Logotyp Jordbruksverket

Regler och certifiering för ekologisk produktion

Om du certifierar din ekologiska produktion kan du sälja dina produkter som ekologiska och söka ersättning för ekologisk produktion. Det är viktigt att du dokumenterar vad du gör.

Anmäl din verksamhet till Jordbruksverket

Du ska anmäla din verksamhet till Jordbruksverket innan du släpper ut ekologiska produkter på marknaden. Det gäller även om du har produkter under omställning, eller tänker påbörja en omställningsperiod. Det gäller dig som har företag som:

 • primärproducerar (till exempel växt- eller svampodling, djurhållning, vattenbruk eller biodling)
 • bereder annat än livsmedel (fodertillverkning eller rensning av utsäde)
 • distribuerar (till exempel transport) och säljer utsäde, foder och andra jordbruks- och vattenbruksprodukter annat än direkt till konsument som livsmedel
 • säljer utsäde, foder och andra jordbruks- och vattenbruksprodukter som inte är livsmedel via e-handel eller på postorder, oavsett om ditt företag handlar med andra företag eller endast säljer till icke yrkesmässig kund
 • lagrar annat än livsmedel (till exempel utsäde och foder)
 • importerar annat än livsmedel från länder utanför EU (till exempel utsäde och foder)
 • exporterar annat än livsmedel till länder utanför EU (till exempel utsäde och foder).

Efter att du har anmält din verksamhet till Jordbruksverket behöver du också ansöka om certifiering hos ett kontrollorgan.

Du behöver bara anmäla till Jordbruksverket om du har ett företag som stämmer in på någon av punkterna ovan, och om företaget inte redan var anslutet till ett kontrollorgan före den 1 januari 2022.

Om du producerar, saluför eller lagerhåller ekologiskt utsäde eller ekologiskt föröknings­material kan du även behöva anmäla dig till vårt register för yrkesmässig produktion och försäljning av plantor och fröer. Du kan även behöva ansöka om att få tillstånd att utfärda växtpass. Läs mer om detta på sidan om försäljning, import och export av utsäde.

Tänker du anlita en underleverantör?

Planerar du att anlita en underleverantör för vissa delar av din produktion? Då måste även den verksamhet som underleverantören gör stå under kontroll och följa reglerna för ekologisk produktion. Det är däremot inte alltid underleverantören behöver ha ett eget certifikat för ekologisk produktion. Om du själv tar ansvar för att din underleverantör följer reglerna ska du ange det i din anmälan. Då är det ditt kontrollorgan som ska följa upp att det arbete som din underleverantör gör för dig sker i enlighet med det ekologiska regelverket. Kontrollorganet har då också rätt att besöka din underleverantör som en del av kontrollen av din verksamhet.

I vissa fall måste underleverantörer också anmäla sig till certifieringssystemet. Det gäller om de själva släpper ut ekologiska produkter på marknaden och inte är undantagna från krav på anmälan. I dessa fall är det underleverantörens kontrollorgan som följer upp att det arbete du gett till underleverantören sker i enlighet med det ekologiska regelverket. I din anmälan till certifieringssystemet svarar du nej på frågan om du avser att anlita en underleverantör, men behålla ansvaret för arbetet denne gör.

Du bör alltid ha ett skriftligt avtal med underleverantören så det blir tydligt vad som ska utföras och vilka regler som leverantören måste följa. Det gäller även om underleverantören är ekologiskt certifierad. Tänk på att underleverantören måste följa alla tillämpliga regler för ekologisk produktion, inklusive de som handlar om förebyggande arbete och dokumentation.

Undantag från anmälan till Jordbruksverket och krav på certifiering

Om du enbart säljer färdigförpackade ekologiska produkter som inte är livsmedel direkt till slutkonsumenter, till exempel påsar med ekologiskt frö, behöver du inte anmäla din verksamhet till Jordbruksverket eller certifiera ditt företag. Med direkt menas att du säljer dem i en butik eller annan fysisk plats.

Det finns ytterligare ett undantag från kravet på certifiering. Det gäller dig som enbart säljer mindre mängder oförpackade produkter utom foder till slutkonsumenter, till exempel sättlök i lösvikt. Om det undantaget gäller för dig behöver du anmäla din verksamhet till Jordbruksverket, men du ska inte skicka ansökan om certifiering till ett kontrollorgan.

Om du även vill släppa ut ekologiska livsmedel på marknaden ska du också anmäla dig till Livsmedelsverket. Läs mer om kraven på anmälan på Livsmedelsverkets webbplats.

