Ekologiska hjortar

Reglerna för ekologisk produktion med hjortar omfattar arterna kronhjort, dovhjort, sikahjort och davidshjort, men du får bara hålla de två förstnämnda i Sverige.

Du som har ekologiska hjortar måste följa särskilda regler för att djuren ska räknas som ekologiska. Du ska till exempel utfodra dina hjortar med ekologiskt foder och hägnet ska ge hjortarna goda möjligheter att gömma sig och söka skydd från väder. Reglerna för ekologiska hjortar gäller utöver andra regler som finns för hjortar. De reglerna hittar du på sidan om hägnat vilt.

Om du är certifierad enligt ett privat regelverk, till exempel KRAV eller Demeter, ska du även följa de reglerna. Dessutom kan de företag som köper dina produkter ha ytterligare regler.

Följ omställningstiden för ekologisk produktion

Vill du sälja animalie­produkter som ekologiskt producerade produkter? Då ska du vara certifierad för ekologisk produktion samt föda upp och hålla djuren enligt reglerna för ekologisk djurhållning. Det måste också gå en viss tid, så kallad omställnings­tid, innan dina produkter räknas som ekologiska.

För hjortar gäller 12 månaders omställningstid.

Det går också att ställa om marken och djuren samtidigt. Då har du ekologiska animalieprodukter efter 24 månader. Prata med en rådgivare om det kan passa din gård.

Alla inköpta djur som inte är ekologiska ska genomgå omställning. Det innebär att om du då och då köper in nya djur behöver du hålla reda på när vart och ett av dessa är klar med sin omställning.

Om du vill bli ekologisk producent

Räkna på om det är lönsamt för dig med ekologiska hjortar. Kan du få ut ett merpris om dina hjortar är certifierade ekologiska? Certifieringen kostar pengar och ekologiskt spannmål är normalt dyrare än konventionellt. Du kan inte ansöka om ersättning för ekologisk produktion i SAM-ansökan för hjortar eller vallodling, men om du odlar eget ekologiskt spannmål kan du få ersättning för det.

Läs på innan du bestämmer dig, så att du kan avgöra om din gård har rätt förutsättningar. På vår samlingssida för ekologiska producenter får du en idé om vad det innebär att producera ekologiskt.

Utfodra djuren med ekologiskt odlat foder

Allt foder som hjortarna äter ska vara ekologiskt. Det gäller både certifierade djur och de djur som är under omställning till ekologisk produktion.

Det normala är att hjortkalven diar sin mor, men om du av någon anledning behöver ge kalven mjölk kan du använda mjölk från andra hindar eller från andra djurslag. Hjortkalvar ska födas upp på mjölk under minst 90 dagar efter födseln. Ge hjortkalven mjölken på ett sätt som tillgodoser kalvens behov av att suga. Det är inte tillåtet att ge mjölkersättning av vegetabiliskt ursprung eller syntetiserade komponenter.

Ekologiska hjortar ska alltid ha tillgång till bete eller grovfoder. För hjortar ska minst 60 procent av den dagliga foderransonen vara grovfoder, färskt eller torkat. Du räknar andelen på fodrets torrsubstans.

Under vegetationsperioden ska hjortarna i princip kunna föda sig på det bete som finns i hägnet. Planera hållningen av dina hjortar så att du får ett maximalt utnyttjande av den betesmark du har. Det är inte tillåtet att under vegetationsperioden hålla hjortar i hägn som saknar bete.

Hägnet ska också erbjuda hjortarna friskt vatten. Om det inte finns tillförlitliga naturliga vattenkällor behöver du säkerställa att djuren kan dricka från anordnade vattenställen.

Egenproducerat foder

Om det uppstår brist på bete till följd av dåliga väderförhållanden får du utfodra dina hjortar. Minst 70 procent av fodret som du då ger hjortarna under året ska komma från din ekologiska gård.

Om du inte har möjlighet att producera 70 procent av fodret själv får du använda foder som har odlats i samarbete med andra gårdar med ekologisk produktion eller som befinner sig under omställning till ekologisk produktion och som finns i samma region. Som odling i samarbete räknas till exempel

 • när dina djur betar på andras mark
 • när du köper ekologiskt foder eller omställningsfoder från närliggande gårdar som du har spridningsavtal för gödsel med.

