Logotyp Jordbruksverket

Ekologiska får och getter

Du som har ekologiska får och getter måste följa särskilda regler för att djuren ska räknas som ekologiska. Du ska till exempel utfodra dina djur med ekologiskt foder och ha stallbyggnader som tillgodoser djurens naturliga behov. Reglerna gäller utöver andra regler som finns för får och getter.

Nya regler för ekologisk produktion 2022

Den 1 januari 2022 ändras en del regler för ekologisk produktion och vissa nya regler börjar också att gälla. De nya reglerna är mer detaljerade och mer i enlighet med de ekologiska principerna än tidigare.

Det innebär förändringar framför allt för dig som har företag med ekologisk fjäderfäproduktion eller växthus och för dig som säljer och använder växtförökningsmaterial. Det finns även vissa nyheter inom fler produktionsområden.

Läs mer på sidan om nya regler för ekologisk produktion.

På den här sidan informerar vi om EU:s regler för ekologisk produktion. De gäller utöver de andra reglerna för att ha får och getter, som du kan läsa om på sidorna för det.

Om du är certifierad enligt ett privat regelverk, till exempel KRAV eller Demeter, ska du även följa de reglerna. Dessutom kan de företag som köper dina produkter ha ytterligare regler.

Följ omställningstiden för ekologisk produktion

Vill du sälja animalie­produkter som ekologiskt producerade produkter? Då ska du vara certifierad för ekologisk produktion samt föda upp och hålla djuren enligt reglerna för ekologisk djurhållning. Det måste också gå en viss tid, så kallad omställnings­tid, innan dina produkter räknas som ekologiska.

För får och getter gäller en omställningstid på minst sex månader för både kött- och mjölkproduktion.

Du kan läsa mer om att börja med ekologisk produktion i vår broschyr.

Utfodra djuren med ekologiskt odlat foder

Råvarorna i foder till får och getter som hålls ekologiskt ska vara ekologiskt producerat. Det gäller både certifierade djur och de djur som är under omställning.

Lamm och killingar ska födas upp på naturlig mjölk, helst modersmjölk, under minst 45 dagar. Du bör ge lammen eller killingarna mjölken på ett sätt som tillgodoser deras behov att suga.

För får och getter ska minst 60 procent av den dagliga foderransonen vara grovfoder. Till dina mjölkproducerande djur får du sänka grovfoderandelen till 50 procent under högst tre månader tidigt i laktationen.

Under betesperioden ska du utfodra dina djur med bete så långt det går.

Egenproducerat foder

Minst 60 procent av fodret som du ger till dina får och getter under året ska komma från din ekologiska gård.

Om du inte har möjlighet att producera 60 procent av fodret själv får du använda foder som har odlats i samarbete med andra gårdar med ekologisk produktion i samma region. Som odling i samarbete räknas till exempel

 • när dina djur betar på andras mark
 • när du köper certifierat foder från närliggande gårdar som du har spridningsavtal för gödsel med.

Foderråvaror och fodertillsatser

Du får bara använda de godkända foderråvaror och fodertillsatser som finns uppräknade i EU‑förordningen om ekologisk produktion (nr 889/2008, tillämpnings­reglerna). Förordningen finns länkad under rubriken Författningar.

Om du köper in foder som inte är framtaget för certifierad ekologisk djurhållning, så ska du försäkra dig om att foderråvarorna och tillsatserna får användas i ekologisk djurhållning.

Du får ge djuren vitaminer som har framställts ur naturliga foderråvaror. Även syntetiska vitaminer som är identiska med naturliga vitaminer är tillåtna. För får och getter gäller det endast

 • A‑vitaminer
 • D‑vitaminer
 • E‑vitaminer.

Foder från mark under omställning till ekologisk produktion

Huvudregeln är att ekologiska djur ska äta ett ekologiskt foder, men du får använda en del foder från mark som ställs om till ekologisk produktion. Reglerna är olika beroende på om fodret är skördat det första eller andra året under omställningen.

Foder från första årets omställning

De här reglerna gäller för foder som är skördat det första året under omställningen:

 • Av djurens totala fodergiva får högst 20 procent vara foder från första årets omställning.
 • Fodret ska bestå av bete, fleråriga foderväxter (vall eller sly från betesmarker) eller proteingrödor.
 • Marken ska tillhöra ditt jordbruks­företag. Det betyder att du ska äga, arrendera eller ha stödrätter för marken.
 • Marken ska inte tidigare ha odlats ekologiskt på produktions­enheten under de senaste fem åren.
Det här räknas som proteingrödor

Som proteingrödor räknas

 • trindsäd, det vill säga vicker, lupin och ärter (utom konservärter)
 • åkerbönor (som här likställs med bondbönor och hästbönor)
 • sötlupiner (som får ge högst 5 procent bittra frön)
 • sojaböna.