Om du är ny som landsbygdsföretagare, fodertillverkare eller säljare av växtförökningsmaterial kan du också behöva anmäla och registrera dig hos andra. Har du till exempel primärproduktion ska du också registrera dig hos din länsstyrelse.

För ytterligare information om registrering, kontakta din kommun eller länsstyrelse, eller läs Livsmedelsverkets information om godkännande och registrering.

Så anmäler du din verksamhet

Du anmäler din verksamhet via vår e-tjänst eller på blanketten Anmälan till certifieringssystemet (ekologisk produktion).

Vi tar ut en avgift på 200 kronor för att handlägga din anmälan. Du betalar avgiften med kort i webbutiken, innan du laddar ner blanketten. Du kan också betala mot faktura. Väljer du faktura tar vi ut en fakturaavgift på 100 kronor.

Certifiera din produktion

För att din produktion ska bli certifierad som ekologisk måste du skriva under ett avtal med ett kontrollorgan där du förbinder dig att följa EU:s regler för ekologisk produktion och att ta emot kontrollbesök. När kontrollorganet godkänt din produktion får du ett certifikat. Om du har primärproduktion har du rätt att märka dina produkter som ekologiska när du är klar med gårdens omställning.

Kontrollorganet besöker vanligtvis din gård minst en gång om året och kontrollerar att din produktion följer EU-reglerna. Om kontrollen visar att du inte uppfyller alla villkor så skriver kontrollorganet en avvikelse på det som är fel. Vad som blir följden av avvikelsen beror på hur allvarlig avvikelsen är. I allvarliga fall kan till exempel ditt certifikat återkallas. Då får du inte sälja dina produkter som ekologiska.

Certifiering av aktörsgrupper

Du som är ekologisk producent inom växtodling, djurhållning eller vattenbruk kan bilda en så kallad aktörsgrupp tillsammans med andra primärproducenter. Det innebär att en grupp producenter kan certifiera sig tillsammans i stället för att var och en ska ha egna certifieringar. En aktörsgrupp är en juridisk person.

En förutsättning för att bilda en aktörsgrupp är att ni har era verksamheter geografiskt nära varandra.

För att du ska kunna bli medlem i en aktörsgrupp ska du uppfylla minst ett av följande tre krav:

 • Om du skulle ha låtit certifierar din verksamhet själv (i stället för att ingå i en aktörsgrupp) skulle kostnaden för certifieringen vara mer än 2 procent av ditt företags omsättning eller standard­avkastning från ekologiskt jordbruk. Med det menas produktions­värdet utifrån det aktuella producent­priset från det ekologiska jordbruket. Dessutom får din årliga omsättning från ekologisk produktion inte överstiga 25 000 euro.
 • Du får inte ha en standardavkastning från ekologisk produktion som överstiger 15 000 euro per år.
 • Du har ett jordbruk på högst
  • 5 hektar
  • 0,5 hektar om det rör sig om växthus
  • 15 hektar om det rör sig om permanent gräsmark.

Utöver produktion kan aktörsgruppen också bearbeta och bereda produkterna och sälja dem genom ett gemensamt saluföringssystem.

Krav för aktörsgruppen

En aktörsgrupp ska

 • ha ett gemensamt system för att sälja sina produkter.
 • ha ett internt kontrollsystem ´
 • vara kontrollerade av ett kontrollorgan
 • ha max 2 000 medlemmar

Det interna kontrollsystemet

Syftet med den interna kontrollen är att visa på att varje medlem följer reglerna för ekologisk produktion. På så vis behöver inte kontrollorganet granska varje medlem individuellt. Reglerna för det interna kontrollsystemet för aktörsgruppen är detaljerade.

Alla rutiner som gruppen har ska vara skriftliga och all kontroll ska vara skriftligt dokumenterad. Det ska finnas rutiner för

 • registrering av aktörsgruppens medlemmar
 • interna kontroller, det vill säga årliga fysiska kontroller och extrakontroller som är baserade på risk
 • godkännande av nya medlemmar, nya produktionsenheter och av ny verksamhet
 • den årliga utbildningen av inspektörerna för intern kontroll, samt hur utbildaren bedömer vilka kunskaper inspektörerna har tillgodogjorts sig under utbildningen
 • utbildning av medlemmarna i både ekologiska regler och om den interna kontrollen
 • hur man kontrollerar dokument och dokumentation
 • vad man gör när inspektörerna hittar brister för hur reglerna följs och hur detta följs upp
 • intern spårbarhet. Inom det system som aktörsgruppen har för att sälja sina produkter ska det gå att följa upp och spåra alla medlemmars produkter i samtliga led.

