Havs-, fiskeri- och vattenbruks­programmet 2021‑2027

Programmet ska främja ett miljö­­mässigt, ekonomiskt och socialt håll­bart fiske och vatten­bruk i Sverige. Programmet inne­håller stöd till projekt och investeringar som bidrar till att uppfylla målen.

Syfte och finansiering

Varje land i EU tar fram ett eget program utifrån de ramar som ges av europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruks­förordningen, som beslutats av EU-kommissionen.

I programmet beskriver Sverige vad pengarna ska främja, vilka mål vi ska uppnå och vilka stöd som ska finnas. Vatten­bruket, det små­skaliga kust­nära fisket och miljön står i fokus.

Stöden i programmet kan sökas av till exempel yrkes­fiskare, vattenbruks­företag, universitet, bransch­organisationer och myndig­heter.

Stöden i havs-, fiskeri- och vattenbruks­programmet finansieras både av pengar från Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruks­fonden och av nationella pengar. För programmet har Sverige en budget på cirka 2,15 miljarder kronor att fördela i stöd för att främja ett hållbart fiske och vattenbruk.

Budgetöversikt för havs,- fiskeri- och vattenbruksprogrammet

Budgetöversikt för havs,- fiskeri- och vattenbruksprogrammet 2021–2027

Stöd

Total budget

Hållbart fiske

158 miljoner kronor

Tillfälligt stillaliggande

5 miljoner kronor

Kontroll, tillsyn och datainsamling

980,6 miljoner kronor

Skydd och återställning av akvatisk mångfald och ekosystem

172,2 miljoner kronor

Hållbara vattenbruk

639,5 miljoner kronor

Marknadsföring, kvalitet och ökat mervärde av fiske- och vattenbruksprodukter, samt beredning

87 miljoner kronor

TA-medel (stöd till myndigheter kopplade till deras hantering av stödpengar från EU för genomförandet av programmet)

111,8 miljoner kronor

Programmets mål

Stöden i programmet riktar sig mot specifika mål som har satts upp gemensamt i EU för att stödja genom­förandet av den gemen­samma fiskeri­politiken. Stöden ska också bidra till målen i EU:s strategier Den gröna given, Från jord till bord, och till målen i den svenska livsmedels­strategin.

Havs-, fiskeri- och vattenbruks­programmet ska skapa mer­värden för samhället och stimulera utveckling mot mer ekonomiskt, socialt och miljö­mässigt håll­bara och konkurrens­kraftiga företag inom fiske, vatten­bruk och beredning. Programmet ska också bidra till biologisk mång­fald och håll­bar förvaltning av haven.

I arbetet med stöden har Sverige arbetat utifrån några väg­ledande principer:

 • mer fokuserat och färre antal stöd
 • stöden ska komplettera varandra och inte över­lappa
 • fokus på små­skaligt, kust­nära fiske och vatten­bruk
 • miljöfokus
 • hantering av exceptionella kriser
 • livsmedels­trygghet och ökat värde på produkter.

Stöden i programmet

Det går att söka stöden från och med den 1 december 2022. Du kan läsa mer om stöden via länkarna nedan. Det finns flera stöd under varje länk.

Insats av strategisk betydelse – datainsamling

EU ställer krav på att alla medlemsländer ska utse en insats av strategisk betydelse i havs-, fiskeri- och vattenbruks­programmet 2021‑2027. Jordbruksverket har utsett åtgärden för datainsamling som en insats av strategisk betydelse.

Syftet med datainsamlingen är att ta fram kunskapsunderlag till fiskeriförvaltningen för att kunna genomföra EU:s gemensamma fiskeripolitik. Det gör vi genom att samla in, förvalta och tillgängliggöra miljörelaterade-, sociala- och ekonomiska data.

För att skapa förutsättningar för detta finns Data Collection Framework som styr hur EU‑länderna ska samla in, hantera och dela data och statistik från yrkesfisket, fritidsfisket, vattenbruket samt beredningsindustrin.

I Sverige har Havs- och vattenmyndigheten ansvar för genomförandet och samordningen av det nationella datainsamlingsprogrammet. Jordbruksverket ansvarar för insamlingen och rapporteringen av data för vattenbruket samt för beredningsindustrin medan Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för yrkesfisket och fritidsfisket.