Om du blandar proteingrödor med spannmål ska utsädets vikt bestå av mer än 50 procent proteingrödor för att räknas som proteinfoder.

Grödorna kan skördas gröna, som helsädesgröda, eller odlas till mogen skörd.

Foder från andra årets omställning

De här reglerna gäller för foder som är skördat det andra året under omställningen:

 • När ett skifte har legat under omställning under minst 12 månader kan du skörda så kallat omställnings­foder från det skiftet. Det gäller alla grödor.
 • Om du använder omställnings­foder från din egen mark får djurens hela foder­ranson bestå av sådant foder. Om du däremot köper in omställnings­foder får det utgöra högst 30 procent av djurens fodergiva.

Undantag från kravet på ekologiskt foder efter katastrofer och exceptionella händelser

Om din egen produktion av foder har gått förlorad på grund av en katastrof eller exceptionell händelse kan du ansöka om att få utfodra dina djur med icke‑ekologiskt foder under en begränsad tid. En katastrof eller exceptionell händelse kan till exempel vara extrema väderförhållanden, utbrott av sjukdomar, föroreningar eller bränder som lett till att du har förlorat foder.

Så ansöker du om undantaget

Du ansöker om undantag för att få utfodra med icke‑ekologiskt foder genom blanketten Undantag från produktionsreglerna till följd av katastrofsituationer – ansökan om undantag.

Vi tar ut en avgift på 1 800 kronor för att handlägga din ansökan. Du betalar med kort i webbutiken, innan du laddar ner blanketten. Du kan också betala mot faktura.

Tänk på att du bara får utfodra djuren med icke‑ekologiskt foder om Jordbruksverket har godkänt din ansökan. Däremot får du skörda icke‑ekologiskt foder innan beslutet har kommit.

Om du får undantag ska du dokumentera vad som har hänt och vilket undantag du har fått, så att ditt kontrollorgan kan följa upp Jordbruksverkets beslut.

Rådgivning om ekologiskt foder för får

Många av reglerna för ekologisk produktion gör att det finns begränsningar i utfodringen som du behöver tänka på. Det leder till att vissa metoder blir extra viktiga i ekoproduktionen. Här tar vi upp några råd som kan hjälpa dig på traven.

Vallfoder är basfodret

Får äter till allra största delen vallfoder och bete. Detta kan utan problem odlas ekologiskt. Ekologiskt odlat vallfoder innehåller oftast klöver och har därför en högre proteinhalt än vallfoder från enbart gräs.

Rödklöver i stora mängder kan ge fruktsamhetsstörningar. Därför bör du undvika att ge rödklöverrikt foder

 • 6–7 veckor innan betäckning
 • 6–7 veckor efter betäckning.

Undvik även ett rödklöverrikt grovfoder i samband med lamning.

Vitklöver ger inte fruktsamhets­störningar, så det kan du utfodra med när som helst.

För att fåren ska kunna äta tillräckligt med grovfoder måste du skörda det tidigt. Ett spätt och välkonserverat grovfoder är den faktor som är mest avgörande för om du lyckas med din ekologiska lamm­produktion eller inte.

Kraftfoder är tillskottsfoder

Utöver grovfoder behöver högdräktiga och digivande tackor i de flesta fall ett tillskott av kraftfoder. Vilket kraftfoder som behövs och hur mycket avgörs av

 • grovfoder­kvaliteten
 • tackans hull
 • antalet lamm som tackan har.

Rasen har också betydelse. Hög­presterande raser behöver mer foder än vad till exempel allmogefår behöver, men ger också fler och tyngre lamm.

Du ska i första hand använda ekologiskt odlad spannmål som du kompletterar med ett proteinrikt foder. Proteintillskott kan också vara bra, till exempel ekologiskt odlade ärtor, åkerbönor och rapsprodukter. Det finns även ekologiska kraftfoder till får som du kan köpa.

Rätt djur på rätt bete

De flesta får klarar sig på och producerar bra på att äta bete under perioden då betet växer bra. Tänk på att bete är en färskvara och ska konsumeras när det är spätt. Ett förvuxet bete är inget bra foder.

Olika djur har olika behov av bete:

 • Sintackor klarar sig på ett magert naturbete.
 • Tackor som bara har ett lamm kan också beta naturbete, om betet har någorlunda avkastning och lammen erbjuds återväxtbete under senare delen av sommaren.
 • Tackor med två lamm bör gå på åkermarksbete.
 • Tackor som har tre lamm eller fler ska beta åkermarksbete, och både tacka och lamm behöver tillskotts­utfodras.

Du kan läsa mer om foder i broschyren Foder i ekologisk produktion.

Det finns också mer information i våra broschyrer om ekologiska får.

