Logotyp Jordbruksverket
Logotyp Jordbruksverket

Så ska mer vildsvinskött nå konsumenterna

Hitta på sidan

Tillsammans med andra myndigheter ska Jordbruksverket arbeta för att mer vildsvinskött ska nå fram till konsumenterna.

Regeringen delade i april 2020 ut ett så kallat vildsvinspaket med flera uppdrag till Jordbruksverket, Livsmedelsverket, länsstyrelserna och Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA. Syftet är att ge konsumenterna större tillgång till och utbud av vildsvin som livsmedel. Vildsvinspaketet är en del av den nationella livsmedelsstrategins handlingsplan.

Det här är Jordbruksverkets uppdrag

  • Att utlysa pengar under 2020 för insatser som handlar om marknadsföring och kommunikation samt samarbete mellan berörda parter inom hela livsmedelskedjan. Det kan även omfatta kunskapshöjande åtgärder inom förädling, exempelvis mathantverk.
  • Att utlysa pengar 2020–2025 för åtgärder som syftar till att mer vildsvinskött serveras i offentliga kök. Dessa insatser ska handla om informationsspridning, stärkt kommunikation och samarbete mellan berörda parter. Information om potentialen för vildsvinskött i offentlig sektor och möjligheter till upphandling av vildsvinskött ska också belysas.
  • Att under 2020–2025 stärka arbetet mot smittor hos tamgrisbesättningar, med särskilt fokus på skyddet mot afrikansk svinpest. Detta sker genom att branschen vidareutvecklar smittskyddsprogrammet Smittsäkrad besättning gris med stöd av Jordbruksverket.
  • Under 2025 kommer Jordbruksverket också att utvärdera alla åtgärder som har varit en del av vildsvinspaketet.

Det här är övriga myndigheters uppdrag

  • Livsmedelsverket ska titta på möjligheten till småskalig försäljning av vildsvinskött, uppdatering av branschriktlinjer med mera. De ska även utreda system för subventioner för trikin- och cesiumprov i samarbete med Jordbruksverket.
  • Länsstyrelserna ska kartlägga befintliga uppsamlingscentraler och anpassa ett IT-system för registrering av jägare som säljer vildsvinskött.
  • Statens veterinärmedicinska anstalt ska utveckla ett digitalt system för spårbarhet av vildsvinskött.

Beviljade projekt 2020 för att främja vildsvinskött

Jordbruksverket har under hösten 2020 bifallit 13 projekt som på olika sätt kommer att bidra till att nå målen i vildsvinspaketet. Intresset för att arbeta med dessa frågor är stort och den utlysning som Jordbruksverket publicerade under året blev kraftigt översökt. 34 ansökningar motsvarande ca 36 miljoner kronor skickades in, varav 13 blev föremål för bifall till ett värde av ca 18 miljoner kronor.

Projekten har en bred spännvidd inom såväl insats- som geografiskt område. De omfattar hela viltvärdekedjan med fokus på konsument och marknad och att skapar förutsättningar för måltidsupplevelser i hemmet, på restaurang och i de offentliga köken. Sju av de tretton beviljade projekten har inslag av aktiviteter som riktar sig mot den offentliga sektorn.

Här nedan följer en lista över de beviljade projekten. Med några få undantag pågår dessa projekt till september 2022 då de ska slutredovisas.

Projekt som beviljats medel under 2020

Projektnamn

Ansvariga för projektet

Affärsmodell vildsvinskött - med
vilthanteringsanläggningen i fokus.

Länsstyrelsen Västra Götaland

GLADA VILDSVINET –
marknadsföringskampanj
med Food truck

Svenska Jägareförbundet

MATtanken främjar
vildsvinskött i de offentliga köken

MATtanken

Konsumentens väg till vildsvin

Länsstyrelsen i Örebro län

Ändra attityder och driva
efterfrågan på svenskt
vildsvinskött

Lewander & Co AB

Vildsvin - en resurs

Vreta Kluster

Lär dig hantera vildsvin
på rätt sätt

Viltvet AB

Eklandskapsgrisen –
Sveriges egen Eberico

Ek(o)nätverket för en levande landsbygd runt Rengen

Mer vildsvinskött
i den offentliga måltiden

Refarm Linné

Vildt och välsmakande –
vildsvinets väg till
var mans tallrik

HS Hushållningssällskapens Service AB

Vildsvinskött –
en klimatsmart råvara

Länsstyrelsen Kalmar län

Mer vildsvinskött i
Örebroregionen

Agro Öst

Vildsvinskött –
klimat och kommunikation

Hushållningssällskapet Halland

MATtanken främjar
vildsvinskött i de
offentliga köken, fas 2

MATtanken

Skogsgris på den
sörmländska offentliga tallriken

STUA – Stolt mat i Sörmland

Vildsvinsprojekt

Vetlanda kommun

Resurssvin

Länsstyrelsen i Stockholms län

I slutet av 2020 publicerade Jordbruksverket en andra utlysning inom vildsvinspaketet, ”Främjande av vildsvinskött i offentlig sektor” som är sökbar fram till 31 januari 2021.

Läget i vildsvinspaketet januari 2021

Här kan du läsa mer om läget i vildsvinspaketet januari 2021.

Senast uppdaterad: 2021-04-30