlupiner (som får ge högst 5 procent bittra frön)
 • sojaböna.

Om du blandar proteingrödor med spannmål ska utsädets vikt bestå av mer än 50 procent proteingrödor för att räknas som proteinfoder.

Grödorna kan skördas gröna, som helsädesgröda, eller odlas till mogen skörd.

Foder från andra årets omställning

De här reglerna gäller för foder som är skördat det andra året under omställningen:

 • När ett skifte har legat under omställning under minst 12 månader kan du skörda så kallat omställnings­foder från det skiftet. Det gäller alla grödor.
 • Om du använder omställnings­foder från din egen mark får djurens hela foder­ranson bestå av sådant foder. Om du däremot köper in omställnings­foder får det utgöra högst 25 procent av djurens fodergiva, räknat på fodrets torrsubstansinnehåll.

Undantag från kravet på ekologiskt foder

Om Jordbruksverket har bekräftat att det inte finns tillgång på ekologiska proteinråvaror i tillräcklig mängd finns det möjlighet för dig att utfodra ekologiska grisar med ett foder som innehåller konventionella proteinråvaror.

För år 2023 har Jordbruksverket formellt bekräftat att det råder brist på ekologiskt majsgluten, ekologiskt potatisprotein och vattenfritt betain (ID 3b920) av ekologiskt eller naturligt ursprung. Därför får du använda konventionella varianter av dessa råvaror i foder till ekologiska grisar. Beslutet för år 2024 är inte taget, men vi räknar med att det omfattar samma råvaror som år 2023.

Det får du då göra om du inte kan få fram ett helt ekologiskt producerat foder, men du ska följa dessa villkor:

 • Du får bara ge fodret till smågrisar som väger upp till 35 kilo.
 • Proteinråvarorna ska ha producerats eller beretts utan kemiska lösningsmedel.
 • Den högsta andelen konventionella proteinråvaror är 5 procent, beräknat på torrsubstansinnehållet på de råvaror som är av jordbruksursprung. Du räknar procentsatsen per 12-månadersperiod.

Den här möjligheten att använda en liten del konventionella proteinråvaror upphör den 31 januari 2026. Om du ger konventionella proteinråvaror enligt ovan ska du dokumentera det i din stalljournal.

Dokumentera utfodringen

Du ska bevara dokumentation om utfodringssystemet och om betesperioden. Dokumentationen ska innehålla namnet på alla typer av foder du ger dina djur. Ange andelar av olika foderråvaror i foderransonerna och även andelen foder från det egna företaget (eller samma region). Om du använder foder från mark under omställning ska det framgå hur mycket du har använt från första respektive andra året och hur mycket som kommer från din egen mark. Om du växlar betesområden ska du notera det.

Undantag från kravet på ekologiskt foder efter exceptionella händelser

Om din egen produktion av foder har gått förlorad på grund av en exceptionell händelse kan du ansöka om att få utfodra dina djur med icke‑ekologiskt foder under en begränsad tid. En exceptionell händelse kan till exempel vara extrema väderförhållanden, utbrott av sjukdomar, översvämning, föroreningar eller bränder som lett till att du har förlorat foder.

Så ansöker du om undantaget

Ring gärna Jordbruksverket innan du ansöker, eftersom det finns krav på att en myndighet ska ha erkänt att det råder exceptionella omständigheter innan det går att bevilja undantag till enskilda företag.

Du ansöker om undantag för att få utfodra med icke‑ekologiskt foder via vår e-tjänst eller på blanketten Godkännande av undantag i händelse av katastrofsituationer (ekologisk produktion) - ansökan om undantag.

Vi tar ut en avgift på 600 kronor för att handlägga din ansökan. Du betalar med kort i webbutiken eller Swish, innan du laddar ner blanketten. Du kan också betala mot faktura. Väljer du faktura tar vi ut en fakturaavgift på 100 kronor.

Tänk på att du bara får utfodra djuren med icke‑ekologiskt foder om Jordbruksverket har godkänt din ansökan. Däremot får du skörda icke‑ekologiskt foder innan beslutet har kommit.

Om du får undantag ska du dokumentera vad som har hänt och vilket undantag du har fått, så att ditt kontrollorgan kan följa upp Jordbruksverkets beslut.

Rådgivning om ekologiskt foder till grisar

Många av reglerna för ekologisk produktion gör att det finns begränsningar i utfodringen som du behöver tänka på. Det leder till att vissa metoder blir extra viktiga i ekoproduktionen. Här tar vi upp några råd som kan hjälpa dig på traven.

