Ekologiska kaniner för produktion

Du som har ekologiska kaniner måste följa särskilda regler för att djuren ska räknas som ekologiska. Du ska till exempel utfodra dina kaniner med ekologiskt foder och det ska finnas både utkiksplatser och goda möjligheter att gömma sig. Reglerna gäller utöver andra regler som finns för kaniner.

Om du är certifierad enligt ett privat regelverk, till exempel KRAV eller Demeter, ska du även följa de reglerna. Dessutom kan de företag som köper dina produkter ha ytterligare regler.

Följ omställningstiden för ekologisk produktion

Vill du sälja animalie­produkter som ekologiskt producerade produkter? Då ska du vara certifierad för ekologisk produktion samt föda upp och hålla djuren enligt reglerna för ekologisk djurhållning. Det måste också gå en viss tid, så kallad omställnings­tid, innan dina produkter räknas som ekologiska.

För kaniner gäller tre månaders omställningstid.

Det går också att ställa om marken och djuren samtidigt. Då har du ekologiska animalieprodukter efter 24 månader. Prata med en rådgivare om det kan passa din gård.

Alla inköpta djur som inte är ekologiska ska genomgå omställning. Det innebär att om du då och då köper in nya djur behöver du hålla reda på när vart och ett av dessa är klar med sin omställning.

Du kan läsa mer om att börja med ekologisk produktion i broschyren Starta eko – kanin.

Om du vill bli ekologisk producent

Räkna på om det är lönsamt med ekologiska kaniner. Kan du få ut ett merpris om dina kaniner är certifierade ekologiska? Certifieringen kostar pengar. För en del djurslag kan man ansöka om ersättning för ekologisk produktion i sin SAM-ansökan, men det kan du inte få för kaninerna eller vallodlingen. Om du odlar din egen ekologiska spannmål och använder som foder kan du få ersättning för den.

Funderar du på att ställa om till ekologisk produktion? Läs på innan du bestämmer dig, så att du kan avgöra om din gård har rätt förutsättningar. På vår samlingssida för ekologiska producenter får du en idé om vad det innebär att producera ekologiskt.

Utfodra djuren med ekologiskt odlat foder

Allt foder som kaninerna äter ska vara ekologiskt. Det gäller både certifierade djur och de djur som är under omställning till ekologisk produktion.

Det normala är att kaninungen diar sin mor, men om du av någon anledning behöver ge kaninungar mjölk kan du använda mjölk från andra kaninhonor eller från andra djurarter. Om du har möjlighet, välj då en art med så fet mjölk som möjligt. Kaninungar ska födas upp på mjölk under minst 42 dagar efter födseln. Ge kaninungen mjölken på ett sätt som tillgodoser dess behov av att suga. Det är inte tillåtet att ge mjölkersättning av vegetabiliskt ursprung eller syntetiserade komponenter.

Ekologiska kaniner ska alltid ha tillgång till bete eller grovfoder. För kaniner ska minst 60 procent av den dagliga foderransonen vara grovfoder, färskt eller torkat. Du räknar andelen på fodrets torrsubstans.

Kaniner ska ha tillgång till betesmark när det är lämpliga förhållanden för det. Det betyder att under vegetationsperioden ska kaninerna i princip kunna föda sig på bete och att en rastgård bör vara försedd med växtlighet. Planera uppfödningen av dina kaniner så att du får ett maximalt utnyttjande av den betesmark du har. När mängden gräs av någon anledning inte är tillräcklig måste kaninerna få fiberrikt foder som halm eller hö. Kaniner ska också alltid ha tillgång till något material som de kan gnaga på.

Egenproducerat foder

Minst 70 procent av fodret som du ger kaninerna under året ska komma från din ekologiska gård.

