Regeringsuppdrag

Regeringen kan ge statliga myndigheter uppdrag att utreda olika frågor. Det kan till exempel handla om att utreda effekter och behov av lagar, regler och stöd. Det kan också handla om att dela ut medel till forskning eller att utvärdera effekterna av EU:s gemensamma jordbruks-, landsbygds- och fiskeripolitik. Resultatet kan sedan användas som underlag för regeringens arbete. Här kan du läsa mer om våra pågående regeringsuppdrag och var du hittar rapporter från avslutade uppdrag.

Regeringen ger oss uppdrag både i det årliga regleringsbrevet och löpande under året i särskilda regeringsbeslut. Uppdragen redovisas till regeringen, om inte regeringen har beslutat om något annat.

Uppdrag inom livsmedelsstrategin

Jordbruksverket lämnar varje år en samlad redovisning av uppdragens genomförande.

Här hittar du pågående regeringsuppdrag som vi utför inom ramen för Sveriges livsmedelsstrategi.

Uppdrag om att stärka och påskynda förenklingsarbetet för att nå målen i livsmedelsstrategin

Uppdrag i regleringsbrevet 2024: Jordbruksverket ska stärka och påskynda arbetet med regelförenklingar för att minska företagens regelbörda och administrativa kostnader samt förbättra bemötande och service gentemot företagen. Jordbruksverket ska med utgångspunkt i myndighetens pågående förenklingsarbete redovisa hur myndigheten har arbetat med förenkling av föreskrifter och andra regelverk. Av redovisningen ska även framgå hur myndigheten i sitt förenklingsarbete har tagit hänsyn till företagsperspektivet samt målen för livsmedelsstrategin.

Redovisning

En delredovisning ska lämnas senast den 15 mars 2025 till Regeringskansliet och en slutredovisning ska lämnas senast den 15 mars 2026 till Regeringskansliet. Slutredovisningen ska även innehålla myndighetens förslag om fortsatta insatser inom förenklingsarbetet.

Ett effektivt system för att förebygga och hantera salmonella

Uppdrag i regleringsbrevet 2024: Jordbruksverket ska tillsammans med Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) fortsätta arbetet med att utreda och föreslå utformningen av ett effektivt system för att förebygga och hantera salmonella med utgångspunkt från förslagen i Jordbruksverkets och SVA:s rapport Förstudie om åtgärder mot salmonella hos lantbrukets djur
(LI2023/00416).

Redovisning

Uppdraget ska redovisas senast den 28 februari 2025 till Regeringskansliet (Landsbygds- och infrastrukturdepartementet).

Utveckling av svensk algindustri

Uppdrag enligt ändring i regleringsbrevet 2023: Jordbruksverket har fått i uppdrag att analysera och identifiera eventuella hinder och utvecklingsbehov för att öka den hållbara produktionen, konsumtionen och användningen av algbaserade livsmedel i Sverige. Uppdraget har en direkt koppling till livsmedelsstrategins övergripande målsättning.

Redovisning

Uppdraget ska redovisas senast den 30 september 2024.

 Handlingsplan för den blå värdekedjan

Uppdrag enligt ändring i regleringsbrevet 2023: Jordbruksverket har fått i uppdrag att ta fram en handlingsplan med förslag på en långsiktig vision för den blå värdekedjan i Sverige, från fartyg till konsument, som inkluderar bland annat sill och skarpsill. Syftet är att mer av fångsterna ska kunna landas i svenska hamnar och beredas i Sverige. Detta går i linje med livsmedelsstrategins målsättning att den svenska livsmedelsproduktionen ska öka samtidigt som relevanta nationella miljömål nås i syfte att skapa tillväxt och sysselsättning och bidra till hållbar utveckling i hela landet. Enligt uppdraget ska den svenska beredskapen beaktas och utgångspunkten är tidigare arbete som redovisas i rapporten nedan.

Redovisning

Uppdraget ska redovisas senast den 30 september 2024.

Uppföljning och utvärdering av livsmedelsstrategin

Jordbruksverket ska utföra åtgärden enligt tidigare beslut (N2017/01029/SUN) samt dessutom följa upp och utvärdera livsmedelskedjans utveckling över tid. Jordbruksverket ska utifrån denna åtgärd bistå med kunskap till Tillväxtverket för deras uppdrag att samordna livsmedelsstrategin.

Redovisning

Uppdraget ska levereras senast 31 mars varje år. Vart fjärde år ska en fördjupad studie lämnas senast 20 december.

Om du vill läsa tidigare årsrapporter kan du kontakta oss via mejl.

Säkra tillgången till växtskyddsmedel för mindre användnings­områden

Fortsättning på uppdrag från förra handlingsplanen 2017.

