Husdjursraser för biologisk mångfald

Jordbruksverket har ett övergripande ansvar att bevara svenska husdjursraser och säkra att den genetiska variationen finns kvar på lång sikt.

Det är viktigt att vi använder och bevarar våra svenska husdjursraser på ett hållbart sätt. Det är viktigt eftersom

 • de bidrar till den biologiska mångfalden som är nödvändig för att säkra vår livsmedelsförsörjning och en hållbar utveckling
 • de är viktiga för att vårda naturen och skapa ekosystemtjänster
 • de är ett levande kulturarv.

Husdjursraser inom det svenska bevarandeansvaret

Vissa husdjursraser har vi extra stort ansvar för. Det är raser som är föremål för ett nationellt bevarandeansvar. För att en husdjursras ska omfattas av Sveriges bevarandeansvar måste den uppfylla sju kriterier.

 • Rasen måste åtminstone i viss grad domesticerats.
 • Arten och dess olika raser används eller har använts som någon form av nyttodjur av människan.
 • Arten och/eller rasens enskilda djur ska hållas i sådan närhet av människan att det känns naturligt att kalla det husdjur.
 • En betydande del av populationen ska finnas i Sverige.
 • Rasen har unika egenskaper.
 • Rasen har ett svenskt ursprung eller har åtminstone funnits i landet lång tid.
 • Rasen är av genetiskt eller kulturellt intresse.

De raser som Jordbruksverket anser uppfyller de kriterier som krävs för att en ras ska omfattas av svenskt bevarandeansvar finns listade i handlingsplanen för uthållig förvaltning av svenska husdjursraser.

Jordbruksverkets rådgivande referensgrupp för husdjursgenetiska resurser

Sedan 2005 har Jordbruksverket en referensgrupp med huvudsaklig uppgift att vara rådgivande till Jordbruksverket i frågor om bevarande och hållbart nyttjande av de husdjursgenetiska resurserna. Ledamöterna i gruppen är tillsatta för att få en bred och heltäckande representation för de flesta djurslag och kompetensområden, både för kommersiella och hotade raser samt på en praktisk och teoretisk nivå. Referensgruppen har möten 2-3 gånger per år och nuvarande mandatperiod omfattar 2023-2025.

Handlingsplan för uthållig förvaltning av svenska husdjursraser

2007 antog Sverige den globala handlingsplanen för husdjursgenetiska resurser genom Interlaken-deklarationen. Utifrån gemensamma globala insatser ska varje land omsätta det som är prioriterat för det egna landet i en nationell handlingsplan.

Statistik över svenska husdjursraser

Information om aktuell populationsstorlek för många olika husdjursraser inom det svenska bevarandeansvaret finns i FAOs databas DAD-IS (Domestic Animal Diversity Information System). Välj ”Sverige” i rullistan.

Föreningar som värnar hotade husdjursraser

I Sverige finns flera föreningar och organisationer som på olika sätt arbetar med att bevara våra husdjursraser. För många arter finns både erkända avelsorganisationer som har godkända avelsprogram för respektive ras, och intresseföreningar som arbetar med informationsspridning och andra aktiviteter.

Kontakta gärna dem om du vill lära dig mer om våra husdjursraser.

De här avelsorganisationerna och lantrasföreningarna finns

Nötkreatur

Föreningen Allmogekon:

 • Bohuskulla
 • Ringamålako
 • Väneko

Växa Sverige:

 • Rödkulla
 • Fjällko/Svensk fjällras
 • Svensk låglandsboskap
 • Svensk röd och vit boskap

Föreningen äldre boskap:

 • Fjällnära boskap

Hönor

Svenska Lanthönsklubben:

 • Bjurholmshöna
 • Bohuslän-Dals svarthöna
 • Gotlandshöna
 • Hedemorahöna
 • Kindahöna
 • Orusthöna
 • Ölandshöns
 • Öländsk dvärghöna
 • Gammalsvensk dvärghöna
 • Åsbohöna

Svenska Kulturhönsföreningen:

 • Fiftyfive Flowery
 • Skånsk blommehöna

Svenska Rasfjäderfäförbundet (uppgifter saknas):

