Logotyp Jordbruksverket

Stöd till producentorganisationer för frukt och grönsaker 2024–2028

Det här är ett EU-stöd som producentorganisationer för frukt- och grönsaksodlare kan söka. Stödet ska användas för att göra olika satsningar hos enskilda medlemmar eller hos organisationen.

Vem kan få stöd?

Producentorganisationer som är erkända av Jordbruksverket kan få stöd för att genomföra ett nytt verksamhetsprogram. Verksamhetsprogrammet ska genomföras under minst tre år och högst fem år.

Producentorganisationen ska vara en ekonomisk förening där medlemmarna odlar frukt eller grönsaker.

Det är din organisation som söker stöd för de investeringar och insatser som medlemmarna vill göra. Du kan inte som enskild medlem själv söka stödet direkt hos Jordbruksverket. För att få stöd måste investeringarna och insatserna finnas med i er åtgärdsplan för året.

Det kan organisationen och medlemmarna få stöd för

Ni får stöd för att genomföra ett verksamhetsprogram som har godkänts av Jordbruksverket. Organisationen kan få stöd med 50, 60 eller 80 procent för de kostnader som ni har haft för att genomföra programmet. Ni kan bara få stöd för de kostnader som Jordbruksverket godkänt i förväg i er ansökan om åtgärdsplan. Du kan läsa mer om hur stödet kan variera under rubriken Varierande stödnivåer.

Vi kan bevilja stöd för olika typer av insatser och investeringar. Investeringarna och insatserna ska användas till de produkter som producentorganisationen är erkänd för och som medlemmarna odlar.

Kostnadstyperna som ni kan få stöd för är till exempel anskaffningskostnad för investeringen och köp av tjänst. Inom vissa åtgärder och inom vissa insatser kan stöd också ges för exempelvis lön eller resor med bil.

Insatser och investeringar som ni kan få stöd för

Obligatoriska åtgärder

Koncentration av utbudet
 • Investering i gemensamma anläggningar eller lokaler för
  • organisation av insamling
  • lagring
  • paketering
  • distribution
  • beredning och bearbetning av medlemmars produkter
 • Investering i transportmedel för transporter av produkter inom organisationen
 • Stöd för kommunikation för koncentration av utbud för köp av tjänst och licenskostnad för auktionssystem
Forskning och utveckling av hållbara och innovativa produktionsmetoder och tekniker
 • Utveckling och provning av nya sorter, nya arter av grödor, metoder knutna till produktion och lagring, eller utveckling av fossilfria förpackningar.
 • Utveckling av metoder för att mäta och följa upp förluster och svinn i olika led, eller ta fram nya användningsområden för produkter eller delar av produkter som annars inte tas tillvara.
 • Utveckling av nya digitala verktyg som syftar till att: effektivisera produktionen, minska utgifter eller kostnader, höja kvaliteten, eller minska miljö- eller klimatpåverkan.
Främja, utveckla och införa metoder som skyddar miljön
 • Investeringar i
  • skördekyl
  • kyllager
  • lager med kontrollerad atmosfär
  • kylutrustning till transportfordon
  • gemensamma kompostanläggningar eller andra tekniska lösningar som hanterar svinn och avfall som genereras i odlingarna
  • robot- eller drönarbaserade system för ogräsbekämpning, växtskyddsåtgärder eller spridning av växtnäring
  • fällor som används för att bedöma angrepp av växtskadegörare
  • utrustning för att konsumentförpacka produkter i fossilfria material
  • utrustning för rening av dräneringsvatten i frilandsodlingar
 • Rådgivning kring användning av fällor, blad- och fruktanalyser, vatten och jordanalyser eller revisioner med tillhörande rådgivning för säker hantering av överblivet växtmaterial eller växtavfall
 • Deltagande i utbildning som syftar till att minska miljöpåverkan
Begränsning av klimatförändringar och anpassning till ett förändrat klimat
 • Investeringar i
  • ökad energieffektivitet och förnybar energi i form av utrustning för jordvärme, bergvärme, pellets- och flispannor inklusive utrustning som ökar effektiviteten
  • energiväv i växthus
  • eldrivna transportfordon som endast används för interna transporter och som uteslutande drivs av el
  • bevattningsdamm med tillhörande utrustning för bevattning
  • dränering av odlingsmark med jord som inte är organogen
 • Rådgivning för energi- eller logistikrevisioner