Grisarna behöver få essentiella aminosyror via fodret

I konventionell produktion finns syntetiskt framställda aminosyror i fodret. Det är inte tillåtet i ekologisk produktion. Om du inte anpassar foderstaten genom att höja nivån av protein i foderstaten, får grisarna underskott på vissa essentiella aminosyror, främst lysin och metionin. Det kan leda till att slaktgrisarna

 • växer sämre
 • blir fetare
 • får en lägre köttprocent.

Suggorna kan få lägre mjölkproduktion och sämre fruktsamhet, samtidigt som deras foderutnyttjande sjunker. Om du höjer proteinnivån ökar mängden kväve i grisarnas urin, vilket ökar risken för växtnäringsläckage.

Ekologiskt foder som tillför amino­syror

På din egen gård kan du odla ärter, åkerböna och raps som du kan utfodra dina grisar med. Det ger grisarna de aminosyror de behöver. Innehållet i de olika fodermedlen gör dock att det finns begränsningar i hur mycket man kan ge olika typer av grisar.

Du kan också använda inköpt ekologiskt foder, eftersom fodret ofta innehåller ekologiskt odlad soja och fiskmjöl som motverkar bristen på aminosyror.

Du kan förbättra fodereffektiviteten och proteinförsörjningen genom att använda fasfoderprincipen med högkvalitativt protein under första uppfödnings­stadiet, för att sedan gå ner på en lägre proteinhalt.

Ett proteinrikt spätt vallfoder kan också bidra till protein­försörjningen för suggor och stora slaktgrisar. Det pågår studier om hur mycket vallfoder grisarna kan äta och hur mycket de kan utnyttja. Vallfodret ger också sysselsättning åt grisarna.

Du kan läsa mer om foder i broschyren Foder i ekologisk produktion. Det finns också mer information i våra broschyrer om ekologiska grisar.

Ta in ekologiskt uppfödda grisar till din besättning i första hand

De djur du tar in i din besättning ska vara födda och uppvuxna på ekologiska gårdar. Det är inte tillåtet att köpa in konventionella djur, föda upp dem och sedan slakta dem som ekologiska.

Databas för ekologiska djur

I databasen OrganicXlivestock kan du som har ekologiska djur att sälja saluföra dina djur. Om du söker nya avelsdjur till din besättning måste du först leta i databasen innan du ansöker om att få köpa icke ekologiska djur.

Du behöver ingen särskild behörighet för att söka efter ekologiska djur. Däremot behöver du registrera dig om du ska sälja ekologiska djur via OrganicXlivestock.

Undantag från regeln om ekologiskt uppfödda djur

För avelsändamål får du köpa in icke ekologiska grisar av utrotningshotad svensk ras utan något särskilt tillstånd. Det betyder att du alltid kan köpa konventionella linderödssvin om du inte hittar ekologiska grisar att köpa.

Undantag som kräver tillstånd

Efter tillstånd från Jordbruksverket får du i undantagsfall ta in ett begränsat antal icke‑ekologiska djur för avel. Innan du gör det ska du alltid undersöka i databasen OrganicXlivestock om det finns lämpliga ekologiskt uppfödda djur att köpa. I så fall ska du välja dessa framför andra djur.

Hittar du inga passande djur i OrganicXlivestock och om du inte vill skaffa djur av en utrotningshotad ras behöver du tillstånd från Jordbruksverket. Om de djur som finns i databasen inte passar för avel i din besättning ska du i ansökan skriva varför du inte vill köpa dessa djur. Om de djur som finns i databasen inte passar för avel i din besättning ska du skriva varför du inte vill köpa dessa djur i din ansökan. Här är de undantag du kan ansöka om:

 • Inköp av ett obegränsat antal smågrisar när du första gången sätter samman en ekologisk besättning. Smågrisarna som du tar in måste väga mindre än 35 kilo.
 • Om du har färre än 5 grisar: Tillstånd att under ett år köpa in 1 djur som inte är ekologiskt.
 • Inköp av icke ekologisk galt.
 • Om du har fler än 5 grisar: Inköp av icke-ekologiska gyltor i ett antal som motsvarar 20 procent av antalet vuxna grisar i besättningen.
 • Om du ska utöka besättningen väsentligt, byta ras eller utveckla en ny djurspecialisering får du köpa upp till 40 procent icke-ekologiska gyltor.
Så ansöker du

Ansök om undantag genom e-tjänsten Ansökan om inköp av icke‑ekologiska avelsdjur. Det är lagom om du skickar in din ansökan ungefär en månad innan du vill ta hem de nya avelsdjuren.

Du kan också ansöka via blankett.

