Logotyp Jordbruksverket
Logotyp Jordbruksverket

Regeringsuppdrag

Regeringen kan ge statliga myndigheter uppdrag att utreda olika frågor. Det kan till exempel handla om att utreda effekter och behov av lagar, regler och stöd. Det kan också handla om att dela ut medel till forskning eller att utvärdera effekterna av EU:s gemensamma jordbruks-, landsbygds- och fiskeripolitik. Resultatet kan sedan användas som underlag för regeringens arbete. Här kan du läsa mer om våra pågående och avslutade regeringsuppdrag.

Regeringen ger oss uppdrag både i det årliga regleringsbrevet och löpande under året i särskilda regeringsbeslut. Uppdragen redovisas till regeringen, om inte regeringen har beslutat om något annat. Alla uppdrag som inte finns i regleringsbrevet avser särskilda regeringsbeslut.

Uppdrag i regleringsbrevet 2020

Här hittar du uppdragen som vi fick i regleringsbrevet för 2020. Du kan läsa regleringsbrevet i sin helhet på Ekonomistyrningsverkets webbplats. Vi har även andra mål- och återrapporteringskrav i regleringsbrevet och dessa redovisas i vår årsredovisning.

Förberedelser inför kommande programperiod för EU-fonderna 

Jordbruksverket ska bistå regeringen i arbetet med EU:s gemensamma jordbrukspolitik för perioden 2021–2027, inklusive den strategiska planen. I arbetet ska högre måluppfyllelse, effektivare administration samt förenkling för stödmottagare beaktas.

Jordbruksverket ska även vidta förberedande åtgärder inför vår kommande förvaltning och uppföljning av

 • den strategiska planen för EU:s gemensamma jordbrukspolitik,
 • havs- och fiskeriprogrammet för perioden 2021–2027.

Vi ska också redovisa behov av tillkommande utvecklingsarbete, inklusive beräknade kostnader och hur administrationen av EU-stöd kan göras mindre kostnadskrävande i nästa programperiod. Denna del av uppdraget redovisas separat till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 28 februari 2020.

Redovisning

Vi redovisar uppdragets genomförande i vår årsredovisning.

Vi delredovisade behovet av tillkommande utvecklingsarbete i februari 2020.

Gemensam strategi för fiskets framtid

Jordbruksverket har i uppdrag att tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten ta fram en ny gemensam strategi för yrkesfisket, vattenbruket, fritidsfisket och fisketurismen samt nya sektorsspecifika handlingsplaner. Arbetet ska utgå från ekosystemansats och bidra till att stärka måluppfyllnaden i följande strategier:

 • Maritima strategin
 • En livsmedelsstrategi för Sverige – fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet.

Redovisning

Uppdraget ska slutredovisas den 31 mars 2021.

Beredskapsplaner

Jordbruksverket ska se över och uppdatera befintliga beredskapsplaner med hänsyn till de resultat och analyser som redovisas i Strålsäkerhetsmyndighetens rapport (SSM 2017:27) Översyn av beredskapszoner vad gäller åtgärder kopplade till livsmedels­produktion. I genomförande av uppdraget ska Jordbruksverket samråda med Livsmedelsverket och Strålsäkerhetsmyndigheten.

Redovisning

Uppdraget ska slutredovisas den 31 mars 2021.

Stöd till bredband

Jordbruksverket ska uppdatera och tillhandahålla riktlinjer och rutinbeskrivningar för stöd till bredband i enlighet med gällande regelverk för landsbygdsprogrammet. Jordbruksverket ska även redovisa vilka löpande åtgärder som genomförs för att stödja länsstyrelserna i deras arbete med att handlägga bredbandsstöden.

Redovisning

Uppdraget ska slutredovisas den 22 februari 2021.

Slutlig redovisning av strategi för regionalt tillväxtarbete 2014–2020

Jordbruksverket ska slutredovisa och analysera genomförda insatser beträffande regional tillväxt inom ramen för sin långsiktiga strategi för myndighetens medverkan i det regionala tillväxtarbetet och EU:s sammanhållningspolitik för perioden 2014–2020. Redovisningen ska ske enligt anvisningar från Tillväxtverket.

Redovisning

Uppdraget ska slutredovisas den 21 februari 2021.

