Ekologiska nötkreatur

Du som har ekologiska nötkreatur måste följa särskilda regler för att djuren ska räknas som ekologiska. Du ska till exempel utfodra dina nötkreatur med ekologiskt foder, låta dem vistas ute så mycket som möjligt och ha stallbyggnader som passar för deras behov. Reglerna gäller utöver andra regler som finns för nötkreatur.

På den här sidan informerar vi om EU:s regler för ekologisk produktion. De gäller utöver de andra reglerna för att ha nötkreatur, som du kan läsa om på sidorna för det.

Om du är certifierad enligt ett privat regelverk, till exempel KRAV eller Demeter, ska du även följa de reglerna. Dessutom kan de företag som köper dina produkter ha ytterligare regler.

Följ omställningstiden för ekologisk produktion

Vill du sälja animalie­produkter som ekologiskt producerade produkter? Då ska du vara certifierad för ekologisk produktion samt föda upp och hålla djuren enligt reglerna för ekologisk djurhållning. Det måste också gå en viss tid, så kallad omställnings­tid, innan dina produkter räknas som ekologiska.

För nötkreatur gäller följande omställningstid:

 • 12 månader och alltid minst tre fjärdedelar av djurens livstid för köttproduktion
 • minst 6 månader för mjölkproduktion.

Det går också att ställa om marken och djuren samtidigt. Då har du ekologiska animalieprodukter efter 24 månader. Prata med en rådgivare om det kan passa din gård.

Alla inköpta djur som inte är ekologiska ska genomgå omställning. Det innebär att om du då och då köper in nya djur behöver du hålla reda på när vart och ett av dessa är klar med sin omställning.

Utfodra djuren med ekologiskt odlat foder

Allt foder som nötkreaturen äter ska vara ekologiskt. Det gäller både certifierade djur och de djur som är under omställning till ekologisk produktion.

Kalvar ska du helst utfodra med modersmjölk, men mjölk från andra kor går också bra. De ska födas upp på mjölk under minst 90 dagar efter födseln. Du bör ge kalven mjölken på ett sätt som tillgodoser kalvens behov av att suga. Det är inte tillåtet att ge mjölkersättning av vegetabiliskt ursprung eller syntetiserade komponenter.

Ekologiska nötkreatur ska alltid ha tillgång till bete eller grovfoder. För nötkreatur ska minst 60 procent av den dagliga foderransonen vara grovfoder, färskt eller torkat. Du räknar andelen på fodrets torrsubstans. Till dina mjölkproducerande djur får du sänka grovfoderandelen till 50 procent under högst tre månader tidigt i laktationen.

Under betesperioden ska du planera utfodringen av dina djur så att du utnyttjar betet maximalt.

Egenproducerat foder

Från och med den 1 januari 2024 ska minst 70 procent av fodret som du ger till dina nötkreatur under året komma från din ekologiska gård.

Om du inte har möjlighet att producera 70 procent av fodret själv får du använda foder som har odlats i samarbete med andra gårdar med ekologisk produktion eller som befinner sig under omställning till ekologisk produktion och som finns i samma region. Som odling i samarbete räknas till exempel

 • när dina djur betar på andras mark
 • när du köper ekologiskt foder eller omställningsfoder från närliggande gårdar som du har spridningsavtal för gödsel med.

Du får också samarbeta med andra foderaktörer, till exempel fodertillverkare, som använder foder och foderråvaror från samma region.

Foderråvaror och fodertillsatser

Du får bara använda de godkända foderråvaror, fodertillsatser och processhjälpmedel som finns uppräknade i EU‑förordningen om ekologisk produktion med nummer 1165/2021. En länk till förordningen finns under rubriken Författningar.

Om du köper in foder som inte är certifierat som ekologiskt foder eller omställningsfoder så ska du försäkra dig om att foderråvarorna och tillsatserna får användas i ekologisk djurhållning.

De foder som du kan behöva bedöma på detta sätt är framförallt mineralfoder och slickstenar.

