Vårt uppdrag

Jordbruksverket är Sveriges förvaltnings­­myndighet inom jordbruk, fiske och landsbygd. Vi arbetar bland annat med att utveckla matproduktionen i landet och att skydda djur och växter. Vi får vårt uppdrag från regeringen. Dessutom har vi ett tätt samarbete med EU inom våra ansvarsområden.

Det här gör Jordbruksverket

Jordbruksverket finns för att främja en ökad och hållbar matproduktion och god djurvälfärd i hela Sverige. Vi bidrar till en levande landsbygd.

Vi arbetar i huvudsak för tre saker:

  • att Sverige ska ha en konkurrenskraftig, hållbar, lönsam och ökande matproduktion
  • att Sverige ska nå sina miljömål och att produktionen ska bli mer resurseffektiv
  • att Sverige ska ha ett gott skydd av djur, växter och hälsa.

Vi sätter upp mål och delmål, som leder oss i vårt arbete med att utveckla verksamheten. Sedan följer vi kontinuerligt upp hur vi lyckas. Resultatet presenterar vi i vår årsredovisning.

Sveriges förvaltningsmyndighet inom jordbruk

Jordbruksverket är Sveriges förvaltnings­myndighet inom jordbruk. Det innebär att vi har ett samlat ansvar för att följa och bidra till Sveriges utveckling inom jordbruk, djurhållning, fiske, rennäring, trädgård och landsbygd. Vi gör bland annat analyser och sammanställer statistik inom områdena.

Ansvar för EU-stöd

Vi ansvarar för att betala ut pengar från EU‑fonder till olika stödmottagare. Pengarna kommer från fem olika EU‑fonder:

  • Europeiska garantifonden för jordbruket
  • Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
  • Europeiska havs- och fiskerifonden
  • Europeiska regionala utvecklingsfonden
  • Europeiska socialfonden.

Vi förvaltar även de här fonderna för Sveriges räkning – antingen hela fonden eller delar av den. Att förvalta fonderna innebär att vi exempelvis har ansvar för att ta fram regler för hur pengarna får användas. Vi ska också följa upp och kontrollera att pengarna används på rätt sätt. Det gör vi i nära samarbete med länsstyrelserna och flera andra myndigheter.

Ansvar för krisberedskap inom lantbruk

Vi har i uppdrag att förebygga, hantera och motverka samhälls­störningar inom lantbruket, till exempel allvarliga smittsamma djursjukdomar och förorenat djurfoder. Det gör vi genom att planera och genomföra olika åtgärder. Om en samhälls­störning ändå inträffar så ska vi arbeta för att minska konsekvenserna av den.

Ansvar för miljömål

Jordbruksverket har ett särskilt ansvar för att hjälpa Sverige att nå de miljömål som riksdagen har beslutat om. Vi arbetar med flera av miljömålen och är dessutom ansvarig myndighet för målet Ett rikt odlingslandskap. Vi sitter också med i Miljömålsrådet.

Instruktion och regleringsbrev

Det finns en instruktion som talar om vad Jordbruksverket ska arbeta med och fokusera på. Varje år tar regeringen även fram ett regleringsbrev för hur Jordbruksverket ska styras.

Instruktion

I Jordbruksverkets instruktion står det om alla områden som vi ska jobba med. Du kan läsa hela instruktionen för Jordbruksverket på riksdagens webbplats.

Regleringsbrev

I regleringsbrevet anger regeringen vilka mål och återrapporteringskrav som Jordbruksverket har under året. Regeringen kan även ge särskilda uppdrag till oss i regleringsbrevet. Det står också hur arbetet ska finansieras och hur mycket vi kan betala ut i olika stöd.

Du hittar regleringsbrevet på Ekonomistyrningsverkets webbplats. Där finns även våra regleringsbrev från tidigare år.

Årsredovisning och budgetunderlag

För att regeringen ska kunna följa upp vårt arbete lämnar vi in en årsredovisning och ett budgetunderlag till regeringen varje år.

Årsredovisning

Årsredovisningen innehåller analyser och bedömningar av verksamhetens resultat utifrån de mål och uppgifter Jordbruksverket har från regeringen. I årsredovisningen hittar du även en finansiell redovisning med resultat- och balansräkningar, anslagsredovisning och noter.

Budgetunderlag

Budgetunderlaget innehåller förslag på hur Jordbruksverkets verksamhet ska finansieras under de tre närmast följande räkenskaps­åren.

Våra regeringsuppdrag

Jordbruksverket får också olika uppdrag från regeringen, som visar vad vi ska fokusera på i vårt arbete under den närmaste tiden. För tillfället har vi ungefär femtio uppdrag inom områden som jordbruk, landsbygd, fiske och hållbarhet.

Här presenterar vi våra största och mest aktuella uppdrag.