Nationellt kontroll- och sanktionssystem i den gemensamma jordbrukspolitiken

Jordbruksverket ska ta fram förslag till nationellt kontroll- och sanktionssystem för jordbrukarstöden och landsbygdsstöden (projekt- och företagsstöd) i den kommande gemensamma jordbrukspolitiken. Jordbruksverket ska inhämta synpunkter på förslag till kontroll- och sanktionssystem från länsstyrelserna och Ekonomistyrnings­verket.

Redovisning

Uppdraget ska slutredovisas den 1 juni 2020.

Civilt försvar

Planeringsanvisningar för det civila försvaret. Beredskapsansvariga myndigheter ska årligen redovisa

 • hur planeringsarbetet fortskrider
 • vilka resultat som har uppnåtts.

Jordbruksverket ska i arbetet med civilt försvar särskilt prioritera följande områden:

 • Planera för stöd till Försvarsmakten under höjd beredskap avseende försörjning av kritiska förnödenheter, egendom och tjänster.
 • Stärka arbetsformer, inklusive utrustning och tekniska system, för samverkan som möter de höga krav på sekretess och robusthet som ställs vid höjd beredskap.
 • Planera för att kunna verka från alternativ och/eller skyddad ledningsplats.

Redovisning

Årlig redovisning enligt regeringens beslut den 10 december 2015 avseende Planeringsanvisningar för det civila försvaret (Ju2015/09669/SSK).

Uppdrag inom livsmedelsstrategin

Här hittar du regeringsuppdrag som vi utför inom ramen för Sveriges livsmedelsstrategi.

Uppföljning och utvärdering av livsmedelsstrategin samt livsmedelskedjans utveckling totalt

Jordbruksverket ska utföra åtgärden enligt tidigare beslut (N2017/01029/SUN) samt dessutom följa upp och utvärdera livsmedelskedjans utveckling över tid. Jordbruksverket ska utifrån denna åtgärd bistå med kunskap till Tillväxtverket för deras uppdrag att samordna livsmedelsstrategin.

Redovisning

Uppdraget ska

 • delredovisas den 28 februari varje år
 • slutredovisas den 28 februari 2026.

Säkra tillgången till växtskyddsmedel för mindre användnings­områden

Fortsättning på uppdrag från förra handlingsplanen 2017.

Redovisning

Uppdraget ska

 • delredovisas den 28 februari varje år
 • slutredovisas den 28 februari 2026.

Växtskyddsrådet

Växtskyddsrådet ska bidra till att bra växtskyddsmetoder används inom växtodling, för att säkra skördarna och samtidigt minska riskerna för både människors hälsa och miljö.

Redovisning

Uppdraget ska

 • delredovisas den 28 februari varje år
 • slutredovisas den 28 februari 2026.

Vildsvinspaket

Jordbruksverket får använda 13 miljoner kronor under 2020 för att genomföra ett vildsvinspaket. Medlen får användas först efter ytterligare beslut av regeringen. För 2021–2025 beräknas 9 miljoner kronor årligen för åtgärden.

Redovisning

Uppdraget ska

 • delredovisas den 28 februari varje år
 • slutredovisas den 28 februari 2026.

Strategi för hållbar hantering av vatten i jordbruket (del av kompetenscentrum vatten)

Jordbruksverket har tagit fram en strategi för en hållbar hantering av vatten i jordbruket, bland annat för underhåll och anpassning av diken, investeringar i täckdikning, bevattning i områden med risk för torka, ökad anläggning av våtmarker och småvatten i landskapet, hållbar vattenförsörjning för animalieproduktionen.

Redovisning

Uppdraget slutredovisas den 30 juni 2020.

Kompetenscentrum för hållbar hantering av vatten i jordbruket

Jordbruksverket ska genomföra och initiera kunskaps- och kompetensåtgärder, utföra omvärldsbevakning samt samverka med andra myndigheter.

Redovisning

Uppdraget ska

 • delredovisas den 28 februari varje år
 • slutredovisas den 28 februari 2026.

Sveriges deltagande i jordbruksmässan Grüne Woche 2021

Jordbruksverket ska genomföra Sveriges deltagande i jordbruksmässan Grüne Woche 2021. Uppdraget är en fortsättning på uppdrag från 2017.

Redovisning

Uppdraget ska slutredovisas den 28 februari 2021.

Studie för utveckling av kött- och charkutbildningar

Jordbruksverket får efter ansökan ge branschorganisationen Kött- och Charkföretagen medel för att utföra en inventering av branschens kompetensbehov och utbudet av relevanta utbildningar. Inventeringen ska identifiera eventuella behov av åtgärder för att förbättra kompetensförsörjningen inom branschen. Resultatet ska spridas och tillgängliggöras på lämpligt sätt.

