Regeringsuppdrag

Regeringen kan ge statliga myndigheter uppdrag att utreda olika frågor. Det kan till exempel handla om att utreda effekter och behov av lagar, regler och stöd. Det kan också handla om att dela ut medel till forskning eller att utvärdera effekterna av EU:s gemensamma jordbruks-, landsbygds- och fiskeripolitik. Resultatet kan sedan användas som underlag för regeringens arbete. Här kan du läsa mer om våra pågående och avslutade regeringsuppdrag.

Regeringen ger oss uppdrag både i det årliga regleringsbrevet och löpande under året i särskilda regeringsbeslut. Uppdragen redovisas till regeringen, om inte regeringen har beslutat om något annat.

Uppdrag inom livsmedelsstrategin

Jordbruksverket lämnar varje år en samlad redovisning av uppdragens genomförande.

Här hittar du regeringsuppdrag som vi utför inom ramen för Sveriges livsmedelsstrategi.

Fiskberedningsindustrins mottagningskapacitet

Jordbruksverket ska (enligt regleringsbrev för budgetåret 2022) sammanställa kunskap och analysera fiskberedningen i Sverige utifrån svensk mottagningskapacitet och produktion.

Redovisning

Uppdraget ska

 • redovisas 30 november 2022.

Uppföljning och utvärdering av livsmedelsstrategin 2021-2025

Jordbruksverket ska utföra åtgärden enligt tidigare beslut (N2017/01029/SUN) samt dessutom följa upp och utvärdera livsmedelskedjans utveckling över tid. Jordbruksverket ska utifrån denna åtgärd bistå med kunskap till Tillväxtverket för deras uppdrag att samordna livsmedelsstrategin.

Redovisning

Uppdraget ska levereras senast 31 mars varje år. Vart fjärde år ska en fördjupad studie lämnas senast 20 december.

Säkra tillgången till växtskyddsmedel för mindre användnings­områden

Fortsättning på uppdrag från förra handlingsplanen 2017.

Redovisning

Uppdraget ska

 • delredovisas den 28 februari varje år
 • slutredovisas den 28 februari 2026.

Växtskyddsrådet

Växtskyddsrådet ska bidra till att bra växtskyddsmetoder används inom växtodling, för att säkra skördarna och samtidigt minska riskerna för både människors hälsa och miljö.

Redovisning

Uppdraget ska

 • delredovisas den 28 februari varje år
 • slutredovisas den 28 februari 2026.

Vildsvinspaket

Jordbruksverket får använda 13 miljoner kronor under 2020 för att genomföra ett vildsvinspaket. Medlen får användas först efter ytterligare beslut av regeringen. För 2021–2025 beräknas 9 miljoner kronor årligen för åtgärden.

Redovisning

Uppdraget ska

 • delredovisas den 28 februari varje år
 • slutredovisas den 28 februari 2026.

Kompetenscentrum för hållbar hantering av vatten i jordbruket

Jordbruksverket ska genomföra och initiera kunskaps- och kompetensåtgärder, utföra omvärldsbevakning samt samverka med andra myndigheter.

Redovisning

Uppdraget ska

 • delredovisas den 28 februari varje år
 • slutredovisas den 28 februari 2026.

Uppdrag att vidta åtgärder för främjande av produktion, konsumtion och export av ekologiska livsmedel

Jordbruksverket ska vidta lämpliga åtgärder som syftar till att nå regeringens uppsatta inriktningsmål för ekologisk produktion och konsumtion. Målen är att

 • 30 procent av den svenska jordbruksmarken ska utgöras av certifierad ekologisk jordbruksmark år 2030
 • 60 procent av den offentliga livsmedelskonsumtionen ska utgöras av certifierade ekologiska produkter år 2030.

Redovisning

Uppdraget ska

 • delredovisas den 28 februari 2020 (handlingsplan I)
 • slutredovisas den 28 februari 2021 (handlingsplan I)
 • delredovisas den 21 februari 2022 (handlingsplan III).

Bidra till förenkling genom utveckling av verksamt.se

Jordbruksverket ska utifrån sina ansvarsområden bidra med bland annat juridisk kompetens och kompetens rörande strategisk it- och verksamhetsutveckling i det uppdrag som lämnats till Tillväxtverket om att förenkla genom utveckling av verksamt.se.

Redovisning

Uppdraget ska

 • delredovisas den 28 februari varje år
 • slutredovisas den 28 februari 2026.

Utveckla och finansiera verksamhet med syfte att få svenska anläggningar godkända för export till tredje land

Jordbruksverket ska utveckla arbetet med exportgodkännanden av livsmedel och jordbruksvaror genom att finansiera den verksamhet som syftar till att få svenska anläggningar godkända för export till tredje land.

Redovisning

Uppdraget ska

 • delredovisas den 28 februari varje år
 • slutredovisas den 28 februari 2026.

Utveckla arbetet med exportgodkännanden för svenska livsmedel och jordbruksvaror

Jordbruksverket ska fortsatt utveckla arbetet med exportgodkännanden för svenska livsmedel och jordbruksvaror i syfte att underlätta för ökad export. Arbetet ska ske i nära samverkan med branschens aktörer.

Redovisning

Uppdraget ska

 • delredovisas den 28 februari varje år
 • slutredovisas den 28 februari 2026.

Vattenbrukspaketet

Jordbruksverket ska vidareutveckla främjandearbetet av vattenbruket och genom koordinering av den svenska vattenbruksnäringen skapa en långsiktigt hållbar och konkurrenskraftig livsmedelskedja.

Redovisning

Uppdraget ska

 • delredovisas den 28 februari varje år
 • slutredovisas den 28 februari 2026.

Uppdrag som rör EU:s gemensamma jordbruks-, landsbygds- och fiskeri­politik

Här hittar du regeringsuppdrag som rör den gemensamma jordbruks-, landsbygds- och fiskeripolitiken i EU. Hit hör exempelvis uppdrag om stöden från EU och om programmen som finansierar stöden.

Uppdrag att utvärdera havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet 2021-2027

Regeringen har gett Jordbruksverket i uppdrag att ansvara för de utvärderingar av havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet 2021-2027 som framgår av artikel 44 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1016.

Redovisning

Uppdraget kommer att löpa under hela programperioden för åren 2021-2027.

Uppdrag att utforma ett program för kompetensutveckling om betesmarker och slåtterängar

Jordbruksverket får i uppdrag att ta fram och redovisa ett program för rådgivning och annan kompetensutveckling. Programmet är till för lantbrukare och andra markförvaltare som äger eller brukar betesmarker och slåtterängar som kräver särskilt anpassad skötsel för att natur- och kulturvärden ska bevaras och utvecklas.

Redovisning

Uppdraget redovisas senaste den 12 augusti 2022.