För mer information om vad de olika dokumenten ska innehålla finns i artikel 5 i förordning (EU) 2021/279. Förordningen finns under rubriken Författningar.

Funktionärer i det interna kontrollsystemet

För att aktörsgruppen ska kunna ha ett fungerande internt kontrollsystem behövs det personer som kan planera och utföra kontrollen. Gruppen ska utse en person som ansvarar för det interna kontrollsystemet och det ska finnas tillräckligt många inspektörer i förhållande till gruppens typ, struktur, storlek, produkter, verksamhet och avkastning från den ekologiska produktionen. Både den som ansvarar för det interna kontrollsystemet och inspektörerna får vara medlemmar i aktörsgruppen. Däremot får den som är ansvarig för det interna kontrollsystemet inte vara inspektör.

Personen som är ansvarig för det interna kontrollsystemet och de som är inspektörer har många uppgifter som är beskrivna i detalj i bestämmelserna, se artikel 36 i förordning (EU) 2018/848. Förordningen finns under rubriken Författningar

Den som ansvarar för det interna kontrollsystemet ska bland annat

 • kontrollera att alla medlemmar uppfyller de grundläggande kraven för att få vara medlem i aktörsgruppen
 • skriva avtal med medlemmarna om vad som gäller för medlemmar i aktörsgruppen
 • förvalta listan över gruppens medlemmar
 • utveckla hur gruppen arbetar med sin internkontroll
 • se till att alla dokument finns och är uppdaterade
 • planera kontroller och besluta om åtgärder vid bristande efterlevnad.

De som är inspektörer ska

 • utföra kontroller hos medlemmarna
 • dokumentera kontrollerna
 • delta i utbildningar
 • intyga att det inte råder några intressekonflikter gentemot de medlemmar som de ska kontrollera.

Ersättning för ekologisk produktion

Du som har certifierad ekologisk växtodling eller djurhållning med de vanligaste typerna av lantbruksdjur kan få ersättning för ekologisk produktion. Du kan också söka ersättningen när du ställer om till ekologisk produktion. För att få ersättning måste du följa EU:s regler för ekologisk produktion från och med den 1 januari det år du söker ersättningen. Du måste vara anmäld till ett kontrollorgan för ekologisk produktion senast sista ansökningsdag för SAM‑ansökan.

Kontrollorgan

Jordbruksverket har delegerat kontrolluppgifter till tre kontrollorgan som kan certifiera allt inom ekologisk produktion, inklusive primärproduktion. Vi har även delegerat kontroll till ett fjärde kontrollorgan som certifierar till exempel foderproduktion.

Intertek Certification AB certifierar beredning, distribution, import och export av foder och utsäde, men inte primärproduktion.

För dig som utöver primärproduktion har livsmedelsförädling finns även ett femte kontrollorgan som kan certifiera livsmedel. Kontrollorgan för produktion, import och export av förädlade livsmedel hittar du på Livsmedelsverkets webbplats.

Om du vill kan du dessutom certifiera din produktion enligt KRAV:s eller Demeterförbundets regler. De kan ha regler som i vissa avseenden är striktare än EU:s regler.

Dokumentation när du ansöker om att bli certifierad

När du ansöker om att bli certifierad kommer du att behöva skicka information till kontrollorganet. Det här är några saker som kontrollorganet kommer att fråga efter.

 • En beskrivning av företagets alla produktionsenheter, även konventionella om du har sådana. En produktionsenhet är ett jordbruksföretags alla tillgångar, till exempel djurstallar, bikupor, skiften, betesmark och lokaler för lagring, förpackning och beredning av insatsvaror eller produkter. Det ska finnas kartor över marken och situationsskisser eller ritningar över byggnader som är viktiga för din produktion, till exempel stallar, växthus, torkar och lager. En produktionsenhet är vad vi vanligen kallar en gård.
 • En beskrivning av din verksamhet. Berätta vad du gör för att vara säker på att reglerna för ekologisk produktion följs. Skriv ned hur produktionen går till hos dig och vilka rutiner du har.
 • Beskriv de förebyggande åtgärder och försiktighetsåtgärder du vidtar för att skydda din ekologiska produktion mot exempelvis kontaminering av otillåtna ämnen.
 • Du ska kunna visa upp dokumentation som visar din användning av gödsel- och jordförbättringsmedel, samt de växtskyddsåtgärder du gör.
 • Om du samarbetar med andra lantbrukare, till exempel kring foderproduktion eller spridning av stallgödsel, ska du kunna redovisa det.
 • Om du har biodling ska du ha en karta där du ritat in var dina bisamhällen är placerade. Du ska kunna visa för kontrollorganet att du placerat dina bikupor så att du uppfyller reglerna om bigårdars placering. Glöm inte att uppdatera informationen om bigårdars placering om du etablerar nya bigårdar.

