Logotyp Jordbruksverket

Livsmedelsstrategin och vårt uppdrag

Det övergripande målet med livsmedelsstrategin är bland annat en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås och det skapas en hållbar tillväxt och sysselsättning i hela landet.

I juni 2017 antog riksdagen livsmedelsstrategin som sträcker sig fram till år 2030. Strategin har fokus på tillväxt i hela livsmedelskedjan. Förenklat kan man säga att livsmedelsstrategin består av tre delar:

Vårt uppdrag och livsmedelsstrategin

Jordbruksverkets uppdrag är att främja en ökad och hållbar matproduktion, ett gott djurskydd, ett dynamiskt och konkurrenskraftigt näringsliv i hela landet och en livsmedelsproduktion till nytta för konsumenterna. Vi arbetar med detta på olika sätt, bland annat genom att tillhandahålla god service, lättillgänglig information och arbetar för förenkling och administrativa lättnader.

Vi arbetar med att balansera de olika hållbarhetsperspektiven; ekonomiska, miljömässiga och sociala, mot varandra och arbetar för att hitta lösningar som är så bra som möjligt ur alla tre perspektiv. Vi bidrar också till en levande landsbygd genom vårt kärnuppdrag att utveckla livsmedelskedjan. Tillsammans med andra myndigheter är vårt uppdrag att arbeta för att det ska gå att leva, bo och arbeta på landsbygden.

Jordbruksverkets uppdrag ligger bra i linje med livsmedelsstrategins mål. Jordbruksverket bidrar till att målen nås på flera olika sätt, bland annat som expertmyndighet för primärproduktionen, genom den gemensamma jordbruks- och fiskeripolitiken samt genom uppdrag i livsmedelsstrategins handlingsplaner. Vi arbetar med hela livsmedelskedjan, men kärnan är primärproduktionen, det vill säga jordbruk, vattenbruk och fiske.

Våra pågående uppdrag inom livsmedelsstrategin

Ett effektivt system för att förebygga och hantera salmonella

Uppdrag enligt ändring i regleringsbrevet 2023: Jordbruksverket ska tillsammans med Statens veterinärmedicinska anstalt inleda arbetet med att utreda och föreslå utformningen av ett effektivt system för att förebygga och hantera salmonella med utgångspunkt från förslagen i Jordbruksverkets rapport Förstudie om åtgärder mot salmonella hos lantbrukets djur (LI2023/00416).

Utveckling av svensk algindustri

Jordbruksverket har fått i uppdrag att analysera och identifiera eventuella hinder och utvecklingsbehov för att öka den hållbara produktionen, konsumtionen och användningen av algbaserade livsmedel i Sverige. Uppdraget ska redovisas senast den 30 september 2024 och det har en direkt koppling till livsmedelsstrategins övergripande målsättning.

Säkra tillgången till växtskyddsmedel för mindre användningsområden

Jordbruksverket har i uppdrag att stödja arbetet med att utveckla och säkra växtskyddsmedel, för ett hållbart växtskydd för grödor som odlas i liten omfattning eller som har mindre användningsområden. Uppdraget ska bidra till att förbättra tillgången till växtskyddsmedel som effektivt kan hantera de växtskadegörare som inverkar på odlingen och minimera riskerna och konsekvenserna för människors hälsa och miljö. De grödor som omfattas av arbetet är i stort sett alla grödor inom den yrkesmässiga trädgårdsnäringen, alltså grönsaker, frukt och bär samt prydnadsväxter och dessutom vissa lantbruksgrödor som vallfröodling. Uppdraget genomförs främst genom fältförsök.

Uppdraget ska delredovisas den 28 februari varje år och slutredovisas den 28 februari 2026.

Uppdrag att stödja det svenska genomförandet av Bocuse d’Or

Jordbruksverket har i uppdrag att stödja det svenska genomförandet av Bocuse d’Or under 2023 i enlighet med förordningen (2018:1500) om stöd för åtgärder inom ramen för livsmedelsstrategin.