Du får också samarbeta med andra foderaktörer, till exempel fodertillverkare, som använder foder och foderråvaror från samma region.

Foderråvaror och fodertillsatser

Du får bara använda de godkända foderråvaror, fodertillsatser och processhjälpmedel som finns uppräknade i EU‑förordningen om ekologisk produktion med nummer 1165/2021. En länk till förordningen finns under rubriken Författningar.

Om du köper in foder som inte är certifierat som ekologiskt foder eller omställningsfoder så ska du försäkra dig om att foderråvarorna och tillsatserna får användas i ekologisk djurhållning.

De foder som du kan behöva bedöma på detta sätt är framförallt mineralfoder och slickstenar.

Du får tillsätta vitaminer som har framställts ur naturliga foderråvaror i fodret till dina djur. Även syntetiska vitaminer som är identiska med naturliga vitaminer är tillåtna. För hjortar gäller det endast

 • A‑vitaminer
 • D‑vitaminer
 • E‑vitaminer.

Foder från mark under omställning till ekologisk produktion

Huvudregeln är att ekologiska djur ska äta ett ekologiskt foder, men du får använda en del foder från mark som ställs om till ekologisk produktion. Reglerna är olika beroende på om fodret är skördat det första eller andra året under omställningen.

Foder från första årets omställning

De här reglerna gäller för foder som är skördat det första året under omställningen:

 • Av djurens totala fodergiva får högst 20 procent (räknat på torrsubstansinnehållet) vara foder från första årets omställning.
 • Fodret får bestå av bete, skördade fleråriga foderväxter (vall eller sly från betesmarker) eller proteingrödor.
 • Marken ska tillhöra ditt jordbruks­företag. Det betyder att du ska äga eller bruka marken och att den ska omfattas av din certifiering.
Det här räknas som proteingrödor

Som proteingrödor räknas

 • trindsäd, det vill säga vicker, lupin och ärter (utom konservärter)
 • åkerbönor (som här likställs med bondbönor och hästbönor)
 • sötlupiner (som får ge högst 5 procent bittra frön)
 • sojaböna.

Om du blandar proteingrödor med spannmål ska utsädets vikt bestå av mer än 50 procent proteingrödor för att räknas som proteinfoder.

Grödorna kan skördas gröna, som helsädesgröda, eller odlas till mogen skörd.

Foder från andra årets omställning

De här reglerna gäller för foder som är skördat det andra året under omställningen:

 • När ett skifte har legat under omställning under minst 12 månader kan du skörda så kallat omställnings­foder från det skiftet. Det gäller alla grödor.
 • Om du använder omställnings­foder från din egen mark får djurens hela foder­ranson bestå av sådant foder. Om du däremot köper in omställnings­foder får det utgöra högst 25 procent av djurens fodergiva, räknat på fodrets torrsubstansinnehåll.

Undantag från kravet på ekologiskt foder eller andelen grovfoder efter exceptionella händelser

Om din egen produktion av foder har gått förlorad på grund av en exceptionell händelse kan du ansöka om att få utfodra dina djur med icke‑ekologiskt foder under en begränsad tid. En exceptionell händelse kan till exempel vara extrema väderförhållanden, utbrott av sjukdomar, översvämning, föroreningar eller bränder som lett till att du har förlorat foder.

Du kan också ansöka om att öka andelen kraftfoder så att ditt eget ekologiska grovfoder räcker längre. Även då måste du ha tillstånd från Jordbruksverket.

Så ansöker du om undantaget

Ring gärna Jordbruksverket innan du ansöker, eftersom det finns krav på att en myndighet ska ha erkänt att det råder exceptionella omständigheter innan det går att bevilja undantag till enskilda företag.

Du ansöker om undantag för att få utfodra med icke‑ekologiskt foder eller med en lägre andel grovfoder via vår e-tjänst eller på blanketten Godkännande av undantag i händelse av katastrofsituationer (ekologisk produktion) - ansökan om undantag

Vi tar ut en avgift på 600 kronor för att handlägga din ansökan. Du betalar med kort i webbutiken eller Swish, innan du laddar ner blanketten. Du kan också betala mot faktura. Väljer du faktura tar vi ut en fakturaavgift på 100 kronor.