Valfria åtgärder

Produktionsplanering
 • Investering i mjukvara för att planera produktionen
 • Investering i väderstation
 • Stöd för rådgivning för marknadsundersökningar som gäller produktionsplanering
 • Stöd för rådgivning för prenumeration av väderdata
Stärkt konkurrenskraft
 • Investeringar i
 • utrustning för att tvätta, sortera, ansa, väga, filmpaketera och paketera produkter
 • skördekylar, kyllager och lager med kontrollerad atmosfär
 • ledbelysning i växthus
 • hagelnät till fruktodling
 • utrustning som kan begränsa frostskador i fruktodlingar eller på frilandsodling av grönsaker
 • Stöd för rådgivning som syftar till att höja kvaliteten på slutprodukterna.
 • Stöd för utbildning och kompetensutveckling för studieresor
 • Stöd för certifiering eller revisioner av medlemmarnas odling och för gemensamma anläggningar för tvättning, sortering och paketering
Produkternas kommersiella värde

Investeringar i

 • utrustning för att bearbeta produkter
 • utbyte av fruktsorter på mark som är utrustad eller i samband med bytet utrustas med system för droppbevattning
Marknadsföring och ökad konsumtion
 • Att ta fram och tillverka informationsblad, broschyrer och liknande som används i samband med marknadsföring
 • Reklam i form av annonser riktade till konsumenter i tidningar, TV, webbplatser och liknande media
 • Marknadsföring av frukt och grönsaker eller organisationen på organisationens webbplats eller sociala plattformar
 • Ta fram och placera reklam på organisationens egna fordon för transport av produkter
 • Utveckla en ny professionell webbplats för producentorganisationen
 • Ta fram material till, och genomförande av, butiksdemonstrationer som riktar sig till konsumenter
 • Ta fram material till, och deltagande i, mässor som riktar sig till konsumenter eller till kommersiella köpare
 • Ta fram egna kvalitetsbeteckningar
Krisförebyggande och riskhantering

Stöd för försäkringspremier för skördeförsäkringar eller grödaförsäkringar.

Kostnader för insatser från föregående programperiod

Ni kan redovisa kvarvarande och periodiserade kostnader för investeringar som ni beviljats stöd för under programperioden 2019–2023 i ansökningar om utbetalningar i den nya programperioden.

Exempel på kostnader som organisationen inte kan få stöd för

 • Normala löpande produktionskostnader, som till exempel utsäde, icke-perenna växter, bekämpningsmedel, gödningsmedel, transporter av produkter, emballering och drift- och underhållskostnader.
 • Kontroll av handelsnormer (anses vara en normal produktionskostnad).
 • Investeringar i transportmedel som ska användas för saluföring eller distribution.
 • Kostnader för administration som inte är direkt kopplade till verksamhetsprogrammet.
 • Allmänna försäkringskostnader som inte avser skördeförsäkring.
 • Moms och andra nationella och regionala skatter eller avgifter.

Villkor för stödet

Din organisation kan bara få stöd om följande villkor är uppfyllda:

 • Organisationen ska vara erkänd av Jordbruksverket som producentorganisation.
 • Medlemmarna ska odla någon av de frukter eller grönsaker som organisationen är erkänd för och leverera huvuddelen av denna produktion till organisationen. Vilka som är medlemmar ska framgå av organisationens medlemsförteckning.
 • Organisationen ska ha ett verksamhetsprogram som är godkänt av Jordbruksverket. Verksamhetsprogrammet ska vara mellan 3 och 5 år och genomföras under programperioden. Programmet ska omfatta de obligatoriska målen samt åtgärder för att nå målen.
 • Om ni har insatser inom vissa mål ska ni lämna in planer tillsammans med verksamhetsprogrammet. Läs mer om det under rubriken Verksamhetsprogram och åtgärdsplan.
 • Inför varje år ska ni lämna in en åtgärdsplan och beskriva de insatser eller investeringar som ni vill ha stöd för att genomföra under nästföljande år.
 • Din organisation ska ha en budget för att genomföra åtgärdsplanen som är godkänd av Jordbruksverket.
 • De utgifter som ni vill ha stöd för ska omfattas av verksamhetsprogrammet och gällande regelverk.
 • Alla utgifter som organisationen vill ha stöd för i verksamhetsprogrammet ska vara separat redovisade. Det innebär att utgifterna i er bokföring ska vara åtskilda från andra utgifter. Ni kan redovisa dem separat genom att antingen ha ett särskilt kostnadsställe för utgifterna eller ha särskilda konton för utgifterna.

Grödor som organisationens medlemmar måste odla

Medlemmarna ska odla frukt och grönsaker som ingår i EU:s definition av ”Frukt och grönsaker”.

 • Godkända frukter är till exempel äpplen, päron, plommon, körsbär, meloner och annan frukt och bär som omfattas av KN-nummer 0807, 0808, 0809 och 0810.
 • Godkända grönsaker är till exempel gurkor tomater, lök, morötter, rovor, rödbetor, rädisor med flera liknande rotfrukter, kål, blomkål, broccoli och baljfrukter.
 • Andra godkända grönsaker är till exempel sparris, spenat, auberginer, squash, bladselleri, svampar och tryffel, sötpaprika, kronärtskockor, rabarber, krasse, mangold, persilja, dill, körvel, mejram, dragon.
 • Godkända kryddor är till exempel timjan, basilikört, citronmeliss, mynta, oregano, rosmarin, salvia.

Verksamhetsprogram och åtgärdsplan

För att kunna få stöd måste producentorganisationen först ansöka om godkännande av sitt verksamhetsprogram.

Det här ska verksamhetsprogrammet och åtgärdsplanen innehålla

Verksamhetsprogrammet måste omfatta vissa obligatoriska mål:

 • Koncentration av utbudet
 • Forskning och utveckling av hållbara och innovativa produktionsmetoder och tekniker
 • Främja, utveckla och införa metoder som skyddar miljön
 • Begränsning av klimatförändringar och anpassning till ett förändrat klimat

Åtgärdsplanen kan också omfatta följande insatser, men det är inget villkor för stödet:

 • Produktionsplanering
 • Stärkt konkurrenskraft
 • Produkternas kommersiella värde
 • Marknadsföring och ökad konsumtion
 • Krisförebyggande och riskhantering

Om ni ska genomföra insatser inom vissa mål ska ni lämna in planer tillsammans med verksamhetsprogrammet

 • Investeringar i skördekylar, kyllager med mera: Lämna in en plan för att minska förluster och svinn
 • Investering i gemensamma komposteringsanläggningar med mera. Lämna in plan för hantering av växtavfall som omfattar alla medlemmar
 • Energirevisioner i medlemsföretagen: Lämna in en plan som omfattar alla medlemmar
 • Insatser för att byta ut fruktsorter: Lämna in en plan som visar vilka sorter som ska avsättas på marknaden under olika perioder och i vilken omfattning och hur utbytet påverkar avsättning och intäkter.
 • Investeringar i energiväv i växthus: Lämna in en plan för energiväv som omfattar producentorganisationens alla växthusföretag.

Beräkning av driftsfond och separat redovisning

Stödet som en producentorganisation kan få begränsas till 4,1 procent av värdet av organisationens saluförda produktion under referensperioden. Referensperioden är det räkenskapsår som organisationens stämma senast fastställt resultat- och balansräkning för när ni ska lämna in ansökan om godkännande av driftsfond och åtgärdsplan.

Driftsfonden ska beräknas utifrån värdet av den saluförda produktionen under referensperioden för de producenter som är medlemmar i organisationen den 1 januari det år som driftsfonden ska avse. Saluförd produktion får alltså även omfatta salufört värde på produkter som odlats av medlemmar som tillträtt en producentorganisation efter referensperioden. Den saluförda produktionen hos de nya medlemmarna ska gälla sådana produkter som organisationen är erkänd för det år som driftsfond och åtgärdsplan gäller.

För att ni ska kunna beräkna er maximala driftsfond och ert maximala stödbelopp behöver era kostnader för inköp av och försäljningsintäkter för medlemsodlade och erkända produkter vara åtskilda från kostnader för inköp och försäljning av andra produkter i er bokföring. Därför behöver ni redovisa på särskilda konton eller ha specifika kostnadsställen för de kostnader och intäkter som organisationen har för medlemsodlade och erkända produkter.

Varierande stödnivåer

Stödet ni kan få begränsas till 4,1 procent av värdet av organisationens saluförda produktion under referensperioden. Det begränsas också till 50 procent av de faktiska utgifterna när en åtgärdsplan genomförs.

Gränsen 4,1 procent kan höjas med 0,5 procentenheter. Det överstigande beloppet får då bara användas för att genomföra en eller flera av följande åtgärder:

 • forskning och utveckling av hållbara och innovativa produktionsmetoder och tekniker
 • främja, utveckla och införa metoder som skyddar miljön
 • begränsning av klimatförändringar och anpassning till ett förändrat klimat
 • marknadsföring och ökad konsumtion
 • krisförebyggande och riskhantering.

En producentorganisation kan begära att stödet ska ökas från 50 till 60 procent av de faktiska utgifterna. Det kan ni till exempel göra om ni genomför ett verksamhetsprogram för första gången. Det kan ni också göra om verksamhetsprogrammet omfattar en eller flera av följande åtgärder:

 • forskning och utveckling av hållbara och innovativa produktionsmetoder och tekniker
 • främja, utveckla och införa metoder som skyddar miljön
 • begränsning av klimatförändringar och anpassning till ett förändrat klimat
 • marknadsföring och ökad konsumtion
 • krisförebyggande och riskhantering.

Stödet som vi beviljar för utbetalning för kan också variera beroende på om ni uppfyllt kravet på att minst 15 procent av utgifterna ska avse insatser inom åtgärderna "Främja, utveckla och införa metoder som värnar miljön" eller "Begränsa klimatförändringar och anpassning till ett förändrat klimat". För åtgärden "Forskning och utveckling" är kravet minst två procent. Om ni inte uppfyllt procentkraven under ert verksamhetsprogram kommer utbetalningen för övriga insatser att justeras så att ni når upp till dessa.

Stödnivån kommer att öka från 50 procent till 80 procent för kostnader kopplade till insatser inom åtgärden "Forskning och utveckling av hållbara och innovativa produktionsmetoder och tekniker", om sådana utgifter omfattar minst fem procent av utgifterna inom verksamhetsprogrammet. Med lika mycket ökar stödnivån för utgifter kopplade till "Främja, utveckla och införa metoder som värnar miljön" och "Begränsa klimatförändringar och anpassning till ett förändrat klimat" om de tillsammans omfattar minst 20 procent av utgifterna inom verksamhetsprogrammet.

Så söker du stödet

Du söker stödet i vår e-tjänst. I e-tjänsten kan du välja mellan olika ansökanstyper och blanketter. När du för första gången ansöker om godkännande av verksamhetsprogram i den nya programperioden ska du skicka in två ansökningar: en som gäller Ansökan om verksamhetsprogram och en som gäller Ansökan om åtgärdsplan för det första året i ert verksamhetsprogram.

När Jordbruksverket godkänt ert verksamhetsprogram behöver du inte skicka in en ny ansökan om det under kommande år. Däremot behöver du skicka in en ansökan om godkännande av åtgärdsplan för varje år som verksamhetsprogrammet pågår. Det kommer också att vara möjligt att ansöka om ändring av verksamhetsprogram och åtgärdsplan.

Datum för när ansökningar måste lämnas in till Jordbruksverket

 • Ansökan om godkännande av verksamhetsprogram: senast 15 september
 • Ansökan om godkännande åtgärdsplan för nästkommande år: senast 15 september
 • Ansökan om att lägga till eller ta bort mål i ett godkänt verksamhetsprogram: senast 15 september
 • Ansökan om godkännande av ändring av åtgärdsplan för innevarande år: senast den 30 september och högst två gånger per år
 • Ansökan om utbetalning av kostnader i verksamhetsprogrammet för verksamhetsåret: senast 15 februari året efter verksamhetsåret
 • Ansökan om förskott för en fyramånadersperiod under verksamhetsåret kan göras senast den sista dagen i januari, maj och september

Tänk på det här när du söker stöd

Insatser och investeringar som du söker stöd för i åtgärdsplanen ska du skriva insatsbeskrivningar för. Dessa ska du lämna in när du ansöker om att få en åtgärdsplan godkänd. Jordbruksverket kommer att skicka ut mallar som du kan använda för detta.

Varje insats ska ha ett eget nummer som anges i åtgärdsplanen för verksamhetsprogrammet.

Alla dokument som hör till en insats ska namnges med insatsens nummer.

Tänk på att alla utgifter som ni har för att genomföra verksamhetsprogrammet och som ni kommer att söka utbetalning för ska särredovisas på särskilda konton eller på ett särskilt kostnadsställe i er bokföring. Kostnader som hör till genomförandet av verksamhetsprogrammet måste vara åtskilda i bokföringen från andra kostnader som er organisation har.

Utbetalning av stödet

Vi kommer att komplettera den här sidan vid ett senare datum med information om hur du söker utbetalning.

Frågor och svar

Vad krävs för att bilda en producentorganisation för frukt och grönt?

För att kunna ansöka om att bli en erkänd producentorganisation ska din organisation

 • vara en registrerad ekonomisk förening
 • ha minst fem medlemmar
 • ha en årlig omsättning på över 1 miljon kronor
 • ge varje medlem en röst i föreningen.

Ni ansöker om erkännande hos Jordbruksverket på en särskild blankett. Vi uppdaterar dock den blanketten just nu, så tills vidare ansöker ni genom att mejla till oss.

De uppgifter och dokument som ni ska skicka med i ansökan framgår av bilaga 1 i Jordbruksverkets föreskrift SJVFS 2017:15.

Ansökan ska innehålla

 • uppgifter om organisationen och dess medlemmar
 • en beskrivning av verksamheten och vilken målsättning med verksamheten som organisationen vill bedriva som erkänd producentorganisation.

Din organisation behöver även ta fram ett verksamhetsprogram för vad ni vill göra för insatser och investeringar de kommande åren. Detta verksamhetsprogram ska stämma överens med den nationella strategin.

Kontakta oss om du har frågor