Ekologiska får och getter

Du som har ekologiska får och getter måste följa särskilda regler för att djuren ska räknas som ekologiska. Du ska till exempel utfodra dina djur med ekologiskt foder och ha stallbyggnader som tillgodoser djurens naturliga behov. Reglerna gäller utöver andra regler som finns för får och getter.

På den här sidan informerar vi om EU:s regler för ekologisk produktion. De gäller utöver de andra reglerna för att ha får och getter, som du kan läsa om på sidorna för det.

Om du är certifierad enligt ett privat regelverk, till exempel KRAV eller Demeter, ska du även följa de reglerna. Dessutom kan de företag som köper dina produkter ha ytterligare regler.

Följ omställningstiden för ekologisk produktion

Vill du sälja animalie­produkter som ekologiskt producerade produkter? Då ska du vara certifierad för ekologisk produktion samt föda upp och hålla djuren enligt reglerna för ekologisk djurhållning. Det måste också gå en viss tid, så kallad omställnings­tid, innan dina produkter räknas som ekologiska.

För får och getter gäller en omställningstid på minst sex månader för både kött- och mjölkproduktion.

Det går också att ställa om marken och djuren samtidigt. Då har du ekologiska animalieprodukter efter 24 månader. Prata med en rådgivare om det kan passa din gård.

Alla inköpta djur som inte är ekologiska ska genomgå omställning. Det innebär att om du då och då köper in nya djur behöver du hålla reda på när vart och ett av dessa är klar med sin omställning.

Du kan läsa mer om att börja med ekologisk produktion i vår broschyr.

Utfodra djuren med ekologiskt odlat foder

Allt foder som fåren och getterna äter ska vara ekologiskt. Det gäller både certifierade djur och de djur som är under omställning till ekologisk produktion.

Lamm och killingar ska du helst utfodra med modersmjölk, men mjölk från andra än mamman går också bra. De ska födas upp på mjölk under minst 45 dagar efter födseln. Du bör ge lammen eller killingarna mjölken på ett sätt som tillgodoser deras behov att suga. Det är inte tillåtet att ge mjölkersättning av vegetabiliskt ursprung eller syntetiserade komponenter.

Ekologiska får och getter ska alltid ha tillgång till bete eller grovfoder. För får och getter ska minst 60 procent av den dagliga foderransonen vara grovfoder, färskt eller torkat. Du räknar andelen på fodrets torrsubstans. Till dina mjölkproducerande djur får du sänka grovfoderandelen till 50 procent under högst tre månader tidigt i laktationen.

Under betesperioden ska du planera utfodringen av dina djur så att du utnyttjar betet maximalt.

Egenproducerat foder

Från och med den 1 januari 2024 ska minst 70 procent av fodret som du ger till dina får och getter under året komma från din ekologiska gård.

Om du inte har möjlighet att producera 70 procent av fodret själv får du använda foder som har odlats i samarbete med andra gårdar med ekologisk produktion eller som befinner sig under omställning till ekologisk produktion och som finns i samma region. Som odling i samarbete räknas till exempel

 • när dina djur betar på andras mark
 • när du köper ekologiskt foder eller omställningsfoder från närliggande gårdar som du har spridningsavtal för gödsel med.

Du får också samarbeta med andra foderaktörer, till exempel fodertillverkare, som använder foder och foderråvaror från samma region.

Foderråvaror och fodertillsatser

Du får bara använda de godkända foderråvaror, fodertillsatser och processhjälpmedel som finns uppräknade i EU‑förordningen om ekologisk produktion med nummer 1165/2021. En länk till förordningen finns under rubriken Författningar.

Om du köper in foder som inte är certifierat som ekologiskt foder eller omställningsfoder så ska du försäkra dig om att foderråvarorna och tillsatserna får användas i ekologisk djurhållning.

De foder som du kan behöva bedöma på detta sätt är framförallt mineralfoder och slickstenar.

Du får ge djuren vitaminer som har framställts ur naturliga foderråvaror. Även syntetiska vitaminer som är identiska med naturliga vitaminer är tillåtna. För får och getter gäller det endast

 • A‑vitaminer
 • D‑vitaminer
 • E‑vitaminer.

Foder från mark under omställning till ekologisk produktion

Huvudregeln är att ekologiska djur ska äta ett ekologiskt foder, men du får använda en del foder från mark som ställs om till ekologisk produktion. Reglerna är olika beroende på om fodret är skördat det första eller andra året under omställningen.

