Stöd till fiske och vatten­bruk i program­perioden 2014‑2020

Här kan du läsa om vilka stöd som fanns i havs- och fiskeri­programmet 2014‑2020 och vad du som fått något av dessa stöd behöver tänka på.

Viktigt om du har fått stöd

Om du fick ett stöd ur havs- och fiskeriprogrammet 2014‑2020 stod villkoren för just ditt projekt eller din investering i beslutet om stöd eller utbetalning. Det finns dock några saker du behöver tänka på även efter att du fått ditt stöd utbetalt.

Behåll investeringen i minst 5 år efter slut­utbetalningen

Om du har fått stöd för en investering måste den finnas kvar i 5 år efter slut­utbetalningen. Om verksamheten till exempel byter ägare måste den nya ägaren fortsätta använda investeringen som du hade tänkt, annars finns det risk att du blir tvungen att betala tillbaka hela eller delar av stödet.

Flytt av fartyg utanför EU

Om du har fått ett stöd som avser ett fartyg får du inte föra över fartyget till ett land utanför EU under minst 5 år från att du fått stödet slututbetalt. Om du för ut fartyget ur EU under den här perioden kan du bli tvungen att betala tillbaka stöd. Hur mycket pengar du ska betala tillbaka beror på hur lång perioden är då du inte följt villkoren.

Kontrollsystem som gäller för den gemensamma fiskeri­politiken

Det finns ett särskilt kontroll­system som gäller för den gemensamma fiskeripolitiken i alla EU‑länder. Syftet är att säkerställa att enbart de som följer regelverket för den gemensamma fiskeripolitiken får stöd från havs- och fiskerifonden. Om du bryter mot bestämmelserna efter slut­utbetalningen, men inom 5 år från slut­utbetalningen, kommer myndigheten som beslutat om stödet att kräva tillbaka det.

Nedanstående punkter kan innebära att vi kräver tillbaka stödet.

  • Om du är fiske­licens­innehavare eller befälhavare och har fått ett beslut om allvarlig överträdelse.
  • Om du varit inblandad i drift, förvaltning eller ägande av ett fartyg som finns med i förteckningen över fartyg som begått illegalt fiske (IUU‑fiske) eller ett fartyg som är flaggat i ett så kallat icke‑samarbetande tredjeland.
  • Om du har blivit dömd för miljöbrott (gäller enbart ansökningar inom vattenbruk).

Kontroller

Jordbruksverket kan genomföra kontroller av ditt stöd upp till 5 år efter att stödet är slututbetalt. Du får oftast veta i förväg att du ska få besök av en kontrollant. Du måste ge kontrollanten den hjälp som är nödvändig för att hen ska kunna genomföra kontrollen.

Om du har frågor om ditt stöd

Om du har du frågor om ditt stöd ska du kontakta den myndighet som handlade din ansökan. Det var antingen länsstyrelsen, Havs- och vatten­myndigheten eller Jordbruks­verket.

Har du allmänna frågor om stödet kan du kontakta Jordbruks­verket.

Stöd till fiske 2014‑2020

Kort beskrivning av stöden 2014‑2020.

Stöd för investeringar inom fiske

Du kunde få stöd för bland annat investeringar i utrustning för att skydda dina redskap och fångster från vissa fåglar och däggdjur, till exempel gråsäl. Du kunde också få stöd för selektiva redskap, utrustning för att avskaffa utkast och utrustning för att minska fartygets inverkan på havsmiljön.

Stöd för investeringar som höjer kvalitet och mervärde på vildfångad fisk

Du kunde få stöd för att investera i utrustning för att förädla dina fiskeri­produkter och höja kvaliteten på dem.

Stöd för diversi­fiering inom fiske

Du kunde få stöd för investeringar för att utveckla verksamheter som kompletterar fisket. Det kunde till exempel vara restaurang­verksamhet, turism och investeringar för att förbättra miljön.

Stöd till fiske­hamnar, landnings­platser och auktions­hallar – förbättrad infrastruktur

Du kunde få stöd för att förbättra infra­strukturen i hamnar och auktions­hallar. Det kunde till exempel handla om muddring, förstärkning av kajer och vågbrytare och investeringar för att förenkla transporter av varor.

Stöd till fiske­hamnar, landnings­platser och auktions­hallar – anpassning till landnings­skyldigheten

Du kunde få stöd för att uppfylla skyldigheten att landa alla fångster enligt gällande EU‑regler och för att öka mervärdet för underutnyttjade delar av fångsten genom investeringar.

Stöd för utveckling av produkter och processer inom fiske

Du kunde få stöd för att utveckla produkter och processer inom fiske och för att sprida dessa.

Stöd för nya tekniska lösningar inom fiske

Du kunde få stöd för att utveckla eller införa förbättrade fiskeredskap. Det kunde handla om förbättrad fisketeknik eller ökad selektivitet.

Stöd för kompetens­utveckling och informations­insatser inom fiske

Du kunde få stöd för att ordna eller delta i kompetensutveckling och informationsinsatser inom fiske. Du kunde även få stöd för nätverks­byggande och deltagande i dialoger med till exempel EU.

Stöd för partnerskap mellan forskare och fiskare

Du kunde få stöd för att skapa nätverk, samman­slutningar eller partnerskaps­avtal mellan forskare och yrkesfiskare och för att bedriva verksamhet i de här grupperna.

Stöd för system för tilldelning av fiske­möjligheter

Du kunde få stöd för att utveckla och förvalta system som underlättar tilldelningen av fiskemöjligheter.

Stöd för nya former av förvaltning och organisation inom fiske

Du kunde få stöd för att utveckla eller införa kunskap om nya former av förvaltning och organisation som minskar fiskets inverkan på miljön.