Ditt kontrollorgan kommer att berätta för dig om de behöver fler uppgifter från dig.

Det här innebär det att vara ekologiskt certifierad

Det finns många regler att följa för att din produktion ska kunna vara certifierad.

Ekologiskt certifierad växtodling

För växtodling ska du bland annat

 • odla i levande jord som har kontakt med alven
 • använda ekologiskt utsäde eller annat växtförökningsmaterial
 • på åkermark ha fleråriga växtföljder, där baljväxter och gröngödselgrödor ingår eller ha en växtföljd där vall eller fleråriga foderväxter ingår.
 • i växthus använda växtmångfald samt odla gröngödselgrödor och baljväxter med kort kulturtid
 • endast använda gödsel av naturligt ursprung
 • inte använda andra växtskyddsmedel än de som uttryckligen är tillåtna
 • inte använda genetiskt modifierade organismer (GMO).

Databas för ekologiskt utsäde

I databasen OrganicXseeds finns det ekologiska utsäde som utsädesföretagen har till försäljning. I vissa fall kan du få använda utsäde eller annat växtförökningsmaterial som inte är ekologiskt i din ekologiska odling. I databasen hittar du vilka undantag som gäller och information om hur du söker undantag.

Ansök om undantag vid exceptionella händelser– växtförökningsmaterial

Om din växtodling har drabbats av exceptionella händelser som gjort att det inte går att använda ekologiskt växtförökningsmaterial eller växtförökningsmaterial under omställning kan du få undantag för att använda icke ekologiskt växt­förökningsmaterial.

Så här ansöker du

Du ansöker om undantag via vår e-tjänst eller på blanketten Godkännande av undantag i händelse av katastrofsituationer (ekologisk produktion) - ansökan om undantag.

Vi tar ut en avgift på 600 kronor för att handlägga din ansökan. Du betalar avgiften med kort i webbutiken, innan du laddar ner blanketten. Du kan också betala mot faktura. Väljer du faktura tar vi ut en fakturaavgift på 100 kronor.

I ansökan ska du beskriva vad som har inträffat och varför du behöver få ett undantag från reglerna. Beskriv även vad du har gjort för att lösa situationen utan undantag. Du ska också redogöra för hur lång tid du behöver utnyttja möjligheten till undantag och när du bedömer att du kan följa reglerna igen. Redovisa inom vilket geografiskt område du vill att undantaget ska gälla och om det finns andra omständigheter som har betydelse för att du ska få undantag eller för hur ditt undantag bör se ut.

Du ska dokumentera vad som har hänt och vilket undantag du har fått så att ditt kontrollorgan kan följa upp Jordbruksverkets beslut.

Du behöver vänta på beslutet innan du kan använda icke ekologiskt växtförökningsmaterial.

Undantaget gäller för en begränsad tid.

Ekologiskt certifierad djurhållning

Om du har landlevande lantbruksdjur ska du

 • i första hand ge dem ekologiskt foder från din egen gård
 • i första hand ta in ekologiskt uppfödda djur
 • ge dem möjlighet att vistas utomhus
 • hålla dem i stallbyggnader där de kan bete sig naturligt.

Databas för ekologiska lantbruksdjur

I databasen OrganicXlivestock kan du som har ekologiska djur att sälja saluföra dina djur. Om du söker nya avelsdjur till din besättning måste du först leta i databasen innan du ansöker om att få köpa icke ekologiska djur. Om du har fjäderfä är detta frivilligt.

Du behöver ingen särskild behörighet för att söka efter ekologiska djur. Däremot behöver du registrera dig om du ska sälja ekologiska djur via OrganicXlivestock.

Undantag från regeln om ekologiskt uppfödda djur

För avelsändamål får du köpa in icke ekologiska djur av utrotningshotade svenska raser utan något särskilt tillstånd. Du kan läsa mer om olika undantag på våra sidor om ekologisk djurhållning.

Ansök om undantag vid exceptionella händelser– djurhållning och biodling

Om din djurhållning eller biodling har drabbats av exceptionella händelser som orsakat förlust av djur, foder eller som tvingar dig att evakuera dina djur kan du få undantag från reglerna för ekologisk produktion.

Vid exceptionella omständigheter kan du få undantag för att

 • Förnya eller sätta samman en ny djurbesättning med icke ekologiska djur eller vattenbruksdjur om du har haft en hög dödlighet bland dina djur och det inte finns ekologiska djur att köpa. Detta gäller även bisamhällen.
 • Använda icke ekologiskt foder under en begränsad tid om den egna produktionen av ekologiskt foder eller omställningsfoder gått förlorad eller restriktioner har införts.
 • Under normal dragtid utfodra ekologiska bin med ekologiskt producerad honung, ekologiskt pollen, ekologiskt socker eller ekologisk sockerlösning om bisamhällets överlevnad är i fara.
 • Undantagen från kravet på att ekologiska djur ska hållas på ekologisk mark, samt kraven på djurtäthet inomhus och på rastgård om du av någon anledning måste evakuera dina djur.
 • Minska andelen grovfoder i den dagliga foderstaten till idisslare och häst om foderproduktionen har gått förlorad eller restriktioner har införts. En förutsättning är att djurens näringsbehov tillgodoses.
 • Flytta ekologiska bisamhällen till områden som inte uppfyller kraven för bigårdarnas placering om du måste evakuera dina bin för att rädda deras liv.
Så här ansöker du

Du ansöker om undantag via vår e-tjänst eller på blanketten Godkännande av undantag i händelse av katastrofsituationer (ekologisk produktion) - ansökan om undantag.

Vi tar ut en avgift på 600 kronor för att handlägga din ansökan. Du betalar avgiften med kort i webbutiken, innan du laddar ner blanketten. Du kan också betala mot faktura. Väljer du faktura tar vi ut en fakturaavgift på 100 kronor.

I ansökan ska du beskriva vad som har inträffat och varför du behöver få ett undantag från reglerna. Beskriv även vad du har gjort för att lösa situationen utan undantag. Du ska också redogöra för hur lång tid du behöver utnyttja möjligheten till undantag och när du bedömer att du kan följa reglerna igen. Redovisa inom vilket geografiskt område du vill att undantaget ska gälla och om det finns andra omständigheter som har betydelse för att du ska få undantag eller för hur ditt undantag bör se ut.

Du ska dokumentera vad som har hänt och vilket undantag du har fått så att ditt kontrollorgan kan följa upp Jordbruksverkets beslut.

Inköp av icke-ekologiska djur efter exceptionella händelser

Du får köpa in icke-ekologiska djur om dina djur har dött eller avlivats på grund av sjukdomar eller andra katastrofer om det inte finns ekologiska djur att köpa.

Du får föra in de icke ekologiska djuren till din ekologiska besättning först efter att Jordbruksverket har beviljat undantag.

Undantaget gäller för en begränsad tid.

Undantag från kravet på ekologiskt foder eller andelen grovfoder efter katastrofer och exceptionella händelser

Du får utfodra dina djur med icke-ekologiskt foder om du inte kan utfodra dem med ekologiskt foder på grund av exceptionella väderförhållanden, utbrott av smittsamma sjukdomar, föroreningar eller bränder som har lett till att du har förlorat egenproducerat foder.

Du får utfodra djuren med icke ekologiskt foder först efter att Jordbruksverket har beviljat undantag. Undantaget gäller för en begränsad tid. Du behöver inte vänta på beslutet innan du skördar icke ekologiskt foder, utan det är utfodringen du måste ha tillstånd till först.

Det är möjligt att ansöka om undantag för alla slags foder. Eftersom vi i handläggningen av ansökan bedömer möjligheten att få fram ekologiskt foder är det i praktiken icke ekologiskt grovfoder som vi beslutar om undantag för. Till exempel spannmål är en global handelsvara som finns i ekologisk form.

Nya bisamhällen

Du får sätta samman skaffa nya bisamhällen med icke ekologiska bin om

 • det är hög dödlighet bland dina bin på grund av ohälsa eller för att de måste avlivas på grund av någon smittsam bisjukdom
 • bina dör på grund av naturkatastrofer exempelvis kraftiga stormar, bränder eller andra katastrofer.
 • Det inte finns ekologiska bisamhällen eller avläggare att köpa.

Du får skaffa nya icke ekologiska bisamhällen eller avläggare först efter att Jordbruksverket har beviljat undantag.

Undantaget gäller för en begränsad tid.

Utfodra bin när det är brist på nektar (om draget upphör)

Du kan ansöka om att få utfodra dina bin om din biodling har drabbats av en katastrof eller exceptionell händelse som har medfört att dina bisamhällen riskerar att svälta ihjäl. Det kan till exempel vara föroreningar eller bränder som har lett till att det inte finns växter som bina kan samla nektar och pollen från. Om du får undantag får du utfodra bina med

 • ekologisk honung
 • ekologiskt socker
 • ekologiskt producerad sockerlösning
 • ekologiskt pollen

Du får påbörja utfodringen först efter att Jordbruksverket har godkänt din ansökan. Undantaget gäller för en begränsad tid.