Datainsamlingen finansieras till 60 procent av europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden. De datainsamlingsaktiviteter som genomförs eller ska genomföras finns beskrivna i Sveriges fleråriga arbetsplan.

Att en åtgärd utses till en insats av strategisk betydelse innebär att den omfattas av särskilda övervaknings- och kommunikationsåtgärder, bland annat ska det anordnas ett kommunikationsevenemang under programperioden.

Exempel på projekt inom åtgärden för datainsamling

Exempel på projekt inom åtgärden för datainsamling:

 • Öka kunskapen om bifångster. Målet med projektet är att öka kunskapen om bifångster både vad gäller fisk, tumlare, säl och fågel.
 • Regionala arbetsplaner – avtal mellan medlemsstaterna i en region. Syftet är att formalisera avtal mellan medlemsländer i en viss region bland annat för att få ökad harmonisering och kvalitet av data.
 • Implementering av ny teknik, till exempel genetisk provtagning för att se beståndstillhörighet; bild och videoteknik för att kostnadseffektivt öka täckningsgrad i provtagning, öka användning av akustiska metoder. Målet är att också gå mot fler icke-dödande datainsamlingsmetoder.
 • Magprovtagning – provtagning av fiskars maginnehåll i syfte att bättre förstå den marina näringsväven.
 • Insamling av data gällande ekonomiska och sociala variabler för yrkesfisket, vattenbruket och beredningsindustrin, vilket bland annat innefattar omsättning, förädlingsvärde, lönsamhet, sysselsättningseffekter och kostnadsstruktur.
 • Insamling av data gällande fritidsfisket i Sverige, innefattar bland annat antal utövare, fångst, målart och redskapsanvändning.

Kontrollsystem för den gemensamma fiskeripolitiken

Det finns ett särskilt kontrollsystem som gäller för den gemensamma fiskeripolitiken i alla EU‑länder. Syftet är att säkerställa att enbart de som följer reglerna för den gemensamma fiskeripolitiken får stöd från havs- och fiskerifonden. Om någon har brutit mot de reglerna när de söker stöd eller när de söker utbetalning kommer myndigheten som handlägger ansökan att avslå den. Om man bryter mot reglerna efter slututbetalningen, men inom 5 år från slututbetalningen, kommer myndigheten att kräva tillbaka stödet.

Vi kontrollerar bland annat

 • om den som söker eller tar emot stöd är dömd för bedrägeri
 • om den som söker eller tar emot stöd har några återbetalningskrav för stöd från Europeiska havs- och fiskerifonden
 • om den som söker eller tar emot stöd har blivit dömd för miljöbrott (gäller enbart ansökningar inom vattenbruk)
 • om den som söker eller tar emot stöd har fått ett beslut om allvarlig överträdelse under de föregående 12 månaderna (gäller om den som söker eller tar emot stöd är fartygsägare eller fiskelicensinnehavare)
 • om den som söker eller tar emot stöd har ett fartyg som finns med i förteckningen över fartyg som begått illegalt fiske under de senaste 24 månaderna.

Landsbygdsnätverket

I Landsbygdsnätverket samlas de aktörer som arbetar med landsbygds- samt havs- och fiskeriutveckling i Sverige.

Landsbygdsnätverket skapar mötesplatser där olika aktörer på lokal, regional och nationell nivå kan informera varandra och dela erfarenheter. Tillsammans kan aktörerna utveckla metoder som sedan kan användas i arbetet med programmen.

På Landsbygdsnätverkets egen webbplats kan du läsa om nätverket och vad det arbetar med. Där hittar du också en kalender över olika aktiviteter.

Nationell handlingsplan

Den nationella handlingsplanen för havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet är ett styrande dokument för Jordbruksverket, länsstyrelsen och Havs- och vattenmyndigheten. Handlingsplanen beskriver hur myndigheterna ska bidra till att vi når målen i programmet och hur myndigheterna ska välja ut vilka som får stöd.

Den nationella handlingsplanen innehåller även information om

 • hur EU:s mål styr innehållet i programmet
 • partnerskapet
 • budget, beslutsomgångar och utlysningar
 • vilka myndigheter som fattar beslut i de olika stöden
 • en beskrivning av alla stöden med urvalskriterier
 • hur vi ska arbeta med kommunikation om programmet.

Övervakningskommittén följer programmet

För att följa arbetet med havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet finns en övervakningskommitté. Kommitténs uppgift är att

 • granska alla frågor som påverkar programmets måluppfyllelse
 • följa hur målen med programmet nås med hjälp av indikatorer (exempelvis hur många som sökt stöden, vilka resultat och effekter de har gett)
 • yttra sig om de rapporter som varje år skickas till EU-kommissionen
 • yttra sig om planen för utvärderingen av programmet samt förslag om ändringar.

I kommittén sitter representanter från bland annat myndigheter, näringslivet samt organisationer som arbetar med miljö- och klimatfrågor.

Följ övervakningskommitténs arbete

Övervakningskommittén har vanligtvis möten två till tre gånger per år. Du kan följa kommitténs arbete genom att läsa deras mötesprotokoll, presentationsmaterial och andra dokument.

Så går det för programmet

Statistik för stöd i havs- fiskeri- och vattenbruksprogrammet

I tabellen kan du se hur mycket pengar som är avsatt till de olika stöden i programmet samt hur mycket som är beviljat och utbetalt.

Uppgifterna är uppdaterade 2024‑01-17.

Budget för öppna åtgärder och utlysningar

Åtgärd

Öppen åtgärd eller utlysningar

Budget enligt Nationella Handlingsplanen 2022-11-17

Totalt beviljat stöd (inkl Övrigt offentligt stöd) (justerat med återflöde)

Faktiskt utbetalt (inkl Övrigt offentligt stöd)

Ersättning för hanterings­kostnader för fällda sälar inom ramen för licensjakt eller skyddsjakt

Öppen åtgärd

3 000 000

3 777

-

Innovations­projekt inom fiske

Öppen åtgärd

45 000 000

32 511 913

-

Innovations­projekt inom fiske

Utlysningar

15 000 000

-

-

Investeringar för utveckling av hamnar och landnings­platser

Öppen åtgärd

30 000 000

883 144

-

Investeringar för utveckling av hamnar och landnings­platser

Utlysningar

10 000 000

-

-

Investeringar ombord

Öppen åtgärd

15 000 000

3 649 064

533 682

Kompetens­utveckling och bilda nätverk inom fiske

Öppen åtgärd

30 000 000

30 000 000

-

Kompetens­utveckling och bilda nätverk inom fiske

Utlysningar

10 000 000

1 827 941

-

Tillfälligt upphörande av fiske­verksamhet

Öppen åtgärd

5 000 000

-

-

Data­insamling för den gemensamma fiskeri­politiken

Öppen åtgärd

600 000 000

125 680 643

49 340 335

Kontroll och tillsyn av fiske - stöd till företag

Öppen åtgärd

45 500 000

578 270

482 030

Kontroll och tillsyn av fiske – stöd till myndigheter

Öppen åtgärd

335 007 248

77 260 971

1 092 298

Genomförande av havsmiljö­direktivet

Öppen åtgärd

32 000 000

30 618 033

-

Insamling av förlorade fiskeredskap och marint skräp

Öppen åtgärd

25 000 000

7 708 375

2 234 237

Skydda, bevara och återställa akvatisk mångfald

Öppen åtgärd

90 176 648

2 730 277

-

Skydda, bevara och återställa akvatisk mångfald

Utlysningar

25 000 000

-

-

Djurs hälsa och välfärd inom vattenbruk

Öppen åtgärd

15 000 000

3 296 933

-

Djurs hälsa och välfärd inom vattenbruk

Utlysningar

5 000 000

-

-

Innovations­projekt inom vattenbruk

Öppen åtgärd

65 000 000

24 149 615

707 830

Innovations­projekt inom vattenbruk

Utlysningar

75 000 000

9 995 913

-

Investeringar för hållbara vattenbruk

Öppen åtgärd

129 407 030

11 834 492

-

Investeringar för hållbara vattenbruk

Utlysningar

100 000 000

-

-

Kompetens­utveckling och bilda nätverk inom vattenbruk

Öppen åtgärd

50 000 000

16 236 745

-

Kompetens­utveckling och bilda nätverk inom vattenbruk

Utlysningar

50 000 000

-

-

Startstöd för hållbara vattenbruk

Öppen åtgärd

100 000 000

42 122 300

-

Startstöd för hållbara vattenbruk

Utlysningar

50 000 000

-

-

Bilda producent­organisationer inom fiske och vattenbruk

Öppen åtgärd

1 000 000

-

-

Certifiering av fiske- och vattenbruks­produkter

Öppen åtgärd

10 000 000

4 700 419

812 967

Investerings­stöd för berednings­industrin för fiske- och vattenbruks­produkter

Öppen åtgärd

35 000 000

24 046 493

2 849 182

Investerings­stöd för berednings­industrin för fiske- och vattenbruks­produkter

Utlysningar

10 000 000

-

-

Investerings­stöd för diversifiering och förädling av fiske- och vattenbruks­produkter

Öppen åtgärd

22 000 000

8 065 811

-

Investerings­stöd för diversifiering och förädling av fiske- och vattenbruks­produkter

Utlysningar

7 000 000

-

-

Produktions- och saluförings­planer

Öppen åtgärd

2 000 000

296 400

120 000

Tekniskt stöd

Öppen åtgärd

111 749 656

106 350 000

2 346 265

Summa

-

2 153 840 582

564 547 529

60 518 826


Sök mottagare av stöd

Vilka som fått stöd

Vi publicerar uppgifter om vilka som sökt och fått stöd från havs-, fiskeri- och vattenbruks­programmet 2021‑2027. Uppgifterna innehåller bland annat

 • en kort beskrivning av projektet
 • projektets start- och slutdatum
 • stödnivå
 • beviljat stöd.

Projektbank över alla beviljade projekt

I Projektbanken som finns hos Tillväxtverket kan du söka fram alla projekt som vi har beviljat stöd till.

I Projektbanken kan du bland annat läsa om

 • vad projektet heter
 • vad projektet handlar om
 • vem som är projektägare
 • hur mycket medel som har beviljats
 • när projektet startade och slutade
 • vilka kommuner som berörs av projektet.

Havs- och fiskeri­­programmet 2014–2020

På vår sida om det förra programmet, havs- och fiskeriprogrammet 2014–2020, kan du se statistik och utvärderingar. Det går inte längre att söka stöd i det programmet.

Utvärdering och uppföljning

Vi utvärderar havs- fiskeri- och vattenbruksprogrammet löpande för att det ska kunna förbättras. Utvärderingarna hjälper oss att bedöma om programmet är utformat för att möta behoven hos de som söker stöden och ersättningarna och om programmet når sina mål på ett effektivt sätt. På så sätt bidrar utvärderingarna både till att det pågående programmet och kommande gemensamma havs-, fiskeri- och vattenbrukspolitik kan utformas och genomföras på ett bättre sätt. Arbetet med utvärdering medfinansieras av Europeiska unionen.

Vi har ett utvärderingssekretariat som planerar utvärderingarna, anlitar utvärderare och sprider kunskap om resultaten. Utvärderingarna genomförs av såväl externa konsulter och forskare som av medarbetare på Jordbruksverket. Alla utvärderingar görs av personer som inte har varit delaktiga i att utforma programmet eller som inte i sin nuvarande tjänst eller sitt nuvarande uppdrag arbetar med att genomföra programmet.

Författarna till varje rapport står själva för slutsatserna, och alla utvärderingar granskas och kvalitetssäkras av oberoende experter. Generellt följer granskarna utvärderingarna från planering till färdig utvärderingsrapport.

Kontakta oss

Du kan ställa frågor till oss på vår webbplats och också se svaren på frågor som andra har ställt.

Du kan också ringa vår kundtjänst om du har frågor. Du når oss på telefonnummer

Synpunkter och klagomål

Om du har synpunkter eller klagomål som gäller programmen är du välkommen att mejla till oss.

Författningar

Söker efter 2022:24

EU-flagga: Medfinansieras av Europeiska unionen

Senast granskad: 2022-11-30

Till toppen