Vi tar ut en avgift på 300 kronor för att handlägga din ansökan. Du kan betala med kort, Swish eller mot faktura. Väljer du faktura tar vi ut en fakturaavgift på 100 kronor.

Ditt kontrollorgan ska kunna följa upp dina rekryteringar. Om du inte kan hitta ekologiska avelsdjur ska du därför kunna visa upp Jordbruksverkets beslut som ger dig tillåtelse att köpa konventionella avelsdjur.

Tillstånd krävs för att få förnya din besättning med icke‑ekologiska djur efter exceptionella händelser

Om många av dina djur dör på grund av en exceptionell händelse kan du ansöka om att få förnya besättningen med djur som inte är ekologiska. En exceptionell händelse kan exempelvis vara djursjukdomar, olyckshändelser eller bränder.

Så ansöker du

Du ansöker om undantag för att få förnya din besättning via vår e-tjänst eller på blanketten Godkännande av undantag i händelse av katastrofsituationer (ekologisk produktion) - ansökan om undantag.

Vi tar ut en avgift på 600 kronor för att handlägga din ansökan. Du betalar avgiften med kort i webbutiken eller Swish, innan du laddar ner blanketten. Du kan också betala mot faktura. Väljer du faktura tar vi ut en fakturaavgift på 100 kronor.

Om du får undantag ska du dokumentera vad som har hänt och vilket undantag du har fått, så att ditt kontrollorgan kan följa upp Jordbruksverkets beslut.

Dokumentation om dina djurs ursprung

Du ska kunna visa ditt kontrollorgan handlingar som visar varifrån dina djur kommer. Spara därför dokumentation som visar detta. Du ska också föra journal över din djurhållning så att det går att följa vad som händer där.

Djur som kommer in i din besättning

Dokumentera eller spara dokument som visar:

 • varifrån du har skaffat dina djur
 • dina djurs individmärkning eller identifikation av en grupp djur
 • veterinära dokument som gäller de djur du för in till gården
 • uppgift om när du har tagit in djur till besättningen
 • uppgift om djurens omställningsperiod.

Djur som lämnar din besättning

För djur som lämnar din besättning ska du notera följande uppgifter:

 • ålder
 • antal djur
 • slaktdjurens vikt
 • lämplig identifikation (per djur eller grupp)
 • datum djuren lämnade gården
 • uppgift om destination.

Låt djuren fortplanta sig naturligt

Ekologiska djur ska fortplanta sig naturligt, men inseminering är tillåten.

Hormonbehandlingar eller liknande metoder är bara tillåtna om det finns veterinär­medicinska skäl.

Det är inte tillåtet att hindra könsmognad hos galtar genom injektioner med hormonliknande ämnen.

Ha stallbyggnader som tillgodoser djurens behov

Det är viktigt att du skapar en miljö som passar grisar. Stallbyggnaderna ska tillgodose djurens naturliga behov. Du får i normalfallet inte hålla dina djur bundna eller isolerade.

Det är särskilt viktigt är att djuren har tillräckligt stort utrymme och har det bekvämt. Ytan inomhus ska vara tillräckligt stor för att alla djuren ska kunna vistas där samtidigt. Minst hälften av den totala golvytan som djuren har tillgång till ska bestå av helt golv.

Byggnader för grisar ska även ha en bekväm, ren och torr ligg- och viloplats. Viloplatsen ska bestå av helt golv, och det ska finnas rymliga torra bäddar med strö. Ströet ska bestå av halm eller annat lämpligt naturmaterial. Ströbädden ska vara så stor att alla grisar kan ligga ner samtidigt på det mest utrymmeskrävande sättet.

Suggorna ska du hålla gruppvis. Det gäller dock inte i det sista stadiet av dräktigheten (det vill säga under sista veckan före beräknad grisning) eller under digivnings­perioden. Några dagar före den beräknade födseln ska gyltan eller suggan ha tillräckligt mycket material att bygga bo med.

Du får inte ha smågrisar i vånings­system eller i burar.

Utrymmeskrav i stallbyggnaderna

Utrymmeskrav för ekologiska grisar

Griskategori¹

Minsta utrymme per djur inomhus²

Digivande sugga med smågrisar fram till avvänjning

7,5 kvadratmeter

Avvanda smågrisar, högst 35 kg

0,6 kvadratmeter

Avvanda smågrisar, avels- och slaktgrisar, gyltor, växande galtar över 35 kg men högst 50 kg

0,8 kvadratmeter

Avvanda smågrisar, avels- och slaktgrisar, gyltor, växande galtar över 50 kg men högst 85 kg

1,2 kvadratmeter³

Avvanda smågrisar, avels- och slaktgrisar, gyltor, växande galtar högst 110 kg

1,5 kvadratmeter³

Avvanda smågrisar, avels- och slaktgrisar, gyltor, växande galtar över 85 kg men högst 110 kg

1,5 kvadratmeter³

Avvanda smågrisar, avels- och slaktgrisar, gyltor, växande galtar över 110 kg

1,5 kvadratmeter

Avelsgris av honkön, sinsuggor

2,5 kvadratmeter

Avelsgris av hankön, galtar

7 kvadratmeter³, men om boxen används för naturlig betäckning ska galten ha 10 kvadratmeter.