Ta in ekologiskt uppfödda får och getter till din besättning i första hand

De djur du tar in i din besättning ska vara födda och uppvuxna på ekologiska gårdar.

Undantag från regeln om ekologiskt uppfödda djur

Du får i undantagsfall ta in ett begränsat antal icke‑ekologiska djur för avel. Innan du gör det ska du alltid undersöka om det finns lämpliga ekologiskt uppfödda djur. I så fall ska du välja dessa framför andra djur.

Du får bara ta in icke‑ekologiska djur om du inte kan få tag på tillräckligt många ekologiskt uppfödda djur.

Djur som du köper in för att föda upp till slakt ska dock alltid komma från ekologiskt hållna besättningar.

Undantag som inte kräver tillstånd

I de här undantagsfallen behöver du inte söka tillstånd från Jordbruksverket.

 • När du första gången sätter samman en ekologisk besättning kan du köpa in ett obegränsat antal lamm och killingar som inte är ekologiska. Lammen och killingarna som du tar in måste vara yngre än 60 dagar.
 • Om du har färre än 5 får och getter får du köpa in 1 djur som inte är ekologiskt per år.
 • Du får köpa in icke-ekologiska får och getter av hankön utan begränsning, om du inte får tag på ekologiska.
 • Om du ska byta djurras eller utveckla en ny djurspecialisering får du köpa upp till 40 procent icke-ekologiska får och getter av honkön som inte fått ungar. Det gäller dock bara om du inte kan få tag på ekologiska avelsdjur. Du ska kunna visa för ditt kontrollorgan vilka försök du har gjort för att utöka besättningen med ekologiska djur.
 • Om du vill ta in avelsdjur av en hotad ras får du även köpa in upp till 40 procent icke-ekologiska honor som har fått ungar, om det inte går att hitta ekologiska djur. Du ska kunna visa för ditt kontrollorgan vilka försök du har gjort för att utöka besättningen med ekologiska djur.

Tillstånd krävs för att få utöka din besättning väsentligt genom att köpa in icke-ekologiska avelsdjur

Du måste ansöka om undantag hos Jordbruksverket om du vill köpa in mer än 10 procent icke-ekologiska hondjur för avel (beräknat på antalet vuxna får och getter). Du får bara köpa in hondjur som inte har fått ungar.

För att få undantag ska syftet med inköpet vara att du utökar din besättning väsentligt. I ansökan måste du därför redogöra för

 • hur stor besättning du planerar för
 • vilken betydelse köpet av de icke-ekologiska djuren har för att nå den planerade storleken på besättningen.

Du måste också dokumentera vad du har gjort för att få tag på ekologiska djur. Du kan till exempel spara skriftliga besked från livdjursförmedlare du varit i kontakt med.

Du får köpa in högst 40 procent hondjur räknat på det antal vuxna djur som du kommer att ha efter rekryteringen.

Så ansöker du

Ansök om undantag genom e-tjänsten Ansökan om inköp av icke‑ekologiska avelsdjur.

Du kan också ansöka via blankett.

Ansökan ska ha kommit in till oss senast 30 arbetsdagar innan du beräknar att sätta in djuren.

Vi tar ut en avgift på 900 kronor för att handlägga din ansökan. Du kan betala med kort eller mot faktura.

Tillstånd krävs för att få förnya din besättning med icke‑ekologiska djur efter katastrofer eller exceptionella händelser

Om många av dina djur dör på grund av en katastrof eller exceptionell händelse kan du ansöka om att få förnya besättningen med djur som inte är ekologiska. En katastrof eller exceptionell händelse kan exempelvis vara sjukdomar, olyckshändelser eller bränder.

Så ansöker du

Du ansöker om undantag för att få förnya din besättning genom blanketten Undantag från produktionsreglerna till följd av katastrofsituationer – ansökan om undantag.

Vi tar ut en avgift på 1 700 kronor för att handlägga din ansökan. Du betalar avgiften med kort i webbutiken, innan du laddar ner blanketten. Du kan också betala mot faktura.

Om du får undantag ska du dokumentera vad som har hänt och vilket undantag du har fått, så att ditt kontrollorgan kan följa upp Jordbruksverkets beslut.

Låt djuren fortplanta sig naturligt

Ekologiska djur ska fortplanta sig naturligt, men inseminering är tillåten.

Hormonbehandlingar eller liknande metoder är bara tillåtna om det finns veterinär­medicinska skäl.

Ha stallbyggnader som tillgodoser djurens behov

Det är viktigt att du skapar en miljö som passar får och getter. Stallbyggnaderna ska tillgodose djurens naturliga behov.

Det är särskilt viktigt är att djuren har tillräckligt stort utrymme och har det bekvämt. Ytan inomhus ska vara tillräckligt stor för att alla djuren ska kunna vistas där samtidigt. Minst hälften av den totala golvytan som djuren har tillgång till ska bestå av helt golv.