Redovisning

Uppdraget ska

 • delredovisas den 28 februari varje år
 • slutredovisas den 28 februari 2026.

Växtskyddsrådet

Växtskyddsrådet ska bidra till att bra växtskyddsmetoder används inom växtodling, för att säkra skördarna och samtidigt minska riskerna för både människors hälsa och miljö.

Redovisning

Uppdraget ska

 • delredovisas den 28 februari varje år
 • slutredovisas den 28 februari 2026.

Vildsvinspaket

Jordbruksverket får använda 13 miljoner kronor under 2020 för att genomföra ett vildsvinspaket. Medlen får användas först efter ytterligare beslut av regeringen. För 2021–2025 beräknas 9 miljoner kronor årligen för åtgärden.

Redovisning

Uppdraget ska

 • delredovisas den 28 februari varje år
 • slutredovisas den 28 februari 2026.

Kompetenscentrum för hållbar hantering av vatten i jordbruket

Jordbruksverket ska genomföra och initiera kunskaps- och kompetensåtgärder, utföra omvärldsbevakning samt samverka med andra myndigheter.

Redovisning

Uppdraget ska

 • delredovisas den 28 februari varje år
 • slutredovisas den 28 februari 2026.

Bidra till förenkling genom utveckling av verksamt.se

Jordbruksverket ska utifrån sina ansvarsområden bidra med bland annat juridisk kompetens och kompetens rörande strategisk it- och verksamhetsutveckling i det uppdrag som lämnats till Tillväxtverket om att förenkla genom utveckling av verksamt.se.

Redovisning

Uppdraget ska

 • delredovisas den 28 februari varje år
 • slutredovisas den 28 februari 2026.

Utveckla och finansiera verksamhet med syfte att få svenska anläggningar godkända för export till tredje land

Jordbruksverket ska utveckla arbetet med exportgodkännanden av livsmedel och jordbruksvaror genom att finansiera den verksamhet som syftar till att få svenska anläggningar godkända för export till tredje land.

Redovisning

Uppdraget ska

 • delredovisas den 28 februari varje år
 • slutredovisas den 28 februari 2026.

Utveckla arbetet med exportgodkännanden för svenska livsmedel och jordbruksvaror

Jordbruksverket ska fortsatt utveckla arbetet med exportgodkännanden för svenska livsmedel och jordbruksvaror i syfte att underlätta för ökad export. Arbetet ska ske i nära samverkan med branschens aktörer.

Redovisning

Uppdraget ska

 • delredovisas den 28 februari varje år
 • slutredovisas den 28 februari 2026.

Vattenbrukspaketet

Jordbruksverket ska vidareutveckla främjandearbetet av vattenbruket och genom koordinering av den svenska vattenbruksnäringen skapa en långsiktigt hållbar och konkurrenskraftig livsmedelskedja.

Redovisning

Uppdraget ska

 • delredovisas den 28 februari varje år
 • slutredovisas den 28 februari 2026.

Uppdrag som rör EU‑finansierade program

Här hittar du regeringsuppdrag som rör den gemensamma jordbruks-, landsbygds- och fiskeripolitiken i EU samt andra EU‑finansierade stödprogram.

Uppdrag att förbereda införande av stöd från EU:s skolprogram till utdelning av frukt i skolor i Sverige

Regeringsbeslut från den 15 februari 2024: Regeringen ger Jordbruksverket i uppdrag att vidta förberedande åtgärder för att möjliggöra stöd från Europeiska Garantifonden (EGFJ) till utdelning av frukt, grönsaker och bananer i skolor från och med läsåret 2025/2026. I upp­draget ingår även att analysera och redovisa alternativa utformningar av stödet för att få ett effektivare genomförande.

Jordbruksverket ska som en del i uppdraget genomföra en översyn av skolmjölksstödet i syfte att dels göra de anpassningar som behövs till följd av att skolfrukt inkluderas i skolprogram­met, dels säkerställa ett effektivt och ändamålsenligt genomförande av EU:s skolprogram som helhet med målsättningen att minimera den administrativa bördan för såväl myndigheten som stödmottagare.

Vid genomförandet av uppdraget ska Jordbruksverket samverka med Livsmedelsverket och Folkhälsomyndigheten när det gäller frågor om främjande av barn och ungas hälsa, målgrupp, kompletterande utbildningsåtgärder och förväntade resultat. I de delar det bedöms relevant ska Jordbruksverket även inhämta kunskaper och erfarenheter från Statens skolverk, Eko­no­mi­styrningsverket och Upphandlingsmyndigheten. I uppdraget ingår även att vid behov föra en dialog med skolhuvudmän och livsmedelsbranschen.

