Logotyp Jordbruksverket

Ekologiska grisar

Du som har ekologiska grisar måste följa särskilda regler för att djuren ska räknas som ekologiska. Du ska till exempel utfodra dina grisar med ekologiskt foder, låta dem vistas ute mycket och ha stallbyggnader som passar för deras behov. Reglerna gäller utöver andra regler som finns för grisar.

Nya regler för ekologisk produktion 2022

Den 1 januari 2022 ändras en del regler för ekologisk produktion och vissa nya regler börjar också att gälla. De nya reglerna är mer detaljerade och mer i enlighet med de ekologiska principerna än tidigare.

Det innebär förändringar framför allt för dig som har företag med ekologisk fjäderfäproduktion eller växthus och för dig som säljer och använder växtförökningsmaterial. Det finns även vissa nyheter inom fler produktionsområden.

Läs mer på sidan om nya regler för ekologisk produktion.

På den här sidan informerar vi om EU:s regler för ekologisk produktion. De gäller utöver de andra reglerna för att ha grisar, som du kan läsa om på sidorna för det.

Om du är certifierad enligt ett privat regelverk, till exempel KRAV eller Demeter, ska du även följa de reglerna. Dessutom kan de företag som köper dina produkter ha ytterligare regler.

Följ omställningstiden för ekologisk produktion

Vill du sälja animalie­produkter som ekologiskt producerade produkter? Då ska du vara certifierad för ekologisk produktion samt föda upp och hålla djuren enligt reglerna för ekologisk djurhållning. Det måste också gå en viss tid, så kallad omställnings­tid, innan dina produkter räknas som ekologiska.

För grisar gäller en omställningstid på minst sex månader.

Du kan läsa mer om att börja med ekologisk produktion i våra broschyrer.

Utfodra djuren med ekologiskt odlat foder

Du ska ge dina grisar ett ekologiskt foder. Det gäller både certifierade djur och de djur som är under omställning till ekologisk produktion.

Om du inte kan få fram ett helt ekologiskt producerat foder får du ge dina djur ett foder som innehåller högst 5 procent konventionellt producerade foderråvaror, räknat på det årliga foderintaget.

Den konventionella andelen av fodret ska bestå av proteinfoder. Du kan fördela andelen olika under året, så länge du inte överskrider 5 procent konventionellt proteinfoder under en period på 12 månader.

Beräkna alla foderandelar i kilo torrsubstans. Grovfoder, antingen färskt eller torkat, ska ingå i den dagliga foderransonen. Som grovfoder räknas

 • vallfoder
 • bete
 • halm
 • grönfoder
 • löv
 • bark
 • rotfrukter
 • betmassa.

Smågrisar ska födas upp på naturlig mjölk, i första hand modersmjölk, under minst 40 dagar.

Egenproducerat foder

Minst 20 procent av fodret som du ger till dina grisar under året ska komma från din ekologiska gård.

Om du inte har möjlighet att producera 20 procent av fodret själv får du använda foder som har odlats i samarbete med andra gårdar med ekologisk produktion i samma region. Du kan också samarbeta med foder­operatörer i samma region. Som odling i samarbete räknas till exempel

 • om du köper certifierat foder från närliggande gårdar som du har spridnings­avtal för gödsel med
 • om du odlar spannmål och säljer till en foderfabrik och sedan köper värme­behandlat foder från den fabriken.

Foderråvaror och fodertillsatser

Du får bara använda de godkända foderråvaror och fodertillsatser som finns uppräknade i EU‑förordningen om ekologisk produktion (nr 889/2008, tillämpnings­reglerna). Förordningen finns länkad under rubriken Författningar.

Om du köper in foder som inte är framtaget för certifierad ekologisk djurhållning, så ska du försäkra dig om att foderråvarorna och tillsatserna får användas i ekologisk djurhållning.

Du får ge dina grisar vitaminer som har framställts ur naturliga foderråvaror. Även syntetiska vitaminer som är identiska med naturliga vitaminer är tillåtna.