Redovisning

Uppdraget ska slutredovisas den 28 februari 2021.

Studie för hållbara livsmedelssystem

Jordbruksverket ska sammanställa och analysera pågående arbete inom hållbara livsmedelssystem. Analysen ska definiera begreppet och visa på vilka behov som finns för att uppnå ett hållbart och konkurrenskraftigt livsmedelssystem.

Analysen ska genomföras i nära samarbete med Livsmedelsverket och Sveriges lantbruksuniversitet samt näringsliv och andra aktörer kopplade till livsmedelskedjan.

Redovisning

Uppdraget ska slutredovisas den 28 februari 2021.

Förmedla bidrag för det svenska deltagandet i Bocuse d’Or 2020

Jordbruksverket får i uppdrag att stödja det svenska genomförandet av Bocuse d’Or med 2 miljoner kronor under 2020 i enlighet med förordningen (2018:1500) om stöd för åtgärder inom ramen för livsmedelsstrategin, efter ytterligare beslut från regeringen avseende anpassningar av förordningen.

Redovisning

Uppdraget ska slutredovisas den 28 februari 2021.

Stärka finansiering av åtgärder inom ramen för havs- och fiskeriprogrammet

Aktuella åtgärder för vilka nationell medfinansiering ska förstärkas är

 • investeringar inom fiske
 • investeringar som höjer kvalitet och mervärde på vildfångad fisk
 • diversifiering inom fiske.

Jordbruksverket får använda 8 miljoner kronor under 2020 för genomförandet av denna åtgärd.

Redovisning

Uppdraget ska slutredovisas den 28 februari 2021.

Förstudie för ett nationellt kunskapsnav

Jordbruksverket ska vidareutveckla uppdraget om Nationell kunskapsförsörjning för en hållbar och konkurrenskraftig animaliesektor (N2017/01029/SUN) och precisera konkreta lösningsförslag som fokuserar på animaliesektorns behov av att stärka kunskapsöverföringen mellan forskning och praktiskt genomförande. Lösningsförslaget ska på sikt kunna utvidgas till övriga näringsgrenar inom primärproduktionen.

Redovisning

Uppdraget ska slutredovisas den 28 februari 2021.

Förstudie för en databasinfrastruktur för lantbruket för att systematiskt lagra och använda data

Jordbruksverket ska precisera ett eller flera konkreta lösningsförslag som fokuserar på en databasinfrastruktur för lantbruket för att systematiskt lagra och använda data för effektivare processer, produktutveckling, optimering av befintliga produkter och tjänster. Den snabbt ökande användningen av sensorer har tydliggjort behovet av att hantera stora datamängder, men också olika format av data.

Redovisning

Uppdraget ska slutredovisas den 28 februari 2021.

Uppdrag att vidta åtgärder för främjande av produktion, konsumtion och export av ekologiska livsmedel

Jordbruksverket ska vidta lämpliga åtgärder som syftar till att nå regeringens uppsatta inriktningsmål för ekologisk produktion och konsumtion. Målen är att

 • 30 procent av den svenska jordbruksmarken ska utgöras av certifierad ekologisk jordbruksmark år 2030
 • 60 procent av den offentliga livsmedelskonsumtionen ska utgöras av certifierade ekologiska produkter år 2030.

Redovisning

Uppdraget ska

 • delredovisas den 28 februari 2020
 • slutredovisas den 28 februari 2021.

Fördela medel till insatser på regional nivå inom landsbygdsprogrammet

Jordbruksverket får i uppdrag att fördela 100 miljoner kronor inom landsbygds­programmet till regionala insatser för en konkurrenskraftig livsmedelskedja. Av de 100 miljoner kronorna ska 50 miljoner kronor fördelas till länsstyrelserna.

Jordbruksverket ska därutöver främja samverkan mellan olika berörda aktörer på nationell nivå. Jordbruksverket ska lämna en slutrapport om uppdragets genomförande den 28 februari 2021.

Redovisning

Uppdraget ska

 • delredovisas den 28 februari 2020
 • slutredovisas den 28 februari 2021.

Ekonomisk redovisning per åtgärd

Jordbruksverket ska redovisa genomförandet av Livsmedelsstrategiuppdraget och en ekonomisk redovisning per åtgärd årligen den 28 februari till och med den 28 februari 2026.

