Regeringsuppdrag

Regeringen kan ge statliga myndigheter uppdrag att utreda olika frågor. Det kan till exempel handla om att utreda effekter och behov av lagar, regler och stöd. Det kan också handla om att dela ut medel till forskning eller att utvärdera effekterna av EU:s gemensamma jordbruks-, landsbygds- och fiskeripolitik. Resultatet kan sedan användas som underlag för regeringens arbete. Här kan du läsa mer om våra pågående regeringsuppdrag och var du hittar rapporter från avslutade uppdrag.

Regeringen ger oss uppdrag både i det årliga regleringsbrevet och löpande under året i särskilda regeringsbeslut. Uppdragen redovisas till regeringen, om inte regeringen har beslutat om något annat.

Uppdrag inom livsmedelsstrategin

Jordbruksverket lämnar varje år en samlad redovisning av uppdragens genomförande.

Här hittar du pågående regeringsuppdrag som vi utför inom ramen för Sveriges livsmedelsstrategi.

Kartläggning och analys av gödselmedelsproduktion

Jordbruksverket har fått i uppdrag att analysera nuvarande kapacitet och förutsättningar för inhemsk gödselmedelsproduktion samt framtida tillgång på växtnäring för svenska grödor. I uppdraget ingår även att kartlägga pågående initiativ inom Sverige och EU.

Redovisning

Uppdraget ska redovisas den 31 mars 2023.

Förbättra surströmmingsindustrin, utnyttjande av restströmmar och sjömatskonsumtion

Jordbruksverket ska, utifrån ändring av regleringsbrev 2022 (Dnr. 2.3.4 – 22699/2021), bidra till kunskapen om sjömatskonsumtion samt ta fram en färdplan för att främja surströmmingsindustrin råvaruförsörjning. Vidare ska Jordbruksverket stärka pågående projektverksamheter på Chalmers tekniska högskola med syfte att marknadsföra samt utveckla produkter, processer och teknik för att en större del av de svenska fiskerimöjligheterna ska kunna landas och beredas i Sverige.

Redovisning

Uppdraget ska redovisas den 31 mars 2023.

Fiskberedningsindustrins mottagningskapacitet

Jordbruksverket ska (enligt regleringsbrev för budgetåret 2022) sammanställa kunskap och analysera fiskberedningen i Sverige utifrån svensk mottagningskapacitet och produktion.

Redovisning

Uppdraget ska redovisas den 30 mars 2023.

Uppföljning och utvärdering av livsmedelsstrategin

Jordbruksverket ska utföra åtgärden enligt tidigare beslut (N2017/01029/SUN) samt dessutom följa upp och utvärdera livsmedelskedjans utveckling över tid. Jordbruksverket ska utifrån denna åtgärd bistå med kunskap till Tillväxtverket för deras uppdrag att samordna livsmedelsstrategin.

Redovisning

Uppdraget ska levereras senast 31 mars varje år. Vart fjärde år ska en fördjupad studie lämnas senast 20 december.

Säkra tillgången till växtskyddsmedel för mindre användnings­områden

Fortsättning på uppdrag från förra handlingsplanen 2017.

Redovisning

Uppdraget ska

 • delredovisas den 28 februari varje år
 • slutredovisas den 28 februari 2026.

Växtskyddsrådet

Växtskyddsrådet ska bidra till att bra växtskyddsmetoder används inom växtodling, för att säkra skördarna och samtidigt minska riskerna för både människors hälsa och miljö.

Redovisning

Uppdraget ska

 • delredovisas den 28 februari varje år
 • slutredovisas den 28 februari 2026.

Vildsvinspaket

Jordbruksverket får använda 13 miljoner kronor under 2020 för att genomföra ett vildsvinspaket. Medlen får användas först efter ytterligare beslut av regeringen. För 2021–2025 beräknas 9 miljoner kronor årligen för åtgärden.

Redovisning

Uppdraget ska

 • delredovisas den 28 februari varje år
 • slutredovisas den 28 februari 2026.