Om du inte har möjlighet att producera 70 procent av fodret själv får du använda foder som har odlats i samarbete med andra gårdar med ekologisk produktion eller som befinner sig under omställning till ekologisk produktion och som finns i samma region. Som odling i samarbete räknas till exempel

 • när dina djur betar på andras mark
 • när du köper ekologiskt foder eller omställningsfoder från närliggande gårdar som du har spridningsavtal för gödsel med

Du får också samarbeta med andra foderaktörer, till exempel fodertillverkare, som använder foder och foderråvaror från samma region.

Foderråvaror och fodertillsatser

Du får bara använda de godkända foderråvaror, fodertillsatser och processhjälpmedel som finns uppräknade i EU‑förordningen om ekologisk produktion med nummer 1165/2021. En länk till förordningen finns under rubriken Författningar.

Om du köper in foder som inte är certifierat som ekologiskt foder eller omställningsfoder så ska du försäkra dig om att foderråvarorna och tillsatserna får användas i ekologisk djurhållning.

Alla foderråvaror av vegetabiliskt ursprung, eller som har sitt ursprung i alger eller jäst måste vara ekologiskt.

De foder som du kan behöva bedöma på detta sätt är framförallt mineralfoder och slickstenar.

Du får tillsätta vitaminer och provitaminer som har framställts ur naturliga foderråvaror i fodret till dina djur. Även syntetiska vitaminer som är identiska med naturliga vitaminer är tillåtna.

Foder från mark under omställning till ekologisk produktion

Huvudregeln är att ekologiska djur ska äta ett ekologiskt foder, men du får använda en del foder från mark som ställs om till ekologisk produktion. Reglerna är olika beroende på om fodret är skördat det första eller andra året under omställningen.

Foder från första årets omställning

De här reglerna gäller för foder som är skördat det första året under omställningen:

 • Av djurens totala fodergiva får högst 20 procent (räknat på torrsubstansinnehållet) vara foder från första årets omställning.
 • Fodret får bestå av bete, skördade fleråriga foderväxter (vall eller sly från betesmarker) eller proteingrödor.
 • Marken ska tillhöra ditt jordbruks­företag. Det betyder att du ska äga, arrendera eller ha stödrätter för marken.
Det här räknas som proteingrödor

Som proteingrödor räknas

 • trindsäd, det vill säga vicker, lupin och ärter (utom konservärter)
 • åkerbönor (som här likställs med bondbönor och hästbönor)
 • sötlupiner (som får ge högst 5 procent bittra frön)
 • sojaböna.

Om du blandar proteingrödor med spannmål ska utsädets vikt bestå av mer än 50 procent proteingrödor för att räknas som proteinfoder.

Grödorna kan skördas gröna, som helsädesgröda, eller odlas till mogen skörd.

Foder från andra årets omställning

De här reglerna gäller för foder som är skördat det andra året under omställningen:

 • När ett skifte har legat under omställning under minst 12 månader kan du skörda så kallat omställnings­foder från det skiftet. Det gäller alla grödor.
 • Om du använder omställnings­foder från din egen mark får djurens hela foder­ranson bestå av sådant foder. Om du däremot köper in omställnings­foder får det utgöra högst 25 procent av djurens fodergiva, räknat på fodrets torrsubstansinnehåll.

Undantag från kravet på ekologiskt foder eller andelen grovfoder efter exceptionella händelser

Om din egen produktion av foder har gått förlorad på grund av en exceptionell händelse kan du ansöka om att få utfodra dina djur med icke‑ekologiskt foder under en begränsad tid. En exceptionell händelse kan till exempel vara extrema väderförhållanden, utbrott av sjukdomar, översvämning, föroreningar eller bränder som lett till att du har förlorat foder.

Om du har en del grovfoder kan du också ansöka om att öka andelen kraftfoder så att ditt eget foder räcker. Även då måste du ha tillstånd från Jordbruksverket.

Så ansöker du om undantaget

Ring gärna Jordbruksverket innan du ansöker, eftersom det finns krav på att en myndighet ska ha erkänt att det råder exceptionella omständigheter innan det går att bevilja undantag till enskilda företag.

