Miljöersättning för hotade husdjursraser 2024

Om du har nötkreatur, grisar, får, getter eller fjäderfän som räknas som en svensk hotad husdjursras kan du få ersättning. Det är viktigt att bevara de gamla raserna för att behålla den genetiska variationen hos våra lantbruksdjur. Vi kan komma att behöva egenskaperna som finns hos våra gamla, härdiga raser om förutsättningarna för djurhållning ändras i framtiden. Raserna är också en del av ett levande kulturarv.

Viktiga nyheter

Det här är nytt för ersättningen från 2024:

 • För nötkreatur, grisar, får och getter kommer kravet på att djuren är renrasiga att vara uppfyllt i och med att djuren är införda i huvudavsnittet i en stambok för den aktuella rasen. Stamboken ska ingå i ett godkänt avelsprogram för den ras som djuren tillhör och föras av en erkänd avelsorganisation.
 • För genbank för fjäderfän gäller liksom tidigare att kravet på renrasighet är uppfyllt när djuren har känd härstamning av samma ras i minst 4 generationer eller tillbaka till founders (djur från en ursprungsbesättning).
 • Åtagandet delas upp i två delar där nötkreatur, grisar, får och getter hanteras för sig och genbank för fjäderfän för sig. Det betyder bland annat att om du har ett åtagande där båda delarna ingår och får ett beslut om hävning av åtagande, så tas endast den del av åtagandet bort där felet finns.

Djur du kan få ersättning för

Du kan få ersättning om du håller djur av de svenska husdjursraser som är utrotningshotade. Det gäller dessa djurarter och raser:

 • Nötkreatur: fjällko, rödkulla, väneko, ringamålako, bohuskulla och svensk låglandsboskap
 • Gris: linderödssvin
 • Får: ryafår, gutefår, svenskt finullsfår, gestrikefår, dala pälsfår, fjällnäsfår, roslagsfår, helsingefår, klövsjöfår, svärdsjöfår, tabacktorpsfår, värmlandsfår och åsenfår
 • Get: lantrasget, göingeget, jämtget och lappget
 • Fjäderfä: bjurholmshöna, bohuslän-dals svarthöna, fifty five flowery, gammelsvensk dvärghöna, gotlandshöna, hedemorahöna, kindahöna, orusthöna, skånsk blommehöna, svensk dvärghöna, åsbohöna, ölandshöna, öländsk dvärghöna, blekingeanka, svensk blå anka, svensk gul anka, svensk myskanka, skånegås och ölandsgås

När du söker ersättningen i SAM Internet måste du ange raskod för dina djur. Vilka raser som ingår i vilken raskod hittar du i Tips och hjälpen i SAM Internet.

Räkningsperioder för djuren

Räkningsperiod eller hållandeperiod är den period eller det antal dagar som ersättningen och djurinnehavet beräknas på.

Nötkreatur

Räkningsperioden för nötkreatur är från och med 1 augusti året före ansökningsåret till och med 31 juli ansökningsåret. Uppgifter om hur många djurenheter av nötkreatur du har under räkningsperioden hämtar Jordbruksverket från nötkreatursregistret, CDB Internet.

Får, getter, grisar och genbanker för fjäderfän

Hållandeperioden för får, get, grisar och genbanker för fjäderfän är 60 dagar, vilket innebär att du ska hålla minst det antal djurenheter av får, getter och grisar eller det antal genbanker som du anger i ansökan om utbetalning under minst 60 dagar, räknat från dagen efter det att ansökan har kommit in till Jordbruksverket.

Så mycket pengar kan du få

Belopp per djurart

Djur

Ersättning

Nötkreatur (över 6 månader)

2 000 kr per djurenhet

Får, get

1 450 kr per djurenhet

Gris

2 050 kr per djurenhet

Fjäderfä

1 000 kr per genbank

Om pengarna inte räcker kan ersättningen sänkas

Den här ersättningen ingår i Sveriges strategiska plan för den gemensamma jordbrukspolitiken 2023‑2027, där det finns en viss summa pengar att betala ut varje år. Om pengarna skulle ta slut kan regeringen besluta om att begränsa ersättningarna. Det kan också bli aktuellt att sänka ersättnings­beloppen.

Villkor för ersättningen

De här villkoren behöver du följa för att få full ersättning. Ta kontakt med oss om du inte kan uppfylla villkoren i åtagandet.