Redovisning

Uppdraget ska

 • delredovisas den 28 februari varje år
 • slutredovisas den 28 februari 2026.

Bidra till förenkling genom utveckling av verksamt.se

Jordbruksverket ska utifrån sina ansvarsområden bidra med bland annat juridisk kompetens och kompetens rörande strategisk it- och verksamhetsutveckling i det uppdrag som lämnats till Tillväxtverket om att förenkla genom utveckling av verksamt.se.

Redovisning

Uppdraget ska

 • delredovisas den 28 februari varje år
 • slutredovisas den 28 februari 2026.

Utveckla och finansiera verksamhet med syfte att få svenska anläggningar godkända för export till tredje land

Jordbruksverket ska utveckla arbetet med exportgodkännanden av livsmedel och jordbruksvaror genom att finansiera den verksamhet som syftar till att få svenska anläggningar godkända för export till tredje land.

Redovisning

Uppdraget ska

 • delredovisas den 28 februari varje år
 • slutredovisas den 28 februari 2026.

Utveckla arbetet med exportgodkännanden för svenska livsmedel och jordbruksvaror

Jordbruksverket ska fortsatt utveckla arbetet med exportgodkännanden för svenska livsmedel och jordbruksvaror i syfte att underlätta för ökad export. Arbetet ska ske i nära samverkan med branschens aktörer.

Redovisning

Uppdraget ska

 • delredovisas den 28 februari varje år
 • slutredovisas den 28 februari 2026.

Vattenbrukspaketet

Jordbruksverket ska vidareutveckla främjandearbetet av vattenbruket och genom koordinering av den svenska vattenbruksnäringen skapa en långsiktigt hållbar och konkurrenskraftig livsmedelskedja.

Redovisning

Uppdraget ska

 • delredovisas den 28 februari varje år
 • slutredovisas den 28 februari 2026.

Uppdrag som rör EU:s gemensamma jordbruks-, landsbygds- och fiskeri­politik

Här hittar du regeringsuppdrag som rör den gemensamma jordbruks-, landsbygds- och fiskeripolitiken i EU. Hit hör exempelvis uppdrag om stöden från EU och om programmen som finansierar stöden.

Uppdrag att inrätta en förenklingsgrupp för EU:s gemensamma jordbrukspolitik för perioden 2021–2027

Jordbruksverket ska inrätta en förenklingsgrupp inom ramen för sitt uppdrag att bistå regeringen i arbetet med EU:s gemensamma jordbrukspolitik för perioden 2021–2027. Förenklingsgruppen ska analysera olika förslag och steg i arbetet ur ett stödmottagarperspektiv åt Jordbruksverket.

Redovisning

Vi redovisar uppdragets genomförande i vår årsredovisning från och med årsredovisningen för 2020.

Uppdrag att bistå i arbetet att ta fram förslag till program för Europeiska regionala utvecklingsfonden programperioden 2021–2027

Regeringen uppdrar åt Jordbruksverket med flera att bistå Tillväxtverket respektive regionerna och Gotlands kommun i arbetet att ta fram förslag till nationellt respektive regionala program för Europeiska regionala utvecklingsfonden inom målet Investering för sysselsättning och tillväxt för programperioden 2021–2027.

Redovisning

Tillväxtverket ska samlat redovisa uppdraget till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 29 januari 2021.

Uppdrag att förbereda hantering av stöd till lokalt ledd utveckling för programperioden 2021–2027

Regeringen uppdrar åt Jordbruksverket att vidta förberedande åtgärder för att möjliggöra stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygds­utveckling (EJFLU) till lokalt ledd utveckling (LLU) under perioden 2021–2027.

Redovisning

Uppdraget ska slutredovisas den 21 augusti 2020.

Löpande utvärdering av Europeiska innovations­partnerskapet inom ramen för landsbygds­programmet 2014–2020

Jordbruksverket ska ansvara för att det löpande genomförs lärande utvärdering av det Europeiska innovationspartnerskapet (EIP) som genomförs inom ramen för landsbygdsprogrammet 2014–2020. Utvärderingens syfte är att ge stöd till och direkt nytta i genomförandet av EIP samt att bidra till kunskapsbildningen på området.

Redovisning

Vi redovisar uppdragets genomförande i vår årsredovisning.

