Logotyp Jordbruksverket
Logotyp Jordbruksverket

Köpa utsäde för eget bruk

Den här sidan vänder sig till dig som köper utsäde till din egen odling. Nästan allt utsäde som saluförs i Sverige måste vara certifierat eller kvalitetskontrollerat. Därmed kan du som köper utsäde vara trygg i att det är säkert att använda.

Utsädet ska vara certifierat eller kvalitetskontrollerat

Merparten av allt lantbruksutsäde som går att köpa i Sverige är certifierat – både utsäde av fröburna lantbruksväxter och av potatis. Att utsädet är certifierat betyder att det uppfyller de särskilda krav som gäller för arten. Det visar att utsädet är

 • av rätt sort och hög kvalitet
 • tillräckligt friskt
 • behandlat mot utsädesburna sjukdomar vid behov.

Du ser att utsädet är certifierat eller kontrollerat genom att det är förseglat och märkt.

På vår sida om certifierat utsäde kan du läsa mer om vilka krav som ställs på certifierat utsäde och hur certifieringen går till.

Om du köper utsäde av stråsäd innan certifieringen är klar

Ibland kan du köpa utsäde av stråsäd innan alla certifieringsanalyser är klara. Det måste i så fall finnas föranalyser som visar att det är troligt att utsädet uppfyller kraven för certifiering. Det händer dock att utlämnade partier inte klarar certifieringskraven, trots denna försiktighetsåtgärd.

Kontrollera att utsädet har blivit godkänt

Du kan själv kontrollera om det parti du köpt inte har blivit godkänt genom att titta i vår lista över utsäde som har lämnats ut men som inte uppfyller kraven för certifiering. Vi uppdaterar listan två gånger per år, vanligtvis vår och höst.

Om du ser att det utsäde som du köpt är med på listan kan du kontakta säljaren.

Utsäde som inte måste vara certifierat

Utsäde av vissa arter behöver inte vara certifierade, utan ska i stället gå igenom en kvalitetskontroll. Det gäller främst köksväxt­utsäde och prydnadsväxt­utsäde.

Ett fåtal arter regleras inte alls, och då finns det inga krav för att få saluföra dem. Det gäller till exempel bovete, foderlosta, salix och quinoa.

Köpa utsäde till ekologisk odling

Du som odlar ekologiskt ska använda utsäde som är ekologiskt i första hand. Utsädet ska

 • vara kontrollerat av något av de godkända kontrollorganen för ekologisk produktion
 • uppfylla kraven i regelverket för certifierat eller kvalitets­kontrollerat utsäde.

Du får även använda utsäde som odlats på mark som håller på att ställas om till ekologisk odling.

Om du köper utsäde ska du titta efter en särskild etikett med EKO-märkning (kontrollorganets nummer).

Det här räknas som ekologiskt utsäde

Som ekologiskt utsäde räknas det som tagits fram på omställd mark, det vill säga certifierad mark som legat minst två år i omställning.

Med utsäde menar vi både fröer och vegetativt förökningsmaterial, exempelvis plantor, lökar och utsädespotatis.

 • När det gäller fröer ska moderplantan ha odlats ekologiskt i minst en generation eller, när det gäller fleråriga arter, under minst två växtsäsonger, för att utsädet ska kunna anges som ekologiskt utsäde.
 • När de gäller vegetativt förökningsmaterial ska föräldragenerationens planta ha odlats ekologiskt under minst två växtsäsonger, för att utsädet ska kunna anges som ekologiskt förökningsmaterial.

Hitta ekologiskt utsäde genom databasen OrganicXseeds

Du hittar ekologiskt utsäde i databasen OrganicXseeds. Där finns det ekologiska utsäde som utsädesföretagen har anmält till Jordbruksverket att de har till försäljning.

Databasen innehåller bara de företag som levererar till yrkesmässiga odlare i Sverige.

Om det inte finns ekologiskt utsäde av en viss sort

I vissa fall kan du få använda utsäde som inte är ekologiskt i din ekologiska odling. Det gäller till exempel

 • om det inte finns något ekologiskt utsäde av arten eller sorten som du vill odla
 • om Jordbruksverket har fattat beslut om att undanta arten eller sorten från kravet att använda ekologiskt utsäde och vegetativt förökningsmaterial.

Det står i OrganicXseeds vilka undantag som gäller.

Utsädet får vara behandlat med biologiska medel eller värme, men inte med kemiska medel

Utsädet du använder får inte vara behandlat med kemiska medel – även i de fall då du får använda annat utsäde än ekologiskt. Däremot är det tillåtet att använda utsäde som är behandlat med biologiska medel eller värme.

De medel som är tillåtna står med i bilaga 2 i de nationella riktlinjerna för ekologisk produktion. Medlen måste dessutom vara godkända av Kemikalieinspektionen.

Växter som Jordbruksverket inte gör undantag för

Vi tillåter inte undantag i följande fall:

 • Om växterna har kortare kulturtid än ett år och de förökas vegetativt genom sticklingar. I det fallet ska förökningsmaterialet komma från moderplantor som odlats ekologiskt i minst en växtsäsong när det gäller frilandsodling. För växthusodling motsvaras växtsäsongen av växtens kulturtid.
 • Om växterna har längre kulturtid än ett år och skörden säljs som ekologisk samma kalenderår som växten planteras.
 • Om blomsterlökar odlas för produktion av snittblommor. Detta gäller från lökarna som skördades år 2019 och framåt.