Villkoren för utbetalande organ

Jordbruksverket ska redogöra för hur myndigheten kommer att uppfylla villkoren för godkännande av utbetalande organ (som motsvaras av artikel 1 i Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 907/2014 av den 11 mars 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller utbetalande organ och andra organ, ekonomisk förvaltning, avslutande av räkenskaper, säkerheter och användning av euron), särskilt i förhållande till de förändringar som genomförs genom införandet av den strategiska planen. Myndigheten ska i arbetet inhämta synpunkter från Ekonomistyrningsverket.

Redovisning

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 15 september 2022.

Åtgärder till följd av prövning av godkännande som utbetalande organ för utgifter inom gemensamma jordbrukspolitiken

Jordbruksverket ska åtgärda identifierade brister i de ackrediteringsvillkor som rör överföring av resultat av kontroller på plats inför utbetalning av stöd samt hantering av återkrav. I detta ingår att planera, vägleda och samordna det praktiska arbetet för Jordbruksverket och länsstyrelserna. Åtgärderna ska planeras och genomföras efter inhämtande av synpunkter från länsstyrelserna och Ekonomistyrningsverket.

Redovisning

Jordbruksverket ska redovisa vidtagna åtgärder och effekter av dessa till regeringen (Näringsdepartementet) den 15 mars, 15 juni samt 1 augusti 2021.

Förberedelser inför kommande programperiod för EU-fonderna (2021–2027)

Jordbruksverket ska bistå regeringen i arbetet med EU:s gemensamma jordbrukspolitik för perioden 2021–2027, inklusive den strategiska planen. Högre måluppfyllelse, effektivare administration samt förenkling för stödmottagare ska beaktas i arbetet. Jordbruksverket ska även vidta förberedande åtgärder inför myndighetens kommande förvaltning och uppföljning av den strategiska planen för EU:s gemensamma jordbrukspolitik. Jordbruksverket ska även vidta alla nödvändiga åtgärder som myndigheten ansvarar för som kommande förvaltande myndighet för det operativa programmet för Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden (EHFVF) för perioden 2021–2027, i syfte att möjliggöra programstarten efter godkännande från Europeiska kommissionen. Myndigheten ska löpande redovisa arbetet till regeringen (Näringsdepartementet).

Redovisning

Vi redovisar arbetet i Jordbruksverkets årsredovisning.

Uppdrag att inrätta en förenklingsgrupp för EU:s gemensamma jordbrukspolitik för perioden 2021–2027

Jordbruksverket ska inrätta en förenklingsgrupp inom ramen för sitt uppdrag att bistå regeringen i arbetet med EU:s gemensamma jordbrukspolitik för perioden 2021–2027. Förenklingsgruppen ska analysera olika förslag och steg i arbetet ur ett stödmottagarperspektiv åt Jordbruksverket.

Redovisning

Vi redovisar uppdragets genomförande i vår årsredovisning från och med årsredovisningen för 2020.

Uppdrag att tillhandahålla ett sekretariat för utvärderingarna av landsbygds- och fiskeri­programmen

Jordbruksverket ska tillhandahålla ett sekretariat med ansvar för arbetet med de av EU‑kommissionen stipulerade utvärderingarna av landsbygdsprogram och fiskeri­program för perioden 2014–2020.

Redovisning

Uppdraget ska

 • delredovisas den 1 juli varje år
 • slutredovisas den 31 december 2024.

Uppdrag att ansvara för utvärdering av lokalt ledd utveckling

Jordbruksverket ansvarar för arbetet med att utvärdera lokalt ledd utveckling genom leadermetoden för perioden 2014–2020. Uppdraget redovisas årligen den 1 juli tillsammans med uppdrag att tillhandahålla sekretariat för utvärdering av landsbygds­programmet och fiskeri­programmet.

Redovisning

Uppdraget ska

 • delredovisas den 1 juli varje år
 • slutredovisas den 31 december 2024.

Uppdrag att förbereda inriktning för bredbandsstöd inom landsbygdsprogrammet för perioden 2014–2020

I uppdrag av regeringen ska Statens jordbruksverk förbereda för att 150 miljoner kronor inriktas mot utbyggnad av bredband i glesare befolkade områden av landet.

Redovisning

Uppdraget ska delredovisas årligen i Jordbruksverkets årsredovisning.

Riktade insatser inom landsbygds­programmet

Regeringen uppdrar åt Jordbruksverket att säkerställa att medel inom landsbygdsprogrammet används till riktade insatser enligt regeringens beslut, om söktrycket medger det.

Redovisning

Uppdraget ska

 • delredovisas den 28 februari varje år
 • slutredovisas den 28 februari 2023.

Vi redovisar uppdraget i vår årsredovisning.

Uppdrag som rör djur

Här hittar du alla regeringsuppdrag som rör djurområdet.

Uppdrag att föreslå vilka bestämmelser på djurskyddsområdet som bör omfattas av ett nytt sanktionsavgiftssystem

Regeringen uppdrar åt Jordbruksverket att föreslå vilka bestämmelser på djurskyddsområdet som bör omfattas av ett sanktionsavgiftssystem.

Redovisning

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 mars 2022.

Uppdrag att upprätta ett obligatoriskt kontrollprogram för bakteriell njurinflammation

Regeringen har gett Jordbruksverket i uppdrag att fortsätta arbetet med den nationella hanteringen av bakteriell njurinflammation (BKD) genom upprättandet av ett obligatoriskt kontrollprogram med krav på provtagning och viss bekämpning inom landet som möjliggör en kombination med frivilligt kontrollprogram.

Redovisning

Uppdragets genomförande redovisas i årsredovisningen.

Uppdrag angående samverkansfunktion och handlingsplan för arbetet mot antibiotikaresistens

Regeringen uppdrar åt Folkhälsomyndigheten och Jordbruksverket att tillsammans ansvara för en nationell samverkansfunktion för arbetet mot antibiotikaresistens.

Redovisning

Årlig delredovisning den 31 december

Slutredovisas den 31 december 2024

Uppdrag att stimulera inrapporteringen av djursjukdata

Jordbruksverket har i uppdrag att vidta åtgärder för att öka veterinärernas inrapportering av samtliga relevanta behandlingsdata till djursjukdataregistret.

Redovisning

Vi redovisar uppdragets genomförande i vår årsredovisning.

Uppdrag som rör växter

Här hittar du alla regeringsuppdrag som rör växtområdet.

Utse nationella referenslaboratorier för växtskadegörare

Regeringen uppdrar åt Jordbruksverket att utse ett eller flera nationella referens­laboratorier för växtskadegörare, i enlighet med artikel 100 i förordning (EU) 2017/625 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet.

Uppdrag som rör hållbar utveckling

Här hittar du alla uppdrag som rör hållbar ekonomisk, social och miljömässig utveckling.