Du får tillsätta vitaminer som har framställts ur naturliga foderråvaror i fodret till dina djur. Även syntetiska vitaminer som är identiska med naturliga vitaminer är tillåtna. För nötkreatur gäller det endast

 • A‑vitaminer
 • D‑vitaminer
 • E‑vitaminer.

Foder från mark under omställning till ekologisk produktion

Huvudregeln är att ekologiska djur ska äta ett ekologiskt foder, men du får använda en del foder från mark som ställs om till ekologisk produktion. Reglerna är olika beroende på om fodret är skördat det första eller andra året under omställningen.

Foder från första årets omställning

De här reglerna gäller för foder som är skördat det första året under omställningen:

 • Av djurens totala fodergiva får högst 20 procent (räknat på torrsubstansinnehållet) vara foder från första årets omställning.
 • Fodret får bestå av bete, skördade fleråriga foderväxter (vall eller sly från betesmarker) eller proteingrödor.
 • Marken ska tillhöra ditt jordbruks­företag. Det betyder att du ska äga eller bruka marken och att den ska omfattas av din certifiering.
Det här räknas som proteingrödor

Som proteingrödor räknas

 • trindsäd, det vill säga vicker, lupin och ärter (utom konservärter)
 • åkerbönor (som här likställs med bondbönor och hästbönor)
 • sötlupiner (som får ge högst 5 procent bittra frön)
 • sojaböna.

Om du blandar proteingrödor med spannmål ska utsädets vikt bestå av mer än 50 procent proteingrödor för att räknas som proteinfoder.

Grödorna kan skördas gröna, som helsädesgröda, eller odlas till mogen skörd.

Foder från andra årets omställning

De här reglerna gäller för foder som är skördat det andra året under omställningen:

 • När ett skifte har legat under omställning under minst 12 månader kan du skörda så kallat omställnings­foder från det skiftet. Det gäller alla grödor.
 • Om du använder omställnings­foder från din egen mark får djurens hela foder­ranson bestå av sådant foder. Om du däremot köper in omställnings­foder får det utgöra högst 25 procent av djurens fodergiva, räknat på fodrets torrsubstansinnehåll.

Dokumentera utfodringen

Du ska bevara dokumentation om utfodringssystemet och om betesperioden. Dokumentationen ska innehålla namnet på alla typer av foder du ger dina djur. Ange andelar av olika foderråvaror i foderransonerna och även andelen foder från det egna företaget (eller samma region). Om du använder foder från mark under omställning ska det framgå hur mycket du har använt från första respektive andra året och hur mycket som kommer från din egen mark. Om du växlar betesområden ska du notera det.

Undantag från kravet på ekologiskt foder eller andelen grovfoder efter exceptionella händelser

Om din egen produktion av foder har gått förlorad på grund av en exceptionell händelse kan du ansöka om att få utfodra dina djur med icke‑ekologiskt foder under en begränsad tid. En exceptionell händelse kan till exempel vara extrema väderförhållanden, utbrott av sjukdomar, översvämning, föroreningar eller bränder som lett till att du har förlorat foder.

Du kan också ansöka om att öka andelen kraftfoder så att ditt eget ekologiska grovfoder räcker längre. Även då måste du ha tillstånd från Jordbruksverket.

Så ansöker du om undantaget

Ring gärna Jordbruksverket innan du ansöker, eftersom det finns krav på att en myndighet ska ha erkänt att det råder exceptionella omständigheter innan det går att bevilja undantag till enskilda företag.

Du ansöker om undantag för att få utfodra med icke‑ekologiskt foder eller med en lägre andel grovfoder via vår e-tjänst eller på blanketten Godkännande av undantag i händelse av katastrofsituationer (ekologisk produktion) - ansökan om undantag

Vi tar ut en avgift på 600 kronor för att handlägga din ansökan. Du betalar med kort i webbutiken eller Swish, innan du laddar ner blanketten. Du kan också betala mot faktura. Väljer du faktura tar vi ut en fakturaavgift på 100 kronor.