 • Svensk dvärghöna

Ankor

Svenska Lanthönsklubben:

 • Blekingeanka
 • Svensk blå anka
 • Svensk gul anka
 • Svensk myskanka

Getter

Föreningen Allmogegeten:

 • Göingeget
 • Jämtget
 • Lappget

Svenska getavelsförbundet

 • Svensk lantrasget

Gäss

Svenska Lanthönsklubben:

 • Skånegås
 • Ölandsgås

Hästar

Svenska russavelsföreningen:

 • Gotlandsruss

Svensk travsport:

 • Kallblodstravare

Föreningen Nordsvenska Hästen:

 • Nordsvensk brukshäst

Avelsföreningen Svenska Ardennerhästen:

 • Svensk ardennerhäst

Grisar

Föreningen Landtsvinet:

 • Linderödssvin

Kaniner

Föreningen Gotlandskaninen:

 • Gotlandskanin
 • Mellerudskanin

Svensk pälskanin (uppgifter saknas)

Får

Föreningen Svenska Allmogefår:

 • Dala Pälsfår
 • Fjällnäsfår
 • Gestrikefår
 • Helsingefår
 • Klövsjöfår
 • Roslagsfår
 • Svärdsjöfår
 • Tabacktorpsfår
 • Värmlandsfår
 • Åsenfår

Föreningen Svenska Finullsfår:

 • Svenskt finullsfår

Föreningen Ryafåret:

 • Ryafår

Gotlandsfårsföreningen:

 • Gotlandsfår

Föreningen Gutefåret:

 • Gutefår

Bin

Föreningen Nordbi:

 • Nordiskt bi

Hundar

Dansk-svensk gårdshund (uppgifter saknas)

Svenska Dreverklubben:

 • Drever

Gotlandsstövare (uppgifter saknas)

Hamiltonstövare (uppgifter saknas)

Svenska Älghundklubben:

 • Hälleforshund
 • Jämthund
 • Svensk vit älghund

Specialklubben för skällande fågelhundar:

 • Norrbottenspets

Schillerstövare (uppgifter saknas)

Svenska Smålandsstövareföreningen:

 • Smålandsstövare

Svensk lapphund (uppgifter saknas)

Västgötaspets (uppgifter saknas)

Katter

Sveriges Kattklubbars Riksförbund:

 • Europé

Renar

Tamren (uppgifter saknas)

Kontakt

Kontakta oss gärna om du vill att adressen till din förening ska synas på sidan.

Frysta genbanker

En viktig del av Jordbruksverkets arbete med att bevara de husdjursgenetiska resurserna för framtiden är säkerställa att spermier och ägg från husdjur lagras i frysta genbanker. Syftet är att möjliggöra avel för bevarandearbete, forskning och att det finns ett säkerhetslager om det skulle inträffa en oförutsedd händelse som hotar den biologiska mångfalden. Jordbruksverket ansvarar för två frysta genbanker.

Frysta genbanken för raser inom det svenska bevarandeansvaret

Denna genbank innehåller cirka 77 000 spermadoser från olika raser av nötkreatur, får, getter, hästar, grisar och hundar.

Tjurbanken

Denna genbank har donerats från avelsföretaget Viking Genetics och innehåller cirka 1,1 miljoner spermadoser från nötkreatur.

Jordbruksverket samlar med viss regelbundenhet in ny sperma för att lagra i fryst genbank.

Internationellt arbete

Arbetet med att bevara och hållbart använda husdjursraser görs på många nivåer, från det lokala till det globala. Jordbruksverket deltar bland annat i arbete inom Nordiskt Genresurscenter (NordGen), den europeiska plattformen för husdjursgenetiska resurser (European Regional Focal Point for Animal Genetic Resources (ERFP)) och FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO).

EU har nyligen inrättat ett vetenskapligt referenscenter för hotade husdjursraser (EURC-EAB) av nötkreatur, grisar, hästar, får och getter. Centret ansvarar för att lämna råd kring olika metoder för bevarande av hotade husdjursraser och den genetiska mångfalden.

Du kanske också är intresserad av det här

Senast granskad: 2024-05-03

Till toppen