Logotyp Jordbruksverket

Transportera hundar

När du transporterar din hund behöver du göra det på ett säkert sätt. Du behöver bland annat ha god uppsikt över din hund och se till att den sitter säkert vid inbromsning. Det finns också särskilda regler för när och hur du får resa med tikar och hundvalpar och för transporter utomlands. Du inte får transportera hundar som är sjuka eller skadade.

Det här behöver du tänka på innan du transporterar hundar

När familjen ska åka iväg vill man ofta att hunden också ska med. Innan resan bör du tänka på om hunden kommer att må bra av att sitta i bilen under resan eller om hunden har det bättre hos vänner eller på ett hundpensionat.

Du får bara transportera dina hundar när de är lämpliga att transportera. Hundar som är sjuka eller skadade får inte transporteras om transporten riskerar att öka lidandet. Om du är osäker på om din hund kan transporteras ska du kontakta en veterinär.

Lämna aldrig en hund ensam i en varm eller kall bil

Du får aldrig lämna ett djur utan tillsyn i bilen om det är möjligt att temperaturen inne i bilen går över +25°C eller under -5°C.

Även om bilen står i skuggan och du lämnar en glipa i fönstret kan det snabbt bli mycket varmt inne i en bil. Det är inte bara temperaturen som avgör hur snabbt ett djur inne i en bil får värmeslag och eventuellt avlider. Även luftfuktigheten har betydelse. Ju högre luftfuktighet, desto snabbare överhettas djuret. Luftfuktigheten ökar dessutom mycket snabbt när hunden hässjar.

Rasta hunden och ge den vatten minst var 6:e timme

Under transporten ska du rasta hunden och ge den vatten minst var 6:e timme. Den ska få foder med högst 24 timmars mellanrum. Hundar mår bäst om de har tillgång till färskt vatten under hela transporten. Det finns speciella skålar som hindrar att vattnet stänker över – så kallade "Non-spill" skålar.

Transportera hundar i bil på ett säkert sätt

När du transporterar hundar i din bil ska du se till att de transporteras på ett säkert sätt.

 • Du kan transportera hunden i bagageutrymmet på din bil om du har god uppsikt över den under hela transporten.
 • Hunden ska inte riskera att bli skadad eller lida i samband med transporten. Därför måste du se till att hunden är säkrad vid inbromsning, till exempel genom att använda transportbur, lastgaller eller säkerhets­bälte som är anpassat för hundar.
 • Om du transporterar hunden i en bur eller liknande ska den vara utformad och placerad på ett sådant sätt att hunden får skugga och god ventilation.
 • Du ska se till att bagage eller andra föremål inte kan falla över hunden och skada den.

Om du är osäker på hur du ska transportera din hund, kan du vända dig till din länsstyrelse för rådgivning.

Hundar får förvaras i bilen i högst 3 timmar

En hund får förvaras i bilen i högst 3 timmar när bilen står stilla. Den får inte förvaras regelbundet i ett fordon eller i en bil när du arbetar. Under den tiden måste du ordna en bättre lösning för hunden.

Hundar får tillfälligt förvaras i bilen vid transporter och övernattningar i samband med resor, vid vistelse i områden där husdjur inte är tillåtna eller vid andra aktiviteter som till exempel jakt, tävlingar, utställningar och utbildningar för hunden.

Minsta mått

När en hund åker bil ska hunden kunna stå upp, vända sig och ligga ner på ett bekvämt sätt.

Om du använder en bur eller liknande för transporten i personbilen ska varje hund ha minst det här utrymmet:

 • Längd: hundens längd gånger 1,10. Du mäter hundens längd från nosspets till sittbensknöl när hunden står i normal ställning.
 • Bredd: hundens bröstbredd gånger 2,5. Hunden ska kunna ligga ner och vända sig obehindrat.
 • Höjd: hundens höjd över hjässan när hunden står i normal ställning.

Om du transporterar mer än en hund i en bur ska bredden för varje hund ökas med den största hundens bröstbredd.

Du får inte binda en hund vid ett stillastående motorfordon om inte en speciell uppbindnings­anordning finns installerad på fordonet. Uppbindnings­anordningen ska vara utformad så att fordonet inte kan lämna platsen utan att man först tar bort anordningen. Det händer varje år att hundar binds vid bilar och skadas allvarligt då ägaren kör iväg med hunden fortfarande bunden till bilen.

Exempel på hur du räknar ut hur bred en transportbur som minst ska vara vid transport av flera hundar i samma bur

Du ska transportera två hundar i samma transportbur. Hundarnas bröstbredd är 30 respektive 15 centimeter.

Du börjar med att se hur bred transportburen som minst måste vara för den största hunden. Du tar därför 30 cm multiplicerat med 2,5, vilket ger 75 cm. Sedan lägger du till den största hundens bröstbredd till dessa 75 cm, alltså 75 cm + 30 cm.