Kompetenscentrum för hållbar hantering av vatten i jordbruket

Jordbruksverket ska genomföra och initiera kunskaps- och kompetensåtgärder, utföra omvärldsbevakning samt samverka med andra myndigheter.

Redovisning

Uppdraget ska

 • delredovisas den 28 februari varje år
 • slutredovisas den 28 februari 2026.

Uppdrag att vidta åtgärder för främjande av produktion, konsumtion och export av ekologiska livsmedel

Jordbruksverket ska vidta lämpliga åtgärder som syftar till att nå regeringens uppsatta inriktningsmål för ekologisk produktion och konsumtion. Målen är att

 • 30 procent av den svenska jordbruksmarken ska utgöras av certifierad ekologisk jordbruksmark år 2030
 • 60 procent av den offentliga livsmedelskonsumtionen ska utgöras av certifierade ekologiska produkter år 2030.

Redovisning

Uppdraget ska

 • delredovisas den 28 februari 2020 (handlingsplan I)
 • slutredovisas den 28 februari 2021 (handlingsplan I)
 • delredovisas den 21 februari 2022 (handlingsplan III).

Uppdraget fortsätter enligt villkorstext i regleringsbrevet för 2023: Jordbruksverket får använda högst 25 000 000 kronor för att vidta fortsatta åtgärder som främjar produktion, konsumtion och export av ekologiska livsmedel i enlighet med uppdrag att, inom ramen för livsmedelsstrategin, vidta åtgärder för främjande av produktion, konsumtion och export av ekologiska livsmedel (N2018/02711) inklusive Jordbruksverkets samordningsfunktion för ekologiska livsmedel.

Bidra till förenkling genom utveckling av verksamt.se

Jordbruksverket ska utifrån sina ansvarsområden bidra med bland annat juridisk kompetens och kompetens rörande strategisk it- och verksamhetsutveckling i det uppdrag som lämnats till Tillväxtverket om att förenkla genom utveckling av verksamt.se.

Redovisning

Uppdraget ska

 • delredovisas den 28 februari varje år
 • slutredovisas den 28 februari 2026.

Utveckla och finansiera verksamhet med syfte att få svenska anläggningar godkända för export till tredje land

Jordbruksverket ska utveckla arbetet med exportgodkännanden av livsmedel och jordbruksvaror genom att finansiera den verksamhet som syftar till att få svenska anläggningar godkända för export till tredje land.

Redovisning

Uppdraget ska

 • delredovisas den 28 februari varje år
 • slutredovisas den 28 februari 2026.

Utveckla arbetet med exportgodkännanden för svenska livsmedel och jordbruksvaror

Jordbruksverket ska fortsatt utveckla arbetet med exportgodkännanden för svenska livsmedel och jordbruksvaror i syfte att underlätta för ökad export. Arbetet ska ske i nära samverkan med branschens aktörer.

Redovisning

Uppdraget ska

 • delredovisas den 28 februari varje år
 • slutredovisas den 28 februari 2026.

Vattenbrukspaketet

Jordbruksverket ska vidareutveckla främjandearbetet av vattenbruket och genom koordinering av den svenska vattenbruksnäringen skapa en långsiktigt hållbar och konkurrenskraftig livsmedelskedja.

Redovisning

Uppdraget ska

 • delredovisas den 28 februari varje år
 • slutredovisas den 28 februari 2026.

Uppdrag som rör EU:s gemensamma jordbruks-, landsbygds- och fiskeri­politik

Här hittar du regeringsuppdrag som rör den gemensamma jordbruks-, landsbygds- och fiskeripolitiken i EU. Hit hör exempelvis uppdrag om stöden från EU och om programmen som finansierar stöden.

