Hållbarhet i Jordbruksverkets arbete

Jordbruksverket arbetar aktivt för att Sverige ska producera livsmedel på ett miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt. I det arbetet utgår vi från både de nationella miljömålen och de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Vi försöker också minska vår egen påverkan på miljön så mycket som möjligt.

En hållbar utveckling är målet

På Jordbruksverket strävar vi efter att verka för en hållbar utveckling inom våra ansvarsområden, som exempelvis jordbruk och fiske. Hållbar utveckling innefattar tre dimensioner:

 • ekonomisk hållbarhet
 • miljömässig hållbarhet
 • social hållbarhet.

Det räcker alltså inte att bara fokusera på en eller två dimensioner, utan utvecklingen ska vara hållbar utifrån alla tre. Till exempel arbetar vi för att matproduktionen i landet ska

 • vara konkurrenskraftig och långsiktigt lönsam
 • bidra till att uppfylla Sveriges miljömål, nationella och internationella klimatmål samt de globala hållbarhetsmålen
 • ge människor och samhällen förutsättningar att utvecklas, både på landsbygden och i tätorter.

Samverkan är en nyckel till hållbarhet

För att lyckas i hållbarhetsarbetet är samverkan den viktigaste faktorn. Därför samarbetar vi med olika samhällsaktörer från den privata sektorn, det civila samhället och andra myndigheter – både internationellt och inom Sverige.

De nationella miljömålen

I Sverige har vi mål för miljöarbetet som riksdagen har beslutat om: sexton miljökvalitetsmål och ett generationsmål. Syftet med miljökvalitetsmålen är att vi ska uppnå en miljömässigt hållbar utveckling i landet. Generationsmålet specificerar vad som krävs för att nå målen inom en generation.

Jordbruksverket är en så kallad miljömålsmyndighet. Det innebär att vi har ett särskilt ansvar för ett av de sexton miljömålen, nämligen det som heter Ett rikt odlingslandskap. Det innebär också att vi i vår verksamhet ska arbeta för att Sverige ska nå miljökvalitetsmålen och generationsmålet. Vi sitter även med i Miljömålsrådet.

Här berättar vi mer om de miljökvalitetsmål som vi arbetar mest med.

Ett rikt odlingslandskap

Miljömålet Ett rikt odlingslandskap handlar om att skydda odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för bland annat livsmedels­produktion. Det handlar också om att bevara och stärka den biologiska mångfalden, kulturmiljö­värdena och värdena för friluftslivet.

Jordbruksmarken är en naturresurs som kan ge mat och foder under mycket lång tid om den förvaltas på ett bra sätt. För att kunna odla på åkermarken krävs bland annat att den är väl dränerad och att den har en bra mullhalt. Odlingslandskapet är även ett svenskt kulturarv. Det arbete som många generationer bönder har lagt ner har gett oss ett rikt och varierat odlingslandskap som vi vill bevara till kommande generationer.

Jordbruket är en förutsättning för att bevara landskapet och den biologiska mångfalden. Betesdjur som nötkreatur och får är till exempel nödvändiga för att vi ska kunna ha kvar ett omväxlande landskap med både åkrar och betesmarker. Utan betesdjur växer många marker igen med skog. I det åkerdominerade landskapet är det också viktigt att bevara våtmarker, obrukade marker samt träd, buskar och snår, så att djur och växter ska trivas.

Ekologisk produktion och vattenhantering bidrar till att uppfylla miljömålet Ett rikt odlingslandskap.

Begränsad klimatpåverkan

Miljömålet Begränsad klimatpåverkan handlar om att minska mängden växthusgaser som Sverige släpper ut i atmosfären. Vi arbetar för att uppnå målet genom att ge råd om hur lantbrukare kan minska utsläppen av växthusgaser från sin verksamhet. Vi stimulerar även produktionen och användningen av förnybar energi. Dessutom försöker vi förutse hur klimatförändringarna kan komma att påverka jordbruket.

Giftfri miljö

En giftfri miljö är en miljö utan farliga kemiska ämnen som kan skada växter, djur och människor. För Jordbruksverket handlar det om att se till att växtskyddsmedel används på ett hållbart och säkert sätt inom jordbruk och trädgård. Det gör vi bland annat genom utbildning, information och rådgivning till dem som använder växtskyddsmedel. Jordbruksverket har också ansvar för att förhindra spridning av växtskadegörare i landet.

Ekologisk produktion bidrar till att uppfylla målet Giftfri miljö.

Ingen övergödning

Miljömålet Ingen övergödning handlar om att minska tillförsel av kväve och fosfor till mark och vatten. Dessa näringsämnen kan hamna i miljön, bland annat genom att de läcker ut från jordbruksmark. Därför arbetar Jordbruksverket med åtgärder för att minska läckaget av näringsämnen. Vi arbetar också med rådgivning och information till lantbrukare om hållbar användning av växtnäringsämnen.

De globala hållbarhetsmålen – Agenda 2030

FN:s medlemsländer har enats om Agenda 2030 med 17 globala mål för miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Flera av målen knyter an till Jordbruksverkets arbete med lantbruk och tillgång till mat. Dessa områden är kärnan av det globala hållbarhetsarbetet, enligt FN:s jordbruks- och livsmedels­organisation FAO (Food and Agriculture Organization). Utan mat, mark och vatten faller nämligen de andra hållbarhetsmålen, och därför är det särskilt viktigt att fokusera på de områdena. 

Jordbruksverket arbetar aktivt med 12 mål

På Jordbruksverket tar vi ständigt hänsyn till olika aspekter av hållbarhet när vi fattar beslut. Det tillhör vårt uppdrag som myndighet. I 12 av de 17 målen finns det en direkt koppling till Jordbruksverket, och de flesta andra har någon form av anknytning till vår verksamhet.

Här kan du läsa om vad Jordbruksverket arbetar med inom de mål som berör oss mest.

Mål 1 Ingen fattigdom

Vi driver sedan flera år tillbaka ett internationellt utvecklingsarbete, där fokus bland annat ligger på att sprida sunda policy­ramverk för en hållbar livsmedelsproduktion. Vi bidrar exempelvis genom ett program för myndigheter och näringslivs­organisationer i utvecklingsländer. Dessutom tar vi fram underlag till regeringen om ett hållbart utnyttjande av naturresurserna och om jordbrukets betydelse för att bekämpa fattigdom. Även vårt arbete med underlag i globala handelsfrågor är viktigt i detta sammanhang.

Mål 2 Ingen hunger

Mål 2 är ett stort område för oss, eftersom det ingår i målet att främja ett hållbart jordbruk. Vi bidrar med stöd, rådgivning och kunskap för att öka produktiviteten och skapa en god miljö av företagande och sysselsättning på landsbygden. Vi arbetar bland annat med frågor om djurskydd och djurhälsa, växtskydd, vattenhushållning, genetiska resurser och global handel.

Mål 3 God hälsa och välbefinnande 

Vi arbetar för en god djurvälfärd och minskad antibiotika­resistens, vilket är till nytta även för människors hälsa. One health är ett samlingsbegrepp för detta arbete.

Mål 5 Jämställdhet

Jämställdhet är ett tvärgående mål i EU-fonderna som finansierar några av stöden vi betalar ut.

Mål 6 Rent vatten och sanitet för alla

Vi värnar naturresursen vatten genom att exempelvis minska läckaget av växtnäring och använda växtskyddsmedel på ett säkert sätt. När regeringen skulle införa vattendirektivet bidrog vi även med ett utförligt underlag, för att förtydliga hur man skulle avväga olika intressen.

Mål 7 Hållbar energi för alla

Vi arbetar med att främja förnybar energi, till exempel gödselbaserad biogas. Vi ger också stöd för att främja energi­­effektivisering i lantbruket.

Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Vi arbetar på olika sätt för en god konkurrenskraft i jordbruket. Det kan handla om allt från att betala ut stöd till att hjälpa företag med analyser och kompetensutveckling. Vårt arbete med lokalt ledd utveckling (LLU) knyter ihop olika fonder och aktörer för att få större nytta av satsade resurser.

Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion

Konsumtion och produktion hänger nära samman med varandra. Det ingår i vårt uppdrag att skapa en livsmedelsproduktion som är till nytta för konsumenten, samtidigt som vi arbetar med miljömålen och strävar mot att minska matsvinn. Vi jobbar med hållbarhet i hela livsmedelskedjan. Det gör vi genom att bidra med stöd, rådgivning, kommunikation och analyser.

Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna

Globalt sett är kampen mot klimatförändringarna ett mycket prioriterat område. Jordbruket påverkar och påverkas av klimatförändringarna. Vi arbetar bland annat med rådgivning, stöd och analyser.

Mål 14 Hav och marina resurser

Havs- och fiskerifonden är ett viktigt verktyg för oss när det gäller mål 14, som handlar om att hantera våra hav och marina resurser på ett hållbart sätt. Vi tar fram underlag för att minska stöd till fisket som bidrar till utfiskning. Dessutom utarbetar vi strategier för yrkesfisket, vattenbruket och fritidsfisket. Vårt arbete för att minska övergödningen i Östersjön har också betydelse för detta mål.

Mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald

Ett aktivt jordbruk, inklusive betande djur, är en förutsättning för biologisk mångfald. Vårt eget miljömål ”Ett rikt odlingslandskap” är ett bra redskap, liksom våra miljöersättningar inom landsbygdsprogrammet. Dessutom arbetar vi med detta genom vårt arbete med CITES (skydd för hotade växter och djur), växtskydd mot angrepp och växtnäring.

Mål 17 Genomförande och globalt partnerskap

Mål 17 fokuserar på de verktyg och styrmedel som krävs för att uppnå de globala målen. Vi har mycket att bidra med, inte minst genom vårt internationella utvecklingsarbete. Genom det arbetet driver vi till exempel träningsprogram för myndigheter och näringslivsorganisationer i utvecklingsländer. Vi tar också fram underlag om handel och internationella jordbruksfrågor till regeringskansliet.

Vi rapporterar hur väl målen uppfylls

De globala målen följs upp med hjälp av utvalda indikatorer, som visar hur väl vi uppfyller målen. Jordbruksverket är en av de myndigheter som har ansvar för att rapportera flest indikatorer. De indikatorer som Jordbruksverket ansvarar för att rapportera finns inom

 • mål 2 Ingen hunger
 • mål 5 Jämställdhet
 • mål 12 Hållbar konsumtion och produktion
 • mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald.

Vår miljöpolicy

Jordbruksverkets miljöpolicy beskriver hur vi arbetar för att nå de mål som regeringen och riksdagen har satt upp för miljön.

Några exempel på mål som vi har i vår miljöpolicy:

 • Allt miljöarbete på Jordbruksverket ska vara en integrerad och självklar del av verksamheten.
 • Besluten vi fattar ska hjälpa oss att nå miljömålen på ett kostnadseffektivt sätt.
 • Vi ska verka för att anpassa EU:s gemensamma jordbrukspolitik, så att den blir mer miljövänlig. Det gör vi till exempel genom att förse politikerna med relevant sakkunskap i form av utredningsunderlag och rapporter.
 • Vi ska kontinuerligt redovisa jordbrukets effekter på miljön.
 • Vi ska hela tiden försöka minska vår egen miljöpåverkan, framför allt den som beror på transporter och energiförbrukning. Därtill ska vi bli bättre på att hushålla med råvaror och på att använda energi mer effektivt.

Vi redovisar vår miljöpåverkan

Varje år skickar Jordbruksverket in en redovisning av verksamhetens miljöpåverkan till Naturvårdsverket. Där redovisar vi hur vår verksamhet har påverkat miljön under året, både direkt och indirekt. Vår direkta miljöpåverkan handlar till exempel om

 • hur vi reser
 • hur effektivt vi använder energi
 • vilka upphandlingar vi gör
 • hur väl vi sorterar vårt avfall.

Vår indirekta miljöpåverkan handlar snarare om beslut, regler och andra styrmedel som kan påverka miljön.

Jordbruksverket är miljödiplomerat

Jordbruksverket är miljödiplomerat enligt kraven i Svensk Miljöbas kravstandard (4:2017).
Med hjälp av Svensk Miljöbas kan vi inför våra beställare och andra som är intresserade redovisa att vårt miljöarbete fungerar. Standarden är framtagen av föreningen SUSA – Sustainable standards(SUSA).

Det här gäller för vårt huvudkontor i Jönköping samt våra sju regionkontor.

Du kanske också är intresserad av det här

Senast granskad: 2019-07-02

Till toppen