Håll isär ekologiska och konventionella produkter

Grundregeln är att hela ditt jordbruksföretag ska vara ekologiskt. I vissa fall får du ändå dela upp företaget i åtskilda produktionsenheter för ekologisk produktion, produktion under omställning och icke-ekologisk produktion. Det gäller om

 • dina ekologiska grödor är av andra sorter som är lätta att skilja från de sorter som du odlar icke-ekologiskt, och
 • dina ekologiskt hållna djur är av andra arter än de icke-ekologiska.

Om du producerar alger och vattenbruksdjur får du ha samma arter förutsatt att produktionsplatserna eller produktionsenheterna är tydligt åtskilda.

Undantag från kraven i vissa fall

Om du bedriver ekologisk produktion i forsknings- eller utbildningssyfte får du odla både ekologiska och icke-ekologiska sorter som är svåra att särskilja och ha samma djurarter på samma företag men på olika produktionsenheter. Det är även tillåtet om du

 • uppförökar utsäde,
 • har en plantskola,
 • bedriver förädlingsverksamhet, eller
 • odlar fleråriga grödor som kräver en odlingstid på minst tre år, exempelvis fruktodling

Du måste dokumentera det du gör på de olika produktionsenheterna så du kan visa för ditt kontrollorgan att enheterna och produkterna hålls åtskilda. Ditt kontrollorgan får också kontrollera de icke-ekologiska delarna av din verksamhet.

Om du har fleråriga grödor som kräver en odlingstid på minst tre år och odlar samma sorter både ekologiskt och icke-ekologiskt måste du även ha en omställningsplan. Du måste börja omställningen av den icke-ekologiska odlingen snarast möjligt. Hela odlingen ska vara omställd inom högst fem år. Under omställningstiden måste du informera ditt kontrollorgan

 • senast 48 timmar innan du skördar var och en av de berörda grödorna
 • snarast efter skörden om exakt hur mycket du skördat och hur du håller isär ekologiska och icke-ekologiska produkter

Ditt kontrollorgan kommer följa upp din omställningsplan varje år fram tills att hela odlingen har ställts om till ekologisk.

Nationella riktlinjer

För att EU:s regler för ekologisk produktion ska bli lättare att förstå och tillämpas på samma sätt av alla, har branschen arbetat fram nationella riktlinjer för ekologisk produktion. Riktlinjerna är delvis uppdaterade med de nya reglerna som började gälla den 1 januari 2022.

EU-logotyp för certifierade ekologiska produkter. Vita stjärnor på grön bakgrund formar konturerna av ett löv

EU:s logotyp för certifierade ekologiska produkter.

Märkning av ekologiska produkter

Du får marknadsföra och märka produkter med termer som hänvisar till ekologisk produktion förutsatt att reglerna för ekologisk produktion är uppfyllda. I sådana fall ska du också följa märkningsreglerna.

Du får inte använda ord som syftar på ekologiskt på något EU-språk, eller förkortningar av dessa, som till exempel ”bio” och ”eko”, enskilt eller i kombination, på jordbruksprodukter som inte är ekologiskt certifierade. Om man bryter mot dessa regler kan man bli tvungen att betala en sanktionsavgift.

Om du använder märkning med ordet ”ekologiskt” eller liknande ord, ska du ange kodnumret för ditt kontrollorgan. Ett kodnummer visar vilket kontrollorgan som stått för den ekologiska kontrollen. Koden ser ut så här: SE-EKO-XX.XX ska ersättas med numret för ditt kontrollorgan.

 • SE-EKO 01 Kiwa Certification AB
 • SE-EKO-03 SMAK Certifiering AB
 • SE-EKO-04 HS Certifiering AB
 • SE-EKO-08 Intertek Certification AB

Om du skriver att en produkt är ekologisk är det också obligatoriskt att använda EU:s logotyp för ekologisk produktion på alla färdigförpackade ekologiska livsmedel som är producerade inom EU.

För andra ekologiska produkter är det frivilligt att använda EU-logotypen. Det gäller till exempel för foder, oförpackade ekologiska produkter och importerade produkter

Om du också är certifierad enligt KRAV:s eller Demeterförbundets regelverk kan du använda deras märke tillsammans med EU-logotypen.

När du är certifierad ska du dokumentera vad du gör

Du som har certifierad ekologisk produktion ska skriva ned vad du gör och spara dokument som kan styrka att allt är i enlighet med reglerna. Då kan ditt kontrollorgan och länsstyrelsen följa upp att du gör rätt.