Du ansöker om undantag för att få utfodra med icke‑ekologiskt foder eller med en lägre andel grovfoder via vår e-tjänst eller på blanketten Godkännande av undantag i händelse av katastrofsituationer (ekologisk produktion) - ansökan om undantag

Vi tar ut en avgift på 600 kronor för att handlägga din ansökan. Du betalar med kort i webbutiken, innan du laddar ner blanketten. Du kan också betala mot faktura. Väljer du faktura tar vi ut en fakturaavgift på 100 kronor.

Tänk på att du bara får utfodra djuren med icke‑ekologiskt foder, eller sänka grovfoderandelen, om Jordbruksverket har godkänt din ansökan. Däremot får du skörda icke‑ekologiskt foder innan beslutet har kommit.

Om du får undantag ska du dokumentera vad som har hänt och vilket undantag du har fått, så att ditt kontrollorgan kan följa upp Jordbruksverkets beslut.

Dokumentera utfodringen

Du ska bevara dokumentation om utfodringssystemet och om betesperioden. Dokumentationen ska innehålla namnet på alla typer av foder du ger dina djur. Ange andelar av olika foderråvaror i foderransonerna och även andelen foder från det egna företaget (eller samma region). Om du använder foder från mark under omställning ska det framgå hur mycket du har använt från första respektive andra året och hur mycket som kommer från din egen mark. Om du växlar betesområden ska du notera det.

Ta in ekologiskt uppfödda kaniner till din besättning i första hand

De djur du tar in i din besättning ska vara födda och uppvuxna på ekologiska gårdar. Det är inte tillåtet att köpa in konventionella djur, föda upp dem och sedan slakta dem som ekologiska.

Du ska också välja ett djurmaterial som passar för de förutsättningar som är i ekologisk produktion. Djurmaterialet ska bidra till hög djurvälfärd och till att förebygga lidande. Det ekologiska regelverket anger att man i första hand ska välja inhemska raser och linjer. Dina kaniner ska vara av en motståndskraftig ras eller raskorsning som är anpassad för utomhusförhållanden.

Databas för ekologiska djur

I databasen OrganicXlivestock kan du som har ekologiska djur att sälja saluföra dina djur. Om du söker nya avelsdjur till din besättning måste du först leta i databasen innan du ansöker om att få köpa icke ekologiska djur.

Du behöver ingen särskild behörighet för att söka efter ekologiska djur. Däremot behöver du registrera dig om du ska sälja ekologiska djur via OrganicXlivestock.

Undantag från regeln om ekologiskt uppfödda djur

För avelsändamål får du köpa in icke ekologiska kaniner av utrotningshotade svenska raser utan något särskilt tillstånd. Det gäller raserna gotlandskanin, mellerudskanin och svensk pälskanin.

Undantag som kräver tillstånd

Efter tillstånd från Jordbruksverket får du i undantagsfall ta in ett begränsat antal icke‑ekologiska djur för avel. Innan du gör det ska du alltid undersöka i databasen OrganicXlivestock om det finns lämpliga ekologiskt uppfödda djur att köpa. I så fall ska du välja dessa framför andra djur.

Hittar du inga passande djur i OrganicXlivestock och om du inte vill skaffa djur av en utrotningshotad ras behöver du tillstånd från Jordbruksverket. Här är de undantag du kan ansöka om:

 • Inköp av ett obegränsat antal kaninungar som inte är ekologiska när du första gången sätter samman en ekologisk besättning. Kaninungarna du tar in måste vara yngre än tre månader.
 • Om du har färre än 10 kaniner: Tillstånd att under ett år köpa in 1 avelsdjur som inte är ekologiskt.
 • Inköp av icke‑ekologisk avelshanne.
 • Om du har fler än 10 kaniner: Inköp av kaninhonor som inte är ekologiska i ett antal som motsvarar 20 procent av antalet vuxna kaniner i besättningen.
 • Om du ska utöka besättningen väsentligt, eller utveckla en ny djurspecialisering eller byta ras får du köpa upp till 40 procent icke‑ekologiska kaninhonor som inte har fött ungar. Du räknar på det antal vuxna djur som du kommer att ha efter rekryteringen.
Så ansöker du

Ansök om undantag genom e-tjänsten Ansökan om inköp av icke‑ekologiska avelsdjur.