Redovisning

Jordbruksverket ska lämna en skriftlig delredovisning av uppdraget senast den 31 mars 2024 till Regeringskansliet (Landsbygds- och infrastrukturdepartementet) och redovisa uppdraget i sin helhet senast den 31 oktober 2024 till Regeringskansliet (Landsbygds- och infrastruktur­departementet.

Uppdrag om förbättrad övervakning av jordbruksmark

Uppdrag i regleringsbrevet 2024: Jordbruksverket ska föreslå en långsiktig plan för ett kostnadseffektivt övervakningsprogram av åkermarkens biologiska mångfald och eventuellt andra parametrar som beskriver åkermarkens långsiktiga avkastningsförmåga.

Planen ska omfatta förslag på utförare av provtagningar, analyser och datavärdskap. Övervakningsprogrammet ska bidra till förbättrad kunskap om marken som ekosystem inklusive den biologiska mångfalden och dess roll för åkermarkens bördighet, livsmedelsproduktionen och övriga ekosystemtjänster.

Resultaten ska kunna omsättas till användning för en hållbar utveckling av produktionen i jordbruket. En plan för ett kostnadseffektivt övervakningsprogram bör beakta befintlig verksamhet, pågående forsknings- och utvecklingsprojekt, nya metoder för beskrivning och kvantifiering av biologisk mångfald samt relevanta förhandlingar av EU-lagstiftning.

Vid genomförande av uppdraget ska Jordbruksverket tillvarata de kunskaper och den erfarenhet som finns inom Sveriges lantbruksuniversitet. Denna del av uppdraget ska redovisas senast den 6 september 2024 till Regeringskansliet (Landsbygds- och infrastrukturdepartementet).

Jordbruksverket ska också presentera en långsiktig plan för kvalitetsuppföljning i ängs- och betesmarker, uppföljning av småbiotoper samt redovisa vilken verksamhet som bedrivits och vilkas medel som används 2024. Denna del av uppdraget ska redovisas senast den 28 februari 2025 till Regeringskansliet (Landsbygds- och infrastrukturdepartementet).

Uppdrag att redovisa förslag på effektiviseringsåtgärder för genomförandet av den gemensamma jordbrukspolitiken samt långsiktig strategi för den digitala markuppföljningen

Regeringsbeslut från den 16 mars 2023: Regeringen ger Jordbruksverket i uppdrag att redovisa förslag på effektiviseringsåtgärder för genomförandet av den gemensamma jordbrukspolitiken samt långsiktig strategi för den digitala markuppföljningen.

Bakgrund: Förenkling har under en längre tid varit en övergripande prioritering i utvecklingen av den gemensamma jordbrukspolitiken. De nya reformförslagen har inneburit en mer resultatorienterad politik, fokuserad på måluppfyllelse och ett gradvis ökande inflytande för medlemsstater i val av åtgärder samt utformningen av det nationella förvaltnings- och kontrollsystemet. Främjande av forskning, kunskap och innovation har även lyfts fram som en avgörande faktor för att säkra ett smart och hållbart jordbruk. Ett viktigt fokus har även varit användningen av ny teknik för att förbättra effektiviteten i förvaltning och kontroll av den gemensamma jordbrukspolitiken.

Redovisning

Jordbruksverket ska senast den 15 september 2023 lämna en skriftlig delredovisning av myndighetens långsiktiga strategi och övergripande strategiska målsättningar för genomförandet och nyttjande av den digitala markuppföljningen till Landsbygds- och infrastrukturdepartementet. Uppdraget ska redovisas i sin helhet senast den 31 maj 2024 till Landsbygds- och infrastrukturdepartementet.

Hantering av EU-stöd

Uppdrag i regleringsbrevet 2024: Jordbruksverket ska inom arbetet med landsbygdsprogrammet och den strategiska planen för den gemensamma jordbrukspolitiken för varje stöd redovisa

 • beräknad eller faktisk måluppfyllelse för ett relevant urval av indikatorer för åtgärder och öronmärkta satsningar,
 • nyckeltal för ansöknings- och utbetalningsläget på Jordbruksverket och delegerade organ, inklusive det kommande kvartalets utbetalningar,
 • aktuella och genomsnittliga handläggningstider för Jordbruksverket och delegerade organ,
 • planerade utlysningar och upphandlingar för nationella delegerade organ,
 • riskanalyser som görs enligt ackrediteringskriterium
 • en sammanställning och analys av alla rekommendationer och/eller finansiella korrigeringar till följd av aktuella revisioner från EU-kommissionen, Ekonomistyrningsverket och Jordbruksverkets internrevision, inklusive planerade åtgärder för att omhänderta rekommendationerna och minska de finansiella korrigeringarna.

Redovisning

Jordbruksverket ska redovisa punkterna ovan i samband med kvartalsavstämningen den 21 februari, 31 maj, 28 augusti och 13 november till Regeringskansliet (Landsbygd- och infrastrukturdepartementet).