Tänk på att du bara får utfodra djuren med icke‑ekologiskt foder, eller sänka grovfoderandelen, om Jordbruksverket har godkänt din ansökan. Däremot får du skörda icke‑ekologiskt foder innan beslutet har kommit.

Om du får undantag ska du dokumentera vad som har hänt och vilket undantag du har fått, så att ditt kontrollorgan kan följa upp Jordbruksverkets beslut.

Ta in ekologiskt uppfödda hjortar till din besättning i första hand

De djur du tar in i din besättning ska vara födda och uppvuxna på ekologiska gårdar. Det är inte tillåtet att köpa in konventionella djur, föda upp dem och sedan slakta dem som ekologiska.

Databas för ekologiska djur

I databasen OrganicXlivestock kan du som har ekologiska djur att sälja saluföra dina djur. Om du söker nya avelsdjur till din besättning måste du först leta i databasen innan du ansöker om att få köpa icke ekologiska djur.

Du behöver ingen särskild behörighet för att söka efter ekologiska djur. Däremot behöver du registrera dig om du ska sälja ekologiska djur via OrganicXlivestock.

Undantag som kräver tillstånd

Efter tillstånd från Jordbruksverket får du ta in ett begränsat antal icke‑ekologiska djur för avel. Innan du gör det ska du alltid undersöka i databasen OrganicXlivestock om det finns lämpliga ekologiskt uppfödda djur att köpa. I så fall ska du välja dessa framför andra djur.

Hittar du inga passande ekologiska djur i OrganicXlivestock behöver du tillstånd från Jordbruksverket för att få rekrytera icke-ekologiska djur. Om de djur som finns i databasen inte passar för avel i din besättning ska du skriva varför du inte vill köpa dessa djur i din ansökan.

Här är de undantag du kan ansöka om:

 • Inköp av ett obegränsat antal hjortkalvar som inte är ekologiska när du första gången sätter samman en ekologisk besättning. Kalvarna du tar in måste vara yngre än 6 månader.
 • Om du har färre än 10 hjortar: Tillstånd att under ett år köpa in 1 djur som inte är ekologiskt.
 • Inköp av icke‑ekologisk avelshjort (hanne).
 • Om du har fler än 10 hjortar: Inköp av hindar som inte är ekologiska i ett antal som motsvarar 10 procent av antalet vuxna hjortar i besättningen.
 • Om du ska utöka besättningen väsentligt, eller utveckla en ny djurspecialisering får du köpa upp till 40 procent icke‑ekologiska hindar som inte fött ungar. Du räknar på det antal vuxna djur som du kommer att ha efter rekryteringen.
Så ansöker du

Ansök om undantag genom e-tjänsten Ansökan om inköp av icke‑ekologiska avelsdjur. Det är lagom om du skickar in din ansökan ungefär en månad innan du vill ta hem de nya avelsdjuren.

Du kan också ansöka via blankett.

Vi tar ut en avgift på 300 kronor för att handlägga din ansökan. Du kan betala med kort, Swish eller mot faktura. Väljer du faktura tar vi ut en fakturaavgift på 100 kronor.

Ditt kontrollorgan ska kunna följa upp dina rekryteringar. Om du inte kan hitta ekologiska avelsdjur ska du därför kunna visa upp Jordbruksverkets beslut som ger dig tillåtelse att köpa konventionella avelsdjur.

Tillstånd krävs för att få förnya din besättning med icke‑ekologiska djur efter exceptionella händelser

Om många av dina djur dör på grund av en exceptionell händelse kan du ansöka om att få förnya besättningen med djur som inte är ekologiska. En exceptionell händelse kan exempelvis vara djursjukdomar, olyckshändelser eller bränder.

Så ansöker du

Du ansöker om undantag för att få förnya din besättning via vår e-tjänst eller på blanketten Godkännande av undantag i händelse av katastrofsituationer (ekologisk produktion) - ansökan om undantag.

Vi tar ut en avgift på 600 kronor för att handlägga din ansökan. Du betalar avgiften med kort i webbutiken eller Swish, innan du laddar ner blanketten. Du kan också betala mot faktura. Väljer du faktura tar vi ut en fakturaavgift på 100 kronor.

Om du får undantag ska du dokumentera vad som har hänt och vilket undantag du har fått, så att ditt kontrollorgan kan följa upp Jordbruksverkets beslut.