Du kan också ansöka via blankett.

Vi tar ut en avgift på 300 kronor för att handlägga din ansökan. Du kan betala med kort eller mot faktura. Väljer du faktura tar vi ut en fakturaavgift på 100 kronor.

Ditt kontrollorgan ska kunna följa upp dina rekryteringar. Om du inte kan hitta ekologiska avelskaniner utan ska rekrytera icke-ekologiska avelskaniner ska du därför kunna visa upp Jordbruksverkets beslut och även handlingar som visar att du inte har hittat lämpliga ekologiska kaniner att köpa.

Tillstånd krävs för att få förnya din besättning med icke‑ekologiska djur efter exceptionella händelser

Om många av dina djur dör på grund av en exceptionell händelse kan du ansöka om att få förnya besättningen med djur som inte är ekologiska. En exceptionell händelse kan exempelvis vara djursjukdomar, olyckshändelser eller bränder.

Så ansöker du

Du ansöker om undantag för att få förnya din besättning via vår e-tjänst eller på blanketten Godkännande av undantag i händelse av katastrofsituationer (ekologisk produktion) - ansökan om undantag.

Vi tar ut en avgift på 600 kronor för att handlägga din ansökan. Du betalar avgiften med kort i webbutiken, innan du laddar ner blanketten. Du kan också betala mot faktura. Väljer du faktura tar vi ut en fakturaavgift på 100 kronor.

Om du får undantag ska du dokumentera vad som har hänt och vilket undantag du har fått, så att ditt kontrollorgan kan följa upp Jordbruksverkets beslut.

Dokumentation om dina djurs ursprung

Du ska kunna visa ditt kontrollorgan handlingar som visar varifrån dina djur kommer. Spara därför dokumentation som visar detta. Du ska också föra journal över din djurhållning så att det går att följa vad som händer där.

Djur som kommer in i din besättning

Dokumentera eller spara dokument som visar:

 • varifrån du har skaffat dina djur
 • dina djurs individmärkning eller identifikation av en grupp djur
 • veterinära dokument som gäller de djur du för in till gården
 • uppgift om när du har tagit in djur till besättningen
 • uppgift om djurens omställningsperiod.

Djur som lämnar din besättning

För djur som lämnar din besättning ska du notera följande uppgifter:

 • ålder
 • antal djur
 • slaktdjurens vikt
 • lämplig identifikation (per djur eller grupp)
 • datum djuren lämnade gården
 • uppgift om destination.

Låt djuren fortplanta sig naturligt

Ekologiska djur ska fortplanta sig naturligt, men inseminering är tillåten.

Hormonbehandlingar eller liknande metoder är bara tillåtna om det finns veterinär­medicinska skäl.

Ha stallbyggnader som tillgodoser djurens behov

Det är viktigt att du skapar en miljö som passar kaniner. Stallbyggnaderna ska tillgodose djurens naturliga behov.

Det är särskilt viktigt är att djuren har tillräckligt stort utrymme och har det bekvämt. Ytan inomhus ska vara tillräckligt stor för att alla djuren ska kunna vistas där samtidigt. Minst hälften av den totala golvytan som djuren har tillgång till ska bestå av helt golv.

Byggnader för kaniner ska även ha en bekväm, ren och torr ligg- och viloplats. Viloplatsen ska bestå av helt golv, och det ska finnas rymliga torra bäddar med strö. Ströet ska bestå av halm eller annat lämpligt naturmaterial.

Under betessäsongen ska du antingen hålla kaninerna i flyttbara byggnader på betesmarken, eller så ska det finnas tillgång till betesmark direkt från den fasta byggnaden. Utanför betessäsongen kan du hålla kaninerna i en fast byggnad till vilken det finns en rastgård. Rastgården ska ha växtlighet och helst ska det vara bete där.

