Stöd till producentorganisationer för frukt och grönsaker 2017–2024

Det här är ett EU-stöd som producentorganisationer för frukt- och grönsaksodlare kan söka till verksamhetsprogram som genomförs till och med den 31 december 2024. Stödet ska användas för att göra olika satsningar hos enskilda medlemmar eller hos organisationen.

Från 2023 finns ett nytt stöd till producentorganisationer för frukt och grönsaker.

Det kan organisationen och medlemmarna få stöd för

Det är din organisation som söker stöd för de investeringar och insatser som medlemmarna vill göra, genom att ta med insatserna i sitt verksamhetsprogram.

Du kan inte som medlem själv söka stödet direkt hos Jordbruksverket.

Din organisation kan få stöd för investeringar och insatser som omfattas av Sveriges nationella strategi för stöd till producentorganisationer. För att få stödet måste insatserna finnas med i ert verksamhetsprogram för året.

Vi kan bevilja stöd för en mängd olika typer av insatser och investeringar. I den nationella strategin har insatserna delats upp i olika åtgärdsområden.

Åtgärdsområden med exempel på insatser

 • Produktionsplanering
  • Investeringar i datorer och program
  • Investering i fruktträd för utbyte av fruktsorter
  • Investeringar i gemensamma lokaler och lager
 • Förbättra och bevara produktkvalitet
  • Utrustning för att tvätta, behandla, sortera och paketera produkterna i olika typer av linjer, som till exempel flowpacklinjer
  • Lagringskylar och kylutrustning i fordon för transport
  • Investeringar för bättre vattenkvalitet
  • Analyser av jord, blad och vatten i odlingarna
  • Certifiering av odling och produkter
 • Säljfrämjande insatser
  • Deltagande på mässor, butiksdemonstrationer
  • Utveckla webbplats
  • Reklam och information om varumärken samt allmänt om frukt och grönsaker
 • Forskning och utveckling
  • Utveckla nya grödor och förpackningar
 • Utbildning och rådgivning
  • Utbildning för medlemmar
  • Rådgivning till medlemmar
 • Krisförebyggande och krishantering
  • Skördeförsäkringar
 • Miljöinsatser/investeringar – enligt det nationella ramverket för miljöinsatser
  • Miljöinvesteringar för energiväv i växthus
  • Miljöinvesteringar i recirkulerande system
  • Miljöinvesteringar i precisionsjordbruk för att minska bekämpningsmedel och gödsel
  • Miljöinvesteringar i biologiska bekämpningsmedel
 • Insatser för förädling

Exempel på kostnader som organisationen inte kan få stöd för

 • Normala löpande produktionskostnader, som till exempel utsäde, icke-perenna växter, bekämpningsmedel, gödningsmedel, transporter av produkter, emballering och drift- och underhållskostnader
 • Kontroll av handelsnormer (anses vara en normal produktionskostnad)
 • Investeringar i transportmedel som ska användas för saluföring eller distribution
 • Kostnader för administration som inte är direkt kopplade till verksamhetsprogrammet
 • Allmänna försäkringskostnader som inte avser skördeförsäkring
 • Moms och andra nationella och regionala skatter eller avgifter

Villkor för stödet

Din organisation kan bara få stöd om följande villkor är uppfyllda:

 • Organisationen ska vara erkänd av Jordbruksverket som producentorganisation.
 • Medlemmarna ska odla någon av de frukter eller grönsaker som organisationen är erkänd för och leverera huvuddelen av sin produktion av erkända produkter till organisationen. Vilka som är medlemmar ska framgå av organisationens medlemsförteckning.
 • Organisationen ska ha ett verksamhetsprogram som är godkänt av Jordbruksverket. Verksamhetsprogrammet ska beskriva vilken målsättning ni har och vilka insatser som ni vill genomföra under programperioden, som brukar vara mellan 3 till 5 år. Inför varje år ska ni noggrant beskriva de insatser eller investeringar som ni vill ha stöd för att genomföra under kommande verksamhetsår.
 • Din organisation ska ha en budget för verksamhetsprogrammet (driftsfond) som är godkänd av Jordbruksverket.
 • De utgifter som ni vill ha stöd för ska omfattas av verksamhetsprogrammet och gällande regelverk.