Tänk på att du bara får utfodra djuren med icke‑ekologiskt foder, eller sänka grovfoderandelen, om Jordbruksverket har godkänt din ansökan. Däremot får du skörda icke‑ekologiskt foder innan beslutet har kommit.

Om du får undantag ska du dokumentera vad som har hänt och vilket undantag du har fått, så att ditt kontrollorgan kan följa upp Jordbruksverkets beslut.

Rådgivning om foder i ekologisk mjölkproduktion

Många av reglerna för ekologisk produktion gör att det finns begränsningar i utfodringen som du behöver tänka på. Det leder till att vissa metoder blir extra viktiga i ekoproduktionen. Här tar vi upp några råd som kan hjälpa dig på traven.

Vallfodret – grunden i den ekologiska foderstaten

Vallfodret är stommen i utfodringen av ekologiska mjölkkor. Kornas mjölk­avkastning avgörs till stora delar av kvaliteten på vallfodret. Det gäller att få så hög smältbarhet och proteinkvalitet som möjligt. Du kan läsa mer om proteinkvalitet i vår broschyr om bra proteinfoder till mjölkkor.

När det gäller skörden är det viktigt att skörda vall

 • i bra väder (det ska inte regna)
 • i rätt utvecklings­stadium.

Ett bra riktmärke är att skörda när gräset börjar gå i ax.

Det går att få mycket mjölk på stora andelar vallfoder i foderstaten. En förutsättning är att du analyserar ditt vallfoder så att det kan kompletteras med rätt kraftfoder. Den totala foderstatens sammansättning är viktig, eftersom rätt balans mellan olika näringsämnen ger mest mjölk.

Under betesperioden är betet stommen i kornas foderstat. Se till att förse korna med bete av hög kvalitet och i tillräcklig mängd.

Spannmål är ett bra komplement

Näst vallfoder och bete är spannmål en stor del av mjölkkornas foderstat. Det finns god tillgång på alla spannmålslag i Sverige, och alla fungerar i foderstater till mjölkkor.

Odla egna ekologiska proteingrödor

Kor som ger mycket mjölk behöver oftast även proteinfoder. Det är viktigt att ha en inhemsk odling av ekologiska proteinfodermedel. De viktigaste är

 • åkerböna
 • ärter
 • raps
 • lupin.

För att du ska få bra skördar av åkerbönor eller ärter behöver du både bra odlings­förhållanden och rätt odlingsteknik. Ekologisk höstraps är en lönsam gröda, men skadegörare kan vara ett problem i vissa trakter.

Raps och biprodukter, som till exempel rapskaka, är bra proteinfoder. Forskning visar att rapsproteinet är bättre än protein från soja. Lupin är inte så vanlig, men har ett högt proteininnehåll på 30–35 procent. Små mängder lupin i foderstaten ökar därför proteinförsörjningen markant.

Producera hellre eget foder än att köpa in från foderfirmor

Det går att köpa helt ekologiska koncentrat och färdigfoder från olika foderfirmor. Du kan dock oftast räkna med att få bättre ekonomi i ditt företag ju större andel du har av egenproducerat foder. Inköpt foder innehåller för det mesta importerat foder, och det ökar problemen med växtnärings­överskott – både på gården och i hela Sverige. Import av foder är dessutom ofta sämre för klimatet än egenproducerat foder.

Om du använder egenproducerat proteinfoder är det extra viktigt att mikro­organismerna i vommen även får tillräckligt med energi från fodret. Det kan du få från

 • tidigt skördat vallfoder
 • mindre mängd olja i rapsprodukter
 • spannmål.

Rådgivning om foder i ekologisk nötköttsproduktion

Här ger vi råd som kan hjälpa dig med utfodringen i ekologisk nötköttsproduktion.

Bäst ekonomi och uthållighet med mycket vallfoder

Vallfodret är stommen i utfodringen. Välj rätt kvalitet till de olika djurslagen och komplettera med rätt foder till vallfodret.

