Havs- och fiskeri­programmet 2014‑2020

Syftet med havs- och fiskeriprogrammet 2014–2020 var att utveckla fisket och vattenbruket i Sverige på ett hållbart sätt. Det går inte längre att söka stöd i programmet men du kan ta del av statistik och utvärderingar av programmet.

Programmets syfte

Syftet med havs- och fiskeriprogrammet var att bidra till tre av tio mål i EU2020-strategin:

 • öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag
 • skydda miljön och främja en hållbar användning av resurser
 • främja sysselsättning.

Stöden i programmet bidrog till att utveckla ett miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbart fiske och vattenbruk i Sverige. Stöden hjälpte också till att genomföra en del av den integrerade havspolitiken och olika EU-miljödirektiv.

Bilagor till havs- och fiskeriprogrammet 2014–2020

Det här är en sammanställning över de bilagor som hör till havs- och fiskeriprogrammet 2014–2020. Om du vill ha någon av bilagorna kan du mejla till Jordbruksverket.

Fiskeriprogramledning@jordbruksverket.se

 • Bilaga 1 Förteckning över partner
 • Bilaga 2 Ex-ante utvärdering
 • Bilaga 3 Strategisk miljöbedömning
 • Bilaga 4 Sammanfattande beskrivning av förvaltnings- och kontrollsystemet
 • Bilaga 5 Förteckning över utvalda åtgärder
 • Bilaga 6 Kartor över svenskt yrkesfiske och vattenbruk
 • Bilaga 7 Övrigt

Nationell handlingsplan

Handlingsplanen beskriver hur Jordbruksverket, länsstyrelsen och Havs- och vattenmyndigheten ska bidra till att vi når målen i programmet och hur myndigheterna ska välja ut vilka som får stöd.

Stöd i programmet

Om du har fått ett stöd beviljat i havs- och fiskeriprogrammet 2014‑2020 finns det några saker att tänka på. Vi har samlat den informationen samt kort information om alla stöd.

Övervakningskommittén följer programmet

För att följa arbetet med havs- och fiskeriprogrammet finns en övervakningskommitté. Kommitténs uppgift är att granska genomförandet av programmet och följa hur målen med programmet nås. I kommittén sitter representanter från bland annat myndigheter, miljöorganisationer och organisationer som arbetar för social delaktighet, jämställdhet och icke-diskriminering.

Övervakningskommittén har till uppgift att granska och godkänna den metod och de kriterier som används för att välja ut de projekt och investeringar som ska få stöd. Den kontrollerar hur långt arbetet med programmet kommit och framstegen när det gäller att uppnå programmets mål. Kommittén får också lämna synpunkter om genomförandet och utvärderingen av programmet.

Övervakningskommittén mäter hur väl målen har uppnåtts med hjälp av indikatorer. Det finns allmänna indikatorer som gäller alla EU-program. Det finns också resultatindikatorer som övervakningskommittén använder när de gör en särskild översyn av programmets resultat.

Havs- och fiskeriprogrammet hanteras nu av övervakningskommittén för havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet.

Följ övervakningskommitténs arbete

Övervakningskommittén har vanligtvis möten två till tre gånger per år. Du kan följa kommitténs arbete genom att läsa deras mötesprotokoll, presentationsmaterial och andra .

Så gick det för programmet

Dokumentet nedan innehåller information om hur många projekt som har genomförts med stöd från havs- och fiskeriprogrammet och vilka resultat som har åstadkommits genom projekten, till exempel minskade bifångster.

Utfall och resultat för havs- och fiskeriprogrammet 2022-04-29

Statistik för projekt- och företagsstöd i havs- och fiskeriprogrammet

Tabellen gäller för projekt- och företagsstöd och åtgärderna för lokalt ledd utveckling inom havs- och fiskeriprogrammet. Beslutande myndigheter är Havs- och vattenmyndigheten, länsstyrelsen och Jordbruksverket. Uppgifterna uppdaterades 2023‑10‑31.


Statistik för havs- och fiskeriprogrammet

Åtgärd

Budget, kronor

Beviljade ansökningar

Utbetalade stöd, kronor

Fiskehamnar, landningsplatser och auktions­hallar - Anpassning till landnings­skyldigheten