Däremot får det inte finnas syntetiskt framställda aminosyror i fodret som du ger till ekologiska grisar.

Foder från mark under omställning till ekologisk produktion

Huvudregeln är att ekologiska djur ska äta ett ekologiskt foder, men du får använda en del foder från mark som ställs om till ekologisk produktion. Reglerna är olika beroende på om fodret är skördat det första eller andra året under omställningen.

Foder från första årets omställning

De här reglerna gäller för foder som är skördat det första året under omställningen:

 • Av djurens totala fodergiva får högst 20 procent vara foder från första årets omställning.
 • Fodret ska bestå av bete, fleråriga foderväxter (vall eller sly från betesmarker) eller proteingrödor.
 • Marken ska tillhöra ditt jordbruks­företag. Det betyder att du ska äga, arrendera eller ha stödrätter för marken.
 • Marken ska inte tidigare ha odlats ekologiskt på produktions­enheten under de senaste fem åren.
Det här räknas som proteingrödor

Som proteingrödor räknas

 • trindsäd, det vill säga vicker, lupin och ärter (utom konservärter)
 • åkerbönor (som här likställs med bondbönor och hästbönor)
 • sötlupiner (som får ge högst 5 procent bittra frön)
 • sojaböna.

Om du blandar proteingrödor med spannmål ska utsädets vikt bestå av mer än 50 procent proteingrödor för att räknas som proteinfoder.

Grödorna kan skördas gröna, som helsädesgröda, eller odlas till mogen skörd.

Foder från andra årets omställning

De här reglerna gäller för foder som är skördat det andra året under omställningen:

 • När ett skifte har legat under omställning under minst 12 månader kan du skörda så kallat omställnings­foder från det skiftet. Det gäller alla grödor.
 • Om du använder omställnings­foder från din egen mark får djurens hela foder­ranson bestå av sådant foder. Om du däremot köper in omställnings­foder får det utgöra högst 30 procent av djurens fodergiva.

Undantag från kravet på ekologiskt foder efter katastrofer och exceptionella händelser

Om din egen produktion av foder har gått förlorad på grund av en katastrof eller exceptionell händelse kan du ansöka om att få utfodra dina djur med icke‑ekologiskt foder under en begränsad tid. En katastrof eller exceptionell händelse kan till exempel vara extrema väderförhållanden, utbrott av sjukdomar, föroreningar eller bränder som lett till att du har förlorat foder.

Så ansöker du om undantaget

Du ansöker om undantag för att få utfodra med icke‑ekologiskt foder genom blanketten Undantag från produktionsreglerna till följd av katastrofsituationer – ansökan om undantag.

Vi tar ut en avgift på 1 800 kronor för att handlägga din ansökan. Du betalar med kort i webbutiken, innan du laddar ner blanketten. Du kan också betala mot faktura.

Tänk på att du bara får utfodra djuren med icke‑ekologiskt foder om Jordbruksverket har godkänt din ansökan. Däremot får du skörda icke‑ekologiskt foder innan beslutet har kommit.

Om du får undantag ska du dokumentera vad som har hänt och vilket undantag du har fått, så att ditt kontrollorgan kan följa upp Jordbruksverkets beslut.

Rådgivning om ekologiskt foder till grisar

Många av reglerna för ekologisk produktion gör att det finns begränsningar i utfodringen som du behöver tänka på. Det leder till att vissa metoder blir extra viktiga i ekoproduktionen. Här tar vi upp några råd som kan hjälpa dig på traven.

Grisarna behöver få essentiella aminosyror via fodret

I konventionell produktion finns syntetiskt framställda aminosyror i fodret. Det är inte tillåtet i ekologisk produktion. Om du inte anpassar foderstaten genom att höja nivån av protein i foderstaten, får grisarna underskott på vissa essentiella aminosyror, främst lysin och metionin. Det kan leda till att slaktgrisarna

 • växer sämre
 • blir fetare
 • får en lägre köttprocent.