Uppdrag att medverka i genomförandet av Europeiska unionens strategi för Östersjöregionen

Regeringen ger i uppdrag åt bland annat Jordbruksverket att delta i genomförandet av Europeiska unionens strategi för Östersjöregionen (EUSBSR).

Uppdrag om nya områden för energiutvinning i havsplanerna

Regeringen ger i uppdrag åt berörda myndigheter att peka ut nya områden som är lämpliga för energiutvinning till havs. Uppdraget gäller också att identifiera behov av ändringar i redan utsedda områden för energiutvinning, för att göra det möjligt att öka den årliga energiproduktionen med 90 terawattimmar till havs.

Redovisning

Uppdraget redovisas av Energimyndigheten respektive Havs- och vattenmyndigheten.

Uppdrag att strategiskt planera arbetet för ökad kolsänka

Regeringen har gett Jordbruksverket och Skogsstyrelsen i uppdrag att strategiskt planera arbetet, inklusive att vidareutveckla metoder, för att minska avgången av växthusgaser från jord- och skogsbrukets organogena jordar och öka kolinlagringen i åker- och betesmark, som bidrar till negativa utsläpp av växthusgaser och kan bidra till kompletterande åtgärder i det klimatpolitiska ramverket.

Redovisning

Skogsstyrelsen samordnar redovisningen av uppdraget och redovisar till regeringen senast den 1 december 2022.

Uppdrag att ta fram underlag om näringslivets klimatomställning inför den kommande klimatpolitiska handlingsplanen

Regeringen har gett Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) i uppdrag att med stöd av bland andra Jordbruksverket ta fram underlag med analyser och förslag till styrmedel och andra åtgärder som bidrar till näringslivets klimatomställning.

Redovisning

Tillväxtanalys ska redovisas uppdraget till Regeringskansliet senast den 15 september 2022.

FN-konvention om biologisk mångfald

Jordbruksverket ska redovisa hur myndigheten bidragit till Sveriges arbete med att ta fram ett nytt strategiskt ramverk för FN:s konvention för biologisk mångfald.

Redovisning

Redovisningen ska lämnas till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 15 december 2022.

Samordning för ekologiska livsmedel

Jordbruksverket ska fortsatt arbeta med samordningsfunktionen för ekologiska livsmedel vars syfte är att främja produktion, konsumtion och export av ekologiska livsmedel inom ramen för livsmedelsstrategin. Arbetet ska utvecklas för att i större utsträckning bidra till utbyte av erfarenheter och dialog mellan berörda aktörer som verkar för ökad ekologisk produktion, utreda marknadsutveckling och verka för kunskapsuppbyggnad, kunskapsförmedling, innovation och rådgivning inom området. Jordbruksverket ska vidta fortsatta åtgärder i enlighet med uppdraget att, inom ramen för livsmedelsstrategin, vidta åtgärder för främjande av produktion, konsumtion och export av ekologiska livsmedel.

Redovisning

Redovisning av använda medel ska ske senast den 21 februari 2022.

Samverkansprogrammet för näringslivets klimatomställning

Jordbruksverket ska bistå regeringen i genomförandet av regeringens samverkansprogram, särskilt avseende samverkansprogrammet Näringslivets klimatomställning. Detta sker i samverkan med Verket för innovationssystem (Vinnova) och andra berörda myndigheter.

Redovisning

En delrapport ska redovisas till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 1 juni 2021 och därefter ska rapportering ske den 1 mars 2022 och 2023.

Uppdrag att bistå Miljömålsrådet

Jordbruksverket ska bistå Miljömålsrådet i arbetet med att identifiera effektiva samarbeten och åtgärder inom myndigheternas verksamhetsområden och befintliga resurser.

Redovisning

Vi redovisar uppdragets genomförande i vår årsredovisning.

Uppdrag inom andra områden

Här hittar du våra övriga regeringsuppdrag som pågår just nu.

Uppdrag att lämna förslag till utformning av stöd till jordbruket

Regeringen ger Statens jordbruksverk (Jordbruksverket) i uppdrag att föreslå hur regeringens aviserade ekonomiska stöd till animaliesektorn i jordbruket samt växthusföretagen skulle kunna utformas, och en fördelning av regeringens aviserade förstärkning av det nationella stödet i norra Sverige.

Redovisning

 Uppdraget redovisas till regeringen senast den 5 maj 2022.

Uppdrag att ta fram förslag till ändring i jordförvärvslagen

Regeringen ger Jordbruksverket i uppdrag att analysera vilka ändringar som behöver göras för att motverka att jordförvärvslagens (1979:230) bestämmelser om särskilt tillstånd vid förvärv av lantbruksegendom kringgås.

Redovisning

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 3 juni 2022.

Inriktning för arbetet med civilt försvar - Uppbyggnad av livsmedelsberedskapen

Jordbruksverket ska tillsammans med Livsmedelsverket och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) fortsätta det arbete som inletts för att bygga upp en livsmedelsberedskap.

Redovisning

Myndigheterna ska utarbeta en gemensam redovisning av vidtagna åtgärder, uppnådda resultat och förslag på fortsatt inriktning för det arbete som Jordbruksverket, Livsmedelsverket och SVA genomfört och som Livsmedelsverket ska lämna till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 1 april 2023.

Minskade utsläpp från tjänsteresor

Jordbruksverket ska redovisa hur de arbetar för att ta tillvara de erfarenheter av vad pandemin inneburit i fråga om minskade utsläpp från tjänsteresor.

Redovisning

Redovisning ska ske inom ramen för Jordbruksverkets miljöledningsarbete i enlighet med vad som gäller enligt förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter.

Uppdrag att ta fram en strategi och genomföra åtgärder för att minska olycksriskerna och förbättra arbetsmiljön i jordbruket och trädgårdsnäringen

Regeringen ger Jordbruksverket i uppdrag att ta fram och påbörja genomförandet av en strategi för att minska olycksriskerna och förbättra arbetsmiljön i jordbruket och trädgårdsnäringen med stöd av medel från pelare 2 i den gemensamma jordbrukspolitiken.

Redovisning

Jordbruksverket ska senast den 30 juni 2022 lämna en redovisning av strategin till Regeringskansliet (Näringsdepartementet).

Inriktning för arbetet med civilt försvar

Jordbruksverkets planering för civilt försvar ska ta sin utgångspunkt i aktuella anvisningar för det civila försvaret.