Jordbruksverket ska även redovisa totalkostnad, styckkostnad och volym för föregående års handläggning av EU-stöden för lantbruk och landsbygd samt för havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet. Jordbruksverket ska även redovisa antalet årsarbetskrafter som är sysselsatta med hanteringen av stöden samt nyckeltalet kostnad per stödkrona, både totalt och avseende Jordbruksverkets del, som avser kostnader för hantering av respektive stödgrupp i förhållande till utbetalade EU-stöd inklusive medfinansiering. Jordbruksverket ska redovisa detta senast den 15 maj 2024 till Regeringskansliet (Landsbygd och infrastrukturdepartementet).

Uppdrag att bistå regeringen i arbetet med EU:s gemensamma jordbruks- och fiskeripolitik

Uppdrag i regleringsbrevet 2024: Jordbruksverket ska bistå i och lämna förslag till utveckling av både den gemensamma jordbrukspolitiken samt havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet. Högre måluppfyllelse, effektivare administration, förenkling för stödmottagare samt långsiktig planering ska vara utgångspunkter för arbetet. I uppdraget ingår att regelbundet se över och vid behov uppdatera planen för prioriteringar och insatser för samordning av jordbrukets kunskaps- och innovationssystem (AKIS).

Redovisning

Jordbruksverket ska löpande redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Landsbygd- och infrastrukturdepartementet).

Uppdrag att föreslå ändringar i det nationella sanktionssystemet för areal- och djurbaserade stöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken

Regeringsbeslut från 2022‑12‑19: Regeringen har gett Jordbruksverket i uppdrag att föreslå ändringar i sanktionssystemet för areal- och djurbaserade stöd i den kommande nationella förordningen om EU:s gemensamma jordbrukspolitik för att få till förbättringar så att systemet blir enklare, mer enhetligt och mindre betungande för stödmottagarna. Jordbruksverket ska lämna nödvändiga författningsförslag med anledning av de föreslagna justeringarna.

Redovisning

Jordbruksverket ska lämna en delredovisning till Regeringskansliet (Landsbygds- och infrastrukturdepartementet) senast den 30 november 2023.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 maj 2024.

Uppdrag att utvärdera havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet 2021‑2027

Regeringen har gett Jordbruksverket i uppdrag att ansvara för de utvärderingar av havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet 2021‑2027 som framgår av artikel 44 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1016.

Redovisning

Uppdraget kommer att löpa under hela programperioden för åren 2021‑2027.

Åtgärder till följd av prövning av godkännande som utbetalande organ för utgifter inom gemensamma jordbrukspolitiken

Jordbruksverket ska åtgärda identifierade brister i de ackrediteringsvillkor som rör överföring av resultat av kontroller på plats inför utbetalning av stöd samt hantering av återkrav. I detta ingår att planera, vägleda och samordna det praktiska arbetet för Jordbruksverket och länsstyrelserna. Åtgärderna ska planeras och genomföras efter inhämtande av synpunkter från länsstyrelserna och Ekonomistyrningsverket.

Redovisning

Jordbruksverket ska redovisa vidtagna åtgärder och effekter av dessa till regeringen (Näringsdepartementet) den 15 mars, 15 juni samt 1 augusti 2021.

Uppdrag att inrätta en förenklingsgrupp för EU:s gemensamma jordbrukspolitik för perioden 2021–2027

Jordbruksverket ska inrätta en förenklingsgrupp inom ramen för sitt uppdrag att bistå regeringen i arbetet med EU:s gemensamma jordbrukspolitik för perioden 2021–2027. Förenklingsgruppen ska analysera olika förslag och steg i arbetet ur ett stödmottagarperspektiv åt Jordbruksverket.

Redovisning

Vi redovisar uppdragets genomförande i vår årsredovisning från och med årsredovisningen för 2020.

Uppdrag att tillhandahålla ett sekretariat för utvärderingarna av landsbygds- och fiskeri­programmen

Jordbruksverket ska tillhandahålla ett sekretariat med ansvar för arbetet med de av EU‑kommissionen stipulerade utvärderingarna av landsbygdsprogram och fiskeri­program för perioden 2014–2020.

Redovisning

Uppdraget ska

 • delredovisas den 1 juli varje år
 • slutredovisas den 31 december 2024.

Uppdrag att ansvara för utvärdering av lokalt ledd utveckling

Jordbruksverket ansvarar för arbetet med att utvärdera lokalt ledd utveckling genom leadermetoden för perioden 2014–2020. Uppdraget redovisas årligen den 1 juli tillsammans med uppdrag att tillhandahålla sekretariat för utvärdering av landsbygds­programmet och fiskeri­programmet.

Redovisning

Uppdraget ska

 • delredovisas den 1 juli varje år
 • slutredovisas den 31 december 2024.

