Husdjursraser

Det är viktigt att vi bevarar våra svenska husdjursraser. Lantrasföreningarna har avelsplaner för hur avelsarbetet ska gå till för våra hotade husdjursraser.

Det är viktigt att vi använder och bevarar våra svenska husdjursraser på ett hållbart sätt. Det är viktigt eftersom

  • de bidrar till den biologiska mångfalden som är nödvändig för att säkra vår livsmedelsförsörjning och en hållbar utveckling
  • de är viktiga för att vårda naturen och skapa ekosystemtjänster
  • de är ett levande kulturarv.

Jordbruksverket har ett övergripande ansvar för att se till att de svenska husdjursraserna och den genetiska variationen inom dem bevaras på lång sikt. Det finns också många andra organisationer som jobbar med det här.

Statistik över hotade svenska husdjursraser

Information om aktuell populationsstorlek för många olika svenska husdjursraser finns i FAOs databas DAD-IS (Domestic Animal Diversity Information System). Välj ”Sverige” i rullistan.

Kontakta en lantrasförening

I Sverige finns flera lantrasföreningar som arbetar med att bevara våra husdjursraser. De har bland annat avelsplaner för hur avelsarbetet inom olika lantraser ska gå till.

Kontakta gärna dem om du vill lära dig mer om våra husdjursraser.

Senast granskad: 2022-08-25