 • Dikorna bör äta ett fiberrikt foder, exempelvis sent skördat vallfoder, helsäd av spannmål etc.
 • Ungtjurar och kalvar behöver ett spätt och energirikt vallfoder. De ska ha ett vallfoder som kan utfodras till mjölkkor.
 • Kvigor och stutar behöver ett vallfoder av medelkvalitet. Här är även betet viktigt för att ekonomin i produktionen ska bli bra.
Riktvärden för energi­innehåll
och utvecklings­stadium för vallen och olika nötdjur

Djurslag

Energiinnehåll
och utvecklingsstadium

Dikor (icke lakterande)

8–9,5 MJ/kg ts,
vall skördat där gräsen är i ax

Kvigor, stutar och dikor i laktation

10–10,5 MJ/kg ts,
vall skördat där gräsen är i axgång

Tjurar och kalvar

10,5–11,5 MJ/kg ts,
vall skördat där gräsen är i begynnande axgång

Ibland är det inte praktiskt möjligt att skörda olika kvaliteter av vallfoder vid samma skörd. Det kan då vara klokt att

 • skörda förstaskörden tidigt till de snabb­växande djuren
 • skörda andraskörden sent till de mer långsam­växande djuren.

Om det går att blanda foder på gården är det enklare att uppnå rätt kvalitet på grovfodret till rätt djurkategori.

Utfodra med kraftfoder vid behov

Olika djur behöver olika mycket kraftfoder:

 • Kalvar upp till sex månader behöver ett kraftfoder av bra kvalitet med en hög koncentration av protein. Välj det bästa vallfodret till dessa djur och komplettera med kraftfoder.
 • Tjurar över sex månader behöver fortsatt utfodring med kraftfoder. Spannmål är ofta tillräckligt om vallfodret är klöverdominerat och därmed innehåller mycket protein.
 • För kvigor, stutar och dikor räcker det ofta att utfodra med vallfoder. Dikor kan dock behöva lite spannmål under laktation, medan kvigor och stutar ibland kan behöva det under slutgödningen.

Räkna på foderstaten och följ reglerna för högsta inblandning av kraftfoder i ekologisk produktion.

Satsa på betet

För att lyckas med ekologisk nötkötts­produktion är låga foderkostnader helt avgörande för ekonomin. Bete är det fodermedel som kostar allra minst, och naturbeten med miljöersättning är viktiga för lönsamheten i dikoproduktionen.

För växande nötkreatur är en kombination av naturbete och åkermarksbete oftast nödvändigt för att uppnå en bra tillväxt. Utnyttja återväxtbete på slåttervallar till dessa djur, så de får parasitfria beten med bra näringsvärde sent på betessäsongen.

Varje gård har olika förutsättningar för betesdrift. En genomtänkt betesstrategi kan vara det som lyfter lönsamheten och minskar parasit­belastningen på gården.

Du kan läsa mer i våra broschyrer om ekologiska nötkreatur.

Ta in ekologiskt uppfödda nötkreatur till din besättning i första hand

De djur du tar in i din besättning ska vara födda och uppvuxna på ekologiska gårdar. Det är inte tillåtet att köpa in konventionella djur, föda upp dem och sedan slakta dem som ekologiska.

Databas för ekologiska djur

I databasen OrganicXlivestock kan du som har ekologiska djur att sälja saluföra dina djur. Om du söker nya avelsdjur till din besättning måste du först leta i databasen innan du ansöker om att få köpa icke ekologiska djur.

Du behöver ingen särskild behörighet för att söka efter ekologiska djur. Däremot behöver du registrera dig om du ska sälja ekologiska djur via OrganicXlivestock.

Undantag från regeln om ekologiskt uppfödda djur

För avelsändamål får du köpa in icke ekologiska nötkreatur av utrotningshotade svenska raser utan något särskilt tillstånd. Det gäller raserna

 • rödkulla
 • fjällko (inklusive fjällnära boskap)
 • renrasig svensk låglandsboskap (utan inblandning av holstein)
 • bohuskulla
 • väneko
 • ringamålako.

