Logotyp Jordbruksverket

Prislista för utsädesenheternas tjänster

Du kan se vad alla våra tjänster kostar i vår prislista.

Priserna gäller från och med 2024-01-15. Inga andra avgifter tillkommer.

Avgifter för certifiering och kontroll

Certifiering, godkännande, märkning efter ompackning, införsel, import och intyg för partier av fröburna växtslag och potatis

Certifiering av fröburna växtslag
TjänstPris i SEK
Avgift per parti som anmäls för certifiering, ommärkning, tilläggsmärkning, intyg för ocertifierad vara i kategorin SNFC (Seed not finally certified) eller för godkännande av standardutsäde av köksväxter417
Införsel- importkontroll per anmält parti257
Avgift per 100 kilo vid certifiering, ommärkning, tilläggsmärkning, intyg för ocertifierad vara i kategorin SNFC eller godkännande av standardutsäde av köksväxter1,40


Certifiering av potatis
TjänstPris i SEK
Certifieringsadministration per 100 kilo certifierad utsädespotatis5,70
Avgift för oanvänt certifieringsnummer378


Tryckning av certifieringsetiketter, etiketter för handelsutsäde och etiketter för standardutsäde
TjänstPris i SEK
Grundavgift per tryckningstillfälle195
Klisteretikett per styck0,9
Rivbeständig etikett per styck3,20
Utfärdande av ISTA och OECD certifikat samt utförseldokument SNFC
TjänstPris SEK
ISTA och OECD certifikat inklusive 1 kopia383
Ytterligare kopia av certifikat per styck54
Utförseldokument SNFC280

Provtagning, märkning och besiktning avseende fröburet utsäde och utsädespotatis

Fröburna växtslag och potatis
TjänstPris i SEK
Minimidebitering inklusive för- och efterarbete1 950
Effektiv tid efter den första timmen för varje påbörjad timme1 021

Kontrollodling

Certifiering av Jordbruksverket
TjänstPris i SEK
Certifiering av stam- och basutsäde och kontroll av F-material
Havre, korn, vete, majs, rågvete, ärt, böna, lupin, vicker, beta, raps och rybs3 052
Övriga arter1 913
Certifiering av certifikatutsäde och kontroll av försöksutsäde
Havre, korn, vete, majs, rågvete, ärt, böna, lupin, vicker, beta, raps och rybs2 589
Övriga arter1 672


Certifiering av juridisk person
TjänstPris i SEK
Havre, korn, vete, majs, rågvete, ärt, böna, lupin, vicker, beta, raps och rybs3 219
Övriga arter2 050

Kontrollodling övrigt

Prover till kontrollodling ska ha kommit till Jordbruksverket senast den tidpunkt som anges i tabellen på nedanstående webbsida.

För prov som inkommer 1-7 dagar försenat och hanteras i en eftersådd, höjs avgiften med 50 procent. För prov som inkommer 8-14 dagar efter angivet datum, höjs avgiften med 100 procent.

Utsädesanalyser av fröburna växtslag

När analys utförs på betat prov ökar avgiften med 30 procent.

Prov som kräver mer analystid än en standardanalys debiteras enligt använd arbetstid (timkostnad 941 kronor per timme).

Renhet, inblandning, grobarhet och sundhet
UtsädesslagRenhet ¹) ²)Inblandning av annan art ³)Grobarhet 4)Sundhet
Stråsäd
Pris i SEK

Samtliga arter213375433280
Foderväxter och beta
Pris i SEK

Trindsädesarter och märgärt391-540744
Vallbaljväxtarter488881686-
Gräs (inklusive timotej)1 0691 296959-
Blandfrö per art--1 006-
Kålrot, rova, fodermärgkål, foderraps, honungsört och oljerättika5441 624755-
Beta295523938-
Olje- och fiberväxter
Pris i SEK

Raps, rybs och senap6561 627686421
Lin236503686646
Övriga arter250570686-
Köksväxter och kryddväxter-Pris i SEK--
Ärt och böna----
Övriga arter595886792-
Prydnadsväxter595-952-

1) För certifiering av gröe, ven, raps, ryps krävs även artbestämning
2) Vid analys av pelleterat frö höjs avgiften med 30 %
3) Vid analys av begränsad inblandning av annan art, gräs och klöver, sänks avgiften med 10 %
4) Vid blandning tillkommer 375 kronor per art

Sundhetsanalyser

Sundhetsanalyser
TjänsterPris i SEK
Naket sot på korn1 083
Stinksot och dvärgstinksot på vete483
Flygsot på havre682

Sortanalyser

Sortanalys
TjänsterPris i SEK
Havre, ärt290

Analys av eget utsäde (stråsäd)

Analys av eget utsäde (stråsäd)
TjänstPris i SEK
Grobarhet och sundhet714
Grobarhet betat prov563*
Grobarhet betat prov inklusive provbetning709*

