Logotyp Jordbruksverket

Arbetet med en ny utsädeslagstiftning har påbörjats

Vad händer på EU-nivå, vad gör Jordbruksverket och hur kan du påverka? Prenumerera på den här sidan så missar du inte vår löpande information.

Uppdraget att se över lagstiftningen

EU-kommissionen fick 2019 i uppdrag att ta fram en studie över vilka alternativ unionen har för att modernisera den befintliga lagstiftningen om produktion och saluföring av växtförökningsmaterial.

De fick också i uppdrag att ta fram ett förslag till lagstiftning om studien visade att det var lämpligt.

EU-kommissionens arbete

I slutet av april 2021 presenterade EU-kommissionen sin rapport. Den kompletterades av en rapport från ett konsultbolag som hösten 2020 sammanställde aktuell litteratur inom området och samlade in åsikter från intressenter kring den nuvarande lagstiftningen.

Genom bland annat enkäter tog de reda på vilka problem som identifierades redan i utvärderingen 2007-2008 och som fortfarande är relevanta. De tog också reda på hur utvecklingen med bland annat ny teknik och nya regler kring kontroller och växtskydd samt klimatanpassning och biologisk mångfald påverkar frågorna. Konsulterna tog även fram ett nytt underlag om marknaden för fritidsodlare.

Konsekvensanalysen

Den 13 juli 2021 var senaste dag för att lämna synpunkter på kommissionens konsekvensanalys. Här kan du läsa vad andra företag, myndigheter och organisationer har svarat kommissionen.

Planen är att i slutet av 2022 presentera ett lagförslag som ligger i linje med Green Deal, Farm to Fork och strategin för biodiversitet och klimat­anpassning.

På EU-kommissionens webbplats kan du läsa mer om och följa arbetet och även ladda ner de dokument som har presenterats hittills.

Kommissionens offentliga samråd

Kommissionen har genom ett frågeformulär om lagstiftningen på området genomfört ett offentligt samråd. Avsikten var att samla in synpunkter från allmänheten och intressenter. Synpunkterna som har kommit in används i det fortsatta arbetet med att uppdatera EU:s lagstiftning om växtförökningsmaterial.
Du kan inte längre fylla i formuläret och lämna dina synpunkter, men du kan läsa mer och följa processen via deras webbsida, Have your say.

Insamling av synpunkter på specifika tekniska aspekter

Kommissionen har också bett berörda parter att bidra med sina synpunkter på specifika tekniska aspekter kring de alternativ som kommissionen tagit fram. Det gäller tekniska aspekter inom översynen för en kommande lagstiftning och de möjliga konsekvenserna. Studien genomförs av konsultbolaget ICF consulting och kommer att avslutas under april.

Enkät riktad till små och medelstora företag

Kommissionen har bett Jordbruksverket och Skogsstyrelsen om hjälp med att sprida information om en enkät som riktar sig till små och medelstora företag. De definieras så här av EU (källa: Upphandlingsmyndigheten.se): Små- och medelstora företag (SMF:s) (eng. Small and Medium Enterprises – SME’s) definieras med beaktande dels av företagets antal anställda, dels av företagets nettoomsättning alternativt balansomslutning.

  • Med medelstora företag avses företag med färre än 250 anställda och en årsomsättning som inte överstiger 50 miljoner EUR eller en balansomslutning som inte överstiger 43 miljoner EUR.
  • Med små företag avses företag med färre än 50 anställda och en årsomsättning eller balansomslutning som inte överstiger 10 miljoner EUR.
  • Med mikroföretag avses företag med färre än 10 anställda och en årsomsättning (det belopp som tas under en viss period) eller balansomslutning (en deklaration över ett företags tillgångar och skulder) som understiger två miljoner EUR.

För att ett företag ska definieras som en viss typ av företag behöver kriterierna enligt ovan vara uppfyllda.

Kommissionen skriver: ”I samband med översynen av lagstiftningen om växt- och skogsodlingsmaterial lanserade Europeiska kommissionens generaldirektorat för hälsa och livsmedelssäkerhet (DG SANTE) en kort undersökning riktad till små och medelstora företag i EU som förädlar nya växtsorter, uppförökar och/eller handlar med utsäde och annat växtförökningsmaterial (jordbruksgrödor, grönsaker, fruktväxter, prydnadsväxter, skogsarter). Undersökningen finns tillgänglig enligt nedan.

För närvarande är undersökningen endast tillgänglig på engelska, men alla officiella EU-språk kommer att läggas till den 17 maj. Enkäten går att besvarar fram till den 12 juli 2022.

Undersökningen är organiserad i samarbete med Enterprise Europe Network. Deltagare i undersökningen som inte har kontaktats av detta nätverk ombeds vänligen att svara "annat" på frågan "Hur fick du veta om den här undersökningen?"

För eventuella förtydliganden om detta, vänligen kontakta oss via e-post. Tack på förhand för ditt samarbete.”

Jordbruksverket uppmanar dig att besvara enkäten om du tillhör den målgrupp som den vänder sig till och gärna sprida informationen om den till andra i ditt nätverk.

Vad gör Jordbruksverket i frågan?

Informationsmöte

Som ett avstamp för det svenska arbetet bjöd Jordbruksverket och Näringsdepartementet in till ett informationsmöte den 8 oktober 2021.

Innehåll: Nuläge – vad vet vi?

Hur kommer Näringsdepartementet och Jordbruksverket att arbeta med frågan?

Samarbete med intressenter i Sverige och möjligheter att påverka.

Presentationen från mötet finns nedan för den som inte hade möjlighet att vara med eller som vill gå tillbaka och uppdatera sig.

Intresseanmälan för att vara med i en referensgrupp

Här kan du anmäla dig till en referensgrupp. Det innebär att du bidrar till diskussioner och möten med myndigheterna och andra aktörer i branschen. Vi kan komma att göra ett urval bland de som har anmält sig.

Lämna synpunkter

Här kan du lämna synpunkter till oss. Det är bra om du fyller i namn och kontaktuppgifter. Då kan vi både återkoppla och ställa följdfrågor om vi undrar över något.

För att kunna skicka in formuläret måste du godkänna hur vi behandlar personuppgifterna, även om du har valt att vara anonym.