Undantag som kräver tillstånd

Efter tillstånd från Jordbruksverket får du i undantagsfall ta in ett begränsat antal icke‑ekologiska djur för avel. Innan du gör det ska du alltid undersöka i databasen OrganicXlivestock om det finns lämpliga ekologiskt uppfödda djur att köpa. I så fall ska du välja dessa framför andra djur.

Hittar du inga passande djur i OrganicXlivestock och om du inte vill skaffa djur av en utrotningshotad ras behöver du tillstånd från Jordbruksverket. Om de djur som finns i databasen inte passar för avel i din besättning ska du i ansökan skriva varför du inte vill köpa dessa djur. Om de djur som finns i databasen inte passar för avel i din besättning ska du skriva varför du inte vill köpa dessa djur i din ansökan. Här är de undantag du kan ansöka om:

 • Inköp av ett obegränsat antal kalvar som inte är ekologiska när du första gången sätter samman en ekologisk besättning. Kalvarna du tar in måste vara yngre än 6 månader.
 • Om du har färre än 10 nötkreatur: Tillstånd att under ett år köpa in 1 djur som inte är ekologiskt.
 • Inköp av icke‑ekologisk avelstjur.
 • Om du har fler än 10 nötkreatur: Inköp av kvigor som inte är ekologiska i ett antal som motsvarar 10 procent av antalet vuxna nötkreatur i besättningen.
 • Om du ska utöka besättningen väsentligt, byta ras, eller utveckla en ny djurspecialisering får du köpa upp till 40 procent icke‑ekologiska kvigor. Du räknar på det antal vuxna djur som du kommer att ha efter rekryteringen.
Så ansöker du

Ansök om undantag genom e-tjänsten Ansökan om inköp av icke‑ekologiska avelsdjur. Det är lagom om du skickar in din ansökan ungefär en månad innan du vill ta hem de nya avelsdjuren.

Du kan också ansöka via blankett.

Vi tar ut en avgift på 300 kronor för att handlägga din ansökan. Du kan betala med kort, Swish eller mot faktura. Väljer du faktura tar vi ut en fakturaavgift på 100 kronor.

Ditt kontrollorgan ska kunna följa upp dina rekryteringar. Om du inte kan hitta ekologiska avelsdjur ska du därför kunna visa upp Jordbruksverkets beslut som ger dig tillåtelse att köpa konventionella avelsdjur.

Tillstånd krävs för att få förnya din besättning med icke‑ekologiska djur efter exceptionella händelser

Om många av dina djur dör på grund av en exceptionell händelse kan du ansöka om att få förnya besättningen med djur som inte är ekologiska. En exceptionell händelse kan exempelvis vara djursjukdomar, olyckshändelser eller bränder.

Så ansöker du

Du ansöker om undantag för att få förnya din besättning via vår e-tjänst eller på blanketten Godkännande av undantag i händelse av katastrofsituationer (ekologisk produktion) - ansökan om undantag.

Vi tar ut en avgift på 600 kronor för att handlägga din ansökan. Du betalar avgiften med kort i webbutiken eller Swish, innan du laddar ner blanketten. Du kan också betala mot faktura. Väljer du faktura tar vi ut en fakturaavgift på 100 kronor.

Om du får undantag ska du dokumentera vad som har hänt och vilket undantag du har fått, så att ditt kontrollorgan kan följa upp Jordbruksverkets beslut.

Dokumentation om dina djurs ursprung

Du ska kunna visa ditt kontrollorgan handlingar som visar varifrån dina djur kommer. Spara därför dokumentation som visar detta. Du ska också föra journal över din djurhållning så att det går att följa vad som händer där.

Djur som kommer in i din besättning

Dokumentera eller spara dokument som visar:

 • varifrån du har skaffat dina djur
 • dina djurs individmärkning eller identifikation av en grupp djur
 • veterinära dokument som gäller de djur du för in till gården
 • uppgift om när du har tagit in djur till besättningen
 • uppgift om djurens omställningsperiod.

