Nötkreatursstöd 2024

Nötkreatursstödet är till för att ge ditt lantbruksföretag möjlighet att behålla en lönsam mjölk- och köttproduktion. Det är en viktig del av vår livsmedelsförsörjning och bidrar också till en biologisk mångfald. Du kan få stöd för nötkreatur som är äldre än 1 år.

Djur som du får stöd för

Nötkreatursstödet är till för att ge lantbruksföretag möjlighet att behålla en lönsam mjölk- och köttproduktion. Det är viktigt för att behålla produktionen inom landet och det är en del av vår livsmedelsförsörjning. Nötkreatur bidrar även till en levande landsbygd och biologisk mångfald.

Du kan få ersättning för alla nötkreatur över 1 år som du har under räkningsperioden 1 augusti 2023 till och med 31 juli 2024. Du kan få ersättning för de dagar som djuret är över 1 år, även om djuret är yngre än så när räkningsperioden startar. Du kan inte få nötkreatursstöd för jak och bison.

Så mycket pengar kan du få för dina djur

Ersättningsnivån kan variera från år till år, men stödbeloppet kommer att ligga någonstans mellan 87 och 96 euro per djurenhet för hela räkningsperioden. Det exakta stödbeloppet fastställs på hösten inför utbetalning och beror på hur många som söker stödet. 2023 var stödbeloppet 90,55 euro per djurenhet.

Det exakta stödbeloppet fastställs på hösten varje år inför utbetalning och beror på hur många som söker stödet. Intervallet som stödbeloppet kan hamna inom är 87–96 euro per djurenhet.

Om du har djuret på anläggningen under hela räkningsperioden så får du fullt stöd och om du har haft djuret under en del av perioden så får du stöd motsvarande det antal dagar du haft dem. Du får alltså fullt stöd för medelantalet djur som är över 1 år under räknings­perioden räknat på varje dag.

Så beräknar vi nötkreatursstödet
DjurDagar du haft djuret
under perioden
1 augusti 2023‑31 juli 2024
BeräkningDjurenheter du får stöd för
A366366/3661
B183183/3660,5
C153153/3660,42
Summa
och medelantal
701702/366 1,92

Nötkreatursstödet bestäms i euro, men du får det utbetalt i svenska kronor. Växelkursen fastställs av Europeiska centralbanken den sista bankdagen före den 1 oktober.

För 2023 års utbetalningar var kursen 1 euro = 11,5325 kronor.

Vi kan ibland dra av pengar om det finns risk för att EU:s budget överskrids

Du kan ibland få en minskning av ditt stöd om du får mer än 2 000 euro i gårdsstöd, nötkreatursstöd, stöd till unga jordbrukare, ersättning för kolinlagring och minskat kväveläckage (fånggröda, mellangröda eller vårbearbetning), ersättning för precisionsjordbruk – planering och ersättning för ekologisk produktion.

Minskningen görs för att EU:s budget inte ska överskridas under året, eller om EU:s reserv för kriser inom jordbrukssektorn inte räcker till. Det är samma avdrag som görs i alla medlemsländer.

Minskningen är en viss procentsats av det belopp som överstiger 2 000 euro. EU‑kommissionen beslutar avdragets storlek i procent i november varje år, om det blir ett avdrag.

Villkor för stödet

De här villkoren behöver du följa för att få fullt stöd.

Märk, journalför och rapportera dina djur

Dina djur ska vara märkta, journalförda och rapporterade till nötkreatursregistret i rätt tid. Djurens alla in- och uthändelser ska vara registrerade i CDB inom 7 dagar.

Om du har köpt ett djur av någon annan som inte har märkt, journalfört eller rapporterat djuret på rätt sätt under räknings­perioden, kan du få nötkreaturs­stöd för djuret ändå om du följer villkoren.

Om du har en liten andel djur som har tappat ett eller båda öronmärkena eller om de har blivit oläsliga, ska du beställa ersättningsmärken och märka om djuret så snart som möjligt. En rimlig tid för att märka om djuret kan vara 1 månad. För djur som hålls i utedrift utan tillgång till byggnad kan motsvarande rimlig tid vara 3 månader om det bara är ett av öronmärkena som måste ersättas.