Kaniner ska ha gömställen och skydd. Den skyddade platsen ska vara under tak och det ska finnas mörka gömställen. Skydden ska räcka till alla dina kaniner. Det ska också finnas upphöjda plattformar som kaninerna kan sitta på. Dessa kan du ha antingen inomhus eller utomhus.

Du får i normalfallet inte hålla dina kaniner isolerade. Kaniner ska hållas i grupp. Stallbyggnaden ska därför kunna inhysa olika grupper av kaniner. Det ska också vara möjligt för dig att hålla samman kullen vid övergången till gödningsfasen. Om du av djurskyddsskäl behöver kan du avskilja handjur, dräktiga och reproduktiva hondjur från gruppen under en begränsad tid. Om du gör det ska du se till att de kan hålla ögonkontakt med andra kaniner.

Det ska finnas tillräckligt många bon, minst ett per digivande hona med ungar. Minst en vecka före förväntat födelsedatum ska en kaninhona ha tillgång till ett bo. Hon ska sedan ha kvar sitt bo åtminstone till slutet av digivningsperioden. Kaninhonor måste ha material de kan bygga bo med. Du får dock inte stänga in honorna i bona, utan honan ska kunna förflytta sig från boet när hon vill och återvända dit för att ge di när hon vill.

Utrymmeskrav inomhus

I ekologisk produktion finns det regler för minsta utrymme som ska finnas inomhus respektive på rastgård. Utrymmeskraven i den ekologiska lagstiftningen avser nettoyta som ska vara tillgänglig per djur, men utan att man räknar med plattformar för vila. Dessa mått skiljer sig från den svenska djurskyddslagstiftningens krav. I tabellen nedan har vi angett totalarean för de kategorier av kaniner som är reglerade i den ekologiska lagstiftningen med de mått som är strängast. För en fullständig översikt över mått för kaniner av olika storlek hänvisar vi till vår sida om kaniner inom lantbruket.

Minimimått för utrymmen där kaniner hålls inomhus

Typ av kanin

Utrymme inomhus

(fasta byggnader)

Utrymme inomhus

(mobila byggnader)

Digivande hondjur med ungar fram till avvänjning

1,0 m²/hondjur med ungar om honans levandevikt understiger 6 kg

1,2 m²/hondjur med ungar om honans levandevikt överstiger 6 kg

1,0 m²/hondjur med ungar om honans levandevikt understiger 6 kg


1,2 m²/hondjur med ungar om honans levandevikt överstiger 6 kg

Dräktiga och reproduktiva honor

0,5 m²/dräktigt eller reproduktivt hondjur om levandevikten understiger 6 kg (vid grupphållning)


0,62 m²/dräktigt eller reproduktivt hondjur om levandevikten överstiger 6 kg (vid grupphållning)

0,5 m²/dräktigt eller reproduktivt hondjur om levandevikten understiger 6 kg (vid grupphållning)


0,62 m²/dräktigt eller reproduktivt hondjur om levandevikten överstiger 6 kg (vid grupphållning)

Slaktkaniner från avvänjning till slakt

Ersättningskaniner (slutet av gödningen till 6 månader)

0,37 m² vid grupphållning

0,37 m² vid grupphållning

Vuxna handjur

0,9 m² om levandevikten understiger 6 kg

1 m² om handjuret tar emot hondjur för parning och för kaniner med levandevikt över 6 kg

0,9 m² om levandevikten understiger 6 kg

1 m² om handjuret tar emot hondjur för parning och för kaniner med levandevikt över 6 kg

Höjden i inomhusutrymmet ska vara så hög att alla kaniner kan stå med öronen upprätta.

Skilj på konventionella och ekologiska djur

Om du har både konventionell och ekologisk djurhållning måste konventionellt och ekologiskt hållna djur finnas i klart avskilda byggnader eller stallavdelningar och vara av olika art. Du ska även förvara och hantera ekologiskt foder och gödsel från ett ekologiskt företag tydligt åtskilt från konventionellt foder och gödsel. Du får inte använda samma byggnad omväxlande till ekologiska djur och konventionella djur.

