Livsmedelsstrategin och vårt uppdrag

Målet med livsmedelsstrategin är en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås och det skapas en hållbar tillväxt och sysselsättning i hela landet.

I juni 2017 antog riksdagen livsmedelsstrategin som sträcker sig fram till år 2030 och är en långsiktig tillväxtstrategi som omfattar hela livsmedelskedjan. Förenklat kan man säga att livsmedelsstrategin består av tre delar:

  • Övergripande målet och tre strategiska målSju av riksdagens partier står bakom dessa fyra mål.
  • Regeringens proposition 2016/2017:104.
  • Regeringens handlingsplaner. Innehåller de åtgärder som regeringen anser behövs för att nå målen. Handlingsplan I gällde åren 2017-2019 och Handlingsplan II åren 2020-2025.

Jordbruksverkets uppdrag är att främja en hållbar utveckling, ett gott djurskydd, ett dynamiskt och konkurrenskraftigt näringsliv i hela landet och en livsmedelsproduktion till nytta för konsumenterna. Vi ska arbeta för en konkurrenskraftig och hållbar livsmedelsproduktion genom att beakta behovet av stärkt konkurrenskraft för företag, tillhandahålla god service och lättillgänglig information samt verka för förenkling och administrativa lättnader. Jordbruksverkets uppdrag ligger väl i linje med livsmedelsstrategin

Vi bidrar till att målen i livsmedelsstrategin nås på flera olika sätt, bland annat som expertmyndighet för primärproduktionen, genom den gemensamma jordbruks- och fiskeripolitiken samt genom uppdrag i livsmedelsstrategins handlingsplaner. Vi arbetar med hela livsmedelskedjan, men kärnan är primärproduktionen, det vill säga jordbruk, vattenbruk och fiske. Våra uppdrag i livsmedelsstrategins handlingsplan finns under regeringsuppdrag, där du även kan se avslutade uppdrag inom livsmedelsstrategin.

Utvärdering och uppföljning av livsmedelsstrategin

Ett av Jordbruksverkets uppdrag i handlingsplanerna är att årligen utvärdera och följa upp livsmedelsstrategin samt att göra en fördjupad analys vart fjärde år.

Syftet med de årliga rapporterna är bland annat att ge regeringen relevanta beslutsunderlag för det vidare arbetet med livsmedelsstrategins genomförande. Vår rapport visar hur livsmedelskedjan har utvecklats för de företag som har huvudsaklig verksamhet inom livsmedelskedjan, utifrån det övergripande målet och målen för de tre strategiska områdena.

Om du vill läsa tidigare årsrapporter kan du kontakta oss via mejl.

Dokumentation kring aktiviteter inom livsmedelsstrategin

Vi inbjuder till seminarium, tematräffar och konferenser inom livsmedelsstrategin. Ta del av dokumentationen från redan genomförda aktiviteter.

Senast granskad: 2022-01-24