Grödor som organisationens medlemmar måste odla

Medlemmarna ska odla frukt och grönsaker som ingår i EU:s definition av ”Frukt och grönsaker”.

 • Godkända frukter är till exempel äpplen, päron, plommon, körsbär, meloner och annan frukt och bär som omfattas av KN-nummer 0807, 0808, 0809 och 0810.
 • Godkända grönsaker är till exempel gurkor tomater, lök, morötter, rovor, rödbetor, rädisor med flera liknande rotfrukter, kål, blomkål, broccoli och baljfrukter.
 • Andra godkända grönsaker är till exempel sparris, spenat, auberginer, squash, bladselleri, svampar och tryffel, sötpaprika, kronärtskockor, rabarber, krasse, mangold, persilja, dill, körvel, mejram, dragon.
 • Godkända kryddor är till exempel timjan, basilikört, citronmeliss, mynta, oregano, rosmarin, salvia.

Så söker du stödet

Datum för när ansökningar måste lämnas in till Jordbruksverket

 • Ansökan om nytt verksamhetsprogram – senast 15 september
 • Ansökan om uppdatering av verksamhetsprogram – senast 15 september
 • Ansökan om ändring av innevarande års verksamhetsprogram – senast 31 oktober
 • Ansökan om utbetalning av kostnader i verksamhetsprogrammet för verksamhetsåret – senast 15 februari året efter verksamhetsåret
 • Ansökan om förskott för en fyramånadersperiod inom verksamhetsåret kan göras senast den 31 januari, 31 maj och den 30 september

Tänk på det här när du söker stöd

Alla insatser ska finnas med i åtgärdsplanen med insatsbeskrivningar som du lämnar in som excel-fil i samband med ansökan. Jordbruksverket skickar ut mallar som du ska använda för insatsbeskrivningen. Vill du säkerställa att du har de senaste mallarna kan du alltid kontakta oss via mejl.

Varje insats ska ha ett eget nummer som anges i åtgärdsplanen för verksamhetsprogrammet.

Alla dokument som hör till en insats ska namnges med insatsens nummer.

Tänk på att alla utgifter under verksamhetsåret ska särredovisas på särskilda konton eller på ett särskilt kostnadsställe som enbart avser utgifter för att genomföra verksamhetsprogrammet.

Utbetalning av stödet

Du ansöker om utbetalning av stödet via vår e-tjänst. Där kan du även ansöka om förskottsutbetalning.

Du ansöker om utbetalning av stödet den 15 februari året efter det verksamhetsår som verksamhetsprogrammet har genomförts.

Jordbruksverket kontrollerar om utgifterna du har redovisat är stödberättigande och kan även genomföra kontroller på plats av investeringar. Vi betalar ut stödet senast den 15 oktober.

Du kan få stöd för 50 procent av din organisations kostnader för insatser i verksamhets­programmet. Den andra halvan av kostnaderna ska betalas av organisationen och dess medlemmar.

Bara din organisation har rätt att få stöd för kostnader som organisationen eller en medlem har haft i samband med en insats. Fakturan måste vara adresserad till producentorganisationen eller till en medlem.

Tänk på att medlemmar som inte levererar godkända produkter till organisationen under verksamhetsåret inte räknas som stödberättigade medlemmar under verksamhetsåret ifråga.

Redovisa underlag för att få stöd utbetalt

Du måste skicka in

 • en godkänd faktura
 • ett betalningsbevis från en bank som visar att du har betalat till leverantören
 • ibland även dokumentation på att du genomfört insatsen
 • kopia av de konton i bokföringen i vilka du har särredovisat kostnader i driftsfonden.

Tänk på det här när du redovisar utgifter

Redovisa alla kostnader som din organisation vill ha stöd för i utgiftssammanställningen när du lämnar in ansökan om utbetalning. Vi kan inte betala ut stöd till kostnader som du har glömt att redovisa i ansökan.

Alla utgifter som din organisation vill ha stöd för i verksamhetsprogrammet ska vara särredovisade i er bokföring. Du kan särredovisa genom att antingen ha ett särskilt kostnadsställe för utgifterna i verksamhetsprogrammet (driftsfonden) eller ha särskilda konton för utgifterna.

Alla utgifter ska vara betalda under verksamhetsåret.