Den sammanlagda bredden som transportburen minst måste vara för att du ska få transportera dina två hundar i samma transportbur är alltså 75 cm + 30 cm = 105 cm.

Tikar och hundvalpar

 • En tik som löper ska transporteras åtskild från hanhundar.
 • Du får inte transportera en dräktig tik om det är 2 veckor eller mindre kvar till den beräknade födseln av valparna om du ska åka längre än 5 mil.
 • Du får heller inte transportera en tik tidigare än 1 vecka efter valpningen om du ska åka längre än 5 mil.
 • En hundvalp måste vara minst 1 vecka och naveln ska vara helt läkt för att du ska få transportera den.
 • En tik med diande valpar ska transporteras tillsammans men hållas åtskilda från andra djur.

När det är brådskande att åka till veterinären

Om det är brådskande får du transportera en sjuk eller skadad hund till veterinären även om du inte uppfyller kraven. Det gäller under förutsättning att transporten inte riskerar att öka djurets lidande. Om du är osäker på om det är lämpligt att transportera hunden ska du kontakta en veterinär.

Det finns fler regler för vissa transporter

Om du transporterar hundar i en personbil eller lätt lastbil vid regelbunden och återkommande yrkes­verksamhet finns det fler regler som du måste följa:

 • När hundarna lastas i eller ur fordonet ska du använda lämplig utrustning.
 • Du ska kunna sköta om hundarna under transporten eller låta någon annan lämplig person sköta om dem.
 • Det fordon som du använder för transporten ska ha ett utrymme som är särskilt avsett för hundar. Utrymmet ska vara avskärmat mot person­utrymmet med galler eller nät.
 • Utrymmet där hundarna transporteras ska vara utformat så att de kan stå upp och ligga ner på ett bekvämt sätt. Om det behövs ska du kunna sätta in skiljeväggar som skyddar hundarna.
 • Utrymmet ska vara utformat så att det skyddar hundarna mot solljus. Det ska ventileras mekaniskt med en fläkt som fungerar även då motorn på fordonet är avstängd.
 • Hundarna får inte förvaras permanent i ett transportmedel.
 • Det ska finnas bra möjligheter att rädda hundarna ur fordonet vid brand eller annan olycka och utrymning ska kunna ske via mer än en utrymningsväg utan besvär eller fördröjning.

Arbetande hundar

Utrymmet för en arbetande hund i yrkesverksamhet som bara transporteras kortare sträckor, som mest i 2 timmar, får ha följande minsta mått:

 • Längd = minst 0,9 meter
 • Bredd = minst 0,6 meter
 • Höjd = minst 0,7 meter

Hunden ska dock alltid kunna ligga ner på ett bekvämt sätt.

Draghundar

Om du transporterar draghundar på lastbilsflak eller liknande ska transporten ske i burar eller liknande. Burarna ska inte utsättas för luftdrag och vara väl ventilerade. Du måste se till att det inte förekommer någon genomströmnings­ventilation i bilens färdriktning och att avgaser inte sugs in i burarna. Burarna ska vara väl förankrade på flaket och skydda hundarna mot ogynnsamt väder.

Skyltar på transporterna

Det ska finnas skyltar på motordrivna fordon och släpvagnar som djur transporteras i. Det behöver inte finnas skyltar på personbilar.

Det här gäller för svenskregistrerade fordon:

 • Det ska finnas skyltar både bak och fram.
 • Det ska vara tydligt att det är levande djur i fordonet.
 • Skyltarna ska vara lätta att läsa på långt avstånd.
 • Texten kan vara på svenska eller engelska.

Skyltarna bör kunna tas bort, fällas ned, släckas eller täckas över när du inte transporterar djur.

Fordon som är registrerade i något EU-land, Norge, Liechtenstein eller Island ska följa bestämmelserna som gäller i de länderna och ska tydligt visa att det är en transport av levande djur.

Transporter utomlands

Om du ska transportera hundar utomlands behöver du ta reda på vilka regler som gäller i länderna som du eventuellt ska passera igenom och i mottagarlandet.

I vissa fall ska hunden besiktigas av en veterinär

Hundarna ska besiktigas av en veterinär i de fall du tar betalt för en transport eller om du transporterar hundar som en del av din ekonomiska verksamhet och alltså själv är transportör. Besiktningen får göras tidigast 48 timmar före lastning. Om du som privatperson transporterar dina egna hundar och de inte är fler än 5 stycken behöver hundarna inte besiktigas av en veterinär.

Planera resan i mycket god tid

Det är ditt ansvar att ta reda på vilka dokument och intyg som krävs. Det krävs en lång förberedelsetid innan avresan, i vissa fall upp till 4 månader. Vi rekommenderar därför att börja planera resan i mycket god tid.

Kontakta länsstyrelsen om du har frågor

Om du har frågor om transporter av hundar ska du kontakta din länsstyrelse.

Författningar

Söker efter 2019:7

Söker efter 2020:8