Utvärderingssekretariatet

Uppdrag i regleringsbrevet 2023: Jordbruksverket ska ansvara för utvärderingar av den kommande gemensamma jordbrukspolitiken, med utgångspunkt i beslutet om den strategiska planen (N2021/03087). I arbetet ska även myndighetens uppdrag att utvärdera havs- fiskeri- och vattenbruksprogrammet (N2022/01128) beaktas.

Redovisning

Jordbruksverket ska löpande redovisa arbetet till Regeringskansliet (Landsbygds- och infrastrukturdepartementet).

Horisontella mål och sidoeffekter i strategisk plan

Uppdrag i regleringsbrevet 2023: Jordbruksverket ska, i genomförandet av den strategiska planen för den gemensamma jordbrukspolitiken 2023‑2027, vidta åtgärder som bidrar till att uppfylla det övergripande målet om modernisering som beskrivs i artikel 6.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/2115.

Jordbruksverket ska också, i arbetet med den strategiska planen, vidta åtgärder som bidrar till och tar tillvara potentialen i arbetet med att stärka jämställdhet och icke-diskriminering.

Vidare ska Jordbruksverket genomföra den strategiska planen så att interventionernas primära syften uppnås, samtidigt som möjliga sidoeffekter som kan bidra till andra mål som anges i artikel 6 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/2115 tas tillvara och följs upp.

Redovisning

Jordbruksverket ska senast den 15 juni 2023 redovisa vidtagna samt planerade åtgärder till Regeringskansliet (Landsbygds- och infrastrukturdepartementet).

Jordbrukets kunskaps- och innovationssystem

Uppdrag i regleringsbrevet 2023: Jordbruksverket ska, i sin roll att vara samordnande aktör för jordbrukets kunskaps- och innovationssystem (AKIS) inom ramen för den strategiska planen, ta fram en sammanhållen plan för hur det samordnande arbetet ska bedrivas. I arbetet ingår även att ta fram en plan över hur medlen i interventionerna kompetensutveckling, samarbete och stöd inom EIP Agri, för hela perioden, effektivt bör nyttjas och fördelas mellan prioriterade insatser så att systemet stärks och effektivt bidrar till målen i den strategiska planen.

Planen för det samordnande arbetet ska tas fram i nära samarbete med berörda stödmyndigheter, ta hänsyn till andra pågående statliga insatser och privata initiativ inom området, vara väl förankrad hos relevanta aktörer i jordbrukets kunskaps- och innovationssystem samt skapa förutsägbarhet i systemet.

Redovisning

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Landsbygds- och infrastruktur­departementet) senast den 1 maj 2023. Planen ska därefter regelbundet ses över under perioden och uppdateras vid behov.

Ackrediteringskriterier

Uppdrag i regleringsbrevet 2023: Jordbruksverket ska redogöra för hur vi kommer arbeta med att löpande identifiera, prioritera och åtgärda risker som uppmärksammas och som innebär en risk för att ackrediteringskriterierna inte längre uppfylls. Jordbruksverket ska involvera de delegerade organen (länsstyrelserna, Skogsstyrelsen och Sametinget) i arbetet. Jordbruksverket ska i arbetet ta in synpunkter från Ekonomistyrningsverket.

Redovisning

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Landsbygds- och infrastruktur­departementet) senast den 31 mars 2023.

Jordbruksverket ska även löpande redovisa de riskanalyser som görs enligt ackrediteringskriterium 1 C i bilaga I till kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/127 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/2116. Riskanalyserna ska redovisas till Regeringskansliet (Landsbygds- och infrastruktur­departementet) i samband med anslagsprognoserna.

Hantering av EU-stöd

Uppdrag i regleringsbrevet 2023: Jordbruksverket ska redovisa totalkostnad, styckkostnad och volym för föregående års handläggning av EU-stöden. Jordbruksverket ska redovisa nyckeltalet kostnad per stödkrona (både totalt och avseende Jordbruksverkets del) som avser kostnader för hantering av respektive stödgrupp i förhållande till utbetalade EU-stöd inklusive medfinansiering. Jordbruksverket ska även redovisa hanteringen av EU-stöd i ökad utsträckning kan bidra till att

  • uppnå enhetlig regeltillämpning, kvalitetsförbättringar och effektivitetsvinster
  • minska kostnaden per stödkrona för förvaltning och kontroll av EU-fonder
  • effektivisera och förenkla för företag och myndigheter, särskilt avseende stödsökande
  • stöd kan betalas ut så tidigt som möjligt
  • minska fel i stödhanteringen.