Foder från första årets omställning

De här reglerna gäller för foder som är skördat det första året under omställningen:

 • Av djurens totala fodergiva får högst 20 procent (räknat på torrsubstansinnehållet) vara foder från första årets omställning.
 • Fodret får bestå av bete, skördade fleråriga foderväxter (vall eller sly från betesmarker) eller proteingrödor.
 • Marken ska tillhöra ditt jordbruks­företag. Det betyder att du ska äga eller bruka marken och att den ska omfattas av din certifiering.
Det här räknas som proteingrödor

Som proteingrödor räknas

 • trindsäd, det vill säga vicker, lupin och ärter (utom konservärter)
 • åkerbönor (som här likställs med bondbönor och hästbönor)
 • sötlupiner (som får ge högst 5 procent bittra frön)
 • sojaböna.

Om du blandar proteingrödor med spannmål ska utsädets vikt bestå av mer än 50 procent proteingrödor för att räknas som proteinfoder.

Grödorna kan skördas gröna, som helsädesgröda, eller odlas till mogen skörd.

Foder från andra årets omställning

De här reglerna gäller för foder som är skördat det andra året under omställningen:

 • När ett skifte har legat under omställning under minst 12 månader kan du skörda så kallat omställnings­foder från det skiftet. Det gäller alla grödor.
 • Om du använder omställnings­foder från din egen mark får djurens hela foder­ranson bestå av sådant foder. Om du däremot köper in omställnings­foder får det utgöra högst 25 procent av djurens fodergiva, räknat på fodrets torrsubstansinnehåll.

Dokumentera utfodringen

Du ska bevara dokumentation om utfodringssystemet och om betesperioden. Dokumentationen ska innehålla namnet på alla typer av foder du ger dina djur. Ange andelar av olika foderråvaror i foderransonerna och även andelen foder från det egna företaget (eller samma region). Om du använder foder från mark under omställning ska det framgå hur mycket du har använt från första respektive andra året och hur mycket som kommer från din egen mark. Om du växlar betesområden ska du notera det.

Undantag från kravet på ekologiskt foder eller andelen grovfoder efter exceptionella händelser

Om din egen produktion av foder har gått förlorad på grund av en exceptionell händelse kan du ansöka om att få utfodra dina djur med icke‑ekologiskt foder under en begränsad tid. En exceptionell händelse kan till exempel vara extrema väderförhållanden, utbrott av sjukdomar, översvämning, föroreningar eller bränder som lett till att du har förlorat foder.

Du kan också ansöka om att öka andelen kraftfoder så att ditt eget ekologiska grovfoder räcker längre. Även då måste du ha tillstånd från Jordbruksverket.

Så ansöker du om undantaget

Ring gärna Jordbruksverket innan du ansöker, eftersom det finns krav på att en myndighet ska ha erkänt att det råder exceptionella omständigheter innan det går att bevilja undantag till enskilda företag.

Du ansöker om undantag för att få utfodra med icke‑ekologiskt foder eller med en lägre andel grovfoder via vår e-tjänst eller på blanketten Godkännande av undantag i händelse av katastrofsituationer (ekologisk produktion) - ansökan om undantag

Vi tar ut en avgift på 600 kronor för att handlägga din ansökan. Du betalar med kort i webbutiken eller Swish, innan du laddar ner blanketten. Du kan också betala mot faktura. Väljer du faktura tar vi ut en fakturaavgift på 100 kronor.

Du får bara utfodra djuren med icke‑ekologiskt foder, eller sänka grovfoderandelen, om Jordbruksverket har godkänt din ansökan. Däremot får du skörda icke‑ekologiskt foder innan beslutet har kommit.

Om du får undantag ska du dokumentera vad som har hänt och vilket undantag du har fått, så att ditt kontrollorgan kan följa upp Jordbruksverkets beslut.

Rådgivning om ekologiskt foder för får

Många av reglerna för ekologisk produktion gör att det finns begränsningar i utfodringen som du behöver tänka på. Det leder till att vissa metoder blir extra viktiga i ekoproduktionen. Här tar vi upp några råd som kan hjälpa dig på traven.

Vallfoder är basfodret

Får äter till allra största delen vallfoder och bete. Detta kan utan problem odlas ekologiskt. Ekologiskt odlat vallfoder innehåller oftast klöver och har därför en högre proteinhalt än vallfoder från enbart gräs.

