Logotyp Jordbruksverket

Havs-, fiskeri- och vattenbruks­programmet 2021‑2027

Programmet ska främja ett miljö­­mässigt, ekonomiskt och socialt håll­bart fiske och vatten­bruk i Sverige. Programmet inne­håller stöd till projekt och investeringar som bidrar till att uppfylla målen. Stöden går att söka från den 1 december 2022.

Syfte och finansiering

Varje land i EU tar fram ett eget program utifrån de ramar som ges av europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruks­förordningen, som beslutats av EU-kommissionen. Den 4 augusti 2022 godkände EU-kommissionen det svenska programmet.

I programmet beskriver Sverige vad pengarna ska främja, vilka mål vi ska uppnå och vilka stöd som ska finnas. Vatten­bruket, det små­skaliga kust­nära fisket och miljön står i fokus.

Stöden i programmet kan sökas av till exempel yrkes­fiskare, vattenbruks­företag, universitet, bransch­organisationer och myndig­heter.

Stöden i havs-, fiskeri- och vattenbruks­programmet finansieras både av pengar från Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruks­fonden och av nationella pengar. För programmet har Sverige en budget på cirka 2,15 miljarder kronor att fördela i stöd för att främja ett hållbart fiske och vattenbruk.

Budgetöversikt för havs,- fiskeri- och vattenbruksprogrammet

Budgetöversikt för havs,- fiskeri- och vattenbruksprogrammet 2021–2027

Stöd

Total budget

Hållbart fiske

158 miljoner kronor

Tillfälligt stillaliggande

5 miljoner kronor

Kontroll, tillsyn och datainsamling

980,6 miljoner kronor

Skydd och återställning av akvatisk mångfald och ekosystem

172,2 miljoner kronor

Hållbara vattenbruk

639,5 miljoner kronor

Marknadsföring, kvalitet och ökat mervärde av fiske- och vattenbruksprodukter, samt beredning

87 miljoner kronor

TA-medel (stöd till myndigheter kopplade till deras hantering av stödpengar från EU för genomförandet av programmet)

111,8 miljoner kronor

Vill du veta mer om fonderna?

Webbplatsen eufonder.se är en guide för dig som vill veta mer om de olika EU-fonderna som finansierar stöden.

Programmets mål

Stöden i programmet riktar sig mot specifika mål som har satts upp gemensamt i EU för att stödja genom­förandet av den gemen­samma fiskeri­politiken. Stöden ska också bidra till målen i EU:s strategier Den gröna given, Från jord till bord, och till målen i den svenska livsmedels­strategin.

Havs-, fiskeri- och vattenbruks­programmet ska skapa mer­värden för samhället och stimulera utveckling mot mer ekonomiskt, socialt och miljö­mässigt håll­bara och konkurrens­kraftiga företag inom fiske, vatten­bruk och beredning. Programmet ska också bidra till biologisk mång­fald och håll­bar förvaltning av haven.

I arbetet med stöden har Sverige arbetat utifrån några väg­ledande principer:

 • mer fokuserat och färre antal stöd
 • stöden ska komplettera varandra och inte över­lappa
 • fokus på små­skaligt, kust­nära fiske och vatten­bruk
 • miljöfokus
 • hantering av exceptionella kriser
 • livsmedels­trygghet och ökat värde på produkter.

Stöden i programmet

Det går att söka stöden från och med den 1 december 2022. Du kan läsa mer om stöden via länkarna nedan. Det finns flera stöd under varje länk.

Kontrollsystem för den gemensamma fiskeripolitiken

Det finns ett särskilt kontrollsystem som gäller för den gemensamma fiskeripolitiken i alla EU‑länder. Syftet är att säkerställa att enbart de som följer reglerna för den gemensamma fiskeripolitiken får stöd från havs- och fiskerifonden. Om någon har brutit mot de reglerna när de söker stöd eller när de söker utbetalning kommer myndigheten som handlägger ansökan att avslå den. Om man bryter mot reglerna efter slututbetalningen, men inom 5 år från slututbetalningen, kommer myndigheten att kräva tillbaka stödet.

