Ett förslag till ny utsädeslagstiftning har presenterats

Vad händer på EU-nivå, vad gör Jordbruksverket och hur kan du påverka? Prenumerera på den här sidan så missar du inte vår löpande information.

Nu har EU-kommissionen presenterat sina förslag till ny lagstiftning om utsäde och förökningsmaterial inom skogsbruk , trädgård och jordbruk och växter framtagna med nya genomiska tekniker.

Förslag till ny utsädeslagstiftning

Du hittar information om förslaget till ny utsädeslagstiftning på EU-kommissionens webbsida som handlar om förslaget om utsäde och förökningsmaterial inom trädgård och jordbruk.

Remiss

Förslaget kommer inte att remitteras. EU-samrådet ersätter remissen.

Samråd

Regeringskansliet (Landsbygds- och infrastrukturdepartementet) bjöd in till ett EU-samråd om kommissionens förslag för produktion och saluföring av växtförökningsmaterial (PRM) och skogsodlingsmaterial (FRM) den 5 september 2023. Se presentationen nedan.

Kommande möten

Det belgiska ordförandeskapet har planerat rådsarbetsgruppsmöten följande datum:

  • 12–13 mars: Diskussionerna kommer att handla om artiklarna 39 och 40, 77‑81, bilagorna II, III, V och VI samt kopplingen till OCR (förordningen om offentliga kontroller).
  • 17 och 19 april
  • 20–21 juni

Presentationer om förslaget

Lämna synpunkter

Om du har synpunkter på förslaget kan du skicka det till oss via e‑post.

Bakgrund till den nya utsädeslagstiftningen

Uppdraget att se över lagstiftningen

EU-kommissionen fick 2019 i uppdrag att ta fram en studie över vilka alternativ unionen har för att modernisera den befintliga lagstiftningen om produktion och saluföring av växtförökningsmaterial.

De fick också i uppdrag att ta fram ett förslag till lagstiftning om studien visade att det var lämpligt.

EU-kommissionens arbete

I slutet av april 2021 presenterade EU-kommissionen sin rapport. Den kompletterades av en rapport från ett konsultbolag som hösten 2020 sammanställde aktuell litteratur inom området och samlade in åsikter från intressenter kring den nuvarande lagstiftningen.

Genom bland annat enkäter tog de reda på vilka problem som identifierades redan i utvärderingen 2007-2008 och som fortfarande är relevanta. De tog också reda på hur utvecklingen med bland annat ny teknik och nya regler kring kontroller och växtskydd samt klimatanpassning och biologisk mångfald påverkar frågorna. Konsulterna tog även fram ett nytt underlag om marknaden för fritidsodlare.

Konsekvensanalysen

Den 13 juli 2021 var senaste dag för att lämna synpunkter på kommissionens konsekvensanalys. Här kan du läsa vad andra företag, myndigheter och organisationer har svarat kommissionen.

Planen var att i slutet av 2022 presentera ett lagförslag som ligger i linje med Gröna Given/Green Deal, Från jord till bord/Farm to Fork och strategin för biodiversitet och klimat­anpassning. Förslaget har blivit försenat och de uppgifter vi har idag är att förslaget kommer i första veckan i juli.

På EU-kommissionens webbplats kan du läsa mer om och följa arbetet och även ladda ner de dokument som har presenterats hittills.

Kommissionens offentliga samråd

Kommissionen har genom ett frågeformulär om lagstiftningen på området genomfört ett offentligt samråd. Avsikten var att samla in synpunkter från allmänheten och intressenter. Synpunkterna som har kommit in används i det fortsatta arbetet med att uppdatera EU:s lagstiftning om växtförökningsmaterial.
Du kan inte längre fylla i formuläret och lämna dina synpunkter, men du kan läsa mer och följa processen via deras webbsida, Have your say.

Insamling av synpunkter på specifika tekniska aspekter

Kommissionen har också bett berörda parter att bidra med sina synpunkter på specifika tekniska aspekter kring de alternativ som kommissionen tagit fram. Det gäller tekniska aspekter inom översynen för en kommande lagstiftning och de möjliga konsekvenserna. Studien genomförs av konsultbolaget ICF consulting och har avslutas.

Enkät riktad till små och medelstora företag

Kommissionen bad under våren Jordbruksverket och Skogsstyrelsen om hjälp med att sprida information om en enkät som riktar sig till små och medelstora företag. Den gick att besvara under perioden maj-juli.

Jordbruksverket bjöd in till informationsmöte

Som ett avstamp för det svenska arbetet bjöd Jordbruksverket och Näringsdepartementet in till ett informationsmöte den 8 oktober 2021.

Innehåll: Nuläge – vad vet vi?

Hur kommer Näringsdepartementet och Jordbruksverket att arbeta med frågan?

Samarbete med intressenter i Sverige och möjligheter att påverka.

Presentationen från mötet finns nedan för den som inte hade möjlighet att vara med eller som vill gå tillbaka och uppdatera sig.

Referensgrupp

Nu när förslaget är känt kan det bli aktuellt att kalla de som anmält sig till vår referensgrupp till möten om specifika frågeställningar. Det finns i dagsläget inte någon detaljerad plan för detta arbete.

Intresseanmälan för att vara med i en referensgrupp

Här kan du anmäla dig till en referensgrupp. Det innebär att du bidrar till diskussioner och möten med myndigheterna och andra aktörer i branschen. Vi kan komma att göra ett urval bland de som har anmält sig.

Lämna synpunkter

Här kan du lämna synpunkter till oss. Det är bra om du fyller i namn och kontaktuppgifter. Då kan vi både återkoppla och ställa följdfrågor om vi undrar över något.

För att kunna skicka in formuläret måste du godkänna hur vi behandlar personuppgifterna, även om du har valt att vara anonym.

Senast granskad: 2024-03-07

Till toppen