Logotyp Jordbruksverket

Vattenbruk

Vattenbruk är en växande näringsgren på den svenska landsbygden, med stor potential för tillväxt. Du kan satsa på företagande inom vattenbruk genom att ta vara på utvecklingsmöjligheterna. Vi erbjuder möjlighet till finansiering och ger dig tips för en lyckad satsning.

Tre stycken kassodlingar för fisk i öppet vatten

Kassodling för fisk i öppet vatten.

Vattenbruk, eller akvakultur, är produktion av alla slags djur och växter i vatten. I Sverige producerar vi främst fisk, kräftor och musslor.

Med över 200 mil kust och nästan 100 000 sjöar finns det goda förutsättningar för ett växande vattenbruk runt om i landet. Här finns plats för många fler entreprenörer och företag som producerar bra mat och skapar sysselsättning, särskilt på landsbygden.

Med fortsatt teknikutveckling och introduktion av nya arter kan marknaden för vattenbruksprodukter breddas. Ökad förädling av produkterna kan också bidra till förbättrad lönsamhet och ökad sysselsättning.

Exempel på inriktning på vattenbruket

Fisk, musslor och ostron produceras främst för att användas som livsmedel. Men det finns också produktion av sättfisk, det vill säga fisk som ska sättas ut i naturvatten. Kräftor produceras både för att användas som livsmedel och för utsättning.

Det finns drygt 50 matfiskanläggningar i Sverige och lika många sättfisk­anläggningar. Ett fåtal företag producerar matkräftor och sättkräftor och cirka 10 anläggningar producerar musslor eller ostron.

En vattenbruks­anläggning kan vara allt från en liten jorddamm till en stor anläggning med tusentals vattenbruksdjur eller växter. Produktionen kan vara intensiv eller extensiv. Producerar du intensivt utfodrar du vattenbruksdjuren med torrfoder för att den snabbt ska växa till. I ett extensivt vattenbruk lever vattenbruksdjuren eller växterna av den föda som naturligt finns i vattnet som t.ex. musslor, ostron och alger. Den typen av produktion kräver en mindre arbetsinsats av vattenbrukaren.

Vattenbruks­produktion för konsumtion

I Sverige är den viktigaste fiskarten i vattenbruket regnbåge. Dessutom produceras röding, ål, lax, öring, tilapia, clarias och stör. De flesta matfisk­anläggningarna finns i sötvatten. Men det är också möjligt att bedriva vattenbruk i skärgårds- och kustområden samt på land. Matfisken föds främst upp i kassar där en flytande ram med en nätkasse hägnar in fisken. Anläggningen är oftast fäst vid botten eller stranden.

I Sverige produceras det, förutom fisk, även kräftdjur, musslor, ostron och alger. Den vanligaste produktions­metoden för musslor är rep. Det innebär att musslorna sitter på vävda nylonband eller rep. Banden eller repen är fästa med jämna mellanrum på långlinor som hålls flytande med hjälp av bojar. Även alger kan produceras på detta sätt.

Vattenbruks­produktion för utsättning

Produktion av sättfisk innebär att du föder upp fisk som ska sättas ut i naturvatten eller sättas in på en annan vattenbruksanläggning för att tillväxa. Fisk sätts ut i sjöar och vattendrag för att

 • bevara och stödja hotade arter
 • återföra arter som försvunnit från området
 • kompensera bortfallet av naturproducerad laxfisk på grund av kraftverks­byggen
 • förbättra fisket.

Sättfisk föds i huvudsak upp i dammar och bassänger. Både naturdammar och gjutna betongdammar används. I gjutna dammar kan fisk även födas upp inomhus. Regnbåge och öring är de vanligaste arterna som produceras för utsättning.

Du kan få hjälp med finansiering för att utveckla ditt företagande

Ibland kan du behöva ekonomisk hjälp för att förverkliga en idé. Från landsbygdsprogrammet, havs- och fiskeriprogrammet och regional- och socialfondsprogrammet fördelar vi pengar till projekt och investeringar som syftar till att utveckla konkurrenskraften eller livskvaliteten på landsbygden. De här stöden kan vara aktuella för dig att söka:

Webbplats för vattenbruks­företag

Svensktvattenbruk.se är Jordbruksverkets webbplats för Sveriges vattenbruks­företagare och intresserad allmänhet. Där har vi samlat information som vattenbruks­företagare behöver för att driva sin verksamhet. På webbplatsen finns information om exempelvis:

 • vilka tillstånd vattenbruks­företagare behöver
 • vilka myndigheter som ansvarar för dessa tillstånd
 • vilken lagstiftning som är tillämplig
 • vad som gäller för djurhälsa och smittskydd
 • nyheter och reportage inom området.

Jordbruksverkets arbete för att främja svenskt vattenbruk

Vi har i uppdrag att främja en långsiktigt hållbar vattenbruksnäring. För oss är det också viktigt att utveckla landsbygden, något som vattenbruket kan bidra till. De åtgärder vi arbetar med ska alltid bidra till en långsiktigt hållbar utveckling av näringen både ekologiskt, ekonomiskt och socialt. För att uppnå detta ska vi

 • arbeta proaktivt och objektivt
 • inkludera representanter från näringen och från andra myndigheter i det arbete vi utför och söka samarbete i så stor utsträckning som möjligt
 • verka för enkla och tydliga regler på nationell och internationell nivå
 • sprida korrekt och tydlig information om de regler och åtgärder som vi hanterar
 • samt finansiera helt eller delvis vissa projekt.

Gemensam strategi för framtidens fiske och vattenbruk 2021–2026

Vi arbetar efter en strategi som vi tagit fram tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten i brett samarbete med andra myndigheter, branschorganisationer, forskare och intresseorganisationer. Den understryker vikten av att ta hänsyn till alla tre perspektiv av hållbarhet – miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet.

Årsrapporten för 2022 innehåller mycket fakta och beskrivningar av konkreta åtgärder som genomförts inom strategin under 2022.

Till strategin finns en handlingsplan med 11 åtgärder som konkretiserar hur målen i strategin ska uppnås.