Djur som lämnar din besättning

För djur som lämnar din besättning ska du notera följande uppgifter:

 • ålder
 • antal djur
 • slaktdjurens vikt
 • lämplig identifikation (per djur eller grupp)
 • datum djuren lämnade gården
 • uppgift om destination.

Låt djuren fortplanta sig naturligt

Ekologiska djur ska fortplanta sig naturligt, men inseminering är tillåten.

Hormonbehandlingar eller liknande metoder är bara tillåtna om det finns veterinär­medicinska skäl.

Ha stallbyggnader som tillgodoser djurens behov

Det är viktigt att du skapar en miljö som passar nötkreatur. Stallbyggnaderna ska tillgodose djurens naturliga behov. Du får i normalfallet inte hålla dina djur bundna eller isolerade.

Det är särskilt viktigt är att djuren har tillräckligt stort utrymme och har det bekvämt. Ytan inomhus ska vara tillräckligt stor för att alla djuren ska kunna vistas där samtidigt. Minst hälften av den totala golvytan som djuren har tillgång till ska bestå av helt golv.

Byggnader för nötkreatur ska även ha en bekväm, ren och torr ligg- och viloplats. Viloplatsen ska bestå av helt golv, och det ska finnas rymliga torra bäddar med strö. Ströet ska bestå av halm eller annat lämpligt naturmaterial.

Utrymmeskrav i stallbyggnaderna

Utrymmeskrav för ekologiska nötkreatur

Djurkategori¹

Minsta utrymme per djur inomhus²

Kalv, högst 90 kg

1,70 kvadratmeter³

Kalv, högst 150 kg

2,20 kvadratmeter³

Nötkreatur, högst 200 kg

2,50 kvadratmeter

Nötkreatur, högst 250 kg

2,90 kvadratmeter³

Nötkreatur, högst 350 kg

4,0 kvadratmeter

Nötkreatur, mer än 350 kg

5 kvadratmeter och minst 1 kvadratmeter per 100 kg

Mjölkkor och amkor, inklusive kalvar upp till 3 månaders ålder

8,5 kvadratmeter³

Avelstjur

10 kvadratmeter

¹ Viktangivelserna anger vikten för levande djur. De många viktangivelserna beror på att viktindelningen inte är densamma i det ekologiska regelverket som i det svenska djurskyddsregelverket.

² Kraven uttrycks som den totala arean ett enskilt djur ska ha i en gemensam box.

³ Det svenska djurskyddsregelverket är striktare än det ekologiska regelverket.

Kalvar får inte vara ensamma

Du får inte ha kalvar i enskilda boxar när de är äldre än en vecka. Det är endast tillåtet för att till exempel begränsa sjukdomar.

Om en kalv får individuell veterinärbehandling ska den hållas i ett utrymme med helt golv och ströbädd. Kalven ska ha tillräckligt utrymme för att enkelt kunna vända sig och bekvämt ligga mer i hela sin längd.

Undantag om uppbundna nötkreatur

Huvudregeln är att nötkreatur inte får hållas uppbundna eller isolerade, men det finns undantag. Du får i vissa fall hålla enskilda djur bundna under en begränsad tid. Det kan vara av hänsyn till säkerhet, djurskydd eller veterinära skäl. Även nötkreatur i fångbås räknas som uppbundna.

Företag som har högst 50 vuxna nötkreatur får hålla nötkreatur uppbundna vintertid, om det inte är möjligt att hålla djuren i grupper som tillgodoser djurens behov. Observera att de svenska djurskyddsreglerna inte tillåter att du har kalvar eller handjur uppbundna.

Under den tid som djuren står uppbundna ska varje djur rastas utomhus minst två gånger per vecka. Dokumentera tiden som dina nötkreatur står uppbundna respektive när du rastar dem i din stalljournal.

Skilj på konventionella och ekologiska djur

Om du har både konventionell och ekologisk djurhållning måste konventionellt och ekologiskt hållna djur finnas i klart avskilda byggnader eller stallavdelningar och vara av olika art. Du ska även förvara och hantera ekologiskt foder och gödsel från ett ekologiskt företag tydligt åtskilt från konventionellt foder och gödsel. Du får inte använda samma byggnad omväxlande till ekologiska djur och konventionella djur.