6 678 876

3

6 936 000

Investeringar inom fiske

12 141 629

125

11 302 000

Nya former av förvaltning och organisation inom fiske

8 500 000

2

5 409 000

Nya tekniska lösningar inom fiske

29 486 050

13

24 398 000

Samla in förlorade fiskeredskap eller marint skräp

35 132 892

45

33 554 000

Utveckling av bevarande­åtgärder och regionalt samarbete

26 903 504

6

26 904 000

Bevarande­projekt för att åter­ställa akvatisk mångfald

49 992 767

17

41 253 000

Bevarande­projekt för skyddade områden

37 147 160

9

32 411 000

System för till­delning av fiske­möjligheter

5 343 686

2

5 344 000

Diversifiering inom fiske

5 000 000

8

2 147 000

Fiskehamnar, landnings­platser och auktions­hallar – Förbättrad infrastruktur

39 689 842

19

29 705 000

Investeringar som höjer kvalitet och mervärde på vildfångad fisk

36 445 733

53

26 194 000

Partnerskap mellan forskare och fiskare

4 475 953

2

4 794 000

Utveckling av produkter och processer inom fiske

7 828 069

4

7 828 000

Kompetens­utveckling och informations­insatser inom fiske

21 948 041

12

21 466 000

Innovations­projekt inom vattenbruk

46 392 778

9

37 932 000

Produktiva investeringar i vattenbruk

18 377 259

25

14 212 000

Startstöd för hållbara vattenbruks­företag

20 814 557

16

20 674 000

Kommunal planering av vattenbruk

14 749 727

4

12 606 000

Miljöinvesteringar i vattenbruk

37 940 803

31

25 963 000

Djurs hälsa och välbefinnande

7 114 763

3

6 776 000

Kompetens­utveckling och informations­insatser inom vattenbruk

10 596 576

9

7 671 000

Datainsamling

342 864 895

36

340 020 000

Kontroll och tillsyn av fiske - stöd till privata aktörer

45 809 893

91

36 978 000

Kontroll och tillsyn av fiske -stöd till ansvars­myndigheter

273 562 811

56

273 563 000

Bilda producent- eller bransch­organisationer

1 826 890

4

1 381 000

Produktions- och saluföringsplaner

1 414 913

32

1 365 000

Saluförings­åtgärder

9 986 235

37

9 506 000

Beredning av fiskeri- och vattenbruks­produkter

50 281 410

48

43 674 000

Skydd av havsmiljön

27 570 027

9

22 796 000

Öka kunskapen om havsmiljön

34 593 723

8

34 078 000

Åtgärder inom lokalt ledd utveckling

138 000 000

196

128 102 000

Tillfälligt upphörande av fiskeverksamhet

5 285 181

54

4 915 000

Definitivt upphörande av fiskeverksamhet

28 040 715

6

12 250 000

Förberedande stöd leader

2 000 000

8

2 000 000

Tekniskt stöd

82 000 000

62

82 000 000

Summa

1 525 937 358

1 061

1 398 107 000

Sök mottagare av stöd

Vilka som fått stöd

Vi publicerar uppgifter om vilka som sökt och fått stöd från havs- och fiskeriprogrammet mellan 2014 och 2020. Uppgifterna innehåller bland annat

 • en kort beskrivning av projektet
 • slutdatum
 • totalt godkända utgifter
 • beviljat stöd
 • utbetalt stöd.

Projektbank över alla beviljade projekt

I Projektbanken som finns hos Tillväxtverket kan du söka fram alla projekt som vi har beviljat stöd till.

I Projektbanken kan du bland annat läsa om

 • vad projektet heter
 • vad projektet handlar om
 • vem som är projektägare
 • hur mycket medel som har beviljats
 • när projektet startade och slutade
 • vilka kommuner som berörs av projektet.

Inspiration och resultat

Det finns många fantastiska projekt som fått EU-stöd för att utveckla kustbygderna och bidra till ett hållbart fiske och vattenbruk i Sverige. Här hittar du några exempel från projekt och inspirerande artiklar.

Projekten nedan har fått finansiering från Europeiska havs- och fiskerifonden.

Genom havs- och fiskeriprogrammet gick det att söka stöd för att genomföra innovationsprojekt som på olika sätt bidrar till ett mer långsiktigt hållbart fiske och vattenbruk. Dokumentet nedan innehåller information om hur många innovationsprojekt som har beviljats stöd från programmet, vad som har genomförts i projekten och hur mycket pengar som har beviljats i stöd till innovation.

Dokumentet nedan innehåller exempel på projekt och investeringar som bidrar till ett miljömässigt hållbart, konkurrenskraftigt och kunskapsbaserat fiske med stöd från havs- och fiskeriprogrammet. Dokumentet är skrivet på engelska.

This document contains information about the projects and investments that have been selected for financial support from the Swedish Maritime and Fisheries Programme, contributing to an environmentally sustainable, competitive and knowledge–based fishery.

Utvärdering och uppföljning

Vi har utvärderat havs- och fiskeriprogrammet både löpande och efter att programmet avslutats. Syftet med utvärderingarna är att förbättra kommande program. De hjälper oss att bedöma om programmet varit utformat för att möta behoven hos de som söker stöden och ersättningarna och om programmet nått sina mål på ett effektivt sätt. Arbetet med utvärdering finansieras av europeiska havs- och fiskerifonden.

Vi har ett utvärderingssekretariat som planerar utvärderingar, anlitar utvärderare och sprider kunskap om resultaten. Utvärderingarna genomförs av såväl externa konsulter och forskare som av medarbetare på Jordbruksverket. Alla utvärderingar görs av personer som inte har varit delaktiga i att utforma programmet eller som inte i sin nuvarande tjänst eller sitt nuvarande uppdrag arbetar med att genomföra programmet.

Författarna till varje rapport står själva för slutsatserna, och alla utvärderingar granskas och kvalitetssäkras av oberoende experter. Generellt följer granskarna utvärderingarna från planering till färdig utvärderingsrapport.

Kontakta oss

Du kan ställa frågor till oss på vår webbplats och också se svaren på frågor som andra har ställt.

Du kan också ringa vår kundtjänst om du har frågor. Du når oss på telefonnummer

Synpunkter och klagomål

Om du har synpunkter eller klagomål som gäller programmen är du välkommen att mejla till oss.

Du kanske också är intresserad av det här

EU-flagga

Senast granskad: 2022-10-18

Till toppen