Byggnader för får och getter ska även ha en bekväm, ren och torr ligg- och viloplats. Viloplatsen ska bestå av helt golv, och det ska finnas rymliga torra bäddar med strö. Ströet ska bestå av halm eller annat lämpligt naturmaterial.

Utrymmeskrav i stallbyggnaderna

Utrymmeskrav för ekologiska får och getter

Djurkategori¹

Minsta utrymme per djur inomhus²

Vuxet får, oavsett vikt

1,5 kvadratmeter

Dräktig tacka (med mindre än två månader kvar till lamning)

1,7 kvadratmeter³

Lamm 15–30 kg

0,5 kvadratmeter³

Lamm över 30 kg

1,0 kvadratmeter³

Tacka under 65 kg, med lamm under 15 kg

1,7 kvadratmeter³

Tacka över 65 kg, med lamm under 15 kg

1,9 kvadratmeter³

Vuxen get eller bock

1,5 kvadratmeter

Killing

0,35 kvadratmeter

Ungget över 15 kg

0,50 kvadratmeter³

¹ Viktangivelserna anger vikten för levande djur. De många vikt­angivelserna beror på att vikt­indelningen inte är densamma i det ekologiska regelverket som i det svenska djurskydds­regelverket.

² Kraven uttrycks som den totala arean ett enskilt djur ska ha i en gemensam box.

³ Det svenska djurskydds­regelverket är striktare än det ekologiska regelverket.

Skilj på konventionella och ekologiska djur

Om du har både konventionell och ekologisk djurhållning måste konventionellt och ekologiskt hållna djur finnas i klart avskilda byggnader eller stallavdelningar och vara av olika art. Du ska även förvara och hantera ekologiskt foder och gödsel från ett ekologiskt företag tydligt åtskilt från konventionellt foder och gödsel.

Du får inte ha ekologiska och konventionella djur av samma art på en ekologisk gård, om det inte är i forsknings- eller utbildningssyfte. I sådana fall behöver du dessutom söka undantag från Jordbruksverket.

Ge djuren möjlighet att vistas ute

Dina får och getter ska alltid ha tillgång till bete under de månader som vädret tillåter det.

Du får hålla djuren inomhus när det inte är möjligt att ha djuren ute av hänsyn till djurens välbefinnande eller markens tillstånd, till exempel om det är för blött. Vintertid får du hålla djuren inomhus om de hålls i lösdrift.

Du får inte ha för många djur på marken

Antalet djur som du har utomhus på betesmarker eller annan lämplig mark ska vara så pass lågt att inte marken blir upptrampad eller vegetationen blir överbetad.

Det finns även gränser för hur mycket kväve och fosfor du får sprida på din mark. Under en femårsperiod får du sprida högst

 • 170 kilo kväve per hektar och år
 • 22 kilo fosfor per hektar och år.

Om det blir nödvändigt behöver du minska antalet djur. Du kan läsa mer på våra sidor om växtnäring.

Ge förebyggande hälsovård och sjukvård vid behov

Du ska skydda dina djur mot sjukdomar och parasiter. Det gör du genom förebyggande åtgärder, som att

 • välja lämpliga djurraser, hybrider och djurlinjer
 • använda uppfödnings­metoder som är anpassade till varje arts behov, främjar god motstånds­kraft mot sjukdomar och hindrar infektioner
 • använda foder med hög kvalitet samt ge tillgång till bete och utevistelse, så att djurens naturliga immunförsvar stimuleras
 • använda betesrotation och ett lämpligt antal djur på markerna för att undvika överbeläggning, vilket ofta leder till sämre djurhälsa.

Det är också viktigt att du rengör och desinficerar byggnader, djurutrymmen, utrustning och redskap ordentligt, för att hindra att sjukdomar sprids och att djuren smittar varandra.

Vårda ditt djur om det blir sjukt

Om ett djur ändå blir sjukt eller skadat är du skyldig att ge det nödvändig vård eller avliva det på ett skonsamt sätt.

Du får använda läkemedel eller antibiotika om det är nödvändigt för att bota djuret eller för att undvika smärta och lidande. Sådana läkemedel får dock aldrig användas för förebyggande hälsovård. Rutinmässig avmaskning är inte tillåten.

När det är befogat av veterinär­medicinska skäl är det tillåtet att behandla djuret med vaccin och parasitmedel.

Rutinmässiga ingrepp är inte tillåtna

Operativa ingrepp får inte göras rutinmässigt. De tillåtna ingreppen måste utföras av kvalificerad personal, och djurens lidande ska bli så litet som möjligt. Ingreppen ska dessutom göras vid den lämpligaste åldern för djuren.

Författningar

Söker efter 2015:29

Du kanske också är intresserad av det här