Du kan ha din dokumentation i datorn eller på papper. Det viktigaste är att kontrollorganet kan se och förstå vad du har gjort, när du har gjort det, på vilka skiften du har gjort det eller vilka djurgrupper eller bigårdar som är berörda. Kontrollorganen har mallar som hjälper dig att göra rätt, men du kan också använda egna, motsvarande system.

Är ditt företag anslutet till ett annat kvalitetssäkringssystem kan du ofta utgå från de mallar som du använder för det systemet. Om du ändrar något under växtsäsongen, efter att du har skickat in din redovisning till kontrollorganet, måste du meddela dem. Det kan till exempel vara byte av gröda eller att du skördar gräs hos någon annan.

Spara de dokument som styrker att du driver ditt företag i enlighet med reglerna. Det kan vara:

 • följesedlar
 • fakturor
 • kvitton
 • recept
 • behandlingsjournaler från veterinären
 • kartor över din mark där olika skiften syns, till exempel blockkartorna från SAM internet
 • ritningar över djurstallar, så att kontrollorganet kan se att du har tillräckligt med utrymme för dina djur.

Journalföring för ekologisk djurhållning

För journal över din djurhållning. Journalen ska ge en fullständig beskrivning av hur du sköter din besättning. Det ska gå att utläsa nedanstående uppgifter ur journalen:

 • När du sätter in djur ska du redovisa varifrån djuren kommer, när de sattes in i besättningen, om djuren genomgått omställning och i så fall datum för omställningstiden, djurens identitetsmärke och uppgifter om tidigare veterinärbehandling. Du som tar emot omärkta smågrisar för att föda upp till slakt måste försäkra dig om att de inte har fått någon läkemedelsbehandling.
 • När djur lämnar gården ska du redovisa djurens ålder, antal, slaktvikt om djuren gått till slakt, identitetsmärken samt vilken dag och vart djuren flyttats. Om du sparar slaktavräkningarna finns många av dessa uppgifter i dem.
 • När djur dör eller avlivas noterar du detta och anledningen till förlusten. Notera också förrymda eller saknade djur.
 • Du ska när det gäller journalföring av foder och utfodring skriva upp vilken typ av foder du ger inklusive eventuella tillsatser och andel av olika råvaror i foderstaten. Förutom att spara faktura och leveranssedel eller båda för inköpt foder så är det också bra om du sparar broschyrer, etiketter och annat material som innehåller information om fodret. Om du använder omställningsfoder eller foder från mark i första årets omställning ska du kunna visa att det är sådant foder och att du inte använder en för stor andel av det.
 • Redogör för vilka tidsperioder dina djur vistas utomhus. Har du flera betesområden med olika produktionsplatsnummer (det som nu kallas för en anläggnings registreringsnummer) du växlar mellan skriver du när växling sker.
 • Du ska journalföra alla behandlingar du gör, både förebyggande åtgärder som vaccinationer och behandling av sjuka djur. Följande ska vara med:
  • vilka djur som fått behandling 
  • vilken dag behandling har skett
  • vilken typ av produkt djuret har fått till exempel homeopatika, avmaskningsmedel eller antibiotika
  • hur du har gett läkemedlet till exempel via foder, vatten eller injektion
  • i vilken dos läkemedlet har getts.
 • När det gäller behandling av sjuka djur ska du också notera
  uppgifter om djurets diagnos. I journalföringen över sjuka djur ska det gå att utläsa vad veterinären har ordinerat när det gäller veterinärvård med intyg. Det ska också gå att utläsa karenstiden innan du kan sälja djuret, köttet, äggen eller mjölken som ekologisk. Notera de verksamma farmakologiska ämnena i läkemedlet. Jordbruksverket bedömer att du uppfyller dessa krav genom att spara praktikjournalen eller förrättningsunderlaget från veterinären. Om behandlingen innebär att djuret måste genomgå en ny omställningstid ska du notera även det. Det måste vara tydligt hur många behandlingar ett djur har fått under ett år.
 • Du ska bevara dokumentation om ingrepp som sker på dina djur och vad du gjorde för att följa reglerna under dessa ingrepp. Det betyder att du måste dokumentera när du låter avhorna eller kastrera djur. Det ska finnas information om bedövning, eventuell smärtlindring och även om ålder på de djur som berörs av ingreppet.
 • Om du beviljats undantag från reglerna ska du behålla dokument som visar på behovet av undantaget. Det gäller om du fått tillstånd att sätta in icke ekologiska fjäderfän eller däggdjur, om du fått tillstånd att avhorna eller om du ger ett foder med icke ekologiska proteinråvaror till smågrisar eller unga fjäderfän.
 • Om du har uppbundna nötkreatur ska du dokumentera varför de inte kan gå i lösdrift. Skriv upp när du rastar dina uppbundna djur. Om du av olika skäl inte kan rasta bör du skriva upp anledningen till det.
 • Skriv vilka rengörings- och desinfektionsmedel du använder, vilken dag du använt dem och i vilka utrymmen. Spara dokumentation om produktens namn och verksamma ämnen.
 • Du som har fjäderfä med omgångsuppfödning ska dokumentera den tid du rastgården/rastgårdar är tomma på djur.