Rödklöver i stora mängder kan ge fruktsamhetsstörningar. Därför bör du undvika att ge rödklöverrikt foder

 • 6–7 veckor innan betäckning
 • 6–7 veckor efter betäckning.

Undvik även ett rödklöverrikt grovfoder i samband med lamning.

Vitklöver ger inte fruktsamhets­störningar, så det kan du utfodra med när som helst.

För att fåren ska kunna äta tillräckligt med grovfoder måste du skörda det tidigt. Ett spätt och välkonserverat grovfoder är den faktor som är mest avgörande för om du lyckas med din ekologiska lamm­produktion eller inte.

Kraftfoder är tillskottsfoder

Utöver grovfoder behöver högdräktiga och digivande tackor i de flesta fall ett tillskott av kraftfoder. Vilket kraftfoder som behövs och hur mycket avgörs av

 • grovfoder­kvaliteten
 • tackans hull
 • antalet lamm som tackan har.

Rasen har också betydelse. Hög­presterande raser behöver mer foder än vad till exempel allmogefår behöver, men ger också fler och tyngre lamm.

Du ska i första hand använda ekologiskt odlad spannmål som du kompletterar med ett proteinrikt foder. Proteintillskott kan också vara bra, till exempel ekologiskt odlade ärtor, åkerbönor och rapsprodukter. Det finns även ekologiska kraftfoder till får som du kan köpa.

Rätt djur på rätt bete

De flesta får klarar sig på och producerar bra på att äta bete under perioden då betet växer bra. Tänk på att bete är en färskvara och ska konsumeras när det är spätt. Ett förvuxet bete är inget bra foder.

Olika djur har olika behov av bete:

 • Sintackor klarar sig på ett magert naturbete.
 • Tackor som bara har ett lamm kan också beta naturbete, om betet har någorlunda avkastning och lammen erbjuds återväxtbete under senare delen av sommaren.
 • Tackor med två lamm bör gå på åkermarksbete.
 • Tackor som har tre lamm eller fler ska beta åkermarksbete, och både tacka och lamm behöver tillskotts­utfodras.

Du kan läsa mer om foder och utfodring i ekologisk produktion.

Det finns också mer information i våra broschyrer om ekologiska får.

Ta in ekologiskt uppfödda får och getter till din besättning i första hand

De djur du tar in i din besättning ska vara födda och uppvuxna på ekologiska gårdar. Det är inte tillåtet att köpa in konventionella djur, föda upp dem och sedan slakta dem som ekologiska.

Databas för ekologiska djur

I databasen OrganicXlivestock kan du som har ekologiska djur att sälja saluföra dina djur. Om du söker nya avelsdjur till din besättning måste du först leta i databasen innan du ansöker om att få köpa icke ekologiska djur.

Du behöver ingen särskild behörighet för att söka efter ekologiska djur. Däremot behöver du registrera dig om du ska sälja ekologiska djur via OrganicXlivestock.

Undantag från regeln om ekologiskt uppfödda djur

För avelsändamål får du köpa in icke ekologiska får eller getter av utrotningshotade svenska raser utan något särskilt tillstånd. Det gäller raserna:

 • dala pälsfår, fjällnäsfår, helsingefår, klövsjöfår, roslagsfår, svärdsjöfår, värmlandsfår, åsenfår, gutefår, ryafår, svenskt finullsfår och gestrikefår
 • svensk lantrasget, göingeget, jämtget och lappget.

Undantag som kräver tillstånd

Efter tillstånd från Jordbruksverket får du i undantagsfall ta in ett begränsat antal icke‑ekologiska djur för avel. Innan du gör det ska du alltid undersöka i databasen OrganicXlivestock om det finns lämpliga ekologiskt uppfödda djur att köpa. I så fall ska du välja dessa framför andra djur.