Uppdrag att tillhandahålla ett sekretariat för utvärderingarna av landsbygds- och fiskeri­programmen

Jordbruksverket ska tillhandahålla ett sekretariat med ansvar för arbetet med de av EU‑kommissionen stipulerade utvärderingarna av landsbygdsprogram och fiskeri­program för perioden 2014–2020.

Redovisning

Uppdraget ska

 • delredovisas den 1 juli varje år
 • slutredovisas den 31 december 2024.

Uppdrag att ansvara för utvärdering av lokalt ledd utveckling

Jordbruksverket ansvarar för arbetet med att utvärdera lokalt ledd utveckling genom leadermetoden för perioden 2014–2020. Uppdraget redovisas årligen den 1 juli tillsammans med uppdrag att tillhandahålla sekretariat för utvärdering av landsbygds­programmet och fiskeri­programmet.

Redovisning

Uppdraget ska

 • delredovisas den 1 juli varje år
 • slutredovisas den 31 december 2024.

Uppdrag att utarbeta behovsanalys, förslag till prioriteringar och mål samt ett operativt program för Europeiska havs- och fiskerifonden 2021–2027

Jordbruksverket ska utarbeta en behovsanalys och förslag till prioriteringar och mål för ett operativt program för genomförandet av Europeiska havs- och fiskerifonden för perioden 2021–2027.

Redovisning

Uppdraget

 • delredovisas 14 februari 2020 (prioriteringar och mål)
 • slutredovisas den 26 februari 2021.

Uppdrag om samverkan kring bredbandsinfrastruktursatsningar inom ramen för regionalfonds- och landsbygdsprogrammen under programperioden 2014–2020

Uppdrag om samverkan kring bredbandsinfrastruktursatsningar inom ramen för regionalfonds- och landsbygdsprogrammen under programperioden 2014–2020.

Redovisning

Uppdraget ska

 • delredovisas årligen den 15 april under perioden 2014–2020
 • slutredovisas den 15 april 2020.

Uppdrag att förbereda inriktning för bredbandsstöd inom landsbygdsprogrammet för perioden 2014–2020

I uppdrag av regeringen ska Statens jordbruksverk förbereda för att 150 miljoner kronor inriktas mot utbyggnad av bredband i glesare befolkade områden av landet.

Redovisning

Uppdraget ska delredovisas årligen i Jordbruksverkets årsredovisning.

Riktade insatser inom landsbygds­programmet

Regeringen uppdrar åt Jordbruksverket att säkerställa att medel inom landsbygdsprogrammet används till riktade insatser enligt regeringens beslut, om söktrycket medger det.

Redovisning

Uppdraget ska

 • delredovisas den 28 februari varje år
 • slutredovisas den 28 februari 2023.

Vi redovisar uppdraget i vår årsredovisning.

Uppdrag att utveckla digitaliseringen av verksamhetsstöd för den gemensamma jordbrukspolitiken

Regeringen har gett Jordbruksverket i uppdraget att tillsammans med Myndigheten för digital förvaltning (Digg) och länsstyrelserna utveckla digitaliseringen av verksamhetsstöd för den gemensamma jordbrukspolitiken 2021‑2027.

Redovisning

Uppdraget ska slutredovisas senast den 30 november 2020.

Uppdrag som rör djur

Här hittar du alla regeringsuppdrag som rör djurområdet.

Uppdrag att stimulera inrapporteringen av djursjukdata

Jordbruksverket har i uppdrag att vidta åtgärder för att öka veterinärernas inrapportering av samtliga relevanta behandlingsdata till djursjukdataregistret.

Redovisning

Vi redovisar uppdragets genomförande i vår årsredovisning.

Uppdrag angående samverkansfunktion och handlingsplan för arbetet mot antibiotikaresistens

Regeringen beslutar att ge Folkhälsomyndigheten och Statens jordbruksverk i uppdrag att gemensamt ansvara för en nationell samverkansfunktion som involverar berörda aktörer i syfte att främja ett samordnat arbete mot antibiotikaresistens.

Redovisning

Uppdraget ska

 • delredovisas årligen den 31 december
 • slutredovisas den 31 december 2020.

Utvärdera djurvälfärden vid träning inför prov och vid anlagstest i vilthägn

Uppdraget innefattar att utreda om träning inför prov och anlagstest i vilthägn medför ett lidande för de inblandade djuren. Därtill ingår det i uppdraget att analysera

 • samhällsnyttan det medför att träna hundar inför prov och genomföra anlagstest av hundar i hägn
 • möjliga alternativ till att använda levande djur vid träning av hundar inför prov och vid genomförandet av anlagstest.