Uppbyggnad av livsmedelsberedskapen

Jordbruksverket ska tillsammans med Livsmedelsverket och Statens veterinär­medicinska anstalt påbörja lämpliga åtgärder för att inleda uppbyggnaden av en livsmedelsberedskap. Bland åtgärderna ska ingå bland annat att kartlägga strategiska varor för livsmedels­kedjans funktionalitet, identifiera verksamhet i livsmedelskedjan som är viktig för totalförsvaret, samt analysera livsmedelskedjans beroenden och sårbarheter. Vidare ska företagens förmåga att kunna leverera varor och tjänster under höjd beredskap kartläggas och analyseras. Samarbetet med Finland och Norge ska utvecklas. Myndigheterna ska bidra till att samhällets förmåga att upptäcka hot mot livsmedelsförsörjningen stärks.

Redovisning

Myndigheterna ska gemensamt redovisa vidtagna åtgärder och uppnådda resultat i det arbete som genomförts. Redovisningen ska Livsmedelsverket lämna till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 22 februari 2022.

Åtgärder vid en bristsituation i livsmedelskedjan

Jordbruksverket ska för leden i primärproduktionen tillsammans med berörda företag och andra relevanta aktörer arbeta för att skapa ökade förutsättningar att säkerställa flödet i livsmedelskedjan vid en allvarlig bristsituation under svåra fredstida förhållanden eller höjd beredskap och då ytterst krig. Under perioden 2021–2023 kan arbetet t.ex. förbereda branschöverenskomna hanteringsåtgärder som vid behov snabbt kan tillämpas. Arbetet kan kompletteras med utbildningsinsatser.

Redovisning

Uppdraget ska slutredovisas till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 31 december 2023.

Civilt försvar

Planeringsanvisningar för det civila försvaret. Beredskapsansvariga myndigheter ska årligen redovisa

 • hur planeringsarbetet fortskrider
 • vilka resultat som har uppnåtts.

Jordbruksverket ska i arbetet med civilt försvar särskilt prioritera följande områden:

 • Planera för stöd till Försvarsmakten under höjd beredskap avseende försörjning av kritiska förnödenheter, egendom och tjänster.
 • Stärka arbetsformer, inklusive utrustning och tekniska system, för samverkan som möter de höga krav på sekretess och robusthet som ställs vid höjd beredskap.
 • Planera för att kunna verka från alternativ och/eller skyddad ledningsplats.

Redovisning

Årlig redovisning enligt regeringens beslut den 10 december 2015 avseende Planeringsanvisningar för det civila försvaret (Ju2015/09669/SSK).

Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik

Jordbruksverket ska ställa praktikplatser till förfogande för att ta emot arbetssökande personer med funktionsnedsättning för praktik.

Redovisning

Uppdraget ska

 • delredovisas den 1 april 2021, 2022 och 2023.
 • slutredovisas den 15 februari 2024.

Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik

Jordbruksverket ska ställa praktikplatser till förfogande för att ta emot nyanlända arbetssökande för praktik.

Redovisning

Uppdraget ska

 • delredovisas den 1 april 2021, 2022 och 2023.
 • slutredovisas den 15 februari 2024.

Avslutade regeringsuppdrag

Här hittar du de regeringsuppdrag som har slutredovisats.

Flera av våra pågående regeringsuppdrag har även årliga delredovisningar. Sådana redovisningar hittar du i beskrivningen av det specifika uppdraget.

Uppdrag som avslutats 2022

Uppdrag att genomföra en förstudie om åtgärder mot salmonella hos lantbrukets djur

Regeringen har gett Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt i uppdrag att genomföra en förstudie om åtgärder för att effektivt förebygga och hantera förekomst av salmonella hos lantbrukets djur.

Redovisning

Uppdraget har redovisats till regeringen (Näringsdepartementet).

Uppdrag att granska djurhållning med avseende på risken för uppkomst och spridning av nya smittor mellan djur och människa (zoonoser)

Regeringen uppdrar åt Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt att med utgångspunkt i det tidigare utbrottet av SARS-CoV-2 i svenska minkbesättningar granska sådan djurhållning som myndigheterna bedömer relevant med avseende på risken för uppkomst och spridning av nya zoonotiska smittor med betydande påverkan på folkhälsan samt redovisa eventuella behov av ytterligare insatser och föreslå förebyggande åtgärder för att minimera risken för överföring av sådana smittor mellan djur och människa. Jordbruksverket ska även göra en översyn av myndighetens föreskrifter gällande minkuppfödning från ett smittskyddsperspektiv.

Redovisning

Uppdraget redovisas till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 28 februari 2022.

Uppdrag som avslutats 2021

Löpande utvärdering av Europeiska innovations­partnerskapet inom ramen för landsbygds­programmet 2014–2020

Jordbruksverket ska ansvara för att det löpande genomförs lärande utvärdering av det Europeiska innovationspartnerskapet (EIP) som genomförs inom ramen för landsbygdsprogrammet 2014–2020. Utvärderingens syfte är att ge stöd till och direkt nytta i genomförandet av EIP samt att bidra till kunskapsbildningen på området.

Redovisning

Vi redovisar uppdragets genomförande i vår årsredovisning.

Foderkontroll

Jordbruksverket ska lämna en redovisning av hur foderkontrollen kan utvecklas och förbättras. Redovisningen ska även omfatta de brister i kontrollen som verket identifierat och beskriva hur de kan åtgärdas.

Redovisning

Redovisningen ska lämnas till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 30 september 2021.

Uppdrag att redovisa strategi, mål, kostnader och nyttor kopplade till it-utveckling och digitalisering

Jordbruksverket har fått i uppdrag av regeringen att beskriva vår it- och digitaliseringsstrategi inklusive övergripande strategiska mål för vårt digitaliseringsarbete. I uppdraget ingår att beskriva relevanta vägval och delmål inom Jordbruksverkets utvecklings- och digitaliseringsarbete för perioden 2021 till och med 2027, samt genomföra en scenarioanalys för de vägval som är av särskilt stor relevans för den fortsatta utvecklingen. Vi ska också redovisa mer omfattande framtida it-utvecklingsprojekt.

Redovisning

Uppdraget har redovisats.

Förvaltningsstruktur för det operativa programmet för Europeiska havs-, fiskeri och vattenbruksfonden 2021–2027

Jordbruksverket ska presentera en beskrivning av förvaltningsstrukturen för det operativa programmet för Europeiska havs-, fiskeri och vattenbruksfonden 2021–2027.

Redovisning

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 30 juni 2021.

Förvaltning och kontroll av programmet för havs- och fiskeri och lokalt ledd utveckling

Jordbruksverket ska redovisa vidtagna åtgärder med anledning av revisionsuttalande och årlig rapport 2020 och 2021 för havs- och fiskeriprogrammet 2014–2020 (EHFF) och för programmet för lokalt ledd utveckling 2014–2020 (LLU) samt redovisa åtgärder med anledning av lämnade revisionsrapporter för programmen för EHFF 2014–2020 och LLU 2014–2020.