Livsmedelsstrategi för Sverige

Riksdagen har fattat beslut om en strategi för svensk livsmedels­produktion som omfattar hela livsmedelskedjan. Det övergripande målet med strategin är en konkurrenskraftig livsmedelskedja, där landets produktion av livsmedel ökar utan att äventyra samhällets olika miljömål.

Livsmedelsstrategin gäller fram till 2030. Till strategin finns en handlingsplan som regeringen har beslutat om, med konkreta åtgärder för att uppnå målen i strategin.

Jordbruksverket har flera uppdrag kopplade till livsmedels­strategin. Vi ska bland annat löpande följa och utvärdera hur strategin genomförs. Vi har även föreslagit åtgärder till nästa handlingsplan tillsammans med Tillväxtverket.

Gemensam politik inom jordbruk, landsbygds­utveckling och fiske

Medlemsländerna i EU har en gemensam jordbrukspolitik, CAP (Common Agricultural Policy), med särskilda regler och stödsystem för jordbruket, landsbygdsutvecklingen och fisket. Tanken är att länderna ska finansiera och reglera dessa områden tillsammans, för att exempelvis garantera en rimlig levnadsstandard för lantbrukare och se till att EU:s befolkning har tillräckligt med mat.

Jordbruksverket har i uppdrag att administrera och tillämpa EU:s gemensamma regler, så att de följs. Vi ska också hantera stödsystemen inom CAP. Det gör vi genom att till exempel utveckla och administrera de olika stöden, föreslå ändringar och informera om stöden.

Jordbruksverket har den centrala och samordnande rollen, men vi samverkar med flera andra myndigheter och länsstyrelser när det kommer till handläggning och kontroller av stöden. Nu har vi även ett uppdrag att förbereda inför en uppdatering av EU‑politiken på jordbruksområdet.

Stabilitet och förenklingar ska underlätta för lantbrukare

Den gemensamma jordbrukspolitiken i EU behövs för att Sverige ska nå sina högt satta mål inom lantbruk och livsmedels­produktion. Vi måste därför se till att de ersättningar och stöd som finns blir attraktiva och enkla att söka.

För att detta ska ske behöver vi stabila regler och villkor som inte ändras för mycket, så att lantbrukarna kan planera långsiktigt. Då slipper de dessutom att lära och anpassa sig till nya stöd, regler och villkor, vilket sparar pengar.

När vi väl ändrar på regler och villkor ska fokus ligga på att förenkla för lantbrukaren. Vi vill främst genomföra ändringar som skapar stor nytta för lantbrukarna och för samhället på lång sikt, även om de innebär ökade kostnader på kort sikt.

Jordbruksverkets ansvar och engagemang under Sveriges EU-ordförandeskap 2023

Under första halvan av 2023 är Sverige ordförande i EU:s ministerråd. Jordbruksverket har under dessa sex månader ansvar för rådsarbets­grupps­möten kopplade till Jordbruksverkets verksamheter. Jordbruksverket är också engagerat i ett antal större möten och konferenser.

Projekt som finansieras med pengar från EU

Jordbruksverket har sökt stöd från EU för att driva vissa projekt. Här kan du läsa om projekt som vi har fått pengar för.

Datainsamling inom EU:s gemensamma fiskeripolitik

Data Collection Framework, DCF, styr hur EU-länderna ska kunna samla in, hantera och dela data och statistik från yrkesfisket, fritidsfisket, vattenbruket och beredningsindustrin.

I Sverige har Havs- och vattenmyndigheten ansvar för genomförandet och samordningen av det nationella datainsamlingsprogrammet. Jordbruksverket ansvarar för insamlingen och rapporteringen av data för vattenbruket samt för beredningsindustrin. Det finansieras till 60 procent av Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden.

Datainsamling för vattenbruk 2021-2022

Syftet med datainsamlingen är att säkerställa att vi har tillräckligt kunskapsunderlag för att kunna genomföra EU:s gemensamma fiskeripolitik. Det gör vi genom att samla in, förvalta och använda miljörelaterade och socioekonomiska data. Data som tas fram fungerar som ett kunskapsunderlag för att kunna ge råd som efterfrågas.

Data som samlats in under 2021 och 2022 har rapporterats till EU-kommissionen.

Utifrån datan från 2021 och 2022 samt tidigare års data så sammanställde Jordbruksverket tillsammans med övriga länder inom EU en ekonomisk rapport om hela EU:s vattenbruk.

EU-flagga

Internationellt utvecklingsarbete

Jordbruksverket är en av de svenska myndigheter som samarbetar för att bidra till hållbar utveckling utomlands. Det gör vi genom att sprida vår expertkompetens inom områden som jordbruk, djurhållning och matproduktion till andra länders förvaltningar.

Det internationella utvecklingsarbetet bidrar till att uppnå regeringens mål med politiken för global utveckling (PGU) och de globala hållbarhetsmålen (Agenda 2030).

Författningar

Du kanske också är intresserad av det här

Senast granskad: 2023-05-05