Skydda dina får från smitta

Om du har får ska din besättning vara ansluten till program för bekämpning av viruset Maedi-Visna hos Gård- och Djurhälsan för att du ska få ett åtagande. Besättningen behöver vara ansluten från och med det år du går in i ett åtagande. Du ska följa deras rekommendationer gällande smittskydd.

Det är inte längre möjligt att göra den förenklade kontrollen. Tänk därför på att ansluta dig till programmet för bekämpning av Maedi-Visna inför ansökan. Du riskerar annars att inte få ett åtagande eller förlora det.

Det här gäller för de djur du har i ansökan

 • Djuren får inte vara kastrerade.
 • Djuren ska ingå i besättningens bevarande- eller avelsarbete.
 • Får, getter och gyltor ska sättas i avel senast under ansökningsåret och vara födda senast året före ansökningsåret. Det betyder att hondjuren ska semineras, betäckas eller släppas med handjur i avelssyfte och för handjur innebär det att de kommer betäcka eller släppas med hondjur i avelssyfte. Djuren berättigar till ersättning även om de inte har avkomma alla år under åtagandeperioden, men de ska ingå i besättningens bevarande- och avelsarbete.
 • Galtar måste vara minst 6 månader gamla under hållandeperioden på 60 dagar.
 • Nötkreatur ska bli minst 6 månader gamla under räkningsperioden, 1 augusti året före ansökningsåret till och med den 31 juli ansökningsåret, och vara registrerade i nötkreatursregistret, CDB Internet.
 • Fjäderfän ska ingå i en genbank som godkänts av en erkänd avelsorganisation. Till genbanken ska det finnas ett genbankskontrakt och ett genbanksnummer.
 • Hondjur får bara betäckas eller semineras med renrasiga handjur av samma ras.
 • Alla djur ska vara renrasiga. För nötkreatur, grisar, får och getter innebär det att djuren ska vara införda i huvudavsnittet i en stambok för den aktuella rasen. Stamboken ska ingå i ett godkänt avelsprogram för den aktuella rasen och föras av en erkänd avelsorganisation. För genbank för fjäderfän innebär det att djuren har känd härstamning av samma ras i minst 4 generationer eller tillbaka till founders. Founders är djur från en ursprungsbesättning.

Du ska följa ett avelsprogram

För att få ersättning ska du, med undantag för fjäderfäraser, följa ett avelsprogram som vi har godkänt för den aktuella rasen. Avelsprogrammet tas fram av en erkänd avelsorganisation och beskriver hur avelsarbetet inom dina djurs ras ska genomföras.

Märk, journalför och rapportera dina djur

Dina djur ska vara märkta, journalförda och rapporterade på rätt sätt och i rätt tid. Uppgifterna som du lämnar används vid smittspårning, märkning av nötkött och nötköttsprodukter.

Följ grundvillkoren

För att få full ersättning måste du följa grundvillkoren. Grundvillkoren är regler som till exempel handlar om hur du ska sköta dina djur och din mark.

Du måste ha ett åtagande

För att få miljöersättning måste du ha ett åtagande. Ett åtagande innebär att du åtar dig att sköta din mark eller dina djur enligt villkoren för ersättningen i 5 år. När du utför ditt arbete enligt dessa villkor, utför du den miljötjänst som du kan få ersättning för.

Åtagandet innebär att du måste följa de villkor som gäller för ersättningen varje år under hela 5‑årsperioden. Du måste följa villkoren som gäller oavsett om du söker utbetalning eller inte. Åtagandet börjar den 1 januari det år som du gör din ansökan och slutar den 31 december det sista året i 5‑årsperioden.

Minsta belopp för utbetalning är 1 000 kronor. Det betyder att om du söker ett åtagande med så liten omfattning att du inte kommer upp i 1 000 kronor per ersättning, får du inget åtagande.

Åtagandets storlek

Storleken på åtagandet är det antal djurenheter eller det antal genbanker du söker utbetalning för första året. Varje år ska du hålla hotade husdjur enligt villkoren för miljöersättningen och söka utbetalning för det antal djurenheter som motsvarar minst 50 procent och högst 150 procent av ditt åtagande eller för det antal genbanker du sökte utbetalning för första året. Om du söker utbetalning för mer än 150 procent av djurenheterna i ditt åtagande eller lägger till en genbank, samtidigt som du ansöker om att utöka ditt åtagande, kan du få en utökning inom befintlig åtagandeperiod.