I uppdraget ingår det att kartlägga hur många vilthägn för olika slags djurslag det finns samt omfattningen av verksamheten.

Redovisning

Uppdraget ska slutredovisas den 31 december 2020.

Analysera behovet av ytterligare djurskyddskrav vid utsättning av djur

Uppdraget innefattar att utreda behov av att ytterligare reglera djurskyddet vid utsättning av djur för jakt- och fiskeändamål. Vidare ska förhållandet till bestämmelser i djurskydds-, jakt- och fiskelagstiftningen analyseras. Därtill ska en analys presenteras av vilka konsekvenser det kan medföra att ytterligare reglera djurskyddet vid utsättning av djur.

Redovisning

Uppdraget ska slutredovisas den 30 september 2020.

Uppdrag att komplettera förslag om fortsatt hantering av bakteriell njurinflammation

Regeringen uppdrar åt Statens jordbruksverk (Jordbruksverket) att komplettera utredningen och förslaget på hanteringsalternativ rörande Sveriges så kallade tilläggsgarantier för bakteriell njurinflammation (BKD). I uppdraget ingår att samråda med Havs- och vattenmyndigheten och Statens veterinärmedicinska anstalt samt inhämta information om utsättningar och annat underlag från berörda länsstyrelser.

Redovisning

Uppdraget ska slutredovisas senast den 30 november 2020.

Uppdrag som rör växter

Här hittar du alla regeringsuppdrag som rör växtområdet.

Utse nationella referenslaboratorier för växtskadegörare

Regeringen uppdrar åt Jordbruksverket att utse eller eller flera nationella referens­laboratorier för växtskadegörare, i enlighet med artikel 100 i förordning (EU) 2017/625 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet.

Uppdrag som rör hållbar utveckling

Här hittar du alla uppdrag som rör hållbar ekonomisk, social och miljömässig utveckling.

Uppdrag att bistå Miljömålsrådet

Jordbruksverket ska bistå Miljömålsrådet i arbetet med att identifiera effektiva samarbeten och åtgärder inom myndigheternas verksamhetsområden och befintliga resurser.

Redovisning

Vi redovisar uppdragets genomförande i vår årsredovisning.

Uppdrag att medverka i genomförandet av Europeiska unionens strategi för Östersjöregionen

Uppdrag att medverka i genomförandet av Europeiska unionens strategi för Östersjöregionen.

Redovisning

Uppdraget ska slutredovisas den 31 januari 2021.

Uppdrag inom andra områden

Här hittar du våra övriga regeringsuppdrag som pågår just nu.

Uppdrag att föreslå ny beloppsgräns samt att se över
besluts­ordningen vid prövning av förvärvstillstånd enligt
jordförvärvs­lagen (1979:230)

Regeringen uppdrar åt Jordbruksverket att i samråd med länsstyrelserna utreda om det finns behov av att se över i vilka fall ärenden om förvärvstillstånd enligt jordförvärvslagen (1979:230) ska prövas av länsstyrelserna respektive Jordbruksverket. I uppdraget ingår också att föreslå en ny beloppsgräns i 4 § jordförvärvs­förordningen.

Jordbruksverket får även i uppdrag att analysera om nuvarande instansordning fungerar väl eller om den bör ändras. Den nuvarande instansordningen innebär att Jordbruksverket i vissa ärenden beslutar som första instans och i andra ärenden är överprövningsinstans för länsstyrelsernas beslut.

Jordbruksverket ska göra en analys och en konsekvensbedömning av de förslag som lämnas.

Redovisning

Uppdraget ska slutredovisas den 30 oktober 2020.

Uppdrag angående förhandlingar mellan samebyar och markägare i Härjedalen om renbete

Jordbruksverket fick år 2005 ett regeringsuppdrag att utreda förutsättningar för samt verka för att förhandlingar genomförs mellan samebyar och markägare avseende rätt till vinterbete för ren i Härjedalen. I regeringsbeslut år 2008 utvidgades uppdraget från att bara gälla vinterbete för ren till att gälla allt bete för ren.

Redovisning

Vi redovisar uppdragets genomförande i vår årsredovisning.

Uppdrag att följa upp mål för förenklingsarbetet på centrala myndigheter

För att nå regeringens mål för att öka service, minska handläggningstiderna samt öka förståelsen för företagens villkor på myndigheter med ett stort antal ärenden uppdrar regeringen åt myndigheterna att följa upp och arbeta mot dessa mål.