Riktade insatser inom landsbygds­programmet

Regeringen uppdrar åt Jordbruksverket att säkerställa att medel inom landsbygdsprogrammet används till riktade insatser enligt regeringens beslut, om söktrycket medger det.

Redovisning

Uppdraget ska

 • delredovisas den 28 februari varje år
 • slutredovisas den 28 februari 2024.

Vi redovisar uppdraget i vår årsredovisning.

Uppdrag som rör djur

Här hittar du regeringsuppdrag som rör djurområdet.

Uppdrag att trygga ett effektivt och ändamålsenligt förbud mot varghybrider i samhället

Regeringsbeslut från den 21 december 2023: Regeringen ger Jordbruksverket i uppdrag att analysera och redogöra för eventuella brister i utformningen av gällande förbud mot hållande, förmedling och försäljning av varghybrider och svårigheter för berörda myndigheter att kontrollera efterlevnaden av förbudet samt lämna förslag på åtgärder.

Vid genomförandet av uppdraget ska Jordbruksverket inhämta synpunkter från relevanta myndigheter samt beakta relevanta EU-rättsliga och internationella regleringar.

Redovisning

Jordbruksverket ska senast den 1 juli 2024 lämna en redovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Landsbygds- och infrastrukturdepartementet).

Uppdrag att årligen redovisa försäljning av läkemedel för behandling av djur under föregående år

Årligen redovisa läkemedelsanvändningen till djur enligt regeringsbeslut den 24 april 2003 Jo1999/1824.

Redovisning

Årligen den 30 april ska detta rapporteras.

Uppdrag att utbetala medel för inrättande av ett kunskapsnav för animalieproduktion

Regeringsbeslut från 19 februari 2023: Regeringen har gett Jordbruksverket i uppdrag att betala ut medel till RISE Research Institutes of Sweden AB för inrättandet av ett kunskapsnav för kunskapsutveckling och kunskapsspridning i syfte att stärka konkurrenskraften för svensk animalieproduktion.

Redovisning

Jordbruksverket ska senast den 28 februari årligen, med början 2024, lämna en skriftlig delredovisning till Landsbygds- och infrastrukturdepartementet för föregående kalenderår. Jordbruksverket ska också, i samband med delredovisningen för navet under perioden 2023–2025 samt i en slutredovisning 2028, lämna en fördjupad utvärdering av verksamhetens resultat, inklusive konkreta effekter på svensk livsmedelsproduktion.

Uppdrag angående samverkansfunktion och handlingsplan för arbetet mot antibiotikaresistens

Regeringen uppdrar åt Folkhälsomyndigheten och Jordbruksverket att tillsammans ansvara för en nationell samverkansfunktion för arbetet mot antibiotikaresistens.

Redovisning

Årlig delredovisning den 31 december

Slutredovisas den 31 december 2024

Uppdrag att upprätta ett obligatoriskt kontrollprogram för bakteriell njurinflammation

Regeringsbeslut från den 24 mars 2021: Regeringen uppdrar åt Jordbruksverket att fortsätta arbetet med den nationella hanteringen av bakteriell njurinflammation genom upprättandet av ett obligatoriskt kontrollprogram i föreskriftsform med krav på provtagning och viss bekämpning inom landet som möjliggör en kombination med frivilligt kontrollprogram.

Uppdrag som rör växter

Här hittar du regeringsuppdrag som rör växtområdet.

Uppdrag som rör hållbar utveckling

Här hittar du uppdrag som rör hållbar ekonomisk, social och miljömässig utveckling.

Uppdrag att utarbeta förslag till styrmedel för att uppfylla Sveriges åtaganden enligt takdirektivet

Regeringsbeslut från den 18 januari 2024: Jordbruksverket och Naturvårdsverket får i uppdrag att gemensamt utarbeta konkreta förslag för att minska ammoniakutsläppen från jordbruket för att uppfylla Sveriges åtaganden enligt det s.k. takdirektivet.

Redovisning

Jordbruksverket och Naturvårdsverket ska lämna redovisningen av uppdraget till Regeringskansliet (LI med kopia till Klimat och näringslivsdepartementet) senast den 30 augusti 2024.

Uppdrag om metodutveckling för att öka klimateffektiviteten i jordbruksproduktion

Uppdrag i regleringsbrevet 2024: Jordbruksverket ska utveckla metoder för att kartlägga klimatpåverkan i jordbruk av åtgärder och försök som genomförs eller kan genomföras av jordbrukare, i syfte att öka jordbrukets klimateffektivitet. Metoderna ska även inkludera hur klimateffekten av åtgärderna kan bedömas. I detta utvecklingsarbete ingår att genomföra en internationell utblick och kunskapsutbyte med relevanta länder samt att undersöka möjligheterna till att använda kunskap och data från åtgärder och försök som görs i praktiskt jordbruk inom ramen för andra initiativ. Vid genomförande av metodutveckling ska Jordbruksverket samverka med Verket för innovationssystem.