Handlingsplan för den blå värdekedjan

Jordbruksverket har fått i uppdrag att ta fram en handlingsplan med förslag på en långsiktig vision för den blå värdekedjan i Sverige, från fartyg till konsument, som inkluderar bland annat sill och skarpsill. Syftet är att mer av fångsterna ska kunna landas i svenska hamnar och beredas i Sverige. Detta går i linje med livsmedelsstrategins målsättning att den svenska livsmedelsproduktionen ska öka samtidigt som relevanta nationella miljömål nås i syfte att skapa tillväxt och sysselsättning och bidra till hållbar utveckling i hela landet. Enligt uppdraget ska den svenska beredskapen beaktas och utgångspunkten är tidigare arbete som redovisas i rapporten nedan.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 september 2024.

Bidra till förenkling genom utveckling av verksamt.se

Jordbruksverket ska utifrån våra ansvarsområden bidra med bland annat juridisk kompetens och kompetens om strategisk it- och verksamhetsutveckling i Tillväxtverkets uppdrag om att förenkla genom utveckling av verksamt.se.

Uppdraget ska slutredovisas den 28 februari 2026.

Utveckla arbetet med exportgodkännanden för svenska livsmedel och jordbruksvaror

Jordbruksverket har fått i uppdrag att fortsatta utveckla arbetet med exportgodkännanden för svenska livsmedel och jordbruksvaror. Syftet är att underlätta för ökad export. Arbetet sker i nära samverkan med branschens aktörer.

Uppdraget ska slutredovisas den 28 februari 2026.

Utveckla och finansiera verksamhet med syfte att få svenska anläggningar godkända för export till tredje land

Jordbruksverket har fått i uppdrag att utveckla arbetet med exportgodkännanden av livsmedel och jordbruksvaror genom att finansiera den verksamhet som syftar till att få svenska anläggningar godkända för export till tredje land.

Uppdraget ska slutredovisas den 28 februari 2026.

Uppföljning och utvärdering av livsmedelsstrategin

Jordbruksverket har i uppdrag att följa och utvärdera livsmedelskedjans utveckling över tid samt följa och utvärdera genomförandet av livsmedelsstrategin. Inom uppdraget ska Jordbruksverket även lämna en årlig rapport och en fördjupad analys vart fjärde år. Nästa fördjupade analys blir 2024.

Syftet med de årliga rapporterna är bland annat att ge regeringen, Tillväxtverket och andra berörda aktörer relevanta beslutsunderlag för det vidare arbetet med livsmedelsstrategins genomförande.

Uppdraget ska levereras i rapportform senast 31 mars varje år. Vart fjärde år ska en fördjupad studie lämnas senast 20 december.

Kompetenscentrum för hållbar hantering av vatten i jordbruket

Kompetenscentrum för hållbar hantering av vatten i jordbruket ska genomföra och initiera kunskaps- och kompetensåtgärder, utföra omvärldsbevakning och samverka med andra myndigheter. Arbetet ska stödja utveckling och tillämpning av regler och andra styrmedel som leder till en hållbar hantering av vatten och bidrar till att nå målen i livsmedelsstrategin. I uppdraget ingår både att hantera konsekvenser av för mycket vatten och för lite vatten.

Utmaningar som kompetenscentrum ska arbeta med:

  • Underhåll, anpassning och förvaltning av diken och andra markavvattningsanläggningar,
  • ökade investeringar i täckdikning,
  • ökat behov av bevattning i områden med risk för torka,
  • ökad anläggning av våtmarker och småvatten samt
  • säkerställande vattenförsörjning för animalieproduktionen.

Uppdraget ska delredovisas den 28 februari varje år och slutredovisas den 28 februari 2026.

Uppdrag att vidta åtgärder för främjande av produktion, konsumtion och export av ekologiska livsmedel

Jordbruksverket har i uppdrag att främja marknaden för ekologiska livsmedel. Det gör vi bland annat med hjälp av utlysningar inom olika åtgärder.

Jordbruksverket åtgärder ska bidra till att nå förra regeringens uppsatta inriktningsmål för ekologisk produktion och konsumtion. Målen är att

  • 30 procent av den svenska jordbruksmarken ska utgöras av certifierad ekologisk jordbruksmark år 2030
  • 60 procent av den offentliga livsmedelskonsumtionen ska utgöras av certifierade ekologiska produkter år 2030.

