Logotyp Jordbruksverket

Transport av hästar

För att hästar ska ha det bra och för att inte sprida smittor under transporter finns det regler som du måste följa.

Regler för alla transporter

När du ska transportera dina djur gäller alltid det här:

 • Du får bara transportera dina djur när de är lämpliga att transportera.
 • Du får inte transportera djur som är sjuka eller skadade. Djur som är lindrigt sjuka eller skadade kan du transportera, om inte transporten riskerar att öka lidandet. Kontakta en veterinär om du är osäker på om ditt djur kan transporteras.
 • Om det behövs ska du kunna sköta om djuren under transporten.
 • Utrymmet där djuren transporteras ska vara utformat så att djuren både kan stå upp och ligga ner i naturlig ställning.
 • Om det behövs ska du kunna sätta in skiljeväggar som skyddar djuren i utrymmet.
 • Utrymmet där djuren transporteras ska ha god ventilation och temperaturreglering, och ska skydda djuren mot skador under transporten.
 • När du lastar i eller ur djuren ur fordonet ska du använda lämplig utrustning, till exempel lastramper. Om det finns behov ska rampen ha räcken och tvärgående ribbor som gör att djuren inte faller av rampen eller halkar. Rampen ska luta så lite som möjligt.

När det är brådskande får du transportera djur till veterinären även om du inte uppfyller kraven

Om det är brådskande får du transportera ett sjukt eller skadat djur till veterinären även om du inte uppfyller kraven. Det gäller under förutsättning att transporten inte riskerar att öka djurets lidande. Om du är osäker på om det är lämpligt att transportera djuret ska du kontakta en veterinär.

Observera att det finns fler regler som du måste följa vid transport av hästar över landsgränser. Läs mer under rubriken Resor och handel med hästar mellan länder.

Rengöring av transporten

De fordon du använder för att transportera djur ska vara lätta att rengöra. Det är du som transporterar djuren som ska se till att fordonen är rengjorda och torra innan djuren lastas.

Fler regler för transporter längre än 50 kilometer

Om du transporterar dina djur längre än 50 kilometer har du fler bestämmelser att följa:

 • Du ska kunna se till djuren minst varannan timme under transporten.
 • Golvet ska vara halkfritt, slätt och täckt med lämpligt strö- eller bäddmaterial.
 • Det ska finnas bra möjligheter att rädda djuren ur fordonet vid brand eller annan olycka.
 • Om du transporterar hästar som är yngre än 24 månader och transporten tar mer än 8 timmar ska utrymmet där de transporteras vara utformat så att de kan ligga ner.
 • Om det behövs, till exempel när det finns en risk för att djuren ska ramla eller trampa på varandra, ska du kunna sätta in skiljeväggar som skyddar djuren.
 • Om vuxna hästar är bundna i transporten ska de bindas så att de inte kan ligga ned eller bindas med ett löpande grimskaft så att de inte kan fastna och skada sig.
 • Okastrerade vuxna hingstar ska transporteras åtskilda från ston.

Minsta utrymme i transporten

Minsta utrymme per häst

Kategori

Mått/häst

Fullvuxna hästar

1,75 m² (0,7 x 2,5 m)

Unghästar (6–24 månader)
vid mindre än 48 timmars transport

1,2 m² (0,6 x 2 m)

Unghästar (6–24 månader)
vid mer än 48 timmars transport

2,4 m² (1,2 x 2 m)

Ponnyer

1 m² (0,6 x 1,8 m)

Föl (0–6 månader)

1,4 m² (1 x 1,4 m)

Rekommenderade minsta utrymme per häst

Hästens storlek

Spiltans bredd

Spiltans totala längd

Takhöjd

Ponny A+B


1,8 m

Ponny C

2 m

Ponny D

0,75 m

2,3 m

2 m

Stor häst

0,8 m

2,5 m

2,1 m

Mycket stor häst

0,9 m

2,75 m

2,2 m

Transporttid

Du får transportera dina djur upp till 8 timmar. Om transporten uppfyller vissa krav kan du få transportera dem mer än 8 timmar. De kraven är att:

 • det ska finnas tillräckligt mycket strö på golvet för att djuren ska ha det bra
 • det ska gå att nå djuren för inspektion
 • ventilationen ska vara tillräcklig och den ska kunna anpassas efter både den inre och yttre temperaturen
 • det ska finnas rörliga skiljeväggar så att det går att skapa olika avdelningar
 • det ska finnas bra anordningar för att utfordra djuren, det ska finnas lämpligt foder och mängden foder ska vara anpassad till djuren och transporttiden
 • det ska vara möjligt att ge djuren vatten på transporten
 • skiljeväggarna ska vara täta ner till golvet vid transporter av hästar som är yngre än 24 månader så att de ska kunna ligga ner vid transporter över 8 timmar.

Dräktiga ston

Du får inte transportera ett dräktigt sto om det är mindre än 35 dygn kvar till den beräknade fölningen. Du får heller inte transportera ett dräktigt sto under de första 7 dygnen efter fölningen.

Om transporten tar längre tid än ett dygn får du inte transportera det dräktiga stoet om det är mindre än sex veckor kvar till fölningen.

Föl

Ett föl måste vara minst 7 dagar och naveln ska vara helt läkt innan du får transportera det.

Djur som ska till slakt

Om djuren ska till slakt får de transporteras i högst 8 timmar inom Sverige. Om det i enstaka fall tar längre tid att komma fram till det närmaste slakteriet får det ta högst 11 timmar om fordonet uppfyller kraven för långa transporter.

Skyltar på transporterna

Det ska finnas skyltar på motordrivna fordon och släpvagnar som djur transporteras i. Det behöver inte finnas skyltar på personbilar.

Det här gäller för svenskregistrerade fordon:

 • Det ska finnas skyltar både bak och fram.
 • Det ska vara tydligt att det är levande djur i fordonet.
 • Skyltarna ska vara lätta att läsa på långt avstånd.
 • Texten kan vara på svenska eller engelska.

Skyltarna bör kunna tas bort, fällas ned, släckas eller täckas över när du inte transporterar djur.

Fordon som är registrerade i något EU-land, Norge, Liechtenstein eller Island ska följa bestämmelserna som gäller i de länderna och ska tydligt visa att det är en transport av levande djur.

Transporter utomlands

Det finns fler regler som du måste följa när du reser och handlar med hästar mellan länder, bland annat behöver du registrera dig som transportör och skaffa särskilda intyg. Läs mer om vad du behöver göra när du reser och handlar med hästar mellan länder.

Författningar

Söker efter 2019:7