Så här många djurenheter blir varje djur

Djur

Antal djurenheter

1 nötkreatur som är äldre än 2 år

1,00

1 ungnöt (6 månader till 2 år)

0,60

1 get

0,20

1 får

0,20

1 gris

0,50

Så söker du ersättningen och gör ändringar

Du söker åtagande och utbetalning i e‑tjänsten SAM Internet. När du har fått ditt åtagande behöver du ansöka om utbetalning varje år.

Sista dag att söka 2024 är den 11 april. Om din ansökan kommer in efter den 11 april minskar vi din ersättning med 1 procent per arbetsdag som ansökan är försenad. Om ansökan kommer in efter den 6 maj får du ingen ersättning alls 2024.

I ansökan ska du redovisa vilka djur du söker ersättning för. Du ska även redovisa samtliga anläggningar där du har dina djur, samt redovisa minst en anläggning där du är registrerad aktör. Det gäller samtliga djurarter för att du ska kunna tillgodoräkna dig hela ditt djurinnehav.

Om du ska söka jordbrukarstöd för första gången så behöver du kontakta din länsstyrelse för att få ett kundnummer.

Ändra i din ansökan

Du kan ändra vissa saker i din SAM‑ansökan fram till den 17 juni. Om du vet att du behöver ändra något ska du göra det så snart som möjligt. Om vi eller länsstyrelsen hittar fel i din ansökan, eller om du får en kontroll, är det bara i undantagsfall du får göra ändringar.

Du kan dra tillbaka hela eller delar av din ansökan fram till den 31 oktober.

Minskat antal djur

Om antal får, getter eller grisar minskar inom hållandeperioden ska du anmäla det inom 10 arbetsdagar. Du kan också anmäla ersättningsdjur för får, getter eller grisar. För att ett ersättningsdjur ska räknas med i din ansökan ska bytet ske inom 10 dagar efter det att djuret utgår ur besättningen och du ska meddela detta till oss inom ytterligare 5 arbetsdagar.

Du anmäler minskningar i e-tjänsten SAM Internet.

Om antalet nötkreatur minskar behöver du bara rapportera till CDB Internet. Därifrån hämtar vi automatiskt uppgifterna.

Du kan göra ändringarna fram tills att vi har fattat beslut om ersättning. Om du har fått veta att du ska få en kontroll kan du inte längre ändra.

Utöka ansökan

Om du vill utöka din ansökan om utbetalning och ditt åtagande med fler får, getter, grisar eller genbanker för fjäderfän måste du göra det senast sista ansökningsdag. Då får din ansökan ett nytt ankomstdatum och du får en ny hållandeperiod på 60 dagar. För att utöka ansökan skickar du antingen in en ny ansökan eller skriver de nya uppgifterna i ett brev som du skriver under och skickar till Jordbruksverket.

Om du vill lägga till nötkreatur så gör du det i e-tjänsten SAM Internet. Du kan lägga till nötkreatur till och med 17 juni.

Om du vill ändra eller ange fler registreringsnummer för anläggningar för nötkreatur ska du göra det senast den 17 juni. Det gör du genom att skicka in en ny ansökan.

Byta djurart, raser och djur i ditt åtagande

För nötkreatur, får, getter och grisar får du byta djurart, raser eller djur i ditt åtagande. Du kan även föra över ditt åtagande till en annan registrerad aktör om du av något skäl inte kan ha kvar dina djur. Möjligheten att föra över ditt åtagande till en annan registrerad aktör gäller också om du har fjäderfän i genbank.

Utbetalning av ersättningen

Vi börjar betala ut ersättningen i december 2024.

Om du får en kontroll på din gård som visar att det finns skillnader mellan det du angett i din ansökan och verkligheten kan det leda till att du får din utbetalning senare än planerat.

Belopp som är lägre än 1 000 kronor per ersättning betalar vi inte ut.

När vi har fattat beslut om utbetalning kan du se hur mycket pengar du får på Mina sidor.

Kontroller och avdrag

Om du inte följer villkoren som gäller för ersättningen kan vi göra avdrag. Vi kontrollerar att din ansökan stämmer med verkligheten, och att du följer alla villkor och grundvillkor. Det gör vi både när vi handlägger din ansökan och när länsstyrelsen eventuellt gör besök på din gård. Du får oftast veta i förväg att du ska få besök av en kontrollant.

Om kontrollen visar att du har djur som har tappat ett eller båda öronmärkena eller om de har blivit oläsliga, kan du undvika avdrag för brister i märkningen genom att beställa ersättningsmärken och märka om djuret. Då kan du behöva skicka in ett foto av det märkta djuret till länsstyrelsen för att visa att du uppfyller villkoren. I vissa fall kan länsstyrelsen istället komma till din gård igen på en uppföljande kontroll. Tänk på att länsstyrelsen inte kan besluta om utbetalning innan du har åtgärdat bristerna i märkningen eller tidsfristen som du fått från länsstyrelsen för att rätta upp märkningen har passerat.