Redovisning

Uppdraget ska slutredovisas den 28 februari 2021 i Jordbruksverkets årsredovisning för 2020.

Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2019 och 2020 m.m.

Jordbruksverket ska ställa praktikplatser till förfogande för att ta emot arbetssökande personer med funktionsnedsättning för praktik.

Redovisning

Uppdraget ska

 • delredovisas den 1 april 2020
 • slutredovisas den 15 januari 2021.

Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2019 och 2020 m.m.

Jordbruksverket ska ställa praktikplatser till förfogande för att ta emot nyanlända arbetssökande för praktik.

Redovisning

Uppdraget ska

 • delredovisas den 1 april 2020
 • slutredovisas den 15 januari 2021.

Uppdrag att stärka förutsättningarna för en robust livsmedelsförsörjning

Regeringen uppdrar åt Livsmedelsverket och Jordbruksverket att tillsammans analysera och redogöra för lärdomarna som utbrottet av corona/covid-19 gett avseende livsmedelsförsörjningen.

I uppdraget ingår, att utifrån erfarenheterna av pandemin, lämna förslag till åtgärder och arbetsformer som kan bidra till att stärka förutsättningarna för en robust livsmedelsförsörjning i händelse av samhällsstörningar och kriser, samt vid höjd beredskap och då ytterst krig.

Redovisning

Uppdraget ska

 • delredovisas den 30 november 2020
 • slutredovisas den 31 mars 2021.

Avslutade regeringsuppdrag

Här hittar du de regeringsuppdrag som har slutredovisats. Uppdrag inom livsmedelsstrategin redovisar vi på ett annat ställe på webbplatsen.

Flera av våra pågående regeringsuppdrag har även årliga delredovisningar. Sådana redovisningar hittar du i beskrivningen av det specifika uppdraget.

Uppdrag som avslutats 2020

Foderkontroll

Jordbruksverket har lämnat en slutredovisning av hur foderkontrollen kan utvecklas och förbättras. Redovisningen omfattar även de brister i kontrollen som myndigheten identifierat och beskriver hur de kan åtgärdas.

Redovisning

Åtgärder för minskat utsläpp av ammoniak

Jordbruksverket har i en särskild informationsinsats uppmärksammat jordbrukare på möjligheten att söka ersättning i landsbygdsprogrammet för åtgärder som minskar utsläppen av ammoniak.

Redovisning

Uppdrag om traditionell småskalig matkultur

Uppdrag om traditionell småskalig matkultur.

Redovisning

Uppdraget slutredovisades i Jordbruksverkets årsredovisning 2019

Underlag för den fortsatta inriktningen av det civila försvaret – Livskraft – mätt och frisk

Livsmedelsverket, Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) har redovisat uppdraget att ta fram underlag för inriktningen av det civila försvaret inom områdena livsmedels- och dricksvattenförsörjning.

Vi har gemensamt analyserat de föreslagna åtgärderna som Försvarsberedningen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Försvarsmakten har tagit fram. Vi har sett på om åtgärderna är genomförbara och vilka konsekvenser de kan få. Vi har också kompletterat med egna förslag till åtgärder.

Uppdrag att analysera behovet av lag- och förordningsändringar med anledning av ny EU‑förordning om tillhandahållande på marknaden av EU‑gödselprodukter

Jordbruksverket har redovisat uppdraget att analysera behovet av lag- och förordningsändringar med anledning av förordning (EU) 2019/1009 om tillhandahållande av EU‑gödselprodukter på marknaden. EU‑förordningen ska tillämpas fullt ut från den 16 juli 2022.

I arbetet har vi kommit fram till att nuvarande lag och förordning på området behöver förändras i alla delar. Därför föreslår vi att en ny lag och en ny förordning tas fram. Den nya lagen och förordningen bör finnas på plats när EU‑förordningen ska börja tillämpas fullt ut.

Kostnader för EU-stöd

Jordbruksverket har redovisat uppdraget Kostnader för EU-stöd.

I redovisningen presenterar vi kostnaderna för att handlägga EU‑stöden. Här är några av de viktigaste resultaten:

 • Totalt uppgår hanteringskostnaden för EU‑stöd under år 2019 till
  954 miljoner kronor, att jämföra med 926 miljoner kronor för år 2018.
 • Under år 2019 betalades det totalt ut cirka 15 238 miljoner kronor för EU-stöd, vilket ger en hanteringskostnad på cirka 6 procent per stödkrona.
 • För Jordbruksverket har kostnaderna ökat med 4 miljoner kronor och för länsstyrelserna har kostnaderna ökat med 21 miljoner kronor jämfört med föregående år.

