Havs- och fiskeri­programmet 2014‑2020

Syftet med havs- och fiskeriprogrammet 2014–2020 var att utveckla fisket och vattenbruket i Sverige på ett hållbart sätt. Det går inte längre att söka stöd i programmet men du kan ta del av statistik och utvärderingar av programmet.

Programmets syfte

Syftet med havs- och fiskeriprogrammet var att bidra till tre av tio mål i EU2020-strategin:

 • öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag
 • skydda miljön och främja en hållbar användning av resurser
 • främja sysselsättning.

Stöden i programmet bidrog till att utveckla ett miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbart fiske och vattenbruk i Sverige. Stöden hjälpte också till att genomföra en del av den integrerade havspolitiken och olika EU-miljödirektiv.

Nationell handlingsplan

Handlingsplanen beskriver hur Jordbruksverket, länsstyrelsen och Havs- och vattenmyndigheten ska bidra till att vi når målen i programmet och hur myndigheterna ska välja ut vilka som får stöd.

Övervakningskommittén följer programmet

För att följa arbetet med havs- och fiskeriprogrammet finns en övervakningskommitté. Kommitténs uppgift är att granska genomförandet av programmet och följa hur målen med programmet nås. I kommittén sitter representanter från bland annat myndigheter, miljöorganisationer och organisationer som arbetar för social delaktighet, jämställdhet och icke-diskriminering.

Övervakningskommittén har till uppgift att granska och godkänna den metod och de kriterier som används för att välja ut de projekt och investeringar som ska få stöd. Den kontrollerar hur långt arbetet med programmet kommit och framstegen när det gäller att uppnå programmets mål. Kommittén får också lämna synpunkter om genomförandet och utvärderingen av programmet.

Övervakningskommittén mäter hur väl målen har uppnåtts med hjälp av indikatorer. Det finns allmänna indikatorer som gäller alla EU-program. Det finns också resultatindikatorer som övervakningskommittén använder när de gör en särskild översyn av programmets resultat.

Havs- och fiskeriprogrammet hanteras nu av övervakningskommittén för havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet.

Följ övervakningskommitténs arbete

Övervakningskommittén har vanligtvis möten två till tre gånger per år. Du kan följa kommitténs arbete genom att läsa deras mötesprotokoll, presentationsmaterial och andra .

Så gick det för programmet

Dokumentet nedan innehåller information om hur många projekt som har genomförts med stöd från havs- och fiskeriprogrammet och vilka resultat som har åstadkommits genom projekten, till exempel minskade bifångster.

Utfall och resultat för havs- och fiskeriprogrammet 2022-04-29

Statistik för projekt- och företagsstöd i havs- och fiskeriprogrammet

Tabellen gäller för projekt- och företagsstöd och åtgärderna för lokalt ledd utveckling inom havs- och fiskeriprogrammet. Beslutande myndigheter är Havs- och vattenmyndigheten, länsstyrelsen och Jordbruksverket. Uppgifterna uppdaterades 2022‑10‑01.

Statistik för havs- och fiskeriprogrammet

Åtgärd

Budget, kronor

Beviljade ansökningar

Beviljade stöd, kronor

Utbetalade stöd, kronor

Fiskehamnar, landningsplatser och auktionshallar - anpassning till landnings­skyldigheten