*30 procent avgiftshöjning är redan med i priset

Övriga analyser

Övriga analyser
TjänstPris i SEK
Artbestämning

Gröe och ven559
Raps, rybs och senap544
Provrensning

Stråsäd332
Lin578
Trindsäd332
Övriga växtslagPer timme 941
Skjutkraft

Oljeväxter602
Rymdvikt
102
Vattenhalt
NIT-metoden65
Ugnsmetoden102
Tusenkornvikt

Stråsäd, ärt och böna90
Raps, rybs och senap90
Övriga växtslag162
Tetrazolium, stråsäd1 210
Bestämning av snärjor (Cuscuta spp.) och/eller flyghavre (Avena fatua)

Stråsäd, 3 kg1 102
Majs 3 kg, trindsäd, åkerböna902
Gräs941
Klöver412
Övriga växtslag och provvikterPer timme 941
Monogermitetsbestämning, betfrö (i samband med analys av grobarhet) 827
Provbetning (stråsäd)*129
Protein (stråsäd)
65
Gluten (vete)
65
Stärkelse (vete)
65
Konduktivitet (märgärt)
645
Valfri föranalys annan art-analys av (stråsäd)
337
Grobarhetsanalys, tre upprepningar (stråsäd)
409
Analys av ett prov för att avgöra förekomsten av avfall164
Analyser enligt VESKOF:s** och ÖAG:S*** kvalitetskrav1 237

*30 procent avgiftshöjning är redan inkluderad

**Förening för schweiziska kontrollföretag för lantbruks- och grönsaksfrö

***Förening för Österrikiska kontrollföretag för lantbruks- och grönsaksfrö

Volymrabatt

Du kan få volymrabatt för analyskostnader på fröburna växtslag. Rabattnivån utgår från förra årets sammanlagda fakturerade kostnader för analyser. Du får rabatten avdragen på årets fakturerade analyskostnader.

Volymrabatt
Fakturerat beloppProcentsats
750 000 – 1500 0005
1 500 001 – 2 225 0006
2 225 001 – 3 000 0007
3 000 001 – 4 000 0008
4 000 001 – 5 000 00010
5 000 001 –12

Utsädespotatisanalyser

Förekomst av skadegörare
SkadegörarePris i SEK
Virus Y1 506
Virus Y, A, S, M, X2 506
Stjälkbakterios Dickeya spp. och Pectobacterium spp.1 672
Stjälkbakterios artbestämning Dickeya solani, Dickeya dianticola1 955
Potatiscystnematod 400 ml964
Potatiscystnematod 1 500 ml1 928
Bladrullvirus 636

Alla analyser utförs med PCR-metoden.

Fältbesiktning och ombesiktning

Fröburna växtslag

Besiktning utförd av Jordbruksverket
AvgifterPris i SEK
Grundavgift per odling685
Arealavgift per hektar 135
Besiktning utförd av auktoriserad personal
AvgiftPris i SEK
Grundavgift per odling585
Arealavgift per hektar22

Utsädespotatis

Besiktning utförd av Jordbruksverket

Pris i SEK
Besiktning i klass PB1, PB2 eller PB3
Odling om max 0,5 hektar794
Odling över 0,5 hektar grundavgift1 365
Odling över 0,5 ha arealavgift per hektar975
Besiktning av odling i övriga klasser
Grundavgift per odling1 365
Arealavgift per hektar474
Besiktning utförd av auktoriserad personal


Pris i SEK
Besiktning i klass PB1, PB2 eller PB3


Odling om max 0,5 hektar794
Odling över 0,5 hektar grundavgift1 365
Odling över 0,5 ha arealavgift per hektar48
Besiktning av odling i övriga klasser 


Grundavgift per odling1 365
Arealavgift per hektar48

Avgiften höjs om du är sen med din anmälan för fältbesiktning

Anmälan till fältbesiktning ska ha kommit in till Jordbruksverket inom de tider som anges i Jordbruksverkets föreskrifter om certifiering. Föreskrifterna finns längst ner på sidan. Om du kommer in med din anmälan försent ökar grundavgiften med

  • 25 procent vid högst 14 dagars försening
  • 50 procent vid mer än 14 dagars försening
  • 100 procent efter den 20 juni innevarande år.

Om du kommer in med din anmälan av fältbesiktning av fröburna växtslag eller potatis efter den 20 juli kommer du att få betala en extra avgift, 1 500 kronor per påbörjad timme för besiktningen utöver vad som anges ovan.

Om du har anmält din odling men vi inte kan lokalisera den med de uppgifter som du har lämnat till Jordbruksverket, höjs grundavgiften med 50 procent.

Auktorisation av provtagare och fältbesiktare

Priser för auktorisation
YrkesgruppPris SEK
Ny eller förnyad auktorisation av en provtagare med grundläggande behörighet för fröburna växtslag2 750
Auktorisation av en provtagare med full behörighet för fröburna växtslag8 250
Förnyelse av auktorisation av en provtagare med full behörighet för fröburna växtslag3 950
Auktorisation av en fältbesiktare av fröburna växtslag13 000
Förnyelse av auktorisation av en fältbesiktare av fröburna växtslag5 000
Ny eller förnyad auktorisation av en fältbesiktare av utsädespotatis6 000

Övrig uppdragsverksamhet

Om det gäller övriga tjänster som kräver specialistkompetens kostar det 1 000 kronor per påbörjad timme.

Författningar

Söker efter 2023:30

Söker efter 1994:22

Söker efter 1994:23

Söker efter 1994:24

Söker efter 1995:90