Redovisning

Uppdraget ska redovisas löpande till regeringen (Näringsdepartementet) samt med en slutredovisning till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 30 juni 2021.

Uppdrag att bedöma nationella försörjningsbehov inom djurens hälso- och sjukvård vid kris eller höjd beredskap

Regeringen uppdrar åt Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) att bedöma nationella försörjningsbehov avseende djurens hälso- och sjukvård vid en kris eller vid höjd beredskap och då ytterst i krig.

Redovisning

Uppdraget redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 30 april 2021.

Gemensam strategi för fiskets framtid

Jordbruksverket har i uppdrag att tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten ta fram en ny gemensam strategi för yrkesfisket, vattenbruket, fritidsfisket och fisketurismen samt nya sektorsspecifika handlingsplaner. Arbetet ska utgå från ekosystemansats och bidra till att stärka måluppfyllnaden i följande strategier:

 • Maritima strategin
 • En livsmedelsstrategi för Sverige – fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet.

Redovisning

Uppdrag att utarbeta behovsanalys, förslag till prioriteringar och mål samt ett operativt program för Europeiska havs- och fiskerifonden 2021–2027

Jordbruksverket ska utarbeta en behovsanalys och förslag till prioriteringar och mål för ett operativt program för genomförandet av Europeiska havs- och fiskerifonden för perioden 2021–2027.

Arbetsplan för uppbyggnad av livsmedelsberedskapen

Jordbruksverket ska tillsammans med Livsmedelsverket och Statens veterinärmedicinska anstalt utarbeta ett förslag till arbetsplan för perioden 2021–2023 avseende uppbyggnad av livsmedelsberedskapen inklusive åtgärder vid en bristsituation i livsmedelskedjan.

Redovisning

Myndigheternas gemensamma arbetsplan ska lämnas till regeringen (Näringsdepartementet) av Livsmedelsverket senast den 30 april 2021.

Uppdrag att bistå i arbetet att ta fram förslag till program för Europeiska regionala utvecklingsfonden programperioden 2021–2027

Regeringen uppdrar åt Jordbruksverket med flera att bistå Tillväxtverket respektive regionerna och Gotlands kommun i arbetet att ta fram förslag till nationellt respektive regionala program för Europeiska regionala utvecklingsfonden inom målet Investering för sysselsättning och tillväxt för programperioden 2021–2027.

Redovisning

Tillväxtverket ska samlat redovisa uppdraget till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 29 januari 2021.

Uppdrag att stärka förutsättningarna för en robust livsmedelsförsörjning

Regeringen uppdrar åt Livsmedelsverket och Jordbruksverket att tillsammans analysera och redogöra för lärdomarna som utbrottet av corona/covid-19 gett avseende livsmedelsförsörjningen.

I uppdraget ingår, att utifrån erfarenheterna av pandemin, lämna förslag till åtgärder och arbetsformer som kan bidra till att stärka förutsättningarna för en robust livsmedelsförsörjning i händelse av samhällsstörningar och kriser, samt vid höjd beredskap och då ytterst krig.

Redovisning

Uppdraget ska

 • delredovisas den 30 november 2020
 • slutredovisas den 31 mars 2021.

Beredskapsplaner

Jordbruksverket ska se över och uppdatera befintliga beredskapsplaner med hänsyn till de resultat och analyser som redovisas i Strålsäkerhetsmyndighetens rapport (SSM 2017:27) Översyn av beredskapszoner vad gäller åtgärder kopplade till livsmedels­produktion. I genomförande av uppdraget ska Jordbruksverket samråda med Livsmedelsverket och Strålsäkerhetsmyndigheten.

Redovisning

Uppdraget ska slutredovisas den 31 mars 2021.

Uppdrag om samverkan kring bredbandsinfrastruktursatsningar inom ramen för regionalfonds- och landsbygdsprogrammen under programperioden 2014–2020

Uppdrag om samverkan kring bredbandsinfrastruktursatsningar inom ramen för regionalfonds- och landsbygdsprogrammen under programperioden 2014–2020.

Redovisning

Uppdraget ska

 • delredovisas årligen den 15 april under perioden 2014–2020
 • slutredovisas den 15 april 2021.

Uppdrag att föreslå utformning av åtgärder i den strategiska planen för den gemensamma jordbrukspolitiken 2023-2027

Jordbruksverket ska utarbeta förslag till åtgärder i den strategiska planen för den gemensamma jordbrukspolitiken i nästa programperiod. EU-kommissionens två strategier under parollen Gröna given -Från jord till bord- strategin för ett rättvisare , hälsosammare och miljövänligare livsmedelssystem och EU’s strategi för biologisk mångfald för 2030. Jordbruksverket ska i genomförandet av detta uppdrag beakta arbetet med den Gröna given så att den gemensamma jordbrukspolitiken bidrar.

Redovisning

Jordbruksverket ska redovisa uppdraget till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 11 december 2020.

Nationellt kontroll- och sanktionssystem i den gemensamma jordbrukspolitiken

Jordbruksverket ska ta fram förslag till nationellt kontroll- och sanktionssystem för jordbrukarstöden och landsbygdsstöden (projekt- och företagsstöd) i den kommande gemensamma jordbrukspolitiken. Med utgångspunkt i EU-kommissionens förslag om att sanktionerna ska vara effektiva, avskräckande och proportionerliga samt övriga bestämmelser på området ska behovet av att uppnå förenkling för stödmottagare och berörda myndigheter beaktas.

Redovisning

Uppdrag att medverka i genomförandet av Europeiska unionens strategi för Östersjöregionen

Uppdrag att följa upp mål för förenklingsarbetet på centrala myndigheter

För att nå regeringens mål för att öka service, minska handläggningstiderna samt öka förståelsen för företagens villkor på myndigheter med ett stort antal ärenden uppdrar regeringen åt myndigheterna att följa upp och arbeta mot dessa mål.

Redovisning

Uppdraget har redovisats till Tillväxtverket.

Utvärdera djurvälfärden vid träning inför prov och vid anlagstest i vilthägn

Uppdraget innefattar att utreda om träning inför prov och anlagstest i vilthägn medför ett lidande för de inblandade djuren. Därtill ingår det i uppdraget att analysera

 • samhällsnyttan det medför att träna hundar inför prov och genomföra anlagstest av hundar i hägn
 • möjliga alternativ till att använda levande djur vid träning av hundar inför prov och vid genomförandet av anlagstest.

I uppdraget ingår det att kartlägga hur många vilthägn för olika slags djurslag det finns samt omfattningen av verksamheten.

Redovisning

Uppdrag som avslutats 2020

Uppdrag att förbereda hantering av stöd till lokalt ledd utveckling för programperioden 2021–2027

Regeringen uppdrar åt Jordbruksverket att vidta förberedande åtgärder för att möjliggöra stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygds­utveckling (EJFLU) till lokalt ledd utveckling (LLU) under perioden 2021–2027.