¹ Viktangivelserna anger vikten för levande djur.

² Kraven uttrycks som den totala arean ett enskilt djur ska ha i en ströbädds­box. Kraven gäller även om du håller grisarna i en hydda eller ligghall. Djurskydds­lagstiftningens utrymmeskrav för växande grisar uttrycks utifrån en formel som utgår från grisarnas vikt och som beräknas så här: 0,2 + grisens vikt i kg / 84.

³ Det svenska djurskydds­regelverket är striktare än det ekologiska regelverket.

Skilj på konventionella och ekologiska djur

Om du har både konventionell och ekologisk djurhållning måste konventionellt och ekologiskt hållna djur finnas i klart avskilda byggnader eller stallavdelningar och vara av olika art. Du ska även förvara och hantera ekologiskt foder och gödsel från ett ekologiskt företag tydligt åtskilt från konventionellt foder och gödsel. Du får inte använda samma byggnad omväxlande till ekologiska djur och konventionella djur.

Du får inte ha ekologiska och konventionella djur av samma art på en ekologisk gård, om det inte är i forsknings- eller utbildningssyfte. Det finns också möjlighet att ha parallellproduktion om du har en specialiserad avelsanläggning.

Om du har både ekologisk och konventionell produktion ställs det höga krav på att du även dokumenterar särhållningen och kan visa för ditt kontrollorgan att du känner till risker för sammanblandning av produkter med mera. Kontrollorganet får också kontrollera de konventionella delarna av din verksamhet.

Om du måste evakuera dina djur

Om du på grund av en exceptionell händelse inte kan ha kvar dina djur på gården och därför har svårt att uppfylla en del av de ekologiska reglerna kan du ansöka om undantag från följande:

 • Krav på bete på ekologisk mark.
 • Kraven på byggnad för ekologisk djurhållning, inklusive minsta utrymme per djur.
 • Krav på utrymme på rastgård.

Så ansöker du

Du ansöker om undantag från kraven på ekologiskt bete och krav på byggnader via vår e-tjänst eller på blanketten Godkännande av undantag i händelse av katastrofsituationer (ekologisk produktion) - ansökan om undantag.

Vi tar ut en avgift på 600 kronor för att handlägga din ansökan. Du betalar avgiften med kort i webbutiken eller Swish, innan du laddar ner blanketten. Du kan också betala mot faktura. Väljer du faktura tar vi ut en fakturaavgift på 100 kronor.

Om du får undantag ska du dokumentera vad som har hänt och vilket undantag du har fått, så att ditt kontrollorgan kan följa upp Jordbruksverkets beslut.

Ge djuren möjlighet att vistas ute

Dina grisar ska alltid ha tillgång till utevistelse på rastgård eller annan lämplig mark, till exempel betesvall. Du får bara hålla grisarna inne när det inte är möjligt att ha djuren ute av hänsyn till grisarnas välbefinnande och markens tillstånd, till exempel om det är för blött.

Grisarnas rastgård ska vara attraktiv för grisarna. Om du har möjlighet ska du ordna så att det finns mark med skog eller träd i rastgården. Det ska finnas skydd i rastgården.

Grisarna ska kunna röra sig fritt, gödsla och böka på rastgårdarna. Det ska också finnas resurser som hjälper grisarna att reglera kroppstemperaturen, till exempel gyttjebad eller annan vattensvalka sommartid.

Rastgården utomhus får bestå av en hårdgjord platta. Minst hälften av den hårdgjorda ytan ska då bestå av helt golv. Kravet på att rastgården ska vara attraktiv, att grisarna ska kunna böka och att det ska finnas resurser för att hjälpa grisarna att reglera kroppstemperaturen gäller även för rastgårdar på en hårdgjord platta.

Du får inte ha för många djur på marken

Antalet djur som du har utomhus på betesmarker eller annan lämplig mark ska vara så pass lågt att inte marken blir upptrampad eller vegetationen blir överbetad.

