Vildsvinspaketet – Så ska mer vildsvinskött nå konsumenterna

Vildsvin är en resurs i de svenska skogarna. Men för lite vildsvinskött når tallriken. Därför arbetar flera myndigheter på olika sätt med att ändra på det. På denna sida får du en överblick av det arbete som pågår, vildsvinspaketet.

Regeringen har gett Jordbruksverket. Livsmedelsverket, Länsstyrelsen i Kronoberg samt Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, i uppdrag att skapa förutsättningar för att konsumenter ska få en större tillgång till vildsvin som livsmedel och att göra det lättare att sälja kött.

Uppdragen ska bidra till att uppfylla livsmedelsstrategins övergripande mål om en ökad livsmedelsproduktion som är hållbar och konkurrenskraftig. Myndigheterna arbetar tillsammans och i samverkan med bransch- och intresseorganisationer.

Jordbruksverkets uppdrag

Jordbruksverkets ansvar i vildsvinspaketet är främst att utlysa medel till projekt som kan skapa förutsättningar för att mer vildsvinskött når konsument och att tillgängligheten ökar. I utlysningarna är hela den potentiella marknaden inkluderad, så som måltidsupplevelser i hemmet, på restaurang och i offentlig sektor.

Under tre år (2020, 2021 och 2022) har Jordbruksverket beviljat medel för insatser som handlar bland annat om

 • marknadsföring och kommunikation av vildsvinskött till konsument
 • samarbete mellan berörda parter inom hela vildsvinskedjan
 • kunskapshöjande åtgärder inom förädling
 • att få mer vildsvinskött serverat i offentliga kök

Samtliga beviljade projekt ska slutrapporteras senast 2025.

Jordbruksverkets utlysningar

Jordbruksverket har inom vildsvinspaketet genomfört tre utlysningar och beviljat 19 projekt pengar.

Beviljade projekt 2022

Jordbruksverket har under 2022 beviljat två projekt inom uppdraget för vildsvinspaketet. Utlysningen var ansökningsbar från den 13 mars till 10 juni 2022. Denna utlysning riktade sig till två olika insatser. Den ena har som syfte att genomföra en kartläggning av vilthanterings- och detaljhandelsanläggningar samt grossister som hanterar vildsvinskött. Den andra delen riktar sig till insatser som syftar till att undersöka och arbeta med attityder samt främja samarbeten i viltvärdekedjan. Här nedan beskrivs de två beviljade projekten.

Projekt som beviljats medel under 2022
ProjektnamnAnsvariga för projektet

Inventering vildsvinskött

Rapport: Afrikansk svinpest – har marknaden för vildsvinskött påverkats? Pdf, 218.9 kB.

Bilaga 2: Kommentarer i undersökningen Pdf, 80.1 kB.

Lother Holding AB

Attityder och samarbeten i viltvärdekedjan 2022‑2025
Rapport: Vildsvinskött – konsumtion och attityder Powerpoint, 6.9 MB.

Utskriftsvänlig version av rapporten Powerpoint, 6.9 MB.

Lewander & Co

Beviljade projekt 2021

Jordbruksverket har under våren 2021 beviljat fyra projekt som ska hjälpa till att nå målen i regeringsuppdraget. Utlysningen var ansökningsbar under perioden 18 december 2020 till 31 januari 2021. Utlysningen riktade sig till insatser som främjar tillgången på vildsvinskött inom den offentliga sektorn. Det kom in 13 ansökningar motsvarande ett totalt värde av drygt 8,5 miljoner kronor. Projekten har olika spridning i landet, vissa kommer att jobba nationellt medan andra har ett regionalt fokus. Här är en lista över de beviljade projekten.