  Redovisning

  Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Landsbygds- och infrastruktur­departementet) senast den 15 maj 2023.

  Uppdrag att bistå regeringen i arbetet med EU:s gemensamma jordbruks- och fiskeripolitik

  Uppdrag i regleringsbrevet 2023: Jordbruksverket ska bistå i utveckling av både den gemensamma jordbrukspolitiken för 2023‑2027 (den strategiska planen) och havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet. Högre måluppfyllelse, effektivare administration, förenkling för stödmottagare samt långsiktig planering ska vara utgångspunkter för arbetet.

  Redovisning

  Jordbruksverket ska löpande redovisa till Regeringskansliet (Landsbygds- och infrastrukturdepartementet).

  Uppdrag att föreslå ändringar i det nationella sanktionssystemet för areal- och djurbaserade stöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken

  Regeringsbeslut från 2022‑12‑19: Regeringen har gett Jordbruksverket i uppdrag att föreslå ändringar i sanktionssystemet för areal- och djurbaserade stöd i den kommande nationella förordningen om EU:s gemensamma jordbrukspolitik för att få till förbättringar så att systemet blir enklare, mer enhetligt och mindre betungande för stödmottagarna. Jordbruksverket ska lämna nödvändiga författningsförslag med anledning av de föreslagna justeringarna.

  Redovisning

  Jordbruksverket ska lämna en delredovisning till Regeringskansliet (Landsbygds- och infrastrukturdepartementet) senast den 30 november 2023.

  Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 maj 2024.

  Uppdrag att inrätta ett nationellt nätverk för den gemensamma jordbrukspolitiken

  Regeringsbeslut från 2022‑12‑19: Regeringen har gett Jordbruksverket i uppdrag att inrätta ett nationellt nätverk för den gemensamma jordbrukspolitiken, tillsätta en styrgrupp samt tillhandahålla ett kansli för nätverket. Jordbruksverket och Tillväxtverket ska ha varsin plats i styrgruppen. Jämn könsfördelning i styrgruppssammansättningen ska eftersträvas.

  Bakgrund: I enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021 /2115 av den 2 december 2021 om strategiska planer för den gemensamma jordbrukspolitiken ska varje medlemsstat inrätta ett nationellt nätverk för den gemensamma jordbrukspolitiken för nätverkssamarbete mellan organisationer och förvaltningar, rådgivare, forskare och andra innovationsaktörer samt andra aktörer inom jordbruk och landsbygdsutveckling på nationell nivå.

  Redovisning

  Jordbruksverket ska årligen, senast den 22 februari, ta fram en skriftlig redovisning för föregående kalenderår över intäkter och kostnader hänförliga till nätverket, vilken verksamhet som bedrivits, vilka resultat som uppnåtts, hur verksamheten bidragit till målen för den gemensamma jordbrukspolitiken och målen för havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet.

  Uppdrag att utvärdera havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet 2021‑2027

  Regeringen har gett Jordbruksverket i uppdrag att ansvara för de utvärderingar av havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet 2021‑2027 som framgår av artikel 44 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1016.

  Redovisning

  Uppdraget kommer att löpa under hela programperioden för åren 2021‑2027.

  Åtgärder till följd av prövning av godkännande som utbetalande organ för utgifter inom gemensamma jordbrukspolitiken

  Jordbruksverket ska åtgärda identifierade brister i de ackrediteringsvillkor som rör överföring av resultat av kontroller på plats inför utbetalning av stöd samt hantering av återkrav. I detta ingår att planera, vägleda och samordna det praktiska arbetet för Jordbruksverket och länsstyrelserna. Åtgärderna ska planeras och genomföras efter inhämtande av synpunkter från länsstyrelserna och Ekonomistyrningsverket.