Journalföring för ekologisk biodling

Du måste ha ett register över dina bigårdar och journalföra vad som händer i bigårdarna och med honungen. Som minst ska det finnas dokumentation över detta:

 • Identifikation av bisamhällen och uppgifter om placering av kupor och bigårdar. Notera flytt av bisamhällen i registret.
 • En karta i lämplig skala alternativt geografiska koordinater för var du har bikupor uppställda.
 • Skriv upp vilken dag du utfodrar, vilka bisamhällen du utfodrat och vilken typ och mängd foder du har gett. Om du köper in färdigt foder eller socker för att bereda vinterfoder, måste du spara kvitton, följesedlar eller liknande som visar att du har använt ekologiska produkter.
 • För journal över skörd, förädling och lagring av biodlingsprodukter. Du ska skriva upp bortflyttning av skattlådor och skattning av honung. Du ska också se till att det går att spåra honungen tillbaka till ditt företag oavsett om du säljer den i större kärl eller i småburkar.
 • De ekologiska reglerna ställer inte krav på att du ska journalföra varroabehandling med organiska syror eller genom att skära bort drönaryngel. Det finns dock andra regler som säger att du måste skriva upp när du behandlar med organiska syror eller andra biocider.
 • Om du använder veterinärmedicinska läkemedel ska du skriva upp vilken typ av produkt bisamhället har behandlats med (även uppgift om verksamt farmakologiskt ämne), varför du har behandlat (diagnos), dosering, hur du har tillfört läkemedlet till bisamhället, behandlingstid och karenstid.

Berätta för ditt kontrollorgan om du behöver använda veterinärmedicinska läke­medel. Det påverkar din möjlighet att sälja ekologiska biodlings­produkter.

Journalföring för ekologisk växt- eller svampodling

Som växt- eller svampodlare ska du föra journal. Du kan föra journal på papper, men för växtodlingen finns flertalet datorprogram att välja emellan för detta ändamål. Datorprogrammen kan hjälpa dig att följa rekommendationerna för gödsling och kalkning.

Det betyder att du löpande skriver ned det som är relevant av följande uppgifter:

 • Användning av gödselmedel (datum då du gödslade, typ och mängd av gödsel och vilka skiften som du har gödslat).
 • Sådd, sättning och plantering (utsädesmängd eller mängd vegetativt förökningsmaterial).
 • Användning av växtskyddsmedel. (Anledning till att du använt preparatet, vilken skadegörare behandlingen gällde, datum för användning, typ och mängd av preparat, verksamma ämnen samt vilka grödor och skiften eller plats du bekämpade.)
 • Användning av insatsvaror (datum för användning, typ av insatsvara, verksamma ämnen, datum, plats och mängd av insatsvaran).
 • Skörd (datum, typ av skördad gröda och vilken mängd du har skördat och om grödan är ekologisk eller odlad på mark som är under omställning).

Vildväxande produktion

Du som plockar bär eller svamp eller samlar in vilda växter måste ha en fullständig beskrivning över de områden insamlingen sker i. Precis som för växt- och svampodlare ska du ha ritningar eller liknande över lagrings- och produktionslokaler och utrymmen där du bearbetar eller förpackar bären, svamparna eller växterna.

Du ska redovisa vad du har gjort för att undersöka om de områden du samlar in från lämpar sig för ekologisk produktion. Du ska ta fram garantier för att områdena inte har behandlats med otillåtna medel under en treårsperiod före insamlandet. All den här dokumentationen måste du kunna visa för kontrollorganet.

Du ska dokumentera perioden och platsen för insamlingen samt vilken art och mängd som du har samlat in.

Regler om ekologisk djurhållning och växtodling samt ekologiskt vattenbruk

Utöver de generella reglerna för ekologisk produktion finns också särskilda regler för olika produktionsinriktningar. Här hittar du detaljerade regler för ekologisk djurhållning och växtodling samt ekologiskt vattenbruk.

Författningar

Söker efter 2021:47