Du får inte ha ekologiska och konventionella djur av samma art på en ekologisk gård, om det inte är i forsknings- eller utbildningssyfte. Det finns också möjlighet att ha parallellproduktion om du har en specialiserad avelsanläggning.

Om du har både ekologisk och konventionell produktion ställs det höga krav på att du även dokumenterar särhållningen och kan visa för ditt kontrollorgan att du känner till risker för sammanblandning av produkter med mera. Kontrollorganet får också kontrollera de konventionella delarna av din verksamhet.

Om du måste evakuera dina djur

Om du på grund av en exceptionell händelse inte kan ha kvar dina djur på gården och därför har svårt att uppfylla en del av de ekologiska reglerna kan du ansöka om undantag från följande:

 • Krav på bete på ekologisk mark.
 • Kraven på byggnad för ekologisk djurhållning, inklusive minsta utrymme per djur.
 • Krav på utrymme på rastgård.

Så ansöker du

Du ansöker om undantag från kraven på ekologiskt bete och krav på byggnader via vår e-tjänst eller på blanketten Godkännande av undantag i händelse av katastrofsituationer (ekologisk produktion) - ansökan om undantag.

Vi tar ut en avgift på 600 kronor för att handlägga din ansökan. Du betalar avgiften med kort i webbutiken, innan du laddar ner blanketten. Du kan också betala mot faktura. Väljer du faktura tar vi ut en fakturaavgift på 100 kronor.

Om du får undantag ska du dokumentera vad som har hänt och vilket undantag du har fått, så att ditt kontrollorgan kan följa upp Jordbruksverkets beslut.

Ge djuren möjlighet att vistas ute

Dina kaniner ska alltid ha tillgång till bete under sommarmånaderna och när vädret tillåter. Övrig tid ska djuren ha tillgång till utevistelse. Utevistelsen kan då vara på en rastgård eller annan mark som är lämplig. Rastgården får vara delvis övertäckt.

Du får hålla djuren inomhus när det inte är möjligt att ha djuren ute av hänsyn till djurens välbefinnande eller markens tillstånd, till exempel om det är för blött.

Du behöver sköta om växtligheten på rastgården så att den är attraktiv för kaninerna. Under betessäsongen ska du rotera betesmarkerna regelbundet och sköta markerna så att du optimerar kaninernas bete. Om du använder flyttbara byggnader ska du flytta dem så ofta som möjligt just för att maximera utnyttjandet av betet.

Kraven på rastgårdar som hör till fasta byggnader skiljer sig från hur utevistelsen ska vara anordnad om du har flyttbara byggnader. Detta gäller för utomhusutrymmen som hör till fasta byggnader:

 • Det ska finnas upphöjda plattformar. De ska vara jämnt fördelade över utrymmet och i tillräckligt antal så att alla kaniner kan använda dem.
 • Det ska finnas mörka gömställen så att det räcker till alla kaniner.
 • Det ska finnas material att gnaga på.
 • De stängsel som du har måste vara tillräckligt höga och djupa så att inte kaninerna vare sig hoppar över eller gräver sig ur inhägnaden.
 • Det ska vara lätt för dina kaniner att få tillgång till den del av rastgården som har växtlighet. Den delen av rastgården som eventuellt är hårdgjord får du inte räkna med vid beräkningen av det minsta utrymmet utomhus.

I ekologisk produktion finns det regler för minsta utrymme som ska finnas i rastgårdarna. Det måttet gäller nettoarean som ska vara tillgänglig per djur, men utan att man räknar med plattformar.