Analysera behovet av ytterligare djurskyddskrav vid utsättning av djur

Uppdraget innefattar att utreda behov av att ytterligare reglera djurskyddet vid utsättning av djur för jakt- och fiskeändamål. Vidare ska förhållandet till bestämmelser i djurskydds-, jakt- och fiskelagstiftningen analyseras. Därtill ska en analys presenteras av vilka konsekvenser det kan medföra att ytterligare reglera djurskyddet vid utsättning av djur.

Redovisning

Uppdrag att komplettera förslag om fortsatt hantering av bakteriell njurinflammation

Regeringen uppdrar åt Statens jordbruksverk (Jordbruksverket) att komplettera utredningen och förslaget på hanteringsalternativ rörande Sveriges så kallade tilläggsgarantier för bakteriell njurinflammation (BKD). I uppdraget ingår att samråda med Havs- och vattenmyndigheten och Statens veterinärmedicinska anstalt samt inhämta information om utsättningar och annat underlag från berörda länsstyrelser.

Redovisning

Uppdraget ska slutredovisas senast den 30 november 2020.

Uppdrag angående samverkansfunktion och handlingsplan för arbetet mot antibiotikaresistens

Regeringen beslutar att ge Folkhälsomyndigheten och Statens jordbruksverk i uppdrag att gemensamt ansvara för en nationell samverkansfunktion som involverar berörda aktörer i syfte att främja ett samordnat arbete mot antibiotikaresistens.

Redovisning

Stöd till bredband

Jordbruksverket ska uppdatera och tillhandahålla riktlinjer och rutinbeskrivningar för stöd till bredband i enlighet med gällande regelverk för landsbygdsprogrammet. Jordbruksverket ska även redovisa vilka löpande åtgärder som genomförs för att stödja länsstyrelserna i deras arbete med att handlägga bredbandsstöden.

Redovisning

Uppdrag angående förhandlingar mellan samebyar och markägare i Härjedalen om renbete

Jordbruksverket fick år 2005 ett regeringsuppdrag att utreda förutsättningar för samt verka för att förhandlingar genomförs mellan samebyar och markägare avseende rätt till vinterbete för ren i Härjedalen. I regeringsbeslut år 2008 utvidgades uppdraget från att bara gälla vinterbete för ren till att gälla allt bete för ren.

Redovisning

Vi har redovisat uppdragets genomförande i vår årsredovisning.

Slutlig redovisning av strategi för regionalt tillväxtarbete 2014–2020

Jordbruksverket ska slutredovisa och analysera genomförda insatser beträffande regional tillväxt inom ramen för sin långsiktiga strategi för myndighetens medverkan i det regionala tillväxtarbetet och EU:s sammanhållningspolitik för perioden 2014–2020. Redovisningen ska ske enligt anvisningar från Tillväxtverket.

Redovisning

Uppdraget har slutredovisas genom en enkät.

Uppskattade kostnader för administration av EU-fonderna inom fiskeri, jordbruk och landsbygdsutveckling i budgetperioden 2021‑2027 

Jordbruksverket ska bistå regeringen i arbetet med EU:s gemensamma jordbrukspolitik för perioden 2021–2027, inklusive den strategiska planen. I arbetet ska högre måluppfyllelse, effektivare administration samt förenkling för stödmottagare beaktas.

Jordbruksverket ska även vidta förberedande åtgärder inför vår kommande förvaltning och uppföljning av

 • den strategiska planen för EU:s gemensamma jordbrukspolitik,
 • havs- och fiskeriprogrammet för perioden 2021–2027.

Vi ska också redovisa behov av tillkommande utvecklingsarbete, inklusive beräknade kostnader och hur administrationen av EU-stöd kan göras mindre kostnadskrävande i nästa programperiod. Denna del av uppdraget redovisas separat till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 28 februari 2020.

Redovisning

Vi redovisar uppdragets genomförande i vår årsredovisning.

Vi delredovisade behovet av tillkommande utvecklingsarbete i februari 2020.

Uppdrag att utveckla digitaliseringen av verksamhetsstöd för den gemensamma jordbrukspolitiken

Jordbruksverket har slutredovisat uppdraget tillsammans med Myndigheten för digital förvaltning (Digg) och länsstyrelserna om att utveckla digitaliseringen av verksamhetsstöd för den gemensamma jordbrukspolitiken 2021‑2027.

Redovisning

Uppdrag att föreslå ny beloppsgräns samt att se över
besluts­ordningen vid prövning av förvärvstillstånd enligt
jordförvärvs­lagen (1979:230)

Jordbruksverket har slutredovisat uppdraget om att föreslå ny beloppsgräns samt att se över beslutsordningen vid prövning av förvärvstillstånd enligt jordförvärvslagen (1979:230). Enligt lagen krävs i vissa fall förvärvstillstånd vid köp av en fastighet som är taxerad som lantbruksenhet. Tillståndsprövningen görs idag av antingen länsstyrelsen eller Jordbruksverket. Fördelningen av ärenden mellan myndigheterna regleras i jordförvärvsförordningen (2005:522). Jordbruksverket har i samråd med länsstyrelserna tagit fram ett förslag till ny beslutsordning vid prövning av förvärvstillstånd och därmed även ett förslag till ändring av förordningen.

Redovisning

Foderkontroll

Jordbruksverket har lämnat en slutredovisning av hur foderkontrollen kan utvecklas och förbättras. Redovisningen omfattar även de brister i kontrollen som myndigheten identifierat och beskriver hur de kan åtgärdas.

Redovisning

Åtgärder för minskat utsläpp av ammoniak

Jordbruksverket har i en särskild informationsinsats uppmärksammat jordbrukare på möjligheten att söka ersättning i landsbygdsprogrammet för åtgärder som minskar utsläppen av ammoniak.

Redovisning

Uppdrag om traditionell småskalig matkultur

Uppdrag om traditionell småskalig matkultur.

Redovisning

Uppdraget slutredovisades i Jordbruksverkets årsredovisning 2019

Underlag för den fortsatta inriktningen av det civila försvaret – Livskraft – mätt och frisk

Livsmedelsverket, Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) har redovisat uppdraget att ta fram underlag för inriktningen av det civila försvaret inom områdena livsmedels- och dricksvattenförsörjning.

Vi har gemensamt analyserat de föreslagna åtgärderna som Försvarsberedningen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Försvarsmakten har tagit fram. Vi har sett på om åtgärderna är genomförbara och vilka konsekvenser de kan få. Vi har också kompletterat med egna förslag till åtgärder.