Redovisning

Jordbruksverket ska senast den 6 september 2024 lämna en delredovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Landsbygds- och infrastrukturdepartementet).

Efter delredovisningen ska Jordbruksverket påbörja genomförandet av planen. Jordbruksverket ska löpande rapportera hur arbetet fortskrider. Jordbruksverket ska redovisa uppdraget senast den 28 februari 2027 till Regeringskansliet (Landsbygds- och infrastrukturdepartementet).

Etappmål för minskat matsvinn

Regeringen har gett jordbruksverket uppdrag att följa upp etappmålen för matsvinn fram till och med 2025. Enligt regeringsbeslut den 25 juni 2020 M2020/01037.

Redovisning

Redovisas inom miljömålsuppföljningen 2021, 2023 och 2025.

Uppdrag att medverka i genomförandet av Europeiska unionens strategi för Östersjöregionen

Regeringen ger i uppdrag åt bland annat Jordbruksverket att delta i genomförandet av Europeiska unionens strategi för Östersjöregionen (EUSBSR).

Redovisning

Uppdraget ska redovisas den 31 januari 2024 och därefter vartannat år.

Uppdrag om nya områden för energiutvinning i havsplanerna

Regeringen ger i uppdrag åt berörda myndigheter att peka ut nya områden som är lämpliga för energiutvinning till havs. Uppdraget gäller också att identifiera behov av ändringar i redan utsedda områden för energiutvinning, för att göra det möjligt att öka den årliga energiproduktionen med 90 terawattimmar till havs.

Redovisning

Uppdraget redovisas av Energimyndigheten respektive Havs- och vattenmyndigheten.

Uppdrag att bistå Miljömålsrådet

Jordbruksverket ska bistå Miljömålsrådet i arbetet med att identifiera effektiva samarbeten och åtgärder inom myndigheternas verksamhetsområden och befintliga resurser.

Redovisning

Vi redovisar uppdragets genomförande i vår årsredovisning.

Slutredovisas den 6 maj 2026.

Uppdrag som rör civilt försvar

Här hittar du regeringsuppdrag som rör området civilt försvar.

Inriktning för arbetet med civilt försvar (regleringsbrevet 2023)

Uppdrag i regleringsbrevet 2023: Jordbruksverkets planering för civilt försvar ska ta sin utgångspunkt i aktuella anvisningar för det civila försvaret (Ju2020/04658) samt inriktning för en sammanhängande planering för totalförsvaret (F62016/00864, F62017/00850, F62019/01291 (delvis) och F62020/01269 (delvis)).

Grunder för prioritering och fördelning av kritiska resurser

Jordbruksverket ska tillsammans med Livsmedelsverket utarbeta ett förslag med grunder för prioritering och fördelning av kritiska resurser på livsmedelsområdet om ransoneringslagen (1978:268) skulle behöva tillämpas.

Redovisning

Myndigheterna ska redovisa resultatet i en gemensam rapport till Regeringskansliet (Landsbygds- och infrastrukturdepartementet) senast den 22 februari 2024.

Uppbyggnad av livsmedelsberedskapen

Jordbruksverket ska tillsammans med Livsmedelsverket och Statens veterinär­medicinska anstalt (SVA) fortsätta det arbete som inletts för att bygga upp en livsmedelsberedskap. Bland åtgärderna ingår bland annat identifiering av samhällsviktig verksamhet i livsmedelskedjan som är nödvändig för totalförsvaret, analys av livsmedelskedjans beroenden och sårbarheter samt att mäta mängden livsmedel som flödar i det nationella livsmedelssystemet. Vidare ska företagens förmåga att kunna leverera varor och tjänster under höjd beredskap kartläggas och analyseras.

Redovisning

Den gemensamma redovisningen ska delredovisas till Regeringskansliet (Landsbygds- och infrastrukturdepartementet) av Livsmedelsverket senast den 30 september 2023. Slutredovisning ska lämnas den 1 april 2024.

En första redovisning med motiverade förslag på sådana strategiska varor som är särskilt viktiga för livsmedelskedjans funktionalitet när det gäller primärproduktionen och för vilka åtgärder därför kan behöva prioriteras ska lämnas till Regeringskansliet (Landsbygds- och infrastrukturdepartementet) senast den 30 januari 2024.

Reglering av viss personal vid höjd beredskap

Jordbruksverket ska tillsammans med Livsmedelsverket utreda behovet av reglering av viss personal för arbete med djurhälsa, djurskydd och säkra livsmedel vid höjd beredskap. Arbetet ska ske i dialog med SVA och länsstyrelserna.