Minimimått för utrymmen där kaniner hålls utomhus

Typ av kanin

Utrymme utomhus på rastgård med växtlighet, helst bete

(fasta byggnader)

Utrymme utomhus (flyttbara byggnader)

Digivande hondjur med ungar fram till avvänjning

2,5 m²/hondjur med ungar

2,5 m²/hondjur med ungar

Dräktiga och reproduktiva honor

2,5 m²

2,5 m²

Slaktkaniner från avvänjning till slakt

Ersättningskaniner (slutet av gödningen till 6 månader)

0,5 m²

0,4 m²

Vuxna handjur

2,5 m²

2,5 m²


Du får inte ha för många djur på marken

Antalet djur som du har utomhus på betesmarker eller annan lämplig mark ska vara så pass lågt att inte marken blir upptrampad eller vegetationen blir överbetad.

Det finns även gränser för hur mycket kväve och fosfor du får sprida på din mark. Under en femårsperiod får du sprida högst

 • 170 kilo kväve per hektar och år
 • 22 kilo fosfor per hektar och år.

Om det blir nödvändigt behöver du minska antalet djur. Du kan läsa mer på våra sidor om växtnäring.

Ge förebyggande hälsovård och sjukvård vid behov

Du ska skydda dina djur mot sjukdomar och parasiter. Det gör du genom förebyggande åtgärder, som att

 • välja lämpliga raser, korsningar, hybrider eller djurlinjer
 • använda uppfödnings­metoder som är anpassade till varje arts behov, främjar god motstånds­kraft mot sjukdomar och hindrar infektioner
 • använda foder med hög kvalitet samt ge tillgång till bete och utevistelse, så att djurens naturliga immunförsvar stimuleras
 • använda betesrotation och ett lämpligt antal djur på markerna för att undvika överbeläggning, vilket ofta leder till sämre djurhälsa.

Det är också viktigt att du rengör och desinficerar byggnader, djurutrymmen, utrustning och redskap ordentligt, för att hindra att sjukdomar sprids och att djuren smittar varandra.

Du får bara använda rengörings- och desinfektionsmedel som är tillåtna för ekologisk produktion.

När du har rengjort och desinficerat byggnader eller utrustning ska du notera hur du har använt olika produkter, de olika produkternas namn och verksamma ämnen. Det ska framgå av dokumentationen var någonstans du använde rengörings- och desinfektionsmedlen.

Vårda ditt djur om det blir sjukt

Om ett djur ändå blir sjukt eller skadat är du skyldig att ge det nödvändig vård eller avliva det på ett skonsamt sätt.

Du får använda läkemedel eller antibiotika om det är nödvändigt för att bota djuret eller för att undvika smärta och lidande. Sådana läkemedel får dock aldrig användas för förebyggande hälsovård. Rutinmässig avmaskning är inte tillåten.

När det är befogat av veterinär­medicinska skäl är det tillåtet att behandla djuret med vaccin och parasitmedel.

Behandling av djur

Om du har behandlat dina djur ska du spara dokumentation eller styrkande handlingar om vad som har gjorts med djuren, vilka djur som är behandlade, datum för behandling, diagnos, dosering och namn på den produkt du behandlat med. Spara veterinärens ordination för vården och notera karenstid om du har använt läkemedel. Tänk på att karenstiden för ekologiska djur är dubbelt så lång som i konventionell djurhållning och i varje fall minst 48 timmar.

Om du av någon anledning behöver isolera ett djur ska du dokumentera vilken tid detta skedde och varför. Det ska framgå vilket djur eller vilken djurgrupp det handlar om. Anledningen till att du ska dokumentera det är för att kontrollorganet ska kunna följa upp vad du gör.

Rutinmässiga ingrepp är inte tillåtna

Operativa ingrepp får inte göras rutinmässigt. De tillåtna ingreppen måste utföras av kvalificerad personal, och djurens lidande ska bli så litet som möjligt. Ingreppen ska dessutom göras vid den lämpligaste åldern för djuren.

Kastrering av djur

Om du har kastrerat djur ska du ange det i stalljournalen. Du ska motivera de ingrepp som görs på djuren, vilken smärtlindring eller bedövning djuren fick, hur gamla djuren var och uppgift om vem (typ av personalkategori) som har utfört ingreppen.

Författningar

Söker efter 2021:47

Senast granskad: 2022-12-05