Med kulturtid menas tiden från plantering eller sådd till skörd eller försäljning.

Hårdare regler för utsäde i ekologisk produktion i framtiden

Från år 2035 ska allt utsäde som används inom ekologisk produktion vara ekologiskt odlat. Därför kommer de generella undantagen för användning av icke-ekologiskt utsäde att bli mycket begränsade efter 2021. Det medför också att man behöver få individuella undantag godkända innan sådd i de fall där konventionellt obetat utsäde kommer att användas.

Ansöka om individuellt undantag från kravet på ekologiskt utsäde

Du kan ansöka om individuellt undantag om du vill odla en sort som inte finns med i OrganicXseeds, men där det finns krav på att du ska använda ekologiskt utsäde av arten eller sorten enligt databasen.

Om du får undantag får utsädet inte vara behandlat med kemiska medel. För vegetativt förökningsmaterial innebär det att materialet inte får vara behandlat med medel som inte är tillåtna i ekologisk odling från det att materialet avlägsnats från moderplantan, grävts upp från odlingsplatsen och motsvarande.

Exempel på situationer som du skulle kunna få undantag för

 • Du kan inte få utsädet som du beställt levererat i tid.
 • Du vill odla en bevarandevärd sort.
 • Du håller på med forskning, gör försök eller vill göra en testodling av en viss sort.
 • Ingen av sorterna inom arten som finns i databasen är lämplig i din odling.

Så ansöker du om undantag

Steg 1. Kontrollera om du måste söka undantag

Kontrollera först om du verkligen behöver söka undantag genom att titta i databasen OrganicXseeds. I vissa fall gör vi generella undantag, till exempel om alla sorter av en spannmålsart är slut. I andra fall kan du inte få undantag alls.

Du kan exempelvis inte få undantag om den sort du vill odla finns hos någon annan leverantör än din vanliga och denne även kan leverera utsädet till dig.

Steg 2. Ladda ner blanketten

Ladda ner blanketten för att ansöka om undantag från kravet på ekologiskt utsäde.

Steg 3. Betala avgiften

Betala avgiften för att handlägga ansökan. Du kan betala i webbutiken eller mot faktura.

 • Avgiften är 4 200 kronor om du inte kan få utsäde som du beställt levererat i tid, eller om ingen sort som finns i organicXseeds är lämplig i din odling.
 • Avgiften är 1 100 kronor om du vill odla en bevarandevärd sort, om du vill göra en testodling eller om du håller på med forskning och försök.
Steg 4: Fyll i blanketten

Ange tydligt varför du söker undantag när du fyller i blanketten. Beroende på din anledning ska du fylla i olika saker.

 • Utsäde levereras inte i tid: Redovisa att du har beställt utsädet i rimlig tid men att inget företag som säljer utsädet kan leverera det till dig i tid för sådd. Du kan till exempel lämna datum för beställning och kontaktuppgifter till leverantören.
 • Bevarandevärd sort: Ange varför du vill odla en bevarandevärd sort.
 • Testodling av sorter: Ange varför du vill testodla en viss sort. Observera att om du vill testodla potatis får du använda högst 500 kg utsäde eller högst 10 procent av den areal som du brukar odla potatis på. Om du vill testodla spannmål, vall och trädgårdsväxter får du använda högst 10 procent av den areal som du brukar odla respektive gröda på.
 • Forskning och försök: Bifoga din försöksplan och visa att forskningen eller försöket är vetenskapligt.
 • Sorterna som finns i databasen är inte lämpliga för odlingen: Ange varför ingen av sorterna inom arten som finns i databasen är lämplig i din odling. Du måste också bifoga underlag som visar att sorten har egenskaper som saknas hos de sorter som finns i databasen.
Steg 5. Skicka in blanketten via mejl

Skicka blanketten till följande mejladress:

Köpa utsäde för eget bruk från ett EU‑land

Du kan köpa utsäde för eget bruk från länder som är med i EU, utan att anmäla införseln till Jordbruksverket.

Utsädet ska vara certifierat eller kontrollerat. Det ska också vara fritt från flyghavre. Hör av dig till oss om du behöver hjälp att kontrollera utsädet.

Krav på växtpass för vissa arter

Utsädespartier måste vara försedda med växtpass när det gäller följande arter:

 • blålusern (Medicago sativa L.)
 • raps (Brassica napus L.)
 • rybs (Brassica rapa L.)
 • sojaböna (Glycine max (L.) Merrill)
 • solros (Helianthus annuus L.)
 • lin (Linum usitatissimum L.)
 • vitsenap (Sinapis alba L.).

Om du ska köpa utsäde från länder utanför EU

Om du ska köpa utsäde från länder som inte är med i EU ska du anmäla införseln till oss. Det finns också särskilda regler som du ska följa. Du kan läsa mer om reglerna på våra sidor om handel med utsäde.

Om du ska sälja, uppföröka eller packa om utsäde

Ska du ta in utsäde till Sverige för att sedan sälja, uppföröka eller packa om det? Då behöver du vara registrerad hos oss. I vissa fall ska du även anmäla införseln.

Du kan läsa mer om vad som gäller på våra sidor om handel med utsäde.

Författningar

Söker efter 1995:90

Söker efter 1994:22

Söker efter 1994:23

Söker efter 1994:24

Söker efter 2002:49

Söker efter 2009:66

Söker efter 2010:79

Söker efter 2015:29

Du kanske också är intresserad av det här

Senast uppdaterad: 2020-06-25