Du kan behöva betala tillbaka pengar

Om du inte fullföljer ditt åtagande kan du bli tvungen att betala tillbaka pengar. Vi har möjlighet att kräva tillbaka pengar upp till 10 år efter utbetalningen.

Om du drabbas av en oförutsedd händelse

Om en oförutsedd händelse gör att du inte kan uppfylla villkoren så kan du ändå ha rätt till ersättningen. Oförutsedda händelser kan vara

 • naturkatastrofer eller allvarliga väderhändelser, till exempel stormar, översvämningar eller torka
 • att djurstallar förstörs, till exempel i en brand
 • utbrott av allvarliga djur- och växtsjukdomar eller allvarliga växtskadegörare
 • att vildsvin bökat upp och förstört din mark
 • att staten tvångsinlöser din mark, så kallad expropriation
 • långvarig arbetsoförmåga eller dödsfall hos stödmottagaren.

Du ska anmäla den oförutsedda händelsen skriftligt till Jordbruksverket tillsammans med en redogörelse och underlag som visar vad som har hänt. Det ska du göra inom 15 arbetsdagar från den dag då du har möjlighet att göra det. Det går bra att mejla eller att skicka ett brev. Jordbruksverket kan sedan anpassa villkoren för ersättningen.

Om du slutar med din jordbruksverksamhet kan vi besluta om att du inte behöver betala tillbaka ersättning som du redan har fått.

Frågor och svar

Vad gäller om jag vill överlåta eller ta över mark, djur eller åtagande?

Det finns mycket att tänka på vid en överlåtelse eller ett övertagande, framför allt beroende på när den sker. Vi rekommenderar att du planerar överlåtelsen i så god tid som möjligt innan du skickar in din SAM-ansökan. Du hittar all information på vår sida om överlåtelse.

Tänk på att ansökan om övertagande alltid måste skickas in om den nya sökanden har ett annat person- eller organisationsnummer. Detta gäller alltså även om det är en familjemedlem som ska ta över eller om du ska ändra företagsform.

Tänk också på att om du har nötkreatur och överlåter ditt åtagande kommer hela räkningsperioden för de överlåtna nötkreaturen på din anläggning att tillfalla övertagaren. Det kan påverka utbetalningen av andra stöd.

För ersättning för hotade husdjursraser finns en särskild blankett som du ska använda vid överlåtelse.

Kan jag avsluta eller minska mitt åtagande?

Ja, under vissa förutsättningar kan det vara möjligt att avsluta eller minska ditt åtagande utan att behöva betala tillbaka ersättningen du fått. Det gäller om

 • djuren som berörs av åtagandet överlåts och övertagaren inte tar över åtagandet
 • du slutar med jordbruksverksamhet
 • du har drabbats av en händelse som omfattas av force majeure eller en annan oförutsedd händelse.

Om du vill avsluta eller minska ett åtagande i förtid ska du kontakta Jordbruksverket. Vi utreder vilka konsekvenser det blir och beslutar i det enskilda fallet om det är tillåtet att avsluta eller minska åtagandet utan att du behöver betala tillbaka ersättningen.

Kan jag öka mitt åtagande?

Från och med det andra året i åtagandet kan du öka det med fler djurenheter eller lägga till genbank för fjäderfä. Om du söker utbetalning för mer än 150 procent av djurenheterna i ditt åtagande eller lägger till genbank för fjäderfä samtidigt som du ansöker om att öka ditt åtagande, kan du få en utökning inom befintlig åtagandeperiod. Om du söker utbetalning för mindre är 150 procent eller inte lägger till genbank för fjäderfän, räknas detta inte som en ökning.

Jag har fått ett beslut som gäller ett stöd som jag sökte för ett par år sedan. Hur såg webbinformationen ut då?

Om du vill läsa tidigare års webbinformation i PDF-format kan du kontakta Jordbruksverkets kundtjänst.

Kontakta oss om du har frågor

Du kan ställa frågor till oss här på vår webbplats och också se svaren på frågor som andra har ställt.

Du kan också ringa kundtjänst om du har frågor. Du når oss på telefonnummer:

Du kanske också är intresserad av det här

Senast granskad: 2024-01-25

Till toppen