Suggorna kan få lägre mjölkproduktion och sämre fruktsamhet, samtidigt som deras foderutnyttjande sjunker. Om du höjer proteinnivån ökar mängden kväve i grisarnas urin, vilket ökar risken för växtnäringsläckage.

Ekologiskt foder som tillför amino­syror

På din egen gård kan du odla ärter, åkerböna och raps som du kan utfodra dina grisar med. Det ger grisarna de aminosyror de behöver. Innehållet i de olika fodermedlen gör dock att det finns begränsningar i hur mycket man kan ge olika typer av grisar.

Du kan också använda inköpt ekologiskt foder, eftersom fodret ofta innehåller ekologiskt odlad soja och fiskmjöl som motverkar bristen på aminosyror.

Du kan förbättra fodereffektiviteten och proteinförsörjningen genom att använda fasfoderprincipen med högkvalitativt protein under första uppfödnings­stadiet, för att sedan gå ner på en lägre proteinhalt.

Ett proteinrikt spätt vallfoder kan också bidra till protein­försörjningen för suggor och stora slaktgrisar. Det pågår studier om hur mycket vallfoder grisarna kan äta och hur mycket de kan utnyttja. Vallfodret ger också sysselsättning åt grisarna.

Du kan läsa mer om foder i broschyren Foder i ekologisk produktion. Det finns också mer information i våra broschyrer om ekologiska grisar.

Ta in ekologiskt uppfödda grisar till din besättning i första hand

De djur du tar in i din besättning ska vara födda och uppvuxna på ekologiska gårdar.

Undantag från regeln om ekologiskt uppfödda djur

Du får i undantagsfall ta in ett begränsat antal icke‑ekologiska djur för avel. Innan du gör det ska du alltid undersöka om det finns lämpliga ekologiskt uppfödda djur. I så fall ska du välja dessa framför andra djur.

Du får bara ta in icke‑ekologiska djur om du inte kan få tag på tillräckligt många ekologiskt uppfödda djur.

Djur som du köper in för att föda upp till slakt ska dock alltid komma från ekologiskt hållna besättningar.

Undantag som inte kräver tillstånd

I de här undantagsfallen behöver du inte söka tillstånd från Jordbruksverket.

 • När du första gången sätter samman en ekologisk besättning kan du köpa in ett obegränsat antal smågrisar som inte är ekologiska. Smågrisarna som du tar in måste väga mindre än 35 kilo.
 • Om du har färre än 5 grisar får du köpa in 1 djur som inte är ekologiskt per år.
 • Om du ska byta djurras eller utveckla en ny djurspecialisering får du köpa upp till 40 procent icke-ekologiska gyltor. Det gäller dock bara om du inte kan få tag på ekologiska avelsdjur. Du ska kunna visa för ditt kontrollorgan vilka försök du har gjort för att utöka besättningen med ekologiska djur.
 • Om du vill ta in avelsdjur av en hotad ras får du även köpa in upp till 40 procent icke-ekologiska grisar som har fått ungar, om det inte går att hitta ekologiska djur. Du ska kunna visa för ditt kontrollorgan vilka försök du har gjort för att utöka besättningen med ekologiska djur.

Tillstånd krävs för att få utöka din besättning väsentligt genom att köpa in icke-ekologiska avelsdjur

Du måste ansöka om undantag hos Jordbruksverket om du vill köpa in mer än 20 procent icke-ekologiska gyltor för avel (beräknat på antalet vuxna grisar).

För att få undantag ska syftet med inköpet vara att du utökar din besättning väsentligt. I ansökan måste du därför redogöra för

 • hur stor besättning du planerar för
 • vilken betydelse köpet av de icke-ekologiska djuren har för att nå den planerade storleken på besättningen.

Du måste också dokumentera vad du har gjort för att få tag på ekologiska djur. Du kan till exempel spara skriftliga besked från livdjursförmedlare du varit i kontakt med.