Det finns även gränser för hur mycket kväve och fosfor du får sprida på din mark. För kväve är begränsningen maximalt 170 kilo kväve per hektar och år. För fosfor får du under en femårsperiod sprida högst 22 kilo fosfor per hektar och år i genomsnitt. Det betyder att du ett år kan sprida mer än 22 kilo fosfor per hektar och ett annat år mindre än 22 kilo.

Om det blir nödvändigt behöver du minska antalet djur. Du kan läsa mer på våra sidor om växtnäring.

Utrymmeskrav på rastgård

I ekologisk produktion finns det regler för minsta utrymme som ska vara tillgängligt per djur på rastgården, om man använder en rastgård istället för en betesmark. Rastgården får vara delvis övertäckt.

Utrymmeskrav på rastgård

Djurkategori

Minsta levande vikt (kg)

Utrymme utomhus m

2

/djur

Digivande sugga med smågrisar fram till avvänjning

-

2,5

Avvanda smågrisar, avels- och slaktgrisar, gyltor, växande galtar

Högst 35 kg

0,4

Avvanda smågrisar, avels- och slaktgrisar, gyltor, växande galtar

Över 35 kg men högst 50 kg

0,6

Avvanda smågrisar, avels- och slaktgrisar, gyltor, växande galtar

Över 50 kg men högst 85 kg

0,8

Avvanda smågrisar, avels- och slaktgrisar, gyltor, växande galtar

Över 85 kg men högst 110 kg

1

Avvanda smågrisar, avels- och slaktgrisar, gyltor, växande galtar

Över 110 kg

1,2

Avelsgris av honkön, sinsuggor

-

1,9

Avelsgris av hankön, galtar

-

8

Ge förebyggande hälsovård och sjukvård vid behov

Du ska skydda dina djur mot sjukdomar och parasiter. Det gör du genom förebyggande åtgärder, som att

 • välja lämpliga raser, korsningar, hybrider eller djurlinjer
 • använda uppfödnings­metoder som är anpassade till varje arts behov, främjar god motstånds­kraft mot sjukdomar och hindrar infektioner
 • använda foder med hög kvalitet samt ge tillgång till bete och utevistelse, så att djurens naturliga immunförsvar stimuleras
 • använda betesrotation och ett lämpligt antal djur på markerna för att undvika överbeläggning, vilket ofta leder till sämre djurhälsa.

Det är också viktigt att du rengör och desinficerar byggnader, djurutrymmen, utrustning och redskap ordentligt, för att hindra att sjukdomar sprids och att djuren smittar varandra.

Du får bara använda rengörings- och desinfektionsmedel som är tillåtna för ekologisk produktion.

När du har rengjort och desinficerat byggnader eller utrustning ska du notera hur du har använt olika produkter, de olika produkternas namn och verksamma ämnen. Det ska framgå av dokumentationen var någonstans du använde rengörings- och desinfektionsmedlen.

Vårda ditt djur om det blir sjukt

Om ett djur ändå blir sjukt eller skadat är du skyldig att ge det nödvändig vård eller avliva det på ett skonsamt sätt.

Du får använda läkemedel eller antibiotika om det är nödvändigt för att bota djuret eller för att undvika smärta och lidande. Sådana läkemedel får dock aldrig användas för förebyggande hälsovård. Rutinmässig avmaskning är inte tillåten.

När det är befogat av veterinär­medicinska skäl är det tillåtet att behandla djuret med vaccin och parasitmedel.

Behandling av djur

Om du har behandlat dina djur ska du spara dokumentation eller styrkande handlingar om vad som har gjorts med djuren, vilka djur som är behandlade, datum för behandling, diagnos, dosering och namn på den produkt du behandlat med. Spara veterinärens ordination för vården och notera karenstid om du har använt läkemedel. Tänk på att karenstiden för ekologiska djur är dubbelt så lång som i konventionell djurhållning och i varje fall minst 48 timmar.

Om du av någon anledning behöver isolera ett djur ska du dokumentera vilken tid detta skedde och varför. Det ska framgå vilket djur eller vilken djurgrupp det handlar om. Anledningen till att du ska dokumentera det är för att kontrollorganet ska kunna följa upp vad du gör.

Rutinmässiga ingrepp är inte tillåtna

Operativa ingrepp får inte göras rutinmässigt. De tillåtna ingreppen måste utföras av kvalificerad personal, och djurens lidande ska bli så litet som möjligt. Ingreppen ska dessutom göras vid den lämpligaste åldern för djuren.

Som djurägare får du kastrera smågrisar om de är yngre än sju dygn gamla. Grisar som är äldre än så får bara kastreras av kvalificerad personal.

Författningar

Söker efter 2021:47

Du kanske också är intresserad av det här

Senast granskad: 2023-12-14