Du får inte ha ekologiska och konventionella djur av samma art på en ekologisk gård, om det inte är i forsknings- eller utbildningssyfte. Det finns också möjlighet att ha parallellproduktion om du har en specialiserad avelsanläggning.

Om du har både ekologisk och konventionell produktion ställs det höga krav på att du även dokumenterar särhållningen och kan visa för ditt kontrollorgan att du känner till risker för sammanblandning av produkter med mera. Kontrollorganet får också kontrollera de konventionella delarna av din verksamhet.

Om du måste evakuera dina djur

Om du på grund av en exceptionell händelse inte kan ha kvar dina djur på gården och därför har svårt att uppfylla en del av de ekologiska reglerna kan du ansöka om undantag från följande:

 • Krav på bete på ekologisk mark.
 • Kraven på byggnad för ekologisk djurhållning, inklusive minsta utrymme per djur.
 • Krav på utrymme på rastgård.

Så ansöker du

Du ansöker om undantag från kraven på ekologiskt bete och krav på byggnader via vår e-tjänst eller på blanketten Godkännande av undantag i händelse av katastrofsituationer (ekologisk produktion) - ansökan om undantag.

Vi tar ut en avgift på 600 kronor för att handlägga din ansökan. Du betalar avgiften med kort i webbutiken eller Swish, innan du laddar ner blanketten. Du kan också betala mot faktura. Väljer du faktura tar vi ut en fakturaavgift på 100 kronor.

Om du får undantag ska du dokumentera vad som har hänt och vilket undantag du har fått, så att ditt kontrollorgan kan följa upp Jordbruksverkets beslut.

Ge djuren möjlighet att vistas ute

Dina nötkreatur ska alltid ha tillgång till bete under sommarmånaderna och när vädret tillåter. Övrig tid ska djuren ha tillgång till utevistelse. Utevistelsen kan då vara på en rastgård eller annan mark som är lämplig.

Tjurar över 1 år är undantagna från kravet på betesgång, om tjurarna har tillgång till rastgård utomhus. Rastgården får vara delvis övertäckt.

Du får hålla djuren inomhus när det inte är möjligt att ha djuren ute av hänsyn till djurens välbefinnande eller markens tillstånd, till exempel om det är för blött. Vintertid får du hålla djuren inomhus om de hålls i lösdrift.

Du får inte ha för många djur på marken

Antalet djur som du har utomhus på betesmarker eller annan lämplig mark ska vara så pass lågt att inte marken blir upptrampad eller vegetationen blir överbetad.

Det finns även gränser för hur mycket kväve och fosfor du får sprida på din mark. För kväve är begränsningen maximalt 170 kilo kväve per hektar och år. För fosfor får du under en femårsperiod sprida högst 22 kilo fosfor per hektar och år i genomsnitt. Det betyder att du ett år kan sprida mer än 22 kilo fosfor per hektar och ett annat år mindre än 22 kilo.

Om det blir nödvändigt behöver du minska antalet djur. Du kan läsa mer på våra sidor om växtnäring.

Utrymmeskrav på rastgård

I ekologisk produktion finns det regler för minsta utrymme som ska vara tillgängligt per djur på rastgården, om man använder en rastgård istället för en betesmark. Rastgården får vara delvis övertäckt.