Du får köpa in högst 40 procent gyltor räknat på det antal vuxna djur som du kommer att ha efter rekryteringen.

Så ansöker du

Ansök om undantag genom e-tjänsten Ansökan om inköp av icke‑ekologiska avelsdjur.

Du kan också ansöka via blankett.

Ansökan ska ha kommit in till oss senast 30 arbetsdagar innan du beräknar att sätta in djuren.

Vi tar ut en avgift på 900 kronor för att handlägga din ansökan. Du kan betala med kort eller mot faktura.

Tillstånd krävs för att få förnya din besättning med icke‑ekologiska djur efter katastrofer eller exceptionella händelser

Om många av dina djur dör på grund av en katastrof eller exceptionell händelse kan du ansöka om att få förnya besättningen med djur som inte är ekologiska. En katastrof eller exceptionell händelse kan exempelvis vara sjukdomar, olyckshändelser eller bränder.

Så ansöker du

Du ansöker om undantag för att få förnya din besättning genom blanketten Undantag från produktionsreglerna till följd av katastrofsituationer – ansökan om undantag.

Vi tar ut en avgift på 1 700 kronor för att handlägga din ansökan. Du betalar avgiften med kort i webbutiken, innan du laddar ner blanketten. Du kan också betala mot faktura.

Om du får undantag ska du dokumentera vad som har hänt och vilket undantag du har fått, så att ditt kontrollorgan kan följa upp Jordbruksverkets beslut.

Låt djuren fortplanta sig naturligt

Ekologiska djur ska fortplanta sig naturligt, men inseminering är tillåten.

Hormonbehandlingar eller liknande metoder är bara tillåtna om det finns veterinär­medicinska skäl.

Ha stallbyggnader som tillgodoser djurens behov

Det är viktigt att du skapar en miljö som passar grisar. Stallbyggnaderna ska tillgodose djurens naturliga behov.

Det är särskilt viktigt är att djuren har tillräckligt stort utrymme och har det bekvämt. Ytan inomhus ska vara tillräckligt stor för att alla djuren ska kunna vistas där samtidigt. Minst hälften av den totala golvytan som djuren har tillgång till ska bestå av helt golv.

Byggnader för grisar ska även ha en bekväm, ren och torr ligg- och viloplats. Viloplatsen ska bestå av helt golv, och det ska finnas rymliga torra bäddar med strö. Ströet ska bestå av halm eller annat lämpligt naturmaterial.

Suggorna ska du hålla gruppvis. Det gäller dock inte i det sista stadiet av dräktigheten (det vill säga under sista veckan före beräknad grisning) eller under digivnings­perioden. Du får inte ha smågrisar i vånings­system eller i burar.

Utrymmeskrav i stallbyggnaderna

Utrymmeskrav för ekologiska grisar

Griskategori¹

Minsta utrymme per djur inomhus²

Digivande sugga med upp till 40 dagar gamla smågrisar

7,5 kvadratmeter

Slaktgris högst 50 kg

0,8 kvadratmeter

Slaktgris högst 85 kg

1,2 kvadratmeter³

Slaktgris högst 110 kg

1,5 kvadratmeter³

Slaktgris över 110 kg

1,5 kvadratmeter³

Smågrisar över 40 dagar, högst 30 kg

0,6 kvadratmeter

Sinsugga, gylta

2,5 kvadratmeter

Avelsgalt

7 kvadratmeter³, men om boxen används för naturlig betäckning ska galten ha 10 kvadratmeter.

¹ Viktangivelserna anger vikten för levande djur.

² Kraven uttrycks som den totala arean ett enskilt djur ska ha i en ströbädds­box. Kraven gäller även om du håller grisarna i en hydda eller ligghall. Djurskydds­lagstiftningens utrymmeskrav för växande grisar uttrycks utifrån en formel som utgår från grisarnas vikt och som beräknas så här: 0,2 + grisens vikt i kg / 84.