Uppdrag att analysera behovet av lag- och förordningsändringar med anledning av ny EU‑förordning om tillhandahållande på marknaden av EU‑gödselprodukter

Jordbruksverket har redovisat uppdraget att analysera behovet av lag- och förordningsändringar med anledning av förordning (EU) 2019/1009 om tillhandahållande av EU‑gödselprodukter på marknaden. EU‑förordningen ska tillämpas fullt ut från den 16 juli 2022.

I arbetet har vi kommit fram till att nuvarande lag och förordning på området behöver förändras i alla delar. Därför föreslår vi att en ny lag och en ny förordning tas fram. Den nya lagen och förordningen bör finnas på plats när EU‑förordningen ska börja tillämpas fullt ut.

Kostnader för EU-stöd

Jordbruksverket har redovisat uppdraget Kostnader för EU-stöd.

I redovisningen presenterar vi kostnaderna för att handlägga EU‑stöden. Här är några av de viktigaste resultaten:

 • Totalt uppgår hanteringskostnaden för EU‑stöd under år 2019 till
  954 miljoner kronor, att jämföra med 926 miljoner kronor för år 2018.
 • Under år 2019 betalades det totalt ut cirka 15 238 miljoner kronor för EU-stöd, vilket ger en hanteringskostnad på cirka 6 procent per stödkrona.
 • För Jordbruksverket har kostnaderna ökat med 4 miljoner kronor och för länsstyrelserna har kostnaderna ökat med 21 miljoner kronor jämfört med föregående år.

Vi tar också upp planerade åtgärder för att

 • minska kostnaderna för administrationen
 • åstadkomma förenklingar
 • uppnå enhetlig regeltillämpning, kvalitetsförbättringar och effektivitetsvinster.

Stöd till bredband (2019)

Jordbruksverket har redovisat uppdraget Stöd till bredband.

I redovisningen berättar vi vilka löpande åtgärder som vi har genomfört under 2019 för att stödja länsstyrelserna i deras arbete med att handlägga bredbandsstöden.

Uppdraget slutredovisades den 23 januari 2020.

Uppdrag att se över stödområdesindelningen för nationella stödet och kompensationsstödet i norra Sverige

Jordbruksverket har redovisat uppdraget att se över stödområdesindelningen för nationella stödet och kompensationsstödet i norra Sverige.

Översynen visade bland annat det här:

 • En justering av områdesindelningen för det nationella stödet genom att permanenta övergångsområdet för mjölkproduktion kan bidra till en något mer positiv utveckling i området.
 • Områdesindelningen för kompensationsstödet bör inte ändras eftersom en ändring bedöms ha liten påverkan på stödets mål.
 • Förändrade ersättningsnivåer i kompensationsstödet kan ha en positiv påverkan på stödets mål.

Program för uppföljning av CAP:s miljöeffekter 2015–2019

Under åren 2015–2019 har Havs- och vattenmyndigheten, Jordbruksverket, Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet tillsammans genomfört regeringsuppdraget att följa upp miljöeffekterna av CAP (den gemensamma jordbrukspolitiken inom EU). Även länsstyrelserna har deltagit i arbetet.

Under dessa år har tretton projekt slutförts, och ytterligare fem projekt är pågående. Dessa beskrivs översiktligt i slutredovisningen.

Utreda behov av grytanlagsprov med levande grävling

Jordbruksverket ska kartlägga i vilken utsträckning det fortfarande finns intressen som motiverar att grytanlagsprov med levande grävling ska få ske. I uppdraget ingår att

 • beskriva för- och nackdelar med grytanlagsprov
 • utreda om det finns alternativa metoder
 • bedöma vilka konsekvenser det skulle få vid uteslutande av grytanlagsprov
 • redogöra för regelverket för grytanlagsprov i ett lämpligt urval av länder där grytjakt förekommer på ett sätt som är jämförbart med svenska förhållanden.

Redovisning

Uppdraget ska slutredovisas den 1 juli 2020.

Förslag om nytt kontroll- och sanktionssystem

Jordbruksverket fick i regleringsbrevet för 2020 i uppdrag att ta fram förslag till ett nationellt kontroll- och sanktionssystem för jordbrukarstöden och landsbygdsstöden i den kommande gemensamma jordbrukspolitiken. Förslaget lämnades till Näringsdepartementet den 1 juni 2020.

Det nya kontroll- och sanktionssystemet ska resultera i förenkling både för stödmottagare och för berörda myndigheter och leda till sanktioner som är effektiva och proportionerliga. Systemet ska också vara möjligt att införa i tid.

Utgångspunkten för arbetet har varit att utgå ifrån det som fungerar bra i nuvarande kontroll- och sanktionssystem och identifiera förenklingar för det som upplevs krångligt och som medför administrativa kostnader. En sammanfattning av förslagen för jordbrukarstöden och landsbygdsstöden är att:

 • administrativa kontroller (automatiska och manuella) bör väljas framför kontroller på plats
 • kontroller sker utifrån ett urval där vi ser risker för måluppfyllelsen
 • arealövervakning och tekniska hjälpmedel används i så stor utsträckning som möjligt
 • sanktionerna ska vara förutsägbara och proportionerliga
 • krav på rapportering av indikatorer ska vara uppfyllda.

Avslutade uppdrag inom livsmedelsstrategin

Uppföljning och utvärdering av livsmedelsstrategin 2018-2020

Jordbruksverket ska utföra åtgärden enligt tidigare beslut (N2017/01029/SUN) samt dessutom följa upp och utvärdera livsmedelskedjans utveckling över tid. Jordbruksverket ska utifrån denna åtgärd bistå med kunskap till Tillväxtverket för deras uppdrag att samordna livsmedelsstrategin.

Redovisning

Uppdraget ska levereras senast 31 mars varje år. Vart fjärde år ska en fördjupad studie lämnas senast 20 december.

Om du vill läsa tidigare årsrapporter kan du kontakta oss via mejl.

Fördela medel till insatser på regional nivå inom landsbygdsprogrammet

Jordbruksverket får i uppdrag att fördela 100 miljoner kronor inom landsbygds­programmet till regionala insatser för en konkurrenskraftig livsmedelskedja. Av de 100 miljoner kronorna ska 50 miljoner kronor fördelas till länsstyrelserna.

Jordbruksverket ska därutöver främja samverkan mellan olika berörda aktörer på nationell nivå. Jordbruksverket ska lämna en slutrapport om uppdragets genomförande den 28 februari 2021.

Redovisning

Uppdraget ska

 • delredovisas den 28 februari 2020
 • slutredovisas den 28 februari 2021.

Studie för hållbara livsmedelssystem

Jordbruksverket har lämnat en rapport om hållbara livsmedelssystem till regeringen. Den innehåller förslag på definition av hållbara livsmedelssystem, kartläggning av pågående initiativ och förslag till åtgärder. Förslagen på åtgärder rör följande områden:

 • Innovation och samverkan
 • Tydligare myndighetsansvar
 • Mål, datainsamling och analysmetoder
 • EU-strategin Från jord till bord.