Låt djuren fortplanta sig naturligt

Ekologiska djur ska fortplanta sig naturligt, men inseminering är tillåten.

Hormonbehandlingar eller liknande metoder är bara tillåtna om det finns veterinär­medicinska skäl.

Ha stallbyggnader som tillgodoser djurens behov

Det är viktigt att du skapar en miljö som passar hjort. Hägnen ska ha gömställen och skydd. Skydden ska finnas både mot insyn och mot väder. Helst ska det vara naturliga skydd, som skog eller träddungar. Om det inte finns i tillräcklig omfattning hela året ska du ordna med konstgjorda skydd med tak.

Kronhjortshägn ska ge hjortarna en möjlighet att kunna rulla sig i lera och på så vis rykta sig och få hjälp att reglera kroppstemperaturen.

Det ska finnas vegetation så att hjortarna kan feja bort basthuden. Vegetationen ska också göra det möjligt för hindarna att gömma sina kalvar. Om du har flera hägn ska du se till att hindarna får tillgång till hägn med tillräckligt med vegetation att gömma kalvar ifrån det sena stadiet av dräktigheten och till två veckor efter födseln.

Utfodringsplatser ska vara skyddade mot väder. Marken där du har eventuella utfodringsplatser ska vara fast och utfodringsanordningen takförsedd. Om det inte finns permanent tillgång på foder ska utfodringsplatsen vara så stor att alla djur kan få foder samtidigt.

Om du har någon byggnad som du hanterar hjortarna i, eller som de kan gå in i, ska byggnaden ha ett slätt, men inte halt golv. Om du anordnar liggplatser i en byggnad ska denna vara ren och torr och med strö. Ströet ska bestå av halm eller annat lämpligt naturmaterial.

Om du har mer än en hjortart ska du konstruera hägnen och fållorna så att du vid behov kan skilja de olika arterna från varandra. Varje hägn eller fålla ska antingen kunna delas in i två ytor, eller angränsa till ett annat hägn eller en annan fålla så att du kan utföra underhåll i hägnet eller fållan utan att hjortarna är där samtidigt.

Stängslen ska vara utformade så att de inte kan skada hjortarna. De ska också säkerställa att hjortarna inte kan rymma.

Du får inte ha för många djur på marken

Antalet djur som du har utomhus på betesmarker eller annan lämplig mark ska vara så pass lågt att inte marken blir upptrampad eller vegetationen blir överbetad.

Det finns även gränser för hur mycket kväve och fosfor du får sprida på din mark. För kväve är begränsningen maximalt 170 kilo kväve per hektar och år. För fosfor får du under en femårsperiod sprida högst 22 kilo fosfor per hektar och år i genomsnitt. Det betyder att du ett år kan sprida mer än 22 kilo fosfor per hektar och ett annat år mindre än 22 kilo.

Om det blir nödvändigt behöver du minska antalet djur. Du kan läsa mer på våra sidor om växtnäring.

Skilj på konventionella och ekologiska djur

Om du har både konventionell och ekologisk djurhållning måste konventionellt och ekologiskt hållna djur finnas i klart avskilda byggnader eller stallavdelningar och vara av olika art. Du ska även förvara och hantera ekologiskt foder och gödsel från ett ekologiskt företag tydligt åtskilt från konventionellt foder och gödsel. Du får inte använda samma byggnad omväxlande till ekologiska djur och konventionella djur.

Du får inte ha ekologiska och konventionella djur av samma art på en ekologisk gård, om det inte är i forsknings- eller utbildningssyfte. Det finns också möjlighet att ha parallellproduktion om du har en specialiserad avelsanläggning.

Om du har både ekologisk och konventionell produktion ställs det höga krav på att du även dokumenterar särhållningen och kan visa för ditt kontrollorgan att du känner till risker för sammanblandning av produkter med mera. Kontrollorganet får också kontrollera de konventionella delarna av din verksamhet.

Om du måste evakuera dina djur

Om du på grund av en exceptionell händelse inte kan ha kvar dina djur på gården och därför har svårt att uppfylla en del av de ekologiska reglerna kan du ansöka om undantag från följande:

 • Krav på bete på ekologisk mark.
 • Kraven på byggnad för ekologisk djurhållning, inklusive minsta utrymme per djur.
 • Krav på utrymme på rastgård.