Redovisning

Myndigheterna ska redovisa resultatet i en gemensam rapport till Regeringskansliet (Landsbygds- och infrastrukturdepartementet) senast den 20 september 2024.

Följa upp och rapportera om den fortsatta utvecklingen för nya inhemska gödningsmedel till jordbruket

Uppdrag i regleringsbrevet 2024: Jordbruksverket ska lämna en redogörelse för och analys av den fortsatta utvecklingen av ny inhemsk produktion av gödningsmedel till jordbruket med utgångspunkt i slutsatserna i sin rapport gödselmedelsproduktion i Sverige, aktuella initiativ, tekniker och förutsättningar (2023:09). Analysen ska innehålla bedömningar av befintliga och framtida hinder för den nya produktionen och förslag till åtgärder som vore lämpliga för regeringen att vidta.

Redovisning

Uppdraget ska redovisas senast den 28 februari 2025 till Regeringskansliet (Landsbygds- och infrastrukturdepartementet).

Arbetet med civilt försvar – livsmedelsberedskap

Uppdrag i regleringsbrevet 2024: Jordbruksverket ska tillsammans med Livsmedelsverket och SVA fortsätta det arbete som har inletts för att bygga upp en livsmedelsberedskap. Myndigheterna ska bl.a. vidta förberedande åtgärder för en uppbyggnad av omsättningslager för livsmedelssektorn. Livsmedelsverket, Jordbruksverket och SVA ska utarbeta en gemensam redovisning av vidtagna åtgärder, uppnådda resultat och förslag på fortsatt inriktning för det arbete som myndigheterna har genomfört.

Redovisning

Den gemensamma redovisningen ska lämnas av Livsmedelsverket senast den 1 april 2025 till Regeringskansliet (Landsbygds- och infrastrukturdepartementet). Jordbruksverket ska utveckla de förslag som har lämnats i redovisningen av uppdraget att lämna förslag på åtgärder för att stärka beredskapen för primärproduktion av livsmedel i hela Sverige (LI2023/02680) så att ändamålsenlig rådgivning och investeringsstöd kan införas. Uppdraget ska redovisas senast den 1 augusti 2024 till Regeringskansliet (Landsbygd- och infrastrukturdepartementet).

Uppdrag om åtgärdsförslag inom det civila försvaret inför nästa försvarspolitiska inriktningsproposition

Regeringsbeslut från den 21 december 2 023: Uppdraget ges till flera myndigheter med olika inriktning för de olika myndigheterna. För Jordbruksverket gäller:

Livsmedelsverket, länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Statens jordbruksverk och SVA ska bedöma genomförbarheten av åtgärdsförslag avseende livsmedelsförsörjning och dricksvatten, inklusive avlopp.

De sektorsansvariga myndigheterna och civilområdesansvariga länsstyrelserna ansvarar för att leda bedömningsarbetet inom respektive sektor eller civilområde och för att samordna arbetet och redovisa myndigheternas bedömningar.

Redovisning

Redovisas till Regeringskansliet och till MSB senast den 7 mars 2024.

Uppdrag om anvisningar för det civila försvaret för försvarsbeslutsperioden 2021-2025

Planerings­anvisningar för det civila försvaret. Under åren 2021–2025 ska arbetet årligen redovisas till respektive ansvarigt departement senast den 1 oktober, och till MSB.

Av redovisningen ska bland annat följande framgå:

 • Vilka åtgärder myndigheten vidtagit, och resultatet av dessa, samt vilka åtgärder som planeras för att bidra till relevanta delar i målet för det civila försvaret.
 • Vilka åtgärder som vidtagits och planeras för att stärka myndighetens förmåga att verka under höjd beredskap.
 • En bedömning av vilken förmåga myndigheten har att bidra till relevanta delar i målet för det civila försvaret.

Redovisning

Årlig redovisning enligt Anvisningar för det civila försvaret för försvars­besluts­perioden 2021–2025 (Ju2020/04658 (delvis)).

Uppdrag inom andra områden

Här hittar du våra övriga regeringsuppdrag som pågår just nu.

Uppdrag att redovisa genomförandet av den regionala utveck­lings­politiken och den sammanhållna landsbygdspolitiken

Regeringsbeslut från den 14 mars 2024: Regeringen ger Arbetsförmedlingen, Boverket, länsstyrelserna, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Myndigheten för yrkeshögskolan, Naturvårdsverket, Post- och telestyrelsen, Riksantikvarieämbetet, Statens energimyndighet, Statens jordbruksverk, Statens kulturråd, Trafikverket och Verket för innovationssystem i uppdrag att redovisa hur deras verksamhet har bidragit till målen för den regionala utvecklingspolitiken och den sammanhållna landsbygdspolitiken samt i relevanta delar hur deras verksamhet har varit av betydelse för EU:s sammanhållningspolitik.