³ Det svenska djurskydds­regelverket är striktare än det ekologiska regelverket.

Skilj på konventionella och ekologiska djur

Om du har både konventionell och ekologisk djurhållning måste konventionellt och ekologiskt hållna djur finnas i klart avskilda byggnader eller stallavdelningar och vara av olika art. Du ska även förvara och hantera ekologiskt foder och gödsel från ett ekologiskt företag tydligt åtskilt från konventionellt foder och gödsel.

Du får inte ha ekologiska och konventionella djur av samma art på en ekologisk gård, om det inte är i forsknings- eller utbildningssyfte. I sådana fall behöver du dessutom söka undantag från Jordbruksverket.

Ge djuren möjlighet att vistas ute

Dina grisar ska alltid ha tillgång till utevistelse på rastgård eller annan lämplig mark, till exempel betesvall. Du får bara hålla grisarna inne när det inte är möjligt att ha djuren ute av hänsyn till grisarnas välbefinnande och markens tillstånd, till exempel om det är för blött.

Rastgården utomhus får bestå av en hårdgjord platta. Grisarna ska kunna röra sig fritt, gödsla och böka på rastgårdarna.

Under sommaren bör grisarna ha tillgång till gyttjebad eller annan vattensvalka, om byggnaderna inte kan ge grisarna tillräckligt skydd mot sol och höga temperaturer.

Du får inte ha för många djur på marken

Antalet djur som du har utomhus på betesmarker eller annan lämplig mark ska vara så pass lågt att inte marken blir upptrampad eller vegetationen blir överbetad.

Det finns även gränser för hur mycket kväve och fosfor du får sprida på din mark. Under en femårsperiod får du sprida högst

 • 170 kilo kväve per hektar och år
 • 22 kilo fosfor per hektar och år.

Om det blir nödvändigt behöver du minska antalet djur. Du kan läsa mer på våra sidor om växtnäring.

Ge förebyggande hälsovård och sjukvård vid behov

Du ska skydda dina djur mot sjukdomar och parasiter. Det gör du genom förebyggande åtgärder, som att

 • välja lämpliga djurraser, hybrider och djurlinjer
 • använda uppfödnings­metoder som är anpassade till varje arts behov, främjar god motstånds­kraft mot sjukdomar och hindrar infektioner
 • använda foder med hög kvalitet samt ge tillgång till bete och utevistelse, så att djurens naturliga immunförsvar stimuleras
 • använda betesrotation och ett lämpligt antal djur på markerna för att undvika överbeläggning, vilket ofta leder till sämre djurhälsa.

Det är också viktigt att du rengör och desinficerar byggnader, djurutrymmen, utrustning och redskap ordentligt, för att hindra att sjukdomar sprids och att djuren smittar varandra.

Vårda ditt djur om det blir sjukt

Om ett djur ändå blir sjukt eller skadat är du skyldig att ge det nödvändig vård eller avliva det på ett skonsamt sätt.

Du får använda läkemedel eller antibiotika om det är nödvändigt för att bota djuret eller för att undvika smärta och lidande. Sådana läkemedel får dock aldrig användas för förebyggande hälsovård. Rutinmässig avmaskning är inte tillåten.

När det är befogat av veterinär­medicinska skäl är det tillåtet att behandla djuret med vaccin och parasitmedel.

Rutinmässiga ingrepp är inte tillåtna

Operativa ingrepp får inte göras rutinmässigt. De tillåtna ingreppen måste utföras av kvalificerad personal, och djurens lidande ska bli så litet som möjligt. Ingreppen ska dessutom göras vid den lämpligaste åldern för djuren.

Du får bara slipa tänderna på smågrisar om de är högst en vecka gamla.

Kastrering av grisar

Grisar som kastreras ska få bedövning.

Som djurägare får du kastrera smågrisar om de är yngre än sju dygn gamla. Grisar som är äldre än så får bara kastreras av kvalificerad personal.

Författningar

Söker efter 2015:29

Du kanske också är intresserad av det här