Utrymmeskrav på rastgård

Djurkategori

Minsta levande vikt

Utrymmeskrav utomhus på rastgård (ej betesmark) m²/djur

Nötkreatur

Upp till 100 kg

1,1

Nötkreatur

Upp till 200 kg

1,9

Nötkreatur

Upp till 350 kg

3

Nötkreatur

Över 350 kg

3,7 och minst 0,75 m²/100 kg

Mjölkkor

-

4,5

Avelstjurar

-

30

Ge förebyggande hälsovård och sjukvård vid behov

Du ska skydda dina djur mot sjukdomar och parasiter. Det gör du genom förebyggande åtgärder, som att

 • välja lämpliga raser, korsningar, hybrider eller djurlinjer
 • använda uppfödnings­metoder som är anpassade till varje arts behov, främjar god motstånds­kraft mot sjukdomar och hindrar infektioner
 • använda foder med hög kvalitet samt ge tillgång till bete och utevistelse, så att djurens naturliga immunförsvar stimuleras
 • använda betesrotation och ett lämpligt antal djur på markerna för att undvika överbeläggning, vilket ofta leder till sämre djurhälsa.

Det är också viktigt att du rengör och desinficerar byggnader, djurutrymmen, utrustning och redskap ordentligt, för att hindra att sjukdomar sprids och att djuren smittar varandra.

Du får bara använda rengörings- och desinfektionsmedel som är tillåtna för ekologisk produktion.

När du har rengjort och desinficerat byggnader eller utrustning ska du notera hur du har använt olika produkter, de olika produkternas namn och verksamma ämnen. Det ska framgå av dokumentationen var någonstans du använde rengörings- och desinfektionsmedlen.

Vårda ditt djur om det blir sjukt

Om ett djur ändå blir sjukt eller skadat är du skyldig att ge det nödvändig vård eller avliva det på ett skonsamt sätt.

Du får använda läkemedel eller antibiotika om det är nödvändigt för att bota djuret eller för att undvika smärta och lidande. Sådana läkemedel får dock aldrig användas för förebyggande hälsovård. Rutinmässig avmaskning är inte tillåten.

När det är befogat av veterinär­medicinska skäl är det tillåtet att behandla djuret med vaccin och parasitmedel.

Behandling av djur

Om du har behandlat dina djur ska du spara dokumentation eller styrkande handlingar om vad som har gjorts med djuren, vilka djur som är behandlade, datum för behandling, diagnos, dosering och namn på den produkt du behandlat med. Spara veterinärens ordination för vården och notera karenstid om du har använt läkemedel. Tänk på att karenstiden för ekologiska djur är dubbelt så lång som i konventionell djurhållning och i varje fall minst 48 timmar.

Om du av någon anledning behöver isolera ett djur ska du dokumentera vilken tid detta skedde och varför. Det ska framgå vilket djur eller vilken djurgrupp det handlar om. Anledningen till att du ska dokumentera det är för att kontrollorganet ska kunna följa upp vad du gör.

Rutinmässiga ingrepp är inte tillåtna

Operativa ingrepp får inte göras rutinmässigt. De tillåtna ingreppen måste utföras av kvalificerad personal, och djurens lidande ska bli så litet som möjligt. Ingreppen ska dessutom göras vid den lämpligaste åldern för djuren.

Kastrering är tillåten senast vid 8 veckors ålder. Det ska ske under bedövning och av kvalificerad personal. I enstaka fall där det finns dokumenterade skäl är det tillåtet att kastrera vid en högre ålder.

Efter tillstånd av Jordbruksverket får du av säkerhetsskäl avlägsna hornanlag på kalvar eller avhorna vuxna nötkreatur. Ingreppet ska ske under bedövning. Avlägsnande av hornanlag ska ske före dess att kalven är 8 veckor.

En ansökan om avlägsnande av hornanlag på kalvar omfattar rutinmässiga ingrepp på alla de unga djur du har på gården, medan ansökan om avhorning gäller specifika individer som har utvuxna horn. Vi tar ut en avgift på 200 kronor för att handlägga din ansökan. Du kan betala med kort, Swish eller mot faktura. Väljer du faktura tar vi ut en fakturaavgift på 100 kronor.

Du ska dokumentera de ingrepp du gör eller låter göra i din stalljournal. Om du har beviljats tillstånd av Jordbruksverket att låta avlägsna hornanlag eller avhorna ska du kunna visa det beslutet för ditt kontrollorgan.

Författningar

Söker efter 2021:47

Du kanske också är intresserad av det här

Senast granskad: 2023-12-14