Så ska mer vildsvinskött nå konsumenterna

Tillsammans med andra myndigheter ska Jordbruksverket arbeta för att mer vildsvinskött ska nå fram till konsumenterna.

Den förra regeringen delade i april 2020 ut ett så kallat vildsvinspaket med flera uppdrag till Jordbruksverket, Livsmedelsverket, länsstyrelserna och Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA. Syftet är att ge konsumenterna större tillgång till och utbud av vildsvin som livsmedel. Vildsvinspaketet är en del av den nationella livsmedelsstrategins handlingsplan.

Det här är Jordbruksverkets uppdrag

  • Att utlysa pengar under 2020 för insatser som handlar om marknadsföring och kommunikation samt samarbete mellan berörda parter inom hela livsmedelskedjan. Det kan även omfatta kunskapshöjande åtgärder inom förädling, exempelvis mathantverk.
  • Att utlysa pengar 2020–2025 för åtgärder som syftar till att mer vildsvinskött serveras i offentliga kök. Dessa insatser ska handla om informationsspridning, stärkt kommunikation och samarbete mellan berörda parter. Information om potentialen för vildsvinskött i offentlig sektor och möjligheter till upphandling av vildsvinskött ska också belysas.
  • Att under 2020–2025 stärka arbetet mot smittor hos tamgrisbesättningar, med särskilt fokus på skyddet mot afrikansk svinpest. Detta sker genom att branschen vidareutvecklar smittskyddsprogrammet Smittsäkrad besättning gris med stöd av Jordbruksverket.
  • Under 2025 kommer Jordbruksverket också att utvärdera alla åtgärder som har varit en del av vildsvinspaketet.

Jordbruksverkets utlysningar

Jordbruksverket har inom vildsvinspaketet genomfört tre utlysningar och beviljat 19 projekt pengar.

Beviljade projekt 2022

Beviljade projekt 2022

Jordbruksverket har under 2022 beviljat två projekt inom uppdraget för vildsvinspaketet. Utlysningen var ansökningsbar från den 13 mars till 10 juni 2022. Denna utlysning riktade sig till två olika insatser. Den ena har som syfte att genomföra en kartläggning av vilthanterings- och detaljhandelsanläggningar samt grossister som hanterar vildsvinskött. Den andra delen riktar sig till insatser som syftar till att undersöka och arbeta med attityder samt främja samarbeten i viltvärdekedjan. Här nedan beskrivs de två beviljade projekten.

Projekt som beviljats medel under 2022
ProjektnamnAnsvariga för projektet

Inventering vildsvinskött

Lother Holding AB
Attityder och samarbeten i viltvärdekedjan 2022-2025Lewander & Co

Beviljade projekt 2021

Beviljade projekt 2021

Jordbruksverket har under våren 2021 beviljat fyra projekt som ska hjälpa till att nå målen i regeringsuppdraget. Utlysningen var ansökningsbar under perioden 18 december 2020 till 31 januari 2021. Utlysningen riktade sig till insatser som främjar tillgången på vildsvinskött inom den offentliga sektorn. Det kom in 13 ansökningar motsvarande ett totalt värde av drygt 8,5 miljoner kronor. Projekten har olika spridning i landet, vissa kommer att jobba nationellt medan andra har ett regionalt fokus. Här är en lista över de beviljade projekten.

Projekt som beviljats medel under 2021
ProjektnamnAnsvariga för projektet
MATtanken främjar vildsvinskött i de offentliga köken, fas 2MATtanken
Skogsgris på den sörmländska offentliga tallrikenSTUA – Stolt mat i Sörmland
VildsvinsprojektVetlanda kommun
ResurssvinLänsstyrelsen i Stockholms län

Beviljade projekt 2020

Beviljade projekt 2020

Jordbruksverket beviljade 13 projekt under hösten 2020. Projekten kommer på olika sätt att bidra till att nå målen i vildsvinspaketet. Intresset för att arbeta med dessa frågor är stort och den utlysning som Jordbruksverket publicerade under året blev kraftigt översökt. 34 ansökningar motsvarande ca 36 miljoner kronor skickades in, varav 13 blev föremål för bifall till ett värde av ca 18 miljoner kronor.

Projekten har en bred spännvidd inom såväl insats- som geografiskt område. De omfattar hela viltvärdekedjan med fokus på konsument och marknad och skapar förutsättningar för måltidsupplevelser i hemmet, på restaurang och i de offentliga köken. Sju av de 13 beviljade projekten har inslag av aktiviteter som riktar sig mot den offentliga sektorn.

Här är en lista över de beviljade projekten. Med några få undantag pågår dessa projekt till september 2022 då de ska slutredovisas.

Projekt som beviljats medel under 2020
ProjektnamnAnsvariga för projektet
Affärsmodell vildsvinskött – med vilthanteringsanläggningen i fokus.Länsstyrelsen Västra Götaland
GLADA VILDSVINET –marknadsföringskampanj med Food truckSvenska Jägareförbundet
MATtanken främjar vildsvinskött i de offentliga kökenMATtanken
Konsumentens väg till vildsvinLänsstyrelsen i Örebro län
Ändra attityder och driva efterfrågan på svenskt vildsvinsköttLewander & Co AB
Vildsvin - en resursVreta Kluster
Lär dig hantera vildsvin på rätt sättViltvet AB
Eklandskapsgrisen – Sveriges egen EbericoEk(o)nätverket för en levande landsbygd runt Rengen
Mer vildsvinskött i den offentliga måltidenRefarm Linné
Vildt och välsmakande – vildsvinets väg till
var mans tallrik
HS Hushållningssällskapens Service AB
Vildsvinskött – en klimatsmart råvaraLänsstyrelsen Kalmar län
Mer vildsvinskött i ÖrebroregionenAgro Öst
Vildsvinskött – klimat och kommunikationHushållningssällskapet Halland

Läget i vildsvinspaketet

Under 2020 och 2021 startade flera projekt inom vildsvinspaketet. Projekten är igång och nu finns en sammanställning av projekten i en broschyr som Lewander & Co AB har tagit fram inom projektet: Ändra attityder och driva efterfrågan på svenskt vildsvinskött.

Det här är övriga myndigheters uppdrag

  • Livsmedelsverket ska titta på möjligheten till småskalig försäljning av vildsvinskött, uppdatering av branschriktlinjer med mera. De ska även utreda system för subventioner för trikin- och cesiumprov i samarbete med Jordbruksverket.
  • Länsstyrelserna ska kartlägga befintliga uppsamlingscentraler och anpassa ett IT-system för registrering av jägare som säljer vildsvinskött.
  • Statens veterinärmedicinska anstalt ska utveckla ett digitalt system för spårbarhet av vildsvinskött.

Senast granskad: 2022-11-16