Arbetet med en ny utsädeslagstiftning har påbörjats

Hitta på sidan

Vad händer på EU-nivå, vad gör Jordbruksverket och hur kan du påverka? Prenumerera på den här sidan så missar du inte vår löpande information.

Uppdraget att se över lagstiftningen

EU-kommissionen fick 2019 i uppdrag att ta fram en studie över vilka alternativ unionen har för att modernisera den befintliga lagstiftningen om produktion och saluföring av växtförökningsmaterial.

De fick också i uppdrag att ta fram ett förslag till lagstiftning om studien visade att det var lämpligt.

EU-kommissionens arbete

I slutet av april 2021 presenterade EU-kommissionen sin rapport. Den kompletterades av en rapport från ett konsultbolag som hösten 2020 sammanställde aktuell litteratur inom området och samlade in åsikter från intressenter kring den nuvarande lagstiftningen.

Genom bland annat enkäter tog de reda på vilka problem som identifierades redan i utvärderingen 2007-2008 och som fortfarande är relevanta. De tog också reda på hur utvecklingen med bland annat ny teknik och nya regler kring kontroller och växtskydd samt klimatanpassning och biologisk mångfald påverkar frågorna. Konsulterna tog även fram ett nytt underlag om marknaden för fritidsodlare.

Konsekvensanalysen

Den 13 juli var senaste dag för att lämna synpunkter på kommissionens konsekvensanalys. Här kan du läsa vad andra företag, myndigheter och organisationer har svarat kommissionen.

Planen är att i slutet av 2022 presentera ett lagförslag som ligger i linje med Green Deal, Farm to Fork och strategin för biodiversitet och klimat­anpassning.

På EU-kommissionens webbplats kan du läsa mer om och följa arbetet och även ladda ner de dokument som har presenterats hittills.

Vad gör Jordbruksverket i frågan?

Informationsmöte

Som ett avstamp för det svenska arbetet bjöd Jordbruksverket och Näringsdepartementet in till ett informationsmöte den 8 oktober.

Innehåll: Nuläge – vad vet vi?

Hur kommer Näringsdepartementet och Jordbruksverket att arbeta med frågan?

Samarbete med intressenter i Sverige och möjligheter att påverka.

Presentationen från mötet finns nedan för den som inte hade möjlighet att vara med eller som vill gå tillbaka och uppdatera sig.

Intresseanmälan för att vara med i en referensgrupp

Här kan du anmäla dig till en referensgrupp. Det innebär att du bidrar till diskussioner och möten med myndigheterna och andra aktörer i branschen. Vi kan komma att göra ett urval bland de som har anmält sig.

Lämna synpunkter

Här kan du lämna synpunkter till oss. Det är bra om du fyller i namn och kontaktuppgifter. Då kan vi både återkoppla och ställa följdfrågor om vi undrar över något.

För att kunna skicka in formuläret måste du godkänna hur vi behandlar personuppgifterna, även om du har valt att vara anonym.

Senast uppdaterad: