Regeringsuppdrag

Regeringen kan ge statliga myndigheter uppdrag att utreda olika frågor. Det kan till exempel handla om att utreda effekter och behov av lagar, regler och stöd. Det kan också handla om att dela ut medel till forskning eller att utvärdera effekterna av EU:s gemensamma jordbruks-, landsbygds- och fiskeripolitik. Resultatet kan sedan användas som underlag för regeringens arbete. Här kan du läsa mer om våra pågående regeringsuppdrag och var du hittar rapporter från avslutade uppdrag.

Regeringen ger oss uppdrag både i det årliga regleringsbrevet och löpande under året i särskilda regeringsbeslut. Uppdragen redovisas till regeringen, om inte regeringen har beslutat om något annat.

Uppdrag inom livsmedelsstrategin

Jordbruksverket lämnar varje år en samlad redovisning av uppdragens genomförande.

Här hittar du pågående regeringsuppdrag som vi utför inom ramen för Sveriges livsmedelsstrategi.

Kartläggning och analys av gödselmedelsproduktion

Jordbruksverket har fått i uppdrag att analysera nuvarande kapacitet och förutsättningar för inhemsk gödselmedelsproduktion samt framtida tillgång på växtnäring för svenska grödor. I uppdraget ingår även att kartlägga pågående initiativ inom Sverige och EU.

Redovisning

Uppdraget ska redovisas den 31 mars 2023.

Förbättra surströmmingsindustrin, utnyttjande av restströmmar och sjömatskonsumtion

Jordbruksverket ska, utifrån ändring av regleringsbrev 2022 (Dnr. 2.3.4 – 22699/2021), bidra till kunskapen om sjömatskonsumtion samt ta fram en färdplan för att främja surströmmingsindustrin råvaruförsörjning. Vidare ska Jordbruksverket stärka pågående projektverksamheter på Chalmers tekniska högskola med syfte att marknadsföra samt utveckla produkter, processer och teknik för att en större del av de svenska fiskerimöjligheterna ska kunna landas och beredas i Sverige.

Redovisning

Uppdraget ska redovisas den 31 mars 2023.

Fiskberedningsindustrins mottagningskapacitet

Jordbruksverket ska (enligt regleringsbrev för budgetåret 2022) sammanställa kunskap och analysera fiskberedningen i Sverige utifrån svensk mottagningskapacitet och produktion.

Redovisning

Uppdraget ska redovisas den 30 mars 2023.

Uppföljning och utvärdering av livsmedelsstrategin

Jordbruksverket ska utföra åtgärden enligt tidigare beslut (N2017/01029/SUN) samt dessutom följa upp och utvärdera livsmedelskedjans utveckling över tid. Jordbruksverket ska utifrån denna åtgärd bistå med kunskap till Tillväxtverket för deras uppdrag att samordna livsmedelsstrategin.

Redovisning

Uppdraget ska levereras senast 31 mars varje år. Vart fjärde år ska en fördjupad studie lämnas senast 20 december.

Säkra tillgången till växtskyddsmedel för mindre användnings­områden

Fortsättning på uppdrag från förra handlingsplanen 2017.

Redovisning

Uppdraget ska

 • delredovisas den 28 februari varje år
 • slutredovisas den 28 februari 2026.

Växtskyddsrådet

Växtskyddsrådet ska bidra till att bra växtskyddsmetoder används inom växtodling, för att säkra skördarna och samtidigt minska riskerna för både människors hälsa och miljö.

Redovisning

Uppdraget ska

 • delredovisas den 28 februari varje år
 • slutredovisas den 28 februari 2026.

Vildsvinspaket

Jordbruksverket får använda 13 miljoner kronor under 2020 för att genomföra ett vildsvinspaket. Medlen får användas först efter ytterligare beslut av regeringen. För 2021–2025 beräknas 9 miljoner kronor årligen för åtgärden.

Redovisning

Uppdraget ska

 • delredovisas den 28 februari varje år
 • slutredovisas den 28 februari 2026.

Kompetenscentrum för hållbar hantering av vatten i jordbruket

Jordbruksverket ska genomföra och initiera kunskaps- och kompetensåtgärder, utföra omvärldsbevakning samt samverka med andra myndigheter.

Redovisning

Uppdraget ska

 • delredovisas den 28 februari varje år
 • slutredovisas den 28 februari 2026.

Uppdrag att vidta åtgärder för främjande av produktion, konsumtion och export av ekologiska livsmedel

Jordbruksverket ska vidta lämpliga åtgärder som syftar till att nå regeringens uppsatta inriktningsmål för ekologisk produktion och konsumtion. Målen är att

 • 30 procent av den svenska jordbruksmarken ska utgöras av certifierad ekologisk jordbruksmark år 2030
 • 60 procent av den offentliga livsmedelskonsumtionen ska utgöras av certifierade ekologiska produkter år 2030.

Redovisning

Uppdraget ska

 • delredovisas den 28 februari 2020 (handlingsplan I)
 • slutredovisas den 28 februari 2021 (handlingsplan I)
 • delredovisas den 21 februari 2022 (handlingsplan III).

Bidra till förenkling genom utveckling av verksamt.se

Jordbruksverket ska utifrån sina ansvarsområden bidra med bland annat juridisk kompetens och kompetens rörande strategisk it- och verksamhetsutveckling i det uppdrag som lämnats till Tillväxtverket om att förenkla genom utveckling av verksamt.se.

Redovisning

Uppdraget ska

 • delredovisas den 28 februari varje år
 • slutredovisas den 28 februari 2026.

Utveckla och finansiera verksamhet med syfte att få svenska anläggningar godkända för export till tredje land

Jordbruksverket ska utveckla arbetet med exportgodkännanden av livsmedel och jordbruksvaror genom att finansiera den verksamhet som syftar till att få svenska anläggningar godkända för export till tredje land.

Redovisning

Uppdraget ska

 • delredovisas den 28 februari varje år
 • slutredovisas den 28 februari 2026.

Utveckla arbetet med exportgodkännanden för svenska livsmedel och jordbruksvaror

Jordbruksverket ska fortsatt utveckla arbetet med exportgodkännanden för svenska livsmedel och jordbruksvaror i syfte att underlätta för ökad export. Arbetet ska ske i nära samverkan med branschens aktörer.

Redovisning

Uppdraget ska

 • delredovisas den 28 februari varje år
 • slutredovisas den 28 februari 2026.

Vattenbrukspaketet

Jordbruksverket ska vidareutveckla främjandearbetet av vattenbruket och genom koordinering av den svenska vattenbruksnäringen skapa en långsiktigt hållbar och konkurrenskraftig livsmedelskedja.

Redovisning

Uppdraget ska

 • delredovisas den 28 februari varje år
 • slutredovisas den 28 februari 2026.

Uppdrag som rör EU:s gemensamma jordbruks-, landsbygds- och fiskeri­politik

Här hittar du regeringsuppdrag som rör den gemensamma jordbruks-, landsbygds- och fiskeripolitiken i EU. Hit hör exempelvis uppdrag om stöden från EU och om programmen som finansierar stöden.

Uppdrag att utvärdera havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet 2021-2027

Regeringen har gett Jordbruksverket i uppdrag att ansvara för de utvärderingar av havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet 2021-2027 som framgår av artikel 44 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1016.

Redovisning

Uppdraget kommer att löpa under hela programperioden för åren 2021-2027.

Uppdrag att utforma ett program för kompetensutveckling om betesmarker och slåtterängar

Jordbruksverket får i uppdrag att ta fram och redovisa ett program för rådgivning och annan kompetensutveckling. Programmet är till för lantbrukare och andra markförvaltare som äger eller brukar betesmarker och slåtterängar som kräver särskilt anpassad skötsel för att natur- och kulturvärden ska bevaras och utvecklas.

Redovisning

Uppdraget redovisas senaste den 12 augusti 2022.

Villkoren för utbetalande organ

Jordbruksverket ska redogöra för hur myndigheten kommer att uppfylla villkoren för godkännande av utbetalande organ (som motsvaras av artikel 1 i Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 907/2014 av den 11 mars 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller utbetalande organ och andra organ, ekonomisk förvaltning, avslutande av räkenskaper, säkerheter och användning av euron), särskilt i förhållande till de förändringar som genomförs genom införandet av den strategiska planen. Myndigheten ska i arbetet inhämta synpunkter från Ekonomistyrningsverket.

Redovisning

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 15 september 2022.

Åtgärder till följd av prövning av godkännande som utbetalande organ för utgifter inom gemensamma jordbrukspolitiken

Jordbruksverket ska åtgärda identifierade brister i de ackrediteringsvillkor som rör överföring av resultat av kontroller på plats inför utbetalning av stöd samt hantering av återkrav. I detta ingår att planera, vägleda och samordna det praktiska arbetet för Jordbruksverket och länsstyrelserna. Åtgärderna ska planeras och genomföras efter inhämtande av synpunkter från länsstyrelserna och Ekonomistyrningsverket.

Redovisning

Jordbruksverket ska redovisa vidtagna åtgärder och effekter av dessa till regeringen (Näringsdepartementet) den 15 mars, 15 juni samt 1 augusti 2021.

Förberedelser inför kommande programperiod för EU-fonderna (2021–2027)

Jordbruksverket ska bistå regeringen i arbetet med EU:s gemensamma jordbrukspolitik för perioden 2021–2027, inklusive den strategiska planen. Högre måluppfyllelse, effektivare administration samt förenkling för stödmottagare ska beaktas i arbetet. Jordbruksverket ska även vidta förberedande åtgärder inför myndighetens kommande förvaltning och uppföljning av den strategiska planen för EU:s gemensamma jordbrukspolitik. Jordbruksverket ska även vidta alla nödvändiga åtgärder som myndigheten ansvarar för som kommande förvaltande myndighet för det operativa programmet för Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden (EHFVF) för perioden 2021–2027, i syfte att möjliggöra programstarten efter godkännande från Europeiska kommissionen. Myndigheten ska löpande redovisa arbetet till regeringen (Näringsdepartementet).

Redovisning

Vi redovisar arbetet i Jordbruksverkets årsredovisning.

Uppdrag att inrätta en förenklingsgrupp för EU:s gemensamma jordbrukspolitik för perioden 2021–2027

Jordbruksverket ska inrätta en förenklingsgrupp inom ramen för sitt uppdrag att bistå regeringen i arbetet med EU:s gemensamma jordbrukspolitik för perioden 2021–2027. Förenklingsgruppen ska analysera olika förslag och steg i arbetet ur ett stödmottagarperspektiv åt Jordbruksverket.

Redovisning

Vi redovisar uppdragets genomförande i vår årsredovisning från och med årsredovisningen för 2020.

Uppdrag att tillhandahålla ett sekretariat för utvärderingarna av landsbygds- och fiskeri­programmen

Jordbruksverket ska tillhandahålla ett sekretariat med ansvar för arbetet med de av EU‑kommissionen stipulerade utvärderingarna av landsbygdsprogram och fiskeri­program för perioden 2014–2020.

Redovisning

Uppdraget ska

 • delredovisas den 1 juli varje år
 • slutredovisas den 31 december 2024.

Uppdrag att ansvara för utvärdering av lokalt ledd utveckling

Jordbruksverket ansvarar för arbetet med att utvärdera lokalt ledd utveckling genom leadermetoden för perioden 2014–2020. Uppdraget redovisas årligen den 1 juli tillsammans med uppdrag att tillhandahålla sekretariat för utvärdering av landsbygds­programmet och fiskeri­programmet.

Redovisning

Uppdraget ska

 • delredovisas den 1 juli varje år
 • slutredovisas den 31 december 2024.

Uppdrag att förbereda inriktning för bredbandsstöd inom landsbygdsprogrammet för perioden 2014–2020

I uppdrag av regeringen ska Statens jordbruksverk förbereda för att 150 miljoner kronor inriktas mot utbyggnad av bredband i glesare befolkade områden av landet.

Redovisning

Uppdraget ska delredovisas årligen i Jordbruksverkets årsredovisning.

Riktade insatser inom landsbygds­programmet

Regeringen uppdrar åt Jordbruksverket att säkerställa att medel inom landsbygdsprogrammet används till riktade insatser enligt regeringens beslut, om söktrycket medger det.

Redovisning

Uppdraget ska

 • delredovisas den 28 februari varje år
 • slutredovisas den 28 februari 2023.

Vi redovisar uppdraget i vår årsredovisning.

Uppdrag som rör djur

Här hittar du alla regeringsuppdrag som rör djurområdet.

Uppdrag att föreslå vilka bestämmelser på djurskyddsområdet som bör omfattas av ett nytt sanktionsavgiftssystem

Regeringen uppdrar åt Jordbruksverket att föreslå vilka bestämmelser på djurskyddsområdet som bör omfattas av ett sanktionsavgiftssystem.

Redovisning

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 mars 2022.

Uppdrag att upprätta ett obligatoriskt kontrollprogram för bakteriell njurinflammation

Regeringen har gett Jordbruksverket i uppdrag att fortsätta arbetet med den nationella hanteringen av bakteriell njurinflammation (BKD) genom upprättandet av ett obligatoriskt kontrollprogram med krav på provtagning och viss bekämpning inom landet som möjliggör en kombination med frivilligt kontrollprogram.

Redovisning

Uppdragets genomförande redovisas i årsredovisningen.

Uppdrag angående samverkansfunktion och handlingsplan för arbetet mot antibiotikaresistens

Regeringen uppdrar åt Folkhälsomyndigheten och Jordbruksverket att tillsammans ansvara för en nationell samverkansfunktion för arbetet mot antibiotikaresistens.

Redovisning

Årlig delredovisning den 31 december

Slutredovisas den 31 december 2024

Uppdrag att stimulera inrapporteringen av djursjukdata

Jordbruksverket har i uppdrag att vidta åtgärder för att öka veterinärernas inrapportering av samtliga relevanta behandlingsdata till djursjukdataregistret.

Redovisning

Vi redovisar uppdragets genomförande i vår årsredovisning.

Uppdrag som rör växter

Här hittar du alla regeringsuppdrag som rör växtområdet.

Utse nationella referenslaboratorier för växtskadegörare

Regeringen uppdrar åt Jordbruksverket att utse ett eller flera nationella referens­laboratorier för växtskadegörare, i enlighet med artikel 100 i förordning (EU) 2017/625 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet.

Uppdrag som rör hållbar utveckling

Här hittar du alla uppdrag som rör hållbar ekonomisk, social och miljömässig utveckling.

Uppdrag att medverka i genomförandet av Europeiska unionens strategi för Östersjöregionen

Regeringen ger i uppdrag åt bland annat Jordbruksverket att delta i genomförandet av Europeiska unionens strategi för Östersjöregionen (EUSBSR).

Uppdrag om nya områden för energiutvinning i havsplanerna

Regeringen ger i uppdrag åt berörda myndigheter att peka ut nya områden som är lämpliga för energiutvinning till havs. Uppdraget gäller också att identifiera behov av ändringar i redan utsedda områden för energiutvinning, för att göra det möjligt att öka den årliga energiproduktionen med 90 terawattimmar till havs.

Redovisning

Uppdraget redovisas av Energimyndigheten respektive Havs- och vattenmyndigheten.

Uppdrag att strategiskt planera arbetet för ökad kolsänka

Regeringen har gett Jordbruksverket och Skogsstyrelsen i uppdrag att strategiskt planera arbetet, inklusive att vidareutveckla metoder, för att minska avgången av växthusgaser från jord- och skogsbrukets organogena jordar och öka kolinlagringen i åker- och betesmark, som bidrar till negativa utsläpp av växthusgaser och kan bidra till kompletterande åtgärder i det klimatpolitiska ramverket.

Redovisning

Skogsstyrelsen samordnar redovisningen av uppdraget och redovisar till regeringen senast den 1 december 2022.

Uppdrag att ta fram underlag om näringslivets klimatomställning inför den kommande klimatpolitiska handlingsplanen

Regeringen har gett Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) i uppdrag att med stöd av bland andra Jordbruksverket ta fram underlag med analyser och förslag till styrmedel och andra åtgärder som bidrar till näringslivets klimatomställning.

Redovisning

Tillväxtanalys ska redovisas uppdraget till Regeringskansliet senast den 15 september 2022.

FN-konvention om biologisk mångfald

Jordbruksverket ska redovisa hur myndigheten bidragit till Sveriges arbete med att ta fram ett nytt strategiskt ramverk för FN:s konvention för biologisk mångfald.

Redovisning

Redovisningen ska lämnas till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 15 december 2022.

Samordning för ekologiska livsmedel

Jordbruksverket ska fortsatt arbeta med samordningsfunktionen för ekologiska livsmedel vars syfte är att främja produktion, konsumtion och export av ekologiska livsmedel inom ramen för livsmedelsstrategin. Arbetet ska utvecklas för att i större utsträckning bidra till utbyte av erfarenheter och dialog mellan berörda aktörer som verkar för ökad ekologisk produktion, utreda marknadsutveckling och verka för kunskapsuppbyggnad, kunskapsförmedling, innovation och rådgivning inom området. Jordbruksverket ska vidta fortsatta åtgärder i enlighet med uppdraget att, inom ramen för livsmedelsstrategin, vidta åtgärder för främjande av produktion, konsumtion och export av ekologiska livsmedel.

Redovisning

Redovisning av använda medel ska ske senast den 21 februari 2022.

Samverkansprogrammet för näringslivets klimatomställning

Jordbruksverket ska bistå regeringen i genomförandet av regeringens samverkansprogram, särskilt avseende samverkansprogrammet Näringslivets klimatomställning. Detta sker i samverkan med Verket för innovationssystem (Vinnova) och andra berörda myndigheter.

Redovisning

En delrapport ska redovisas till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 1 juni 2021 och därefter ska rapportering ske den 1 mars 2022 och 2023.

Uppdrag att bistå Miljömålsrådet

Jordbruksverket ska bistå Miljömålsrådet i arbetet med att identifiera effektiva samarbeten och åtgärder inom myndigheternas verksamhetsområden och befintliga resurser.

Redovisning

Vi redovisar uppdragets genomförande i vår årsredovisning.

Uppdrag inom andra områden

Här hittar du våra övriga regeringsuppdrag som pågår just nu.

Vidta energibesparande åtgärder

Regeringen uppdrar åt ett antal statliga myndigheter att till och med 31 mars 2023, vidta möjliga och lämpliga energibesparingsåtgärder inom den statliga förvaltningen.

Redovisning

Myndigheter med minst 10 anställda ska till Statens energimyndighet månadsvis rapportera mängden el som köpts under föregående månad för lokaler belägna inom Sverige. Den sista redovisningen avser mars 2023.

Myndigheterna ska också löpande redovisa vilka åtgärder de har vidtagit för att minska sin elanvändning. Redovisningen ska ske enligt närmare anvisningar från Energimyndigheten.

Uppdrag att följa upp handläggningstider och service

Jordbruksverket ska för ärenden som rör företag följa upp mål om handläggningstider samt om bemötande och service.

Redovisning

Uppdraget ska redovisas årligen senast 15 februari under åren 2023-2029.

Närmare anvisningar lämnas av Tillväxtverket.

Uppdrag att lämna förslag till utformning av stöd till jordbruket

Regeringen ger Statens jordbruksverk (Jordbruksverket) i uppdrag att föreslå hur regeringens aviserade ekonomiska stöd till animaliesektorn i jordbruket samt växthusföretagen skulle kunna utformas, och en fördelning av regeringens aviserade förstärkning av det nationella stödet i norra Sverige.

Redovisning

 Uppdraget redovisas till regeringen senast den 5 maj 2022.

Uppdrag att ta fram förslag till ändring i jordförvärvslagen

Regeringen ger Jordbruksverket i uppdrag att analysera vilka ändringar som behöver göras för att motverka att jordförvärvslagens (1979:230) bestämmelser om särskilt tillstånd vid förvärv av lantbruksegendom kringgås.

Redovisning

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 3 juni 2022.

Inriktning för arbetet med civilt försvar - Uppbyggnad av livsmedelsberedskapen

Jordbruksverket ska tillsammans med Livsmedelsverket och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) fortsätta det arbete som inletts för att bygga upp en livsmedelsberedskap.

Redovisning

Myndigheterna ska utarbeta en gemensam redovisning av vidtagna åtgärder, uppnådda resultat och förslag på fortsatt inriktning för det arbete som Jordbruksverket, Livsmedelsverket och SVA genomfört och som Livsmedelsverket ska lämna till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 1 april 2023.

Minskade utsläpp från tjänsteresor

Jordbruksverket ska redovisa hur de arbetar för att ta tillvara de erfarenheter av vad pandemin inneburit i fråga om minskade utsläpp från tjänsteresor.

Redovisning

Redovisning ska ske inom ramen för Jordbruksverkets miljöledningsarbete i enlighet med vad som gäller enligt förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter.

Uppdrag att ta fram en strategi och genomföra åtgärder för att minska olycksriskerna och förbättra arbetsmiljön i jordbruket och trädgårdsnäringen

Regeringen ger Jordbruksverket i uppdrag att ta fram och påbörja genomförandet av en strategi för att minska olycksriskerna och förbättra arbetsmiljön i jordbruket och trädgårdsnäringen med stöd av medel från pelare 2 i den gemensamma jordbrukspolitiken.

Redovisning

Jordbruksverket ska senast den 30 juni 2022 lämna en redovisning av strategin till Regeringskansliet (Näringsdepartementet).

Inriktning för arbetet med civilt försvar

Jordbruksverkets planering för civilt försvar ska ta sin utgångspunkt i aktuella anvisningar för det civila försvaret.

Uppbyggnad av livsmedelsberedskapen

Jordbruksverket ska tillsammans med Livsmedelsverket och Statens veterinär­medicinska anstalt påbörja lämpliga åtgärder för att inleda uppbyggnaden av en livsmedelsberedskap. Bland åtgärderna ska ingå bland annat att kartlägga strategiska varor för livsmedels­kedjans funktionalitet, identifiera verksamhet i livsmedelskedjan som är viktig för totalförsvaret, samt analysera livsmedelskedjans beroenden och sårbarheter. Vidare ska företagens förmåga att kunna leverera varor och tjänster under höjd beredskap kartläggas och analyseras. Samarbetet med Finland och Norge ska utvecklas. Myndigheterna ska bidra till att samhällets förmåga att upptäcka hot mot livsmedelsförsörjningen stärks.

Redovisning

Myndigheterna ska gemensamt redovisa vidtagna åtgärder och uppnådda resultat i det arbete som genomförts. Redovisningen ska Livsmedelsverket lämna till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 22 februari 2022.

Åtgärder vid en bristsituation i livsmedelskedjan

Jordbruksverket ska för leden i primärproduktionen tillsammans med berörda företag och andra relevanta aktörer arbeta för att skapa ökade förutsättningar att säkerställa flödet i livsmedelskedjan vid en allvarlig bristsituation under svåra fredstida förhållanden eller höjd beredskap och då ytterst krig. Under perioden 2021–2023 kan arbetet t.ex. förbereda branschöverenskomna hanteringsåtgärder som vid behov snabbt kan tillämpas. Arbetet kan kompletteras med utbildningsinsatser.

Redovisning

Uppdraget ska slutredovisas till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 31 december 2023.

Civilt försvar

Planeringsanvisningar för det civila försvaret. Beredskapsansvariga myndigheter ska årligen redovisa

 • hur planeringsarbetet fortskrider
 • vilka resultat som har uppnåtts.

Jordbruksverket ska i arbetet med civilt försvar särskilt prioritera följande områden:

 • Planera för stöd till Försvarsmakten under höjd beredskap avseende försörjning av kritiska förnödenheter, egendom och tjänster.
 • Stärka arbetsformer, inklusive utrustning och tekniska system, för samverkan som möter de höga krav på sekretess och robusthet som ställs vid höjd beredskap.
 • Planera för att kunna verka från alternativ och/eller skyddad ledningsplats.

Redovisning

Årlig redovisning enligt regeringens beslut den 10 december 2015 avseende Planeringsanvisningar för det civila försvaret (Ju2015/09669/SSK).

Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik

Jordbruksverket ska ställa praktikplatser till förfogande för att ta emot arbetssökande personer med funktionsnedsättning för praktik.

Redovisning

Uppdraget ska

 • delredovisas den 1 april 2021, 2022 och 2023.
 • slutredovisas den 15 februari 2024.

Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik

Jordbruksverket ska ställa praktikplatser till förfogande för att ta emot nyanlända arbetssökande för praktik.

Redovisning

Uppdraget ska

 • delredovisas den 1 april 2021, 2022 och 2023.
 • slutredovisas den 15 februari 2024.

Avslutade regeringsuppdrag

Här hittar du de regeringsuppdrag som har slutredovisats.

Flera av våra pågående regeringsuppdrag har även årliga delredovisningar. Sådana redovisningar hittar du i beskrivningen av det specifika uppdraget.

Kontakta oss om du har frågor

Vill du veta mer om något av regeringsuppdragen? Hör av dig till oss, så kan vi skicka fördjupande information och svara på frågor.

Senast granskad: 2022-06-21