Regler för produktion på utsädesanläggning

Hitta på sidan

Reglerna för produktion på utsädesanläggning gäller för anläggningar som rensar och packar utsäde samt för lagerlokaler. De gäller även dig som säljer eller ger bort frön eller potatis som ska användas som utsäde.

Så får du din anläggning godkänd

Du ska registrera anläggningen genom att skicka e-post till Jordbruksverkets utsädesenhet. Du får då ett kundnummer för din anläggning. Jordbruksverket besiktigar sedan anläggningen. Vid besiktningen kontrollerar vi hur partierna provtas, märks och förseglas.

Ekologiskt utsäde

Utsädesanläggningar som hanterar ekologiskt utsäde eller annat ekologiskt växtföröknings­material ska även vara certifierade för ekologisk produktion.

Anmäl kontrakterade odlingar till fältbesiktning

Du ska anmäla de odlingar ditt företag har kontrakterat till fältbesiktning.

Utsäde av fröburna lantbruksväxter

Anmäl odlingen senast

 • den 1 april för höstsådda grödor, gräs och klöver samt liknande grödor
 • den 15 maj för vårsådda grödor.

Fleråriga grödor ska anmälas varje år.

Anmäl odlingarna i Excel-filen nedan och skicka den till oss med e-post.

Utsädespotatis

Du ska anmäla potatisodlingar till fältbesiktning senast den 20 maj. I Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län ska du anmäla odlingarna senast den 1 juni.

Det här händer efter anmälan

Du får tillbaka din anmälan med ett fältbesiktningsnummer per utsädesodling, vanligen kallat fb-nummer. Det här numret använder du vid all kommunikation med utsädesenheten. Kontrollera att anmälan har blivit rätt registrerad och att du har fått ett fb-nummer.

Utsädesenheten skickar ett brev till de odlare som du har anmält utsädesodlingar hos och begär att de lämnar uppgift om förfrukter och att de skickar in en karta. Det är bra om du redan har informerat dina odlare om att de ska skicka in de här uppgifterna.

Du kan läsa mer om hur fältbesiktningen går till på vår sida om att odla utsäde.

Resultatet från fältbesiktningen hittar du i e-tjänsten Utsäde – eget resultat.

Alla partier lantbruksutsäde måste certifieras

Huvudregeln är att allt lantbruksutsäde måste vara godkänt innan det får lämnas ut från anläggningen. Det måste finnas ett så kallat certifieringsbeslut för varje parti.

Så går det till att certifiera partierna

1. Beställ certifiering hos Jordbruksverkets utsädesenhet via blankett eller hos Frökontrollen Mellansverige AB. Potatis kan dock endast certifieras av Jordbruksverket.

2. När du beställer certifiering får du ett certifieringsnummer. Detta nummer ska finnas på den officiella etiketten eller på den officiella märkningen direkt på förpackningen Beställ etiketter samtidigt som du beställer certifieringen och märk säckarna när du packar. Etiketter för certifiering beställer du från dem som du begärt certifiering hos. Du kan även märka eller trycka etiketterna själv men då behöver du ett tillstånd för detta. Det söker du via e-post.

3. En av Jordbruksverkets provtagare eller en person som har godkänts av Jordbruksverket gör provtagningen. Om provtagning görs i säckarna, tänk på att se till att provtagaren kan nå alla säckar. Proverna skickas därefter till Jordbruksverket, Frökontrollen Mellansverige AB eller ett auktoriserat laboratorium för analys.

4. När analyserna är färdiga får du ett certifieringsbeslut från Jordbruksverket eller Frökontrollen Mellansverige AB. Först när partiet blivit godkänt får det lämna anläggningen. För stråsäd kan du få tillstånd att lämna ut utsäde innan du har fått certifieringsbeslutet. Om partiet inte blir godkänt måste en godkänd provtagare makulera partiet, det vill säga se till att märkningen tas bort. Det får sedan inte användas som utsäde.

5. Om giltighetstiden för den ursprungliga certifieringen för ett parti av utsädesfrö gått ut kan den förlängas, så kallad tilläggsmärkning. Det kan göras om du har kontrollerat att ett tidigare godkänt parti klarar kraven på grobarhet även året efter. Vid en sådan tilläggsmärkning görs den nya märkningen av provtagaren vid godkännandet.

Kontrollodling av grundutsäde

Grundutsäde är utsäde där skörden ska användas för odling av nytt utsäde (klasserna F, A, B och C1). Allt grundutsäde ska kontrollodlas.

Jordbruksverket har en kontrollodling för varje parti av grundutsäde. I kontrollodlingen kontrollerar vi att provet är av rätt sort och att det inte finns andra sorter inblandade. Detta kontrollerar vi genom att vi sår ett prov av det certifierade partiet i en parcell i fält och sedan jämför det mot ett referensprov av samma sort i en annan parcell i fält.

