Logotyp Jordbruksverket

Livsmedelsstrategin och vårt uppdrag

Det övergripande målet med livsmedelsstrategin är bland annat en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås och det skapas en hållbar tillväxt och sysselsättning i hela landet.

I juni 2017 antog riksdagen livsmedelsstrategin som sträcker sig fram till år 2030. Strategin har fokus på tillväxt i hela livsmedelskedjan. Förenklat kan man säga att livsmedelsstrategin består av tre delar:

Sju av riksdagens partier står bakom dessa fyra mål.

Innehåller de åtgärder som regeringen anser behövs för att nå målen. Handlingsplan I gällde åren 2017-2019. Handlingsplan II åren 2020-2025. Handlingsplan III innehåller uppdrag som sträcker sig 2021-2023 och uppdrag som sträcker sig 2021-2025.

Vårt uppdrag och livsmedelsstrategin

Jordbruksverkets uppdrag är att främja en ökad och hållbar matproduktion, ett gott djurskydd, ett dynamiskt och konkurrenskraftigt näringsliv i hela landet och en livsmedelsproduktion till nytta för konsumenterna. Vi arbetar med detta på olika sätt, bland annat genom att tillhandahålla god service, lättillgänglig information och arbetar för förenkling och administrativa lättnader.

Vi arbetar med att balansera de olika hållbarhetsperspektiven; ekonomiska, miljömässiga och sociala, mot varandra och arbetar för att hitta lösningar som är så bra som möjligt ur alla tre perspektiv. Vi bidrar också till en levande landsbygd genom vårt kärnuppdrag att utveckla livsmedelskedjan. Tillsammans med andra myndigheter är vårt uppdrag att arbeta för att det ska gå att leva, bo och arbeta på landsbygden.

Jordbruksverkets uppdrag ligger bra i linje med livsmedelsstrategins mål. Jordbruksverket bidrar till att målen nås på flera olika sätt, bland annat som expertmyndighet för primärproduktionen, genom den gemensamma jordbruks- och fiskeripolitiken samt genom uppdrag i livsmedelsstrategins handlingsplaner. Vi arbetar med hela livsmedelskedjan, men kärnan är primärproduktionen, det vill säga jordbruk, vattenbruk och fiske.

Pågående och avslutade uppdrag

Vi har flera pågående uppdrag inom livsmedelsstrategin. Du hittar dem alla på vår webbsida där vi listar alla våra regeringsuppdrag.

Uppdrag som avslutats och slutrapporterats finns listade på webbsidan med alla våra avslutade regeringsuppdrag.

Nytt från Jordbruksverket om livsmedelsstrategin

Vi bjuder in till seminarium som vi kallar för Nytt från Jordbruksverket om livsmedelsstrategin. Seminarierna lyfter olika uppdrag som Jordbruksverket har inom livsmedelsstrategin. Vi lägger också ut dokumentation från seminarierna.