Vattenbrukspaketet

Jordbruksverket har i uppdrag att vidareutveckla främjandearbetet av vattenbruket. Uppdraget ska genom koordinering av den svenska vattenbruksnäringen skapa en långsiktigt hållbar och konkurrenskraftig livsmedelskedja.

Vidareutvecklingen av främjandearbetet ska ha särskilt fokus på förädlingens och innovationens möjligheter för vattenbruksnäringen samt främja regelförenkling, teknikutveckling och samverkan.

Uppdraget ska slutredovisas den 28 februari 2026.

Vildsvinspaketet

Vildsvinspaket inkluderar flera uppdrag till Jordbruksverket, Livsmedelsverket, länsstyrelserna och Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA. Syftet är att ge konsumenterna större tillgång till och utbud av vildsvin som livsmedel. Vildsvinspaketet är en del av den nationella livsmedelsstrategins handlingsplan.

Jordbruksverket har sedan uppdraget kom till myndigheten gjort tre utlysningar för att främja projekt som arbetar för att mer vildsvinskött ska nå fram till konsumenterna.

Uppdraget ska slutredovisas den 28 februari 2026.

Växtskyddsrådet

Växtskyddsrådet ska bidra till att bra växtskyddsmetoder används inom växtodling, för att säkra skördarna och samtidigt minska riskerna för både människors hälsa och miljö.

Uppdraget ska slutredovisas den 28 februari 2026.

Nytt från Jordbruksverket om livsmedelsstrategin

Vi bjuder in till seminarium som vi kallar för Nytt från Jordbruksverket om livsmedelsstrategin. Seminarierna lyfter olika uppdrag som Jordbruksverket har inom livsmedelsstrategin. Vi lägger också ut dokumentation från seminarierna.

Avslutade uppdrag i livsmedelsstrategins handlingsplan 2023

Främja surströmmingsindustrins råvaruförsörjning

Jordbruksverket har fått i uppdrag undersöka och sammanställa möjligheter för surströmmingsindustrins råvaruförsörjning med fokus på logistiklösningar. Uppdraget ska genomföras i nära dialog med nyckelaktörer inom surströmmingsindustrin.

Uppdraget ska slutredovisas den 31 mars 2023.

Ökat nyttjande av restströmmar

Jordbruksverket har fått i uppdrag att stödja pågående aktiviteter på Chalmers tekniska högskola om beredningsindustri baserad på pelagisk fisk. Syftet är att marknadsföra samt utveckla produkter, processer och teknik för att en större del av de svenska fiskerimöjligheterna ska kunna landas och beredas i Sverige.

Uppdraget ska slutredovisas den 31 mars 2023.

Statistik för sjömatskonsumtion

Jordbruksverket har fått i uppdrag att bidra till kunskapen om nationell sjömatskonsumtion. Syftet är att kartlägga en metod för statistik för sjömatskonsumtion. En utvärdering om metoden kan vara underlag för framtida officiell statistik kring svensk sjömatskonsumtion ska göras.

Uppdraget ska slutredovisas den 31 mars 2023.

Fiskberedningsindustrins mottagningskapacitet

Jordbruksverket har fått i uppdrag att sammanställa kunskap och analysera fiskberedningen i Sverige utifrån svensk mottagningskapacitet och produktion. I uppdraget ska fiskberedningsindustrins betydelse ur ett beredskapsperspektiv och ett bredare bioekonomiperspektiv tas hänsyn till.

Uppdraget ska slutredovisas den 31 mars 2023.

Kartläggning och analys av gödselmedelsproduktionen

Jordbruksverket har fått i uppdrag att analysera nuvarande kapacitet och förutsättningar för inhemsk gödselmedelsproduktion samt framtida tillgång på växtnäring för svenska grödor. I uppdraget ingår även att kartlägga pågående initiativ inom Sverige och EU.

Uppdraget ska slutredovisas 31/3 2023.