Så ansöker du

Du ansöker om undantag från kraven på ekologiskt bete och krav på byggnader via vår e-tjänst eller på blanketten Godkännande av undantag i händelse av katastrofsituationer (ekologisk produktion) - ansökan om undantag.

Vi tar ut en avgift på 600 kronor för att handlägga din ansökan. Du betalar avgiften med kort i webbutiken eller Swish, innan du laddar ner blanketten. Du kan också betala mot faktura. Väljer du faktura tar vi ut en fakturaavgift på 100 kronor.

Om du får undantag ska du dokumentera vad som har hänt och vilket undantag du har fått, så att ditt kontrollorgan kan följa upp Jordbruksverkets beslut.

Utrymmeskrav i hägn

I ekologisk produktion finns det regler för minsta utrymme som ska finnas i hägnen och som ska vara tillgängligt per djur i hägnen. Två hjortdjur på högst 18 månader räknas som ett vuxet hjortdjur.

Utrymmeskrav i hägn

Art

Minsta utrymme per inhägnad eller fålla

Djurtäthet, högsta antal vuxna djur per hektar

Dovhjort

1 hektar

15

Kronhjort

2 hektar

7

Fler än en hjortart

3 hektar

7 om kronhjort ingår i besättningen

Ge förebyggande hälsovård och sjukvård vid behov

Du ska skydda dina djur mot sjukdomar och parasiter. Det gör du genom förebyggande åtgärder, som att

 • välja lämpliga raser, korsningar, hybrider eller djurlinjer
 • använda uppfödnings­metoder som är anpassade till varje arts behov, främjar god motstånds­kraft mot sjukdomar och hindrar infektioner
 • använda foder med hög kvalitet samt ge tillgång till bete och utevistelse, så att djurens naturliga immunförsvar stimuleras
 • använda betesrotation och ett lämpligt antal djur på markerna för att undvika överbeläggning, vilket ofta leder till sämre djurhälsa.

Det är också viktigt att du rengör och desinficerar byggnader, djurutrymmen, utrustning och redskap ordentligt, för att hindra att sjukdomar sprids och att djuren smittar varandra.

Du får bara använda rengörings- och desinfektionsmedel som är tillåtna för ekologisk produktion.

När du har rengjort och desinficerat byggnader eller utrustning ska du notera hur du har använt olika produkter, de olika produkternas namn och verksamma ämnen. Det ska framgå av dokumentationen var någonstans du använde rengörings- och desinfektionsmedlen.

Vårda ditt djur om det blir sjukt

Om ett djur ändå blir sjukt eller skadat är du skyldig att ge det nödvändig vård eller avliva det på ett skonsamt sätt.

Du får använda läkemedel eller antibiotika om det är nödvändigt för att bota djuret eller för att undvika smärta och lidande. Sådana läkemedel får dock aldrig användas för förebyggande hälsovård. Rutinmässig avmaskning är inte tillåten.

När det är befogat av veterinär­medicinska skäl är det tillåtet att behandla djuret med vaccin och parasitmedel.

Behandling av djur

Om du har behandlat dina djur ska du spara dokumentation eller styrkande handlingar om vad som har gjorts med djuren, vilka djur som är behandlade, datum för behandling, diagnos, dosering och namn på den produkt du behandlat med. Spara veterinärens ordination för vården och notera karenstid om du har använt läkemedel. Tänk på att karenstiden för ekologiska djur är dubbelt så lång som i konventionell djurhållning och i varje fall minst 48 timmar.

Om du av någon anledning behöver isolera ett djur ska du dokumentera vilken tid detta skedde och varför. Det ska framgå vilket djur eller vilken djurgrupp det handlar om. Anledningen till att du ska dokumentera det är för att kontrollorganet ska kunna följa upp vad du gör.

Rutinmässiga ingrepp är inte tillåtna

Operativa ingrepp får inte göras rutinmässigt. De tillåtna ingreppen måste utföras av kvalificerad personal, och djurens lidande ska bli så litet som möjligt. Ingreppen ska dessutom göras vid den lämpligaste åldern för djuren.

Författningar

Söker efter 2021:47

Senast granskad: 2022-02-22

Till toppen