Hittar du inga passande djur i OrganicXlivestock och om du inte vill skaffa djur av en utrotningshotad ras behöver du tillstånd från Jordbruksverket. Om de djur som finns i databasen inte passar för avel i din besättning ska du i ansökan skriva varför du inte vill köpa dessa djur. Om de djur som finns i databasen inte passar för avel i din besättning ska du skriva varför du inte vill köpa dessa djur i din ansökan. Här är de undantag du kan ansöka om:

 • Inköp av ett obegränsat antal lamm eller killingar som inte är ekologiska när du första gången sätter samman en ekologisk besättning. Lammen och killingarna som du tar in måste vara yngre än 60 dagar.
 • Om du har färre än 5 får och getter: Tillstånd att under ett år köpa in 1 djur som inte är ekologiskt.
 • Inköp av icke-ekologiska baggar eller bockar.
 • Om du har fler än 5 får eller getter: Inköp av icke-ekologiska får och getter av honkön som inte har fått ungar i ett antal som motsvarar 20 procent av antalet vuxna får eller getter i besättningen.
 • Om du ska utöka besättningen väsentligt, byta ras eller utveckla en ny djurspecialisering får du köpa upp till 40 procent icke-ekologiska hondjur som inte har fött ungar. Du räknar på det antal vuxna djur som du kommer att ha efter rekryteringen.
Så ansöker du

Ansök om undantag genom e-tjänsten Ansökan om inköp av icke‑ekologiska avelsdjur. Det är lagom om du skickar in din ansökan ungefär en månad innan du vill ta hem de nya avelsdjuren.

Du kan också ansöka via blankett.

Vi tar ut en avgift på 300 kronor för att handlägga din ansökan. Du kan betala med kort, Swish eller mot faktura. Väljer du faktura tar vi ut en fakturaavgift på 100 kronor.

Ditt kontrollorgan ska kunna följa upp dina rekryteringar. Om du inte kan hitta ekologiska avelsdjur ska du därför kunna visa upp Jordbruksverkets beslut som ger dig tillåtelse att köpa konventionella avelsdjur.

Tillstånd krävs för att få förnya din besättning med icke‑ekologiska djur efter exceptionella händelser

Om många av dina djur dör på grund av en exceptionell händelse kan du ansöka om att få förnya besättningen med djur som inte är ekologiska. En exceptionell händelse kan exempelvis vara djursjukdomar, olyckshändelser eller bränder.

Så ansöker du

Du ansöker om undantag för att få förnya din besättning via vår e-tjänst eller på blanketten Godkännande av undantag i händelse av katastrofsituationer (ekologisk produktion) - ansökan om undantag.

Vi tar ut en avgift på 600 kronor för att handlägga din ansökan. Du betalar avgiften med kort i webbutiken eller Swish, innan du laddar ner blanketten. Du kan också betala mot faktura. Väljer du faktura tar vi ut en fakturaavgift på 100 kronor.

Om du får undantag ska du dokumentera vad som har hänt och vilket undantag du har fått, så att ditt kontrollorgan kan följa upp Jordbruksverkets beslut.

Dokumentation om dina djurs ursprung

Du ska kunna visa ditt kontrollorgan handlingar som visar varifrån dina djur kommer. Spara därför dokumentation som visar detta. Du ska också föra journal över din djurhållning så att det går att följa vad som händer där.

Djur som kommer in i din besättning

Dokumentera eller spara dokument som visar:

 • varifrån du har skaffat dina djur
 • dina djurs individmärkning eller identifikation av en grupp djur
 • veterinära dokument som gäller de djur du för in till gården
 • uppgift om när du har tagit in djur till besättningen
 • uppgift om djurens omställningsperiod.

Djur som lämnar din besättning

För djur som lämnar din besättning ska du notera följande uppgifter:

 • ålder
 • antal djur
 • slaktdjurens vikt
 • lämplig identifikation (per djur eller grupp)
 • datum djuren lämnade gården
 • uppgift om destination.

Låt djuren fortplanta sig naturligt

Ekologiska djur ska fortplanta sig naturligt, men inseminering är tillåten.

Hormonbehandlingar eller liknande metoder är bara tillåtna om det finns veterinär­medicinska skäl.

Ha stallbyggnader som tillgodoser djurens behov

Det är viktigt att du skapar en miljö som passar får och getter. Stallbyggnaderna ska tillgodose djurens naturliga behov. Du får i normalfallet inte hålla dina djur bundna eller isolerade.

Det är särskilt viktigt är att djuren har tillräckligt stort utrymme och har det bekvämt. Ytan inomhus ska vara tillräckligt stor för att alla djuren ska kunna vistas där samtidigt. Minst hälften av den totala golvytan som djuren har tillgång till ska bestå av helt golv.

Byggnader för får och getter ska även ha en bekväm, ren och torr ligg- och viloplats. Viloplatsen ska bestå av helt golv, och det ska finnas rymliga torra bäddar med strö. Ströet ska bestå av halm eller annat lämpligt naturmaterial.