Vi tar också upp planerade åtgärder för att

 • minska kostnaderna för administrationen
 • åstadkomma förenklingar
 • uppnå enhetlig regeltillämpning, kvalitetsförbättringar och effektivitetsvinster.

Stöd till bredband (2019)

Jordbruksverket har redovisat uppdraget Stöd till bredband.

I redovisningen berättar vi vilka löpande åtgärder som vi har genomfört under 2019 för att stödja länsstyrelserna i deras arbete med att handlägga bredbandsstöden.

Uppdraget slutredovisades den 23 januari 2020.

Uppdrag att se över stödområdesindelningen för nationella stödet och kompensationsstödet i norra Sverige

Jordbruksverket har redovisat uppdraget att se över stödområdesindelningen för nationella stödet och kompensationsstödet i norra Sverige.

Översynen visade bland annat det här:

 • En justering av områdesindelningen för det nationella stödet genom att permanenta övergångsområdet för mjölkproduktion kan bidra till en något mer positiv utveckling i området.
 • Områdesindelningen för kompensationsstödet bör inte ändras eftersom en ändring bedöms ha liten påverkan på stödets mål.
 • Förändrade ersättningsnivåer i kompensationsstödet kan ha en positiv påverkan på stödets mål.

Uppdrag inom livsmedelsstrategin

Uppdrag inom livsmedelsstrategin redovisas på en separat webbsida.

Program för uppföljning av CAP:s miljöeffekter 2015–2019

Under åren 2015–2019 har Havs- och vattenmyndigheten, Jordbruksverket, Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet tillsammans genomfört regeringsuppdraget att följa upp miljöeffekterna av CAP (den gemensamma jordbrukspolitiken inom EU). Även länsstyrelserna har deltagit i arbetet.

Under dessa år har tretton projekt slutförts, och ytterligare fem projekt är pågående. Dessa beskrivs översiktligt i slutredovisningen.

Utreda behov av grytanlagsprov med levande grävling

Jordbruksverket ska kartlägga i vilken utsträckning det fortfarande finns intressen som motiverar att grytanlagsprov med levande grävling ska få ske. I uppdraget ingår att

 • beskriva för- och nackdelar med grytanlagsprov
 • utreda om det finns alternativa metoder
 • bedöma vilka konsekvenser det skulle få vid uteslutande av grytanlagsprov
 • redogöra för regelverket för grytanlagsprov i ett lämpligt urval av länder där grytjakt förekommer på ett sätt som är jämförbart med svenska förhållanden.

Redovisning

Uppdraget ska slutredovisas den 1 juli 2020.

Förslag om nytt kontroll- och sanktionssystem

Jordbruksverket fick i regleringsbrevet för 2020 i uppdrag att ta fram förslag till ett nationellt kontroll- och sanktionssystem för jordbrukarstöden och landsbygdsstöden i den kommande gemensamma jordbrukspolitiken. Förslaget lämnades till Näringsdepartementet den 1 juni 2020.

Det nya kontroll- och sanktionssystemet ska resultera i förenkling både för stödmottagare och för berörda myndigheter och leda till sanktioner som är effektiva och proportionerliga. Systemet ska också vara möjligt att införa i tid.

Utgångspunkten för arbetet har varit att utgå ifrån det som fungerar bra i nuvarande kontroll- och sanktionssystem och identifiera förenklingar för det som upplevs krångligt och som medför administrativa kostnader. En sammanfattning av förslagen för jordbrukarstöden och landsbygdsstöden är att:

 • administrativa kontroller (automatiska och manuella) bör väljas framför kontroller på plats
 • kontroller sker utifrån ett urval där vi ser risker för måluppfyllelsen
 • arealövervakning och tekniska hjälpmedel används i så stor utsträckning som möjligt
 • sanktionerna ska vara förutsägbara och proportionerliga
 • krav på rapportering av indikatorer ska vara uppfyllda.

Kontakta oss om du har frågor

Vill du veta mer om något av regeringsuppdragen? Hör av dig till oss, så kan vi skicka fördjupande information och svara på frågor.

Senast uppdaterad: 2020-10-07