Projekt som beviljats medel under 2021
ProjektnamnAnsvariga för projektet
MATtanken främjar vildsvinskött i de offentliga köken, fas 2MATtanken
Skogsgris på den sörmländska offentliga tallrikenSTUA – Stolt mat i Sörmland
VildsvinsprojektVetlanda kommun
ResurssvinLänsstyrelsen i Stockholms län

Beviljade projekt 2020

Jordbruksverket beviljade 13 projekt under hösten 2020. Projekten kommer på olika sätt att bidra till att nå målen i vildsvinspaketet. Intresset för att arbeta med dessa frågor är stort och den utlysning som Jordbruksverket publicerade under året blev kraftigt översökt. 34 ansökningar motsvarande cirka 36 miljoner kronor skickades in, varav 13 blev föremål för bifall till ett värde av cirka 18 miljoner kronor.

Projekten har en bred spännvidd inom såväl insats- som geografiskt område. De omfattar hela viltvärdekedjan med fokus på konsument och marknad och skapar förutsättningar för måltidsupplevelser i hemmet, på restaurang och i de offentliga köken. Sju av de 13 beviljade projekten har inslag av aktiviteter som riktar sig mot den offentliga sektorn.

Här är en lista över de beviljade projekten. Med några få undantag pågår dessa projekt till september 2022 då de ska slutredovisas.

Projekt som beviljats medel under 2020
ProjektnamnAnsvariga för projektet
Affärsmodell vildsvinskött – med vilthanteringsanläggningen i fokus.Länsstyrelsen Västra Götaland
GLADA VILDSVINET –marknadsföringskampanj med Food truckSvenska Jägareförbundet
MATtanken främjar vildsvinskött i de offentliga kökenMATtanken
Konsumentens väg till vildsvinLänsstyrelsen i Örebro län
Ändra attityder och driva efterfrågan på svenskt vildsvinsköttLewander & Co AB
Vildsvin - en resursVreta Kluster
Lär dig hantera vildsvin på rätt sättViltvet AB
Eklandskapsgrisen – Sveriges egen EbericoEk(o)nätverket för en levande landsbygd runt Rengen
Mer vildsvinskött i den offentliga måltidenRefarm Linné
Vildt och välsmakande – vildsvinets väg till
var mans tallrik
HS Hushållningssällskapens Service AB
Vildsvinskött – en klimatsmart råvaraLänsstyrelsen Kalmar län
Mer vildsvinskött i ÖrebroregionenAgro Öst
Vildsvinskött – klimat och kommunikationHushållningssällskapet Halland

Under 2020 och 2021 startade flera projekt inom vildsvinspaketet. Projekten är igång och nu finns en sammanställning av projekten i en broschyr som Lewander & Co AB har tagit fram inom projektet: Ändra attityder och driva efterfrågan på svenskt vildsvinskött.

Smittsäkrad besättning gris

Dessutom pågår ett uppdrag hos Jordbruksverket sedan 2020 till och med 2025 med att stärka arbetet mot smittor hos tamgrisbesättningar, med särskilt fokus på skyddet mot afrikansk svinpest. Detta sker genom att branschen vidareutvecklar smittskyddsprogrammet Smittsäkrad besättning gris med stöd av Jordbruksverket.

Jordbruksverket kommer att utvärdera alla myndigheters åtgärder som har varit en del av vildsvinspaketet. Slutrapporten ska lämnas in till regeringen i februari 2026.

Livsmedelsverkets uppdrag

Livsmedelsverkets ansvar inom vildsvinspaketet gäller primärt livsmedelssäkerhet; att se till att det finns både regelverk och vägledning så att vildsvinskött kan nå konsument på ett fortsatt säkert sätt, och att jägare, företag och konsumenter får den kunskap och information som de behöver för att följa reglerna.

Livsmedelsverkets arbete kopplat till vildsvin består av

 • utbetalning av ersättning för analys av trikiner och cesium-137.
  Vildsvinskött (livsmedelsverket.se)
 • att ta fram vägledande information till jägare, företag och kontrollmyndigheter (kommuner och länsstyrelser) om försäljning av frilevande vilt, inklusive vildsvinskött. Arbete med att ta fram ny vägledning pågår.
 • att genomföra utbildnings- och informationsinsatser för jägare, företag och kontrollmyndigheter som hanterar viltkött. Digital utbildning utifrån de nya föreskrifterna beräknas vara klar under våren 2024.