Det är en kontrollant som tar ut proven till kontrollodlingen.

Anmäl partier till certifiering och skicka in prover i tid

För att få ett bra resultat av kontrollodlingen är det viktigt att vi sår kontrollodlingarna i rätt tid. Därför måste du anmäla partierna till certifiering i god tid innan datum för sådd.

Datum för sådd varierar mellan åren. I tabellen kan du se beräknat datum för när prover för olika grödor ska ha kommit in till Jordbruksverket. 

Tabell med preliminära datum för när provet ska ha kommit in

Preliminära datum för när provet ska ha kommit in

Gröda

Provet inkommet senast

Huvudsådd

Våroljeväxter inkl. lin

7 april

15 april

Westerwoldiskt rajgräs

8 april

15 april

Vårstråsäd

8 april

15 april

Trindsäd

8 april

15 april

Vallbaljväxter

20 maj

27 maj

Vallgräs

20 maj

27 maj

Höstoljeväxter

3 augusti

10 augusti

Höststråsäd

16 september

23 september

Om prover kommer in för sent

Om ett prov kommer in efter utsatt datum så kan vi i vissa fall reservera en plats till provet. Men då måste du meddela certifieringsnummer, art och sort till utsädesexpeditionen på Jordbruksverket.

Automatiska provtagare

Om du vill kan du installera automatisk provtagare av utsäde i din anläggning. Utrustningen och monteringen måste godkännas av Jordbruksverkets utsädesenhet. Därefter kontrollerar vi den varje år. Om du har automatisk utrustning behöver en del partier ändå provtas manuellt. Vid tilläggsmärkning görs alltid provtagningen manuellt.

Utlämningstillstånd för stråsäd

Du kan ansöka om utlämningstillstånd för stråsäd. Det betyder att du då får tillstånd att lämna ut utsädet från anläggningen innan analyserna är färdiga och du har fått certifieringsbeslutet. Kontakta Jordbruksverkets utsädesenhet.

Två gånger per år meddelar Jordbruksverket vilka utsädespartier som certifierats och lämnats ut enligt utlämningstillstånd innan alla analyser var klara, och som sedan visat sig inte uppfylla kraven för certifiering.

Dokumentera rengöring och desinficering av potatisanläggningar

Du ska göra rent potatisanläggningar noggrant och desinficera inför varje säsong, senast innan fältbesiktningen. Detta ska du dokumentera skriftligt och spara i minst två år.

Märkning av betat utsäde

Det verksamma ämnet som utsädet är betat med ska stå på förpackningen. Du behöver inte märka om utsäde som är betat i ett annat EU-land när du tar in det i Sverige om du inte bryter förpackningen, eftersom samma regler gäller inom hela EU.

Om du betar och packar det betade utsädet ska märkningen innehålla

 • namn på växtskyddsmedlet
 • de verksamma ämnen som ingår
 • standardfraser för säkerhetsåtgärder
 • de åtgärder för att minska risker som står i godkännandet för produkten.

Du får inte använda förpackningar som har innehållit betat utsäde till något annat. Du får bara använda betat frö, knölar, lökar med mera som utsäde.

Kemikalieinspektionen har angett villkor i sina produktgodkännanden för olika bekämpningsmedel, som gäller hur utsäde som är betat med det aktuella bekämpningsmedlet ska märkas. Så här kan det stå i villkoren.

Förpackningar till utsäde som har betats med produkten ska förses med följande information:

 • produkten som utsädet har betats med
 • de verksamma ämnen som ingår i produkten
 • de skyddsangivelser som gäller för produkten
 • de riskreducerande åtgärder som framgår av produktgodkännandet.

Informationen ska stå i svart text på gul botten, omgiven av en bred svart ram. Inom samma ram ska det också stå

 • att betat utsäde inte får användas till mat eller foder
 • att förpackningen ska hanteras som farligt avfall.

Om du har frågor om märkningen kan du kontakta Kemikalieinspektionen.

Godkännande av stora partier gräsfrö

Om du vill producera gräsfröpartier som väger högst 25 ton på din anläggning kan du ansöka om godkännande hos Jordbruksverket. Det är bara anläggningar som kan söka. Företag som är intresserade måste alltså låta den anläggning som ska producera partierna göra ansökan. Kontakta Jordbruksverkets växtregelenhet om du vill ha mer information eller ansöka om att producera stora partier gräsfrö.

Författningar

Söker efter 1995:90

Söker efter 1994:22

Söker efter 1994:23

Söker efter 1994:24

Senast uppdaterad: