Så ska mer vildsvinskött nå konsumenterna

Tillsammans med andra myndigheter ska Jordbruksverket arbeta för att mer vildsvinskött ska nå fram till konsumenterna.

Regeringen delade i april 2020 ut ett så kallat vildsvinspaket med flera uppdrag till Jordbruksverket, Livsmedelsverket, länsstyrelserna och Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA. Syftet är att ge konsumenterna större tillgång till och utbud av vildsvin som livsmedel. Vildsvinspaketet är en del av den nationella livsmedelsstrategins handlingsplan.

Det här är Jordbruksverkets uppdrag

  • Att utlysa pengar under 2020 för insatser som handlar om marknadsföring och kommunikation samt samarbete mellan berörda parter inom hela livsmedelskedjan. Det kan även omfatta kunskapshöjande åtgärder inom förädling, exempelvis mathantverk.
  • Att utlysa pengar 2020–2025 för åtgärder som syftar till att mer vildsvinskött serveras i offentliga kök. Dessa insatser ska handla om informationsspridning, stärkt kommunikation och samarbete mellan berörda parter. Information om potentialen för vildsvinskött i offentlig sektor och möjligheter till upphandling av vildsvinskött ska också belysas.
  • Att under 2020–2025 stärka arbetet mot smittor hos tamgrisbesättningar, med särskilt fokus på skyddet mot afrikansk svinpest. Detta sker genom att branschen vidareutvecklar smittskyddsprogrammet Smittsäkrad besättning gris med stöd av Jordbruksverket.
  • Under 2025 kommer Jordbruksverket också att utvärdera alla åtgärder som har varit en del av vildsvinspaketet.

Det här är övriga myndigheters uppdrag

  • Livsmedelsverket ska titta på möjligheten till småskalig försäljning av vildsvinskött, uppdatering av branschriktlinjer med mera. De ska även utreda system för subventioner för trikin- och cesiumprov i samarbete med Jordbruksverket.
  • Länsstyrelserna ska kartlägga befintliga uppsamlingscentraler och anpassa ett IT-system för registrering av jägare som säljer vildsvinskött.
  • Statens veterinärmedicinska anstalt ska utveckla ett digitalt system för spårbarhet av vildsvinskött.

Beviljade projekt 2021

Jordbruksverket har under våren 2021 beviljat fyra projekt som ska hjälpa till att nå målen i regeringsuppdraget. Utlysningen var ansökningsbar under perioden 18 december 2020 till 31 januari 2021. Utlysningen riktade sig till insatser som främjar tillgången på vildsvinskött inom den offentliga sektorn. Det kom in 13 ansökningar motsvarande ett totalt värde av drygt 8,5 miljoner kronor. Projekten har olika spridning i landet, vissa kommer att jobba nationellt medan andra har ett regionalt fokus. Här är en lista över de beviljade projekten.

Projekt som beviljats medel under 2021
ProjektnamnAnsvariga för projektet
MATtanken främjar vildsvinskött i de offentliga köken, fas 2MATtanken
Skogsgris på den sörmländska offentliga tallrikenSTUA – Stolt mat i Sörmland
VildsvinsprojektVetlanda kommun
ResurssvinLänsstyrelsen i Stockholms län


Beviljade projekt 2020

Jordbruksverket beviljade 13 projekt under hösten 2020. Projekten kommer på olika sätt att bidra till att nå målen i vildsvinspaketet. Intresset för att arbeta med dessa frågor är stort och den utlysning som Jordbruksverket publicerade under året blev kraftigt översökt. 34 ansökningar motsvarande ca 36 miljoner kronor skickades in, varav 13 blev föremål för bifall till ett värde av ca 18 miljoner kronor.

Projekten har en bred spännvidd inom såväl insats- som geografiskt område. De omfattar hela viltvärdekedjan med fokus på konsument och marknad och skapar förutsättningar för måltidsupplevelser i hemmet, på restaurang och i de offentliga köken. Sju av de 13 beviljade projekten har inslag av aktiviteter som riktar sig mot den offentliga sektorn.

Här är en lista över de beviljade projekten. Med några få undantag pågår dessa projekt till september 2022 då de ska slutredovisas.

Projekt som beviljats medel under 2020
ProjektnamnAnsvariga för projektet
Affärsmodell vildsvinskött – med vilthanteringsanläggningen i fokus.Länsstyrelsen Västra Götaland
GLADA VILDSVINET –marknadsföringskampanj med Food truckSvenska Jägareförbundet
MATtanken främjar vildsvinskött i de offentliga kökenMATtanken
Konsumentens väg till vildsvinLänsstyrelsen i Örebro län
Ändra attityder och driva efterfrågan på svenskt vildsvinsköttLewander & Co AB
Vildsvin - en resursVreta Kluster
Lär dig hantera vildsvin på rätt sättViltvet AB
Eklandskapsgrisen – Sveriges egen EbericoEk(o)nätverket för en levande landsbygd runt Rengen
Mer vildsvinskött i den offentliga måltidenRefarm Linné
Vildt och välsmakande – vildsvinets väg till
var mans tallrik
HS Hushållningssällskapens Service AB
Vildsvinskött – en klimatsmart råvaraLänsstyrelsen Kalmar län
Mer vildsvinskött i ÖrebroregionenAgro Öst
Vildsvinskött – klimat och kommunikationHushållningssällskapet Halland


Läget i vildsvinspaketet januari 2021

Här kan du läsa mer om läget i vildsvinspaketet januari 2021.

Senast uppdaterad: 2021-10-04