Du måste vara aktiv jordbrukare

För att få det här stödet utbetalt måste du uppfylla minst ett av de krav som finns för att du ska räknas som aktiv jordbrukare:

 • Du ska ha mer än 36 hektar jordbruksmark totalt i din SAM‑ansökan.
 • Du ska ha mer än 50 djurenheter totalt i din SAM‑ansökan.
 • Du ska ha fått max 5 000 euro utbetalt i så kallade direktstöd för föregående år.
 • Du kommer att få max 5 000 euro utbetalt i så kallade direktstöd innevarande år.

Du räknas automatiskt som aktiv jordbrukare om du uppfyller något av de fyra kraven, men du kan uppfylla kravet på att vara aktiv jordbrukare även om ingen av de fyra punkterna stämmer in på dig. Länsstyrelsen kommer då att begära att få en komplettering, och då kan du till exempel visa att du uppfyller kravet på att vara aktiv jordbrukare genom att visa kostnader eller intäkter från din verksamhet.

De här stöden och ersättningarna räknas till direktstöden

 • Gårdsstöd (inklusive omfördelning av stöd)
 • Stöd till unga jordbrukare
 • Nötkreatursstöd
 • Ersättning för ekologisk produktion
 • Ersättning för precisionsjordbruk – planering
 • Ersättning för kolinlagring och minskat kväveläckage:
  • Ersättning för fånggröda
  • Ersättning för mellangröda
  • Ersättning för vårbearbetning

Så här räknas dina djur om till djurenheter

Så här räknas dina djur om till djurenheter
DjurartAntal djurenheterAntal djur som motsvarar 1 djurenhet
Nötkreatur som är äldre än 2 år1,001,00
Ungnöt (6 månader–2 år)0,601,67
Suggor0,502,00
Tackor0,205,00
Getter (hondjur)0,205,00
Slaktsvin (slaktade)0,303,33
Slaktkycklingar0,0333,33
Värphönor0,01471,43


Följ grundvillkoren

För att få fullt stöd måste du följa grundvillkoren. Grundvillkoren är regler som till exempel handlar om hur du ska sköta dina djur och din mark.

Ange din anläggnings registreringsnummer (kallades tidigare produktionsplatsnummer)

I SAM Internet skriver du in registreringsnumret för de anläggningar som du har eller har haft nötkreatur på under räkningsperioden. Du måste ha angett minst ett sådant registrerings­nummer senast sista ansökningsdag, eller sista dagen för att lämna in ansökan med avdrag för försening, annars upprättas ingen ansökan om nötkreatursstöd. Du kan dock lägga till ytterligare registrerings­nummer för anläggningar du har fram till och med den 15 juni. Du behöver inte ange hur många djur du har. När vi räknar ut hur många djur som du ska få stöd för hämtar vi uppgifter från CDB.

Så söker du stödet och gör ändringar

Du söker stödet i e‑tjänsten SAM Internet. Sista dag att söka 2024 är den 11 april. Om din ansökan kommer in efter den 11 april minskar vi ditt stöd med 1 procent per arbetsdag som ansökan är försenad. Om ansökan kommer in efter den 6 maj får du inget stöd alls 2024.

Om du ska söka jordbrukarstöd för första gången så behöver du kontakta din länsstyrelse för att få ett kundnummer.

Ändra i din ansökan

Du kan ändra anläggningar i din SAM‑ansökan fram till den 17 juni. Om du vet att du behöver ändra något ska du göra det så snart som möjligt. Om vi eller länsstyrelsen hittar fel i din ansökan, eller om du får en kontroll, är det bara i undantagsfall du får göra ändringar eller dra tillbaka din ansökan.

Du kan dra tillbaka hela din ansökan fram till den 31 juli.

Utbetalning av stödet

Vi börjar betala ut stödet i december 2024.

För att få nötkreatursstöd är grundregeln att din sammanlagda utbetalning av nöt­kreaturs­stöd, gårdsstöd, ersättning för precisionsjordbruk – planering, ersättning för mellangröda för kolinlagring, fånggröda och vårbearbetning för minskat kväveläckage, ersättning för ekologisk produktion och stöd till unga jordbrukare uppgår till minst 100 euro.

Om du exempelvis får en kontroll på din gård som visar att det finns skillnader mellan uppgifterna i CDB för den anläggning du angett i din ansökan och verkligheten, kan det leda till att du får din utbetalning senare än planerat.

När vi har fattat beslut om utbetalning kan du se hur mycket pengar du får på Mina sidor.

Kontroller och avdrag

Om du inte följer villkoren för stödet kan vi göra avdrag. Det är i första hand länsstyrelsen som kontrollerar att din ansökan stämmer med verkligheten och att du följer alla villkor och grundvillkor.

Om du inte gör det kan länsstyrelsen besluta om avdrag på ditt stöd eller att du inte får något stöd alls för vissa djur, till exempel om dina nötkreatur inte är identifierade och registrerade enligt stödvillkoren.

Om du har missat att följa villkoren för en stor andel av dina djur så kan du få hela din ansökan underkänd.

Länsstyrelsen genomför kontroller både när de handlägger din ansökan och vid eventuella besök på din gård. Du får oftast veta i förväg att du ska få besök av en kontrollant.

Om kontrollen visar att du har djur som har tappat ett eller båda öronmärkena eller om de har blivit oläsliga, kan du undvika avdrag för brister i märkningen genom att beställa ersättningsmärken och märka om djuret. Då kan du behöva skicka in ett foto av det märkta djuret till länsstyrelsen för att visa att du uppfyller villkoren. I vissa fall kan länsstyrelsen istället komma till din gård igen på en uppföljande kontroll. Tänk på att länsstyrelsen inte kan besluta om utbetalning innan du har åtgärdat bristerna i märkningen eller tidsfristen för att märka om djuret har passerat.

Om du drabbas av en oförutsedd händelse

Om en oförutsedd händelse gör att du inte kan uppfylla villkoren så kan du ändå ha rätt till stödet. Oförutsedda händelser kan vara

 • naturkatastrofer eller allvarliga väderhändelser, till exempel stormar, översvämningar eller torka
 • att djurstallar förstörs, till exempel i en brand
 • utbrott av allvarliga djur- och växtsjukdomar eller allvarliga växtskadegörare
 • att vildsvin bökat upp och förstört din mark
 • att staten tvångsinlöser din mark, så kallad expropriation
 • långvarig arbetsoförmåga eller dödsfall hos stödmottagaren.

Du ska anmäla den oförutsedda händelsen skriftligt till din länsstyrelse tillsammans med en redogörelse och underlag som visar vad som har hänt. Det ska du göra inom 15 arbetsdagar från den dag då du har möjlighet att göra det. Du kan mejla eller skicka ett brev.

Frågor och svar

Vad gäller vid byte av anläggning?

Om nötkreaturet kommer till en anläggning samma dag som den lämnat en annan anläggning, ska den dagen för det djuret tillgodoräknas den anläggning som den lämnar.

Vad gäller om jag vill överlåta eller ta över mark, djur eller åtagande?

Det finns mycket att tänka på vid en överlåtelse eller ett övertagande, framför allt beroende på när den sker. Vi rekommenderar att du planerar överlåtelsen i så god tid som möjligt innan du skickar in din SAM‑ansökan. Du hittar all information på vår sida om överlåtelse.

Tänk på att ansökan om övertagande alltid måste skickas in om den nya sökanden har ett annat person- eller organisationsnummer. Detta gäller alltså även om det är en familjemedlem som ska ta över eller om du ska ändra företagsform.

Jag har fått ett beslut som gäller ett stöd som jag sökte för ett par år sedan. Hur såg webbinformationen ut då?

Om du vill läsa tidigare års webbinformation i PDF-format kan du kontakta Jordbruksverkets kundtjänst.

Kontakta oss om du har frågor

Du kan ställa frågor till oss här på vår webbplats och också se svaren på frågor som andra har ställt.

Du kan också ringa länsstyrelsernas kundsupport för jordbrukarstöd.

Gäller det Västernorrlands län ska du i stället ringa det här numret.

Du kanske också är intresserad av det här

Senast granskad: 2024-01-25

Till toppen