Livsmedelverket redovisade år 2021 ett regeringsuppdrag om förslag om nya regler för att underlätta för jägare att leverera vildsvinskött direkt till slutkonsumenter eller detaljhandel, som till exempel restauranger och livsmedelsbutiker. Beredning av förslaget pågår både på Livsmedelsverket och inom regeringskansliet.

Länsstyrelsernas uppdrag

Länsstyrelserna har bland annat regeringens uppdrag att hantera viltförvaltning och landsbygdsutveckling. Länsstyrelsen har dessutom ansvar för registrering av livsmedelsproducenter och även kontroll av dessa. Inför utmaningen att utveckla vildsvinskedjan från skog till bord är länsstyrelserna en viktig del av vildsvinspaketet genom sin landsomfattande representation, sin roll i viltförvaltningen och närhet till vildsvinsintressenter som jägare, markägare och livsmedelsproducenter. På länsstyrelsen blir vildsvinspaketet verklighet genom att jägare registrerar sig så att de kan överlåta vildsvinskött direkt till konsumenter och detaljhandelsanläggningar.

Länsstyrelsens arbete i vildsvinspaketet är att

 • skapa ett system för registrering av vildsvinsägare som säljer eller på annat sätt överlåter vildsvinskött direkt till konsumenter. Beräknas klart våren 2024.
 • verka för att vildsvinsjägare registrerar sig hos länsstyrelsen i det län där hen är folkbokförd (påbörjas 2024).
 • Länsstyrelsen i Kronoberg samordnar länsstyrelsernas del i vildsvinspaketet, sammankallar projektledarna i vildsvinspaketet för dialog och synkning av de olika delarna i regeringsuppdraget, hanterar länsstyrelsernas del av kommunikationsuppdraget och verkar på andra sätt för att främja vildsvinsförvaltning som i dagsläget utgör en mindre del av viltförvaltningen generellt.
 • kartlägga de uppsamlingscentraler som jägare lämnar in vilt på i väntan på transport till slakteri (genomfördes 2022).
 • revidera länsvisa förvaltningsplaner för vildsvin (genomfördes 2021).

Statens veterinärmedicinska anstalts uppdrag

Att konsumenter kan vara säkra på att allt vildsvinskött är testat för trikiner är en förutsättning för att nå ökad mängd kött på tallrikarna. SVA har labb för trikintester och samlar nationell kunskap om trikinförekomst. SVA arbetar nära jägarorganisationer i många olika sammanhang, bland annat viltövervakning. Experter bidrar med kunskap om insamling av data, prover, labbprocesser och smittspridning av sjukdomar hos och från vildsvin.

SVA:s pågående arbete kopplat till vildsvin är att

 • producera film om trikintestning som kan användas i jägarutbildning. Beräknas klar december 2023.
 • fram till 6 september 2023 hindra att afrikansk svinpest når Sverige genom riskvärdering och information. Att snabbt identifiera fall genom övervakning så att omfattningen begränsas och smittan direkt kan utrotas.
 • efter den 6 september 2023, och det första påvisade fallet av afrikansk svinpest, begränsa och utrota smittan.

Förstärkt kommunikation inom vildsvinspaketet

Med utgångspunkt i respektive myndighets uppdrag som nämns på denna sida, ska myndigheterna på ett strategiskt och långsiktigt sätt även genomföra kommunikationsinsatser. De kan ske var för sig eller tillsammans. Det kan exempelvis handla om att samordna informationen så att det blir lätt för både jägare, företag, kontrollmyndigheter och konsumenter att hitta den information som de behöver för att kunna sälja, köpa, tillaga, förädla eller äta vildsvinskött. Livsmedelsverket samordnar arbetet.

Senast granskad: 2024-03-21

Till toppen