Regeringen ger vidare Tillväxtverket i uppdrag att lämna anvisningar för, samt sammanställa och analysera de redovisningar som görs av de ovan nämnda myndigheterna.

Med utgångspunkt i de strategiska områdena i skrivelsen Nationell strategi för hållbar regional utveckling i hela landet 2021–2030 (skr. 2020/21:133) ska myndigheterna utifrån sin verksamhet redovisa insatser och resultat samt om de har tagit hänsyn till ett territoriellt perspektiv i sin verksamhet. Myndigheterna ska även redovisa hur de har genomfört myndighetsgemensamma insatser samt hur de har samverkat med andra statliga myndigheter, regioner och andra aktörer.

….

Statens energimyndighet, Statens jordbruksverk och Verket för innovationssystem ska särskilt redovisa hur deras verksamhet har bidragit med insatser och vilka resultat som uppnåtts inom det strategiska området Innovation och förnyelse samt entreprenörskap och företagande i hela landet.

Redovisning

Var och en av myndigheterna ska senast den 31 januari 2025 och den 31 januari 2027 lämna en redovisning enligt ovan till Regeringskansliet (Landsbygds- och infrastrukturdepar­te­men­tet) med kopia till Tillväxtverket. Tillväxtverket ska redovisa sitt uppdrag senast den 21 april 2025 och den 21 april 2027 till Regeringskansliet (Landsbygds- och infrastrukturdepartemen­tet).

Uppdrag om att delta i jordbruksmässan Grüne Woche

Uppdrag i regleringsbrevet 2024: Jordbruksverket ska utforma och genomföra ett projekt för Sveriges deltagande i jordbruksmässan Grüne Woche i Berlin 2024 och 2025 med monter och ändamålsenligt innehåll. Myndigheten ska efter deltagandet i mässan redogöra för vilka aktiviteter som genomförts och hur dessa har bidragit till målen för livsmedelsstrategin och till svensk livsmedelsexport.

Redovisning

Redovisningen lämnas senast två månader efter respektive deltagande till Regeringskansliet (Landsbygds- och infrastrukturdepartementet).

Prognos för beställningsbemyndiganden

Uppdrag i regleringsbrevet 2024: Myndigheten ska redovisa en prognos för de förslag om beställningsbemyndiganden som lämnats i budgetunderlaget och för de åtaganden som ingåtts med stöd av äldre beställningsbemyndiganden.

Redovisning

Prognosen ska lämnas senast den 26 juli 2024 via informationssystemet Hermes och utformas enligt närmare information från Ekonomistyrningsverket

Följa upp och rapportera om utvecklingen på jordbruksmarknaden

Uppdrag i regleringsbrevet 2024: Jordbruksverket ska lämna en redogörelse för och en analys av marknadsutvecklingen i jordbruks- och trädgårdssektorn med fokus på nationell utveckling men även en internationell utblick. Analysen ska innehålla en bedömning av lönsamheten uppdelat på de olika sektorerna samt en helhetsbedömning.

Redovisningen bör även vara framåtsyftande med en prognos om utvecklingen framåt där det är möjlig.

Redovisning

Uppdraget ska redovisas senast den sista vardagen månatligen till Regeringskansliet (Landsbygds- och infrastrukturdepartementet).

Uppdrag att följa upp handläggningstider och service

Jordbruksverket ska för ärenden som rör företag följa upp mål om handläggningstider samt om bemötande och service.

Redovisning

Uppdraget ska redovisas årligen senast 15 februari under åren 2023-2029.

Närmare anvisningar lämnas av Tillväxtverket.

Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik

Jordbruksverket ska ställa praktikplatser till förfogande för att ta emot arbetssökande personer med funktionsnedsättning för praktik.

Redovisning

Uppdraget ska

 • delredovisas den 1 april 2021, 2022 och 2023.
 • slutredovisas den 15 februari 2024.

Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik

Jordbruksverket ska ställa praktikplatser till förfogande för att ta emot nyanlända arbetssökande för praktik.

Redovisning

Uppdraget ska

 • delredovisas den 1 april 2021, 2022 och 2023.
 • slutredovisas den 15 februari 2024.

Avslutade regeringsuppdrag

Här hittar du de regeringsuppdrag som har slutredovisats.

Flera av våra pågående regeringsuppdrag har även årliga delredovisningar. Sådana redovisningar hittar du i beskrivningen av det specifika uppdraget.

Kontakta oss om du har frågor

Vill du veta mer om något av regeringsuppdragen? Hör av dig till oss, så kan vi skicka fördjupande information och svara på frågor.

Senast granskad: 2023-12-28

Till toppen