  Redovisning

  Jordbruksverket ska redovisa vidtagna åtgärder och effekter av dessa till regeringen (Näringsdepartementet) den 15 mars, 15 juni samt 1 augusti 2021.

  Uppdrag att inrätta en förenklingsgrupp för EU:s gemensamma jordbrukspolitik för perioden 2021–2027

  Jordbruksverket ska inrätta en förenklingsgrupp inom ramen för sitt uppdrag att bistå regeringen i arbetet med EU:s gemensamma jordbrukspolitik för perioden 2021–2027. Förenklingsgruppen ska analysera olika förslag och steg i arbetet ur ett stödmottagarperspektiv åt Jordbruksverket.

  Redovisning

  Vi redovisar uppdragets genomförande i vår årsredovisning från och med årsredovisningen för 2020.

  Uppdrag att tillhandahålla ett sekretariat för utvärderingarna av landsbygds- och fiskeri­programmen

  Jordbruksverket ska tillhandahålla ett sekretariat med ansvar för arbetet med de av EU‑kommissionen stipulerade utvärderingarna av landsbygdsprogram och fiskeri­program för perioden 2014–2020.

  Redovisning

  Uppdraget ska

  • delredovisas den 1 juli varje år
  • slutredovisas den 31 december 2024.

  Uppdrag att ansvara för utvärdering av lokalt ledd utveckling

  Jordbruksverket ansvarar för arbetet med att utvärdera lokalt ledd utveckling genom leadermetoden för perioden 2014–2020. Uppdraget redovisas årligen den 1 juli tillsammans med uppdrag att tillhandahålla sekretariat för utvärdering av landsbygds­programmet och fiskeri­programmet.

  Redovisning

  Uppdraget ska

  • delredovisas den 1 juli varje år
  • slutredovisas den 31 december 2024.

  Riktade insatser inom landsbygds­programmet

  Regeringen uppdrar åt Jordbruksverket att säkerställa att medel inom landsbygdsprogrammet används till riktade insatser enligt regeringens beslut, om söktrycket medger det.

  Redovisning

  Uppdraget ska

  • delredovisas den 28 februari varje år
  • slutredovisas den 28 februari 2024.

  Vi redovisar uppdraget i vår årsredovisning.

  Uppdrag som rör djur

  Här hittar du regeringsuppdrag som rör djurområdet.

  Uppdrag att utbetala medel för inrättande av ett kunskapsnav för animalieproduktion

  Regeringsbeslut från 23-02-19: Regeringen har gett Jordbruksverket i uppdrag att betala ut medel till RISE Research Institutes of Sweden AB för inrättandet av ett kunskapsnav för kunskapsutveckling och kunskapsspridning i syfte att stärka konkurrenskraften för svensk animalieproduktion.

  Redovisning

  Jordbruksverket ska senast den 28 februari årligen, med början 2024, lämna en skriftlig delredovisning till Landsbygds- och infrastrukturdepartementet för föregående kalenderår. Jordbruksverket ska också, i samband med delredovisningen för navet under perioden 2023–2025 samt i en slutredovisning 2028, lämna en fördjupad utvärdering av verksamhetens resultat, inklusive konkreta effekter på svensk livsmedelsproduktion.

  Kontroll av foder och animaliska biprodukter

  Uppdrag i regleringsbrevet 2023: Jordbruksverket ska lämna en redovisning av hur kontrollen av foder och animaliska biprodukter kan utvecklas och förbättras. Redovisningen ska även omfatta de brister i kontrollen som myndigheten identifierat och beskriva hur de kan åtgärdas.

  Redovisning

  Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (Landsbygds- och infrastruktur­departementet) senast den 30 november 2023.

  Uppdrag angående samverkansfunktion och handlingsplan för arbetet mot antibiotikaresistens

  Regeringen uppdrar åt Folkhälsomyndigheten och Jordbruksverket att tillsammans ansvara för en nationell samverkansfunktion för arbetet mot antibiotikaresistens.

  Redovisning

  Årlig delredovisning den 31 december

  Slutredovisas den 31 december 2024

  Uppdrag att stimulera inrapporteringen av djursjukdata

  Jordbruksverket har i uppdrag att vidta åtgärder för att öka veterinärernas inrapportering av samtliga relevanta behandlingsdata till djursjukdataregistret.

  Redovisning

  Vi redovisar uppdragets genomförande i vår årsredovisning.

  Uppdrag som rör växter

  Här hittar du regeringsuppdrag som rör växtområdet.

  Uppdrag som rör hållbar utveckling

  Här hittar du uppdrag som rör hållbar ekonomisk, social och miljömässig utveckling.

  Uppdrag att medverka i genomförandet av Europeiska unionens strategi för Östersjöregionen

  Regeringen ger i uppdrag åt bland annat Jordbruksverket att delta i genomförandet av Europeiska unionens strategi för Östersjöregionen (EUSBSR).

  Redovisning

  Uppdraget ska redovisas den 31 januari 2024 och därefter vartannat år.

  Uppdrag om nya områden för energiutvinning i havsplanerna

  Regeringen ger i uppdrag åt berörda myndigheter att peka ut nya områden som är lämpliga för energiutvinning till havs. Uppdraget gäller också att identifiera behov av ändringar i redan utsedda områden för energiutvinning, för att göra det möjligt att öka den årliga energiproduktionen med 90 terawattimmar till havs.

  Redovisning

  Uppdraget redovisas av Energimyndigheten respektive Havs- och vattenmyndigheten.

  Uppdrag att ta fram underlag om näringslivets klimatomställning inför den kommande klimatpolitiska handlingsplanen

  Regeringen har gett Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) i uppdrag att med stöd av bland andra Jordbruksverket ta fram underlag med analyser och förslag till styrmedel och andra åtgärder som bidrar till näringslivets klimatomställning.

  Redovisning

  Tillväxtanalys ska redovisas uppdraget till Regeringskansliet senast den 15 september 2022.

  Samordning för ekologiska livsmedel

  Jordbruksverket ska fortsatt arbeta med samordningsfunktionen för ekologiska livsmedel vars syfte är att främja produktion, konsumtion och export av ekologiska livsmedel inom ramen för livsmedelsstrategin. Arbetet ska utvecklas för att i större utsträckning bidra till utbyte av erfarenheter och dialog mellan berörda aktörer som verkar för ökad ekologisk produktion, utreda marknadsutveckling och verka för kunskapsuppbyggnad, kunskapsförmedling, innovation och rådgivning inom området. Jordbruksverket ska vidta fortsatta åtgärder i enlighet med uppdraget att, inom ramen för livsmedelsstrategin, vidta åtgärder för främjande av produktion, konsumtion och export av ekologiska livsmedel.

  Redovisning

  Redovisning av använda medel ska ske senast den 21 februari 2022.

  Samverkansprogrammet för näringslivets klimatomställning

  Jordbruksverket ska bistå regeringen i genomförandet av regeringens samverkansprogram, särskilt avseende samverkansprogrammet Näringslivets klimatomställning. Detta sker i samverkan med Verket för innovationssystem (Vinnova) och andra berörda myndigheter.

  Redovisning

  En delrapport ska redovisas till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 1 juni 2021 och därefter ska rapportering ske den 1 mars 2022 och 2023.

  Uppdrag att bistå Miljömålsrådet

  Jordbruksverket ska bistå Miljömålsrådet i arbetet med att identifiera effektiva samarbeten och åtgärder inom myndigheternas verksamhetsområden och befintliga resurser.

  Redovisning

  Vi redovisar uppdragets genomförande i vår årsredovisning.

  Slutredovisas den 6 maj 2026.

  Uppdrag som rör civilt försvar

  Här hittar du regeringsuppdrag som rör området civilt försvar.

  Inriktning för arbetet med civilt försvar (regleringsbrevet 2023)

  Uppdrag i regleringsbrevet 2023: Jordbruksverkets planering för civilt försvar ska ta sin utgångspunkt i aktuella anvisningar för det civila försvaret (Ju2020/04658) samt inriktning för en sammanhängande planering för totalförsvaret (F62016/00864, F62017/00850, F62019/01291 (delvis) och F62020/01269 (delvis)).

  Uppbyggnad av livsmedelsberedskapen

  Jordbruksverket ska tillsammans med Livsmedelsverket och Statens veterinär­medicinska anstalt (SVA) fortsätta det arbete som inletts för att bygga upp en livsmedelsberedskap. Bland åtgärderna ingår bland annat identifiering av samhällsviktig verksamhet i livsmedelskedjan som är nödvändig för totalförsvaret, analys av livsmedelskedjans beroenden och sårbarheter samt att mäta mängden livsmedel som flödar i det nationella livsmedelssystemet. Vidare ska företagens förmåga att kunna leverera varor och tjänster under höjd beredskap kartläggas och analyseras.

  Redovisning

  Den gemensamma redovisningen ska delredovisas till Regeringskansliet (Landsbygds- och infrastrukturdepartementet) av Livsmedelsverket senast den 30 september 2023. Slutredovisning ska lämnas den 1 april 2024.

  En första redovisning med motiverade förslag på sådana strategiska varor som är särskilt viktiga för livsmedelskedjans funktionalitet när det gäller primärproduktionen och för vilka åtgärder därför kan behöva prioriteras ska lämnas till Regeringskansliet (Landsbygds- och infrastrukturdepartementet) senast den 30 januari 2024.

  Reglering av viss personal vid höjd beredskap

  Jordbruksverket ska tillsammans med Livsmedelsverket utreda behovet av reglering av viss personal för arbete med djurhälsa, djurskydd och säkra livsmedel vid höjd beredskap. Arbetet ska ske i dialog med SVA och länsstyrelserna.

  Redovisning

  Myndigheterna ska redovisa resultatet i en gemensam rapport till Regeringskansliet (Landsbygds- och infrastrukturdepartementet) senast den 30 januari 2024.

  Grunder för prioritering och fördelning av kritiska resurser

  Jordbruksverket ska tillsammans med Livsmedelsverket utarbeta ett förslag med grunder för prioritering och fördelning av kritiska resurser på livsmedelsområdet om ransoneringslagen (1978:268) skulle behöva tillämpas.

  Redovisning

  Myndigheterna ska redovisa resultatet i en gemensam rapport till Regeringskansliet (Landsbygds- och infrastrukturdepartementet) senast den 22 februari 2024.

  Inriktning för arbetet med civilt försvar (regleringsbrevet 2021)

  Uppdrag i regleringsbrevet 2021: Jordbruksverkets planering för civilt försvar ska ta sin utgångspunkt i aktuella anvisningar för det civila försvaret.

  Åtgärder vid en bristsituation i livsmedelskedjan

  Jordbruksverket ska för leden i primärproduktionen tillsammans med berörda företag och andra relevanta aktörer arbeta för att skapa ökade förutsättningar att säkerställa flödet i livsmedelskedjan vid en allvarlig bristsituation under svåra fredstida förhållanden eller höjd beredskap och då ytterst krig. Under perioden 2021–2023 kan arbetet t.ex. förbereda branschöverenskomna hanteringsåtgärder som vid behov snabbt kan tillämpas. Arbetet kan kompletteras med utbildningsinsatser.

  Redovisning

  Uppdraget ska slutredovisas till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 31 december 2023.

  Civilt försvar – beredskapsmyndighet

  Planeringsanvisningar för det civila försvaret. Beredskapsansvariga myndigheter ska årligen redovisa

  • hur planeringsarbetet fortskrider
  • vilka resultat som har uppnåtts.