Redovisning

Förstudie för en databasinfrastruktur för lantbruket för att systematiskt lagra och använda data

Jordbruksverket ska precisera ett eller flera konkreta lösningsförslag som fokuserar på en databasinfrastruktur för lantbruket för att systematiskt lagra och använda data för effektivare processer, produktutveckling, optimering av befintliga produkter och tjänster. Den snabbt ökande användningen av sensorer har tydliggjort behovet av att hantera stora datamängder, men också olika format av data.

Redovisning

Stärka finansiering av åtgärder inom ramen för havs- och fiskeriprogrammet

Aktuella åtgärder för vilka nationell medfinansiering ska förstärkas är

 • investeringar inom fiske
 • investeringar som höjer kvalitet och mervärde på vildfångad fisk
 • diversifiering inom fiske.

Jordbruksverket får använda 8 miljoner kronor under 2020 för genomförandet av denna åtgärd.

Redovisning

Uppdraget är slutredovisat.

Förmedla bidrag för det svenska deltagandet i Bocuse d’Or 2020

Jordbruksverket får i uppdrag att stödja det svenska genomförandet av Bocuse d’Or med 2 miljoner kronor under 2020 i enlighet med förordningen (2018:1500) om stöd för åtgärder inom ramen för livsmedelsstrategin, efter ytterligare beslut från regeringen avseende anpassningar av förordningen.

Redovisning

Uppdraget är slutredovisat.

Studie för utveckling av kött- och charkutbildningar

Jordbruksverket får efter ansökan ge branschorganisationen Kött- och Charkföretagen medel för att utföra en inventering av branschens kompetensbehov och utbudet av relevanta utbildningar. Inventeringen ska identifiera eventuella behov av åtgärder för att förbättra kompetensförsörjningen inom branschen. Resultatet ska spridas och tillgängliggöras på lämpligt sätt.

Redovisning

Uppdraget är slutredovisat.

Förstudie för ett nationellt kunskapsnav

Jordbruksverket föreslår att staten ska satsa 40 miljoner kronor per år för att inrätta ett nationellt kunskapsnav vid RISE. Kunskapsnavet ska stärka konkurrenskraften på svenska djurgårdar.

Digitala tjänster

Jordbruksverket, Tillväxtverket och Livsmedelsverket utvecklar en ny tjänst som ska förenkla för företag i livsmedelskedjan. Genom att skapa en enda väg in till alla myndigheter och kommuner slipper företagen ägna tid åt att lämna uppgifter och söka tillstånd på olika håll. Tjänsten, som i dagsläget är en prototyp, kommer att finnas på verksamt.se.

Insatser för livsmedelsstrategin på regional nivå

Jordbruksverket har fått i uppdrag av regeringen att fördela 100 miljoner kronor till regionala insatser för en konkurrenskraftig livsmedelskedja.

Pengarna ska användas så här:

 • 50 miljoner ska fördelas till länsstyrelserna
 • 45 miljoner ska utlysas för regionala och lokala projekt som bidrar till målen i den nationella livsmedelsstrategin
 • Högst fem miljoner får Jordbruksverket använda för att främja samverkan mellan olika berörda aktörer på nationell nivå.

Samordning av Sveriges deltagande i Grüne Woche, matmässa i Berlin

Sverige ska löpande delta på Grüne Woche de kommande tre åren.

Kunskapsutveckling för kostnadseffektivt byggande inom animalieproduktionen

Jordbruksverket ska föreslå lämpliga aktörer kostnadseffektivt byggande inom animalieproduktionen.

Vattenbruk

Jordbruksverket ska genomföra åtgärder i handlingsplanen för svenskt vattenbruk.

Vattenbrukspaketet för fortsatt utveckling och tillväxt

Jordbruksverket ska koordinera den svenska vattenbruksnäringen och vidareutveckla främjandearbetet.

Kompetensutveckling och digitalisering i djurskyddskontrollen

Jordbruksverket ska genomföra åtgärder som innebär att digitala verktyg kan utvecklas så att djurskyddskontrollen kan förbättras.

Studier och försöksverksamhet för en konkurrenskraftig djurhållning

Ge förutsättningar för en ökad livsmedelsproduktion utan att djurskyddet försämras eller att den låga användningen av antibiotika i svensk djurhållning riskeras.

Rådgivningsmodell inom animalie- produktionen

Jordbruksverket ska ta fram en rådgivningsmodell där god djurhållning och lönsamhet kan kombineras.

Säkra tillgången till växtskyddsmedel för mindre användningsområden

Jordbruksverket ska ge stöd i arbetet med att utveckla och säkra växtskyddsmedel för grödor som odlas i liten omfattning.

Nya växtskyddsrådet

Jordbruksverket ska sätta samman ett nytt växtskyddsråd.

Kompetenscentrum för hållbar hantering av vatten i jordbruket

Förenklad prövning av vattenbruksverksamheter

Jordbruksverket har i nära dialog med Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket och andra berörda myndigheter och organisationer kartlagt nationella och EU-rättsliga bestämmelser om tillståndsprövning för vattenbruksverksamheter. I uppdraget ingick även att analysera hur prövningen av vattenbruksverksamheter kan bli enklare utan att miljöskyddet riskeras. Uppdraget redovisades för näringsdepartementet den 30 september 2020.

Stöd till OECD

Jordbruksverket ska bistå OECD vid utvärderingen av jordbrukets och livsmedelssektorns innovationssystem.

Samordning satsning på ekologiska livsmedel

Jordbruksverket har inrättat en samordningsfunktion för ekologiska livsmedel samt utarbeta en åtgärdsplan och etappmål.

Åtgärder inom landsbygdsprogrammet

Totalt 540 miljoner kronor har öronmärkts i landsbygdsprogrammet för åtgärder som bidrar till att uppnå målen för livsmedelsstrategin. Utlysningar görs via Jordbruksverket och länsstyrelserna.

Uppföljning och utvärdering av livsmedelsstrategin

Jordbruksverket har fått i uppdrag att, i samråd med berörda myndigheter, löpande följa och utvärdera genomförandet av livsmedelsstrategin samt formulera relevanta indikatorer.

Förslag på åtgärder till handlingsplan

Uppdrag att ta fram förslag på åtgärder till handlingsplanen för det fortsatta arbetet 2020-2022, med sikte på livsmedelsstrategins slutår 2030.

Kontakta oss om du har frågor

Vill du veta mer om något av regeringsuppdragen? Hör av dig till oss, så kan vi skicka fördjupande information och svara på frågor.

Senast uppdaterad: 2022-05-09