Tillfälliga stöd

Under programperioden 2014‑2020 infördes under några kortare perioder även stöd på grund av torskfiskestoppet och Covid‑19.

Du kunde också vid två tillfällen få stöd för att tillfälligt upphöra med din fiskeverksamhet och vid ett tillfälle kunde du få stöd för att skrota fiskefartyg och permanent upphöra med din fiskeverksamhet.

Stöd till vattenbruk 2014‑2020

Kort beskrivning av stöden 2014‑2020.

Stöd för kommunal planering av vattenbruk

Du kunde få stöd för att identifiera och kartlägga lämpliga och olämpliga områden för vattenbruk.

Stöd för kompetens­utveckling och informations­insatser inom vattenbruk

Du kunde få stöd för att ordna eller delta i kompetens­utveckling och informations­insatser inom vattenbruk. Du kunde även få stöd för nätverksbyggande.

Stöd för djurs hälsa och välbefinnande

Du kunde få stöd för att utrota eller kontrollera vissa sjukdomar inom vattenbruket. Du kunde även få stöd för att utveckla en bästa praxis för djurens hälsa och välfärd inom vattenbruket.

Stöd för miljö­investeringar i vattenbruk

Du kunde få stöd för investeringar som minskar de negativa miljö­effekterna eller ökar de positiva miljö­effekterna från ditt vattenbruks­företag. Du kunde även få stöd för att investera i slutna vattenbrukssystem.

Startstöd för hållbara vattenbruks­företag

Du kunde få stöd för att starta ett hållbart vattenbruksföretag.

Stöd till produktiva investeringar

Du kunde få stöd för flera olika förbättrings- och utvecklings­åtgärder i ditt vattenbruks­företag. Det kunde till exempel vara investeringar för att öka produktionen, öka välbefinnandet för djuren och utveckla en ny verksamhet som kompletterade den nuvarande verksamheten.

Stöd för innovations­projekt

Du kunde få stöd för att utveckla innovationer eller ta fram ny kunskap inom vattenbruk. Du kunde även få stöd för att undersöka om det fanns en marknad för innovationen och om den var tekniskt genomförbar.

Stöd för saluföring, beredning och producent­organisationer

Kort beskrivning av stöden 2014‑2020.

Stöd till saluförings­åtgärder

Du kunde få stöd för att öka möjligheterna att få ut nya fiskeri- och vattenbruks­produkter på marknaden och för att förenkla administrationen vid marknadsföring och försäljning.

Stöd för beredning av fiskeri- och vattenbruks­produkter

Du kunde få stöd för investeringar som behövdes för att förbättra produkter från din fiskeri­verksamhet eller ta tillvara på biprodukter.

Stöd för att bilda producent- eller bransch­organisationer

Du kunde få stöd för att bilda producent- eller bransch­organisationer eller samman­slutningar av producent­organisationer inom fiske eller vattenbruk.

Stöd för produktions- och saluförings­planer

Producentorganisationer kunde få stöd för att skriva planer för sin produktion och för hur de skull saluföra sina produkter.

Stöd för havsmiljö och bevarande­åtgärder 2014‑2020

Kort beskrivning av stöden 2014‑2020.

Stöd för bevarande­projekt för att återställa akvatisk mångfald

Du kunde få stöd för att på olika sätt bevara och främja den biologiska mångfalden i hav och sjöar.

Stöd för att samla in förlorade fiske­redskap och marint skräp

Du kunde få stöd för att samla in förlorade fiske­redskap och marint skräp ur havet.

Stöd för att öka kunskapen om havsmiljön

Du kunde få stöd för att öka kunskapen om tillståndet för den marina havs­miljön. Du kunde också få stöd för att upprätta övervaknings­program och åtgärds­program.

Stöd för bevarande­projekt för skyddade områden

Du kunde få stöd för att bevara, utveckla och förvalta Natura 2000‑områden och andra skydds­områden i havs- och sötvattens­miljöer.

Stöd för skydd av havsmiljön

Du kunde få stöd för att driva projekt som skyddar den marina miljön, särskilt den biologiska mång­falden och marina skydds­områden.

Stöd till utveckling av bevarande­åtgärder och regionalt samarbete

Du kunde få stöd för att utveckla en hållbar förvaltning för att bevara och skydda havs­miljön. Detta kunde du göra genom regionalt samarbete eller samarbete med andra EU‑länder.

Stöd för kontroll och tillsyn 2014‑2020

Kort beskrivning av stöden 2014‑2020.

Stöd för data­insamling

Du kunde få stöd för att samla in data till det nationella data­insamlings­programmet, förvalta programmet och göra vetenskapliga analyser baserade på insamlade data.

Kontroll och tillsyn – stöd till ansvars­myndighet

Du kunde få stöd för att uppfylla EU:s krav för kontroll, inspektion och tillsyn. Du kunde till exempel få stöd för att köpa in, utveckla och installera dator­utrustning och program kopplat till spårbarhet av fiskeri- och vattenbruks­produkter. Du kunde också få stöd för att delta i EU-gemensamma kontroll- och övervaknings­insatser.

Kontroll och tillsyn – stöd till privata aktörer

Du kunde få stöd för att uppfylla EU:s krav för kontroll, inspektion och tillsyn. Du kunde till exempel få stöd för att köpa in, utveckla och installera dator­utrustning och program kopplat till spårbarhet av fiskeri- och vattenbruks­produkter. Du kunde också få stöd för system för positions­­bestämmelser och automatiska identifierings­system.

EU-flagga

Senast granskad: 2024-01-31

Till toppen