Vi kontrollerar bland annat

 • om den som söker eller tar emot stöd är dömd för bedrägeri
 • om den som söker eller tar emot stöd har några återbetalningskrav för stöd från Europeiska havs- och fiskerifonden
 • om den som söker eller tar emot stöd har blivit dömd för miljöbrott (gäller enbart ansökningar inom vattenbruk)
 • om den som söker eller tar emot stöd har fått ett beslut om allvarlig överträdelse under de föregående 12 månaderna (gäller om den som söker eller tar emot stöd är fartygsägare eller fiskelicensinnehavare)
 • om den som söker eller tar emot stöd har ett fartyg som finns med i förteckningen över fartyg som begått illegalt fiske under de senaste 24 månaderna.

Landsbygdsnätverket

I Landsbygdsnätverket samlas de aktörer som arbetar med landsbygds- samt havs- och fiskeriutveckling i Sverige.

Landsbygdsnätverket skapar mötesplatser där olika aktörer på lokal, regional och nationell nivå kan informera varandra och dela erfarenheter. Tillsammans kan aktörerna utveckla metoder som sedan kan användas i arbetet med programmen.

På Landsbygdsnätverkets egen webbplats kan du läsa om nätverket och vad det arbetar med. Där hittar du också en kalender över olika aktiviteter.

Nationell handlingsplan

Den nationella handlingsplanen för havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet är ett styrande dokument för Jordbruksverket, länsstyrelsen och Havs- och vattenmyndigheten. Handlingsplanen beskriver hur myndigheterna ska bidra till att vi når målen i programmet och hur myndigheterna ska välja ut vilka som får stöd.

Den nationella handlingsplanen innehåller även information om

 • hur EU:s mål styr innehållet i programmet
 • partnerskapet
 • budget, beslutsomgångar och utlysningar
 • vilka myndigheter som fattar beslut i de olika stöden
 • en beskrivning av alla stöden med urvalskriterier
 • hur vi ska arbeta med kommunikation om programmet.

Övervakningskommittén följer programmet

För att följa arbetet med havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet finns en övervakningskommitté. Kommitténs uppgift är att granska genomförandet av programmet och följa hur målen med programmet nås. I kommittén sitter representanter från bland annat myndigheter, miljöorganisationer och organisationer som arbetar för social delaktighet, jämställdhet och icke-diskriminering.

Övervakningskommittén har till uppgift att granska och godkänna den metod och de kriterier som används för att välja ut de projekt och investeringar som ska få stöd. Den kontrollerar hur långt arbetet med programmet kommit och framstegen när det gäller att uppnå programmets mål. Kommittén får också lämna synpunkter om genomförandet och utvärderingen av programmet.

Övervakningskommittén mäter hur väl målen har uppnåtts med hjälp av indikatorer. Det finns allmänna indikatorer som gäller alla EU-program. Det finns också resultatindikatorer som övervakningskommittén använder när de gör en särskild översyn av programmets resultat.

Följ övervakningskommitténs arbete

Övervakningskommittén har vanligtvis möten två till tre gånger per år. Du kan följa kommitténs arbete genom att läsa deras mötesprotokoll, presentationsmaterial och andra dokument.

Sök mottagare av stöd

Vilka som fått stöd

Vi publicerar uppgifter om vilka som sökt och fått stöd från havs-, fiskeri- och vattenbruks­programmet 2021‑2027. Uppgifterna innehåller bland annat

 • en kort beskrivning av projektet
 • projektets start- och slutdatum
 • stödnivå
 • beviljat stöd.

Projektbank över alla beviljade projekt

I Projektbanken som finns hos Tillväxtverket kan du söka fram alla projekt som vi har beviljat stöd till.

I Projektbanken kan du bland annat läsa om

 • vad projektet heter
 • vad projektet handlar om
 • vem som är projektägare
 • hur mycket medel som har beviljats
 • när projektet startade och slutade
 • vilka kommuner som berörs av projektet.

Havs- och fiskeri­­programmet 2014–2020

På vår sida om det förra programmet, havs- och fiskeriprogrammet 2014–2020, kan du se statistik och utvärderingar. Det går inte längre att söka stöd i det programmet.

Kontakta oss

Du kan ställa frågor till oss på vår webbplats och också se svaren på frågor som andra har ställt.

Du kan också ringa vår kundtjänst om du har frågor. Du når oss på telefonnummer

Synpunkter och klagomål

Om du har synpunkter eller klagomål som gäller programmen är du välkommen att mejla till oss.

EU-flagga: Medfinansieras av Europeiska unionen