Utrymmeskrav i stallbyggnaderna

Utrymmeskrav för ekologiska får och getter

Djurkategori¹

Minsta utrymme per djur inomhus²

Vuxet får, oavsett vikt

1,5 kvadratmeter

Dräktig tacka (med mindre än två månader kvar till lamning)

1,7 kvadratmeter³

Lamm 15–30 kg

0,5 kvadratmeter³

Lamm över 30 kg

1,0 kvadratmeter³

Tacka under 65 kg, med lamm under 15 kg

1,7 kvadratmeter³

Tacka över 65 kg, med lamm under 15 kg

1,9 kvadratmeter³

Vuxen get eller bock

1,5 kvadratmeter

Killing

0,35 kvadratmeter

Ungget över 15 kg

0,50 kvadratmeter³

¹ Viktangivelserna anger vikten för levande djur. De många vikt­angivelserna beror på att vikt­indelningen inte är densamma i det ekologiska regelverket som i det svenska djurskydds­regelverket.

² Kraven uttrycks som den totala arean ett enskilt djur ska ha i en gemensam box.

³ Det svenska djurskydds­regelverket är striktare än det ekologiska regelverket.

Skilj på konventionella och ekologiska djur

Om du har både konventionell och ekologisk djurhållning måste konventionellt och ekologiskt hållna djur finnas i klart avskilda byggnader eller stallavdelningar och vara av olika art. Du ska även förvara och hantera ekologiskt foder och gödsel från ett ekologiskt företag tydligt åtskilt från konventionellt foder och gödsel. Du får inte använda samma byggnad omväxlande till ekologiska djur och konventionella djur.

Du får inte ha ekologiska och konventionella djur av samma art på en ekologisk gård, om det inte är i forsknings- eller utbildningssyfte. Det finns också möjlighet att ha parallellproduktion om du har en specialiserad avelsanläggning.

Om du har både ekologisk och konventionell produktion ställs det höga krav på att du även dokumenterar särhållningen och kan visa för ditt kontrollorgan att du känner till risker för sammanblandning av produkter med mera. Kontrollorganet får också kontrollera de konventionella delarna av din verksamhet.

Om du måste evakuera dina djur

Om du på grund av en exceptionell händelse inte kan ha kvar dina djur på gården och därför har svårt att uppfylla en del av de ekologiska reglerna kan du ansöka om undantag från följande:

 • Krav på bete på ekologisk mark.
 • Kraven på byggnad för ekologisk djurhållning, inklusive minsta utrymme per djur.
 • Krav på utrymme på rastgård.

Så ansöker du

Du ansöker om undantag från kraven på ekologiskt bete och krav på byggnader via vår e-tjänst eller på blanketten Godkännande av undantag i händelse av katastrofsituationer (ekologisk produktion) - ansökan om undantag.

Vi tar ut en avgift på 600 kronor för att handlägga din ansökan. Du betalar avgiften med kort i webbutiken eller Swish, innan du laddar ner blanketten. Du kan också betala mot faktura. Väljer du faktura tar vi ut en fakturaavgift på 100 kronor.

Om du får undantag ska du dokumentera vad som har hänt och vilket undantag du har fått, så att ditt kontrollorgan kan följa upp Jordbruksverkets beslut.

Ge djuren möjlighet att vistas ute

Dina får och getter ska alltid ha tillgång till bete under sommarmånaderna och när vädret tillåter det. Övrig tid ska djuren ha tillgång till utevistelse. Utevistelsen kan då vara på en rastgård eller annan mark som är lämplig.

Du får hålla djuren inomhus när det inte är möjligt att ha djuren ute av hänsyn till djurens välbefinnande eller markens tillstånd, till exempel om det är för blött. Vintertid får du hålla djuren inomhus om de hålls i lösdrift.

Du får inte ha för många djur på marken

Antalet djur som du har utomhus på betesmarker eller annan lämplig mark ska vara så pass lågt att inte marken blir upptrampad eller vegetationen blir överbetad.

Det finns även gränser för hur mycket kväve och fosfor du får sprida på din mark. För kväve är begränsningen maximalt 170 kilo kväve per hektar och år. För fosfor får du under en femårsperiod sprida högst 22 kilo fosfor per hektar och år i genomsnitt. Det betyder att du ett år kan sprida mer än 22 kilo fosfor per hektar och ett annat år mindre än 22 kilo.

Om det blir nödvändigt behöver du minska antalet djur. Du kan läsa mer på våra sidor om växtnäring.