  Jordbruksverket ska i arbetet med civilt försvar särskilt prioritera följande områden:

  • Planera för stöd till Försvarsmakten under höjd beredskap avseende försörjning av kritiska förnödenheter, egendom och tjänster.
  • Stärka arbetsformer, inklusive utrustning och tekniska system, för samverkan som möter de höga krav på sekretess och robusthet som ställs vid höjd beredskap.
  • Planera för att kunna verka från alternativ och/eller skyddad ledningsplats.

  Redovisning

  Årlig redovisning enligt regeringens beslut den 10 december 2015 avseende Planeringsanvisningar för det civila försvaret (Ju2015/09669/SSK).

  Uppdrag inom andra områden

  Här hittar du våra övriga regeringsuppdrag som pågår just nu.

  Prognos för beställningsbemyndiganden

  Uppdrag i regleringsbrevet 2023: Jordbruksverket ska redovisa en prognos för de förslag om beställningsbemyndiganden som lämnats i budgetunderlaget och för de åtaganden som ingåtts med stöd av äldre beställningsbemyndiganden.

  Redovisning

  Prognosen ska lämnas senast den 28 juli 2023 till Regeringskansliet (Landsbygds- och infrastruktur­departementet) och utformas enligt närmare anvisningar från Regeringskansliet.

  Följa upp och rapportera om jordbruksmarknaderna

  Uppdrag i regleringsbrevet 2023: Jordbruksverket ska månadsvis lämna en redogörelse och analys för marknadsutvecklingen i jordbruks- och trädgårdssektorn samt då förändringar påkallar det även bedöma hur lönsamheten för olika sektorer påverkas.

  Redovisning

  Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Landsbygds- och infrastruktur­departementet) senast sista vardagen i varje månad.

  Vidta energibesparande åtgärder

  Regeringen uppdrar åt ett antal statliga myndigheter att till och med 31 mars 2023, vidta möjliga och lämpliga energibesparingsåtgärder inom den statliga förvaltningen.

  Redovisning

  Myndigheter med minst 10 anställda ska till Statens energimyndighet månadsvis rapportera mängden el som köpts under föregående månad för lokaler belägna inom Sverige. Den sista redovisningen avser mars 2023.

  Myndigheterna ska också löpande redovisa vilka åtgärder de har vidtagit för att minska sin elanvändning. Redovisningen ska ske enligt närmare anvisningar från Energimyndigheten.

  Uppdrag att följa upp handläggningstider och service

  Jordbruksverket ska för ärenden som rör företag följa upp mål om handläggningstider samt om bemötande och service.

  Redovisning

  Uppdraget ska redovisas årligen senast 15 februari under åren 2023-2029.

  Närmare anvisningar lämnas av Tillväxtverket.

  Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik

  Jordbruksverket ska ställa praktikplatser till förfogande för att ta emot arbetssökande personer med funktionsnedsättning för praktik.

  Redovisning

  Uppdraget ska

  • delredovisas den 1 april 2021, 2022 och 2023.
  • slutredovisas den 15 februari 2024.

  Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik

  Jordbruksverket ska ställa praktikplatser till förfogande för att ta emot nyanlända arbetssökande för praktik.

  Redovisning

  Uppdraget ska

  • delredovisas den 1 april 2021, 2022 och 2023.
  • slutredovisas den 15 februari 2024.

  Avslutade regeringsuppdrag

  Här hittar du de regeringsuppdrag som har slutredovisats.

  Flera av våra pågående regeringsuppdrag har även årliga delredovisningar. Sådana redovisningar hittar du i beskrivningen av det specifika uppdraget.

  Kontakta oss om du har frågor

  Vill du veta mer om något av regeringsuppdragen? Hör av dig till oss, så kan vi skicka fördjupande information och svara på frågor.

  Senast granskad: 2022-06-21