6 678 876

6 936 000

6 936 000

Investeringar inom fiske

12 141 629

127

11 885 000

8 704 000

Nya former av förvaltning och organisation inom fiske

8 500 000

2

5 622 000

3 224 000

Nya tekniska lösningar inom fiske

29 486 050

13

29 486 000

8 041 000

Samla in förlorade fiskeredskap eller marint skräp

35 132 892

45

34 362 000

21 905 000

Utveckling av bevarandeåtgärder och regionalt samarbete

26 903 504

6

26 904 000

26 904 000

Bevarandeprojekt för att återställa akvatisk mångfald

49 992 767

17

42 493 000

31 995 000

Bevarandeprojekt för skyddade områden

37 147 160

9

35 773 000

22 840 000

System för tilldelning av fiskemöjligheter

5 343 686

2

5 344 000

5 344 000

Diversifiering inom fiske

5 000 000

8

2 525 000

2 094 000

Fiskehamnar, landningsplatser och auktionshallar - förbättrad infrastruktur

39 689 842

22

37 303 000

23 780 000

Investeringar som höjer kvalitet och mervärde på vildfångad fisk

36 445 733

58

33 753 000

16 777  000

Partnerskap mellan forskare och fiskare

4 475 953

2

4 976 000

3 933 000

Utveckling av produkter och processer inom fiske

7 828 069

4

7 828 000

7 828 000

Kompetens­utveckling och informations­insatser inom fiske

21 948 041

12

21 466 000

19 390 000

Innovationsprojekt inom vattenbruk

46 392 778

9

42 782 000

33 306 000

Produktiva investeringar i vattenbruk

18 377 259

26

15 212 000

15 212 000

Startstöd för hållbara vattenbruksföretag

20 814 557

19

16 937 000

18 674 000

Kommunal planering av vattenbruk

14 749 727

4

14 559 000

7 353 000

Miljöinvesteringar i vattenbruk

37 940 803

32

34 988 000

25 643 000

Djurs hälsa och välbefinnande

7 114 763

3

6 831 000

6 630 000

Kompetens­­utveckling och informations­insatser inom vattenbruk

10 596 576

9

8 486 000

6 209 000

Datainsamling

342 864 895

36

340 057 000

312 168 000

Kontroll och tillsyn av fiske - stöd till privata aktörer

45 809 893

92

34 105 000

37 230 000

Kontroll och tillsyn av fiske - stöd till ansvars­myndigheter

273 562 811

56

273 563 000

256 298 000

Bilda producent- eller bransch­organisationer

1 826 890

4

2 015 000

583 000

Produktions- och saluförings­planer

1 414 913

32

1 365 000

1 320 000

Saluföringsåtgärder

9 986 235

37

9 757 000

8 418 000

Beredning av fiskeri- och vattenbruks­produkter

50 281 410

49

45 944 000

43 872 000

Skydd av havsmiljön

27 570 027

9

23 860 000

18 058  000

Öka kunskapen om havsmiljön

34 593 723

8

34 531 000

24 217 000

Åtgärder inom lokalt ledd utveckling

138 000 000

192

132 789 000

104 076 000

Tillfälligt upphörande av fiskeverksamhet

5 285 181

58

4 915 000

4 915 000

Definitivt upphörande av fiskeverksamhet

28 040 715

3

4 160 000

4 160 000

Summa

1 441 937 358

1 008

1 353 512 000

1 138 037 000

Sök mottagare av stöd

Vilka som fått stöd

Vi publicerar uppgifter om vilka som sökt och fått stöd från havs- och fiskeriprogrammet mellan 2014 och 2020. Uppgifterna innehåller bland annat

 • en kort beskrivning av projektet
 • slutdatum
 • totalt godkända utgifter
 • beviljat stöd
 • utbetalt stöd.

Projektbank över alla beviljade projekt

I Projektbanken som finns hos Tillväxtverket kan du söka fram alla projekt som vi har beviljat stöd till.

I Projektbanken kan du bland annat läsa om

 • vad projektet heter
 • vad projektet handlar om
 • vem som är projektägare
 • hur mycket medel som har beviljats
 • när projektet startade och slutade
 • vilka kommuner som berörs av projektet.

Inspiration och resultat

Det finns många fantastiska projekt som fått EU-stöd för att utveckla kustbygderna och bidra till ett hållbart fiske och vattenbruk i Sverige. Här hittar du några exempel från projekt och inspirerande artiklar.

Projekten nedan har fått finansiering från Europeiska havs- och fiskerifonden.

Genom havs- och fiskeriprogrammet gick det att söka stöd för att genomföra innovationsprojekt som på olika sätt bidrar till ett mer långsiktigt hållbart fiske och vattenbruk. Dokumentet nedan innehåller information om hur många innovationsprojekt som har beviljats stöd från programmet, vad som har genomförts i projekten och hur mycket pengar som har beviljats i stöd till innovation.

Dokumentet nedan innehåller exempel på projekt och investeringar som bidrar till ett miljömässigt hållbart, konkurrenskraftigt och kunskapsbaserat fiske med stöd från havs- och fiskeriprogrammet. Dokumentet är skrivet på engelska.

This document contains information about the projects and investments that have been selected for financial support from the Swedish Maritime and Fisheries Programme, contributing to an environmentally sustainable, competitive and knowledge–based fishery.

Utvärdering och uppföljning

Vi gör löpande utvärderingar av programmen för att de ska kunna förbättras, både under tiden de genomförs och i senare programperioder. Utvärderingarna ska också hjälpa oss att bedöma om programmen har uppnått sina mål och om resurserna har använts på ett effektivt sätt.

Vi har ett utvärderingssekretariat som planerar utvärderingarna, anlitar utvärderare och sprider kunskap om resultaten. Såväl externa utvärderare, som konsulter eller forskare, och medarbetare på Jordbruksverket genomför utvärderingarna.

Rapporterna kvalitetsgranskas av en rådgivande forskargrupp knuten till utvärderingssekretariatet. Författarna till varje rapport står själva för slutsatserna.

Vi gör också uppföljningar av hur det har gått hittills i programmen. I dem kan du till exempel se vad pengarna har använts till, var i landet de hamnat och vilka som har fått stöd.

Arbetet med uppföljning och utvärdering finansieras av europeiska struktur- och investeringsfonder.

Kontakta oss

Du kan ställa frågor till oss på vår webbplats och också se svaren på frågor som andra har ställt.

Du kan också ringa vår kundtjänst om du har frågor. Du når oss på telefonnummer

Synpunkter och klagomål

Om du har synpunkter eller klagomål som gäller programmen är du välkommen att mejla till oss.

Du kanske också är intresserad av det här

EU-flagga

Senast granskad: 2022-10-18