Utrymmeskrav på rastgård

I ekologisk produktion finns det regler för minsta utrymme som ska vara tillgängligt per djur på rastgården, om man använder en rastgård istället för en betesmark. Rastgården får vara delvis övertäckt.

Utrymmeskrav på rastgård

Djurkategori

Utrymmeskrav utomhus på rastgård (ej betesmark) m2/djur

Får

2,5

Lamm

0,5

Get

2,5

Killing

0,5

Ge förebyggande hälsovård och sjukvård vid behov

Du ska skydda dina djur mot sjukdomar och parasiter. Det gör du genom förebyggande åtgärder, som att

 • välja lämpliga raser, korsningar, hybrider eller djurlinjer
 • använda uppfödnings­metoder som är anpassade till varje arts behov, främjar god motstånds­kraft mot sjukdomar och hindrar infektioner
 • använda foder med hög kvalitet samt ge tillgång till bete och utevistelse, så att djurens naturliga immunförsvar stimuleras
 • använda betesrotation och ett lämpligt antal djur på markerna för att undvika överbeläggning, vilket ofta leder till sämre djurhälsa.

Det är också viktigt att du rengör och desinficerar byggnader, djurutrymmen, utrustning och redskap ordentligt, för att hindra att sjukdomar sprids och att djuren smittar varandra.

Du får bara använda rengörings- och desinfektionsmedel som är tillåtna för ekologisk produktion.

När du har rengjort och desinficerat byggnader eller utrustning ska du notera hur du har använt olika produkter, de olika produkternas namn och verksamma ämnen. Det ska framgå av dokumentationen var någonstans du använde rengörings- och desinfektionsmedlen.

Vårda ditt djur om det blir sjukt

Om ett djur ändå blir sjukt eller skadat är du skyldig att ge det nödvändig vård eller avliva det på ett skonsamt sätt.

Du får använda läkemedel eller antibiotika om det är nödvändigt för att bota djuret eller för att undvika smärta och lidande. Sådana läkemedel får dock aldrig användas för förebyggande hälsovård. Rutinmässig avmaskning är inte tillåten.

När det är befogat av veterinär­medicinska skäl är det tillåtet att behandla djuret med vaccin och parasitmedel.

Behandling av djur

Om du har behandlat dina djur ska du spara dokumentation eller styrkande handlingar om vad som har gjorts med djuren, vilka djur som är behandlade, datum för behandling, diagnos, dosering och namn på den produkt du behandlat med. Spara veterinärens ordination för vården och notera karenstid om du har använt läkemedel. Karenstiden för ekologiska djur är dubbelt så lång som i konventionell djurhållning och i varje fall minst 48 timmar.

Om du av någon anledning behöver isolera ett djur ska du dokumentera vilken tid detta skedde och varför. Det ska framgå vilket djur eller vilken djurgrupp det handlar om. Anledningen till att du ska dokumentera det är för att kontrollorganet ska kunna följa upp vad du gör.

Rutinmässiga ingrepp är inte tillåtna

Operativa ingrepp får inte göras rutinmässigt. De tillåtna ingreppen måste utföras av kvalificerad personal, och djurens lidande ska bli så litet som möjligt. Ingreppen ska dessutom göras vid den lämpligaste åldern för djuren.

Kastrering är tillåten om det sker i syfte att bibehålla kvalitet på produkterna från djuren. Det får också ske om det är en traditionell produktionsmetod. Ingreppet ska ske under bedövning.

Efter tillstånd av Jordbruksverket får du av säkerhetsskäl avlägsna hornanlag på killingar, men det är inte tillåtet att avhorna vuxna getter eller bockar. Ingreppet ska ske under bedövning.

En ansökan om avlägsnande av hornanlag på killingar omfattar rutinmässiga ingrepp på alla de unga djur du har på gården. Vi tar ut en avgift på 200 kronor för att handlägga din ansökan. Du kan betala med kort, Swish eller mot faktura. Väljer du faktura tar vi ut en fakturaavgift på 100 kronor.

Du ska dokumentera de ingrepp du gör eller låter göra i din stalljournal. Om du har beviljats tillstånd av Jordbruksverket att låta avlägsna hornanlag eller avhorna ska du kunna visa det beslutet för ditt kontrollorgan.

Författningar

Söker efter 2021:47

Du kanske också är intresserad av det här

Senast granskad: 2023-12-14

Till toppen