Namnge alla dokument som rör en insats med insatsens nummer i verksamhetsprogrammet.

Kontroll av utbetalningar av stöd

Om vi misstänker brott, alltså att någon medvetet fuskat för att få del av stöd, ska vi anmäla ärendet till Ekobrottsmyndigheten. Om felet i den EU-finansierade delen av stödet är större än 10 000 euro måste vi också anmäla det till den europeiska byrån för bedrägeri­bekämpning, OLAF.

Frågor och svar

Vad krävs för att bilda en producentorganisation för frukt och grönt?

För att kunna ansöka om att bli en erkänd producentorganisation ska din organisation

 • vara en registrerad ekonomisk förening
 • ha minst fem medlemmar
 • ha en årlig omsättning på över 1 miljon kronor
 • ge varje medlem en röst i föreningen.

Ni ansöker om erkännande hos Jordbruksverket på en särskild blankett. Vi uppdaterar dock den blanketten just nu, så tills vidare ansöker ni genom att mejla till oss.

De uppgifter och dokument som ni ska skicka med i ansökan framgår av bilaga 1 i Jordbruksverkets föreskrift SJVFS 2017:15.

Ansökan ska innehålla

 • uppgifter om organisationen och dess medlemmar
 • en beskrivning av verksamheten och vilken målsättning med verksamheten som organisationen vill bedriva som erkänd producentorganisation.

Din organisation behöver även ta fram ett verksamhetsprogram för vad ni vill göra för insatser och investeringar de kommande åren. Detta verksamhetsprogram ska stämma överens med den nationella strategin.

Vad krävs för att bilda en sammanslutning av producentorganisationer?

För att kunna ansöka om att bli en erkänd sammanslutning ska din organisation vara en registrerad ekonomisk förening som har erkända producentorganisationer som medlemmar. Varje medlem ska ha en röst i föreningen. Sammanslutningen kan bara erkännas för produkter som minst två av medlemmarna är erkända för.

Ni ansöker om erkännande hos Jordbruksverket på en särskild blankett. De uppgifter och dokument som ni ska skicka med i ansökan framgår av bilaga 1 a i Jordbruksverkets föreskrift SJVFS 2017:15.

Söker efter 2017:15

Sammanslutningen behöver även ta fram ett verksamhetsprogram för vad ni vill göra för satsningar de kommande åren. Detta verksamhetsprogram ska stämma överens med den nationella strategin. Sammanslutningens verksamhetsprogram behöver även överensstämma med verksamhetsprogrammen för de producentorganisationer som är medlemmar i sammanslutningen.

Får en medlemsodlare sälja en del av sin frukt som must eller marmelad?

En del fruktodlare gör egen must eller marmelad av den frukt som de odlar och vill då kunna sälja den must eller marmelad som de producerat själva.

En medlem i producentorganisationen får själv sälja upp till 25 procent av sin produktion – räknat på bokfört värde – direkt till konsument vid gårdsförsäljning eller på marknader.

Får vi använda en logotyp som innehåller ordet Sverige?

Om producentorganisationen har ett namn som inkluderar ord som Sverige eller svenska så får man använda det i logotypen. Hänvisningen till landet får dock inte vara det dominerande budskapet, utan reklamen måste handla om något annat.

Kan vi få stöd för att köpa begagnad utrustning?

Ja, oftast. Utrustningen får dock inte till någon del ha finansierats med stöd de senaste sju åren, varken från EU eller från Sverige.

Kan vi få stöd för ärter och bönor?

Ja. färska ärtor och bönor är godkända produkter som berättigar till stöd. Torkade ärtor och bönor är däremot inte godkända produkter.

När måste vi ta med EU-flaggan i vår marknadsföring?

Om producentorganisationen får stöd för en kampanj för generiska produkter (som till exempel gurka i största allmänhet) så måste EU-flaggan synas, och materialet ska innehålla texten ”Kampanj som finansierats med stöd av Europeiska unionen”.

Producentorganisation ska däremot inte ta med EU:s emblem när de gör reklam för den egna organisationen eller för sina egna varumärken.

Får vi fördela kostnaden för en investering på flera år?

Ja. Kostnaden för en investering kan periodiseras över flera år. Om du gör en stor investering år 1 så kan du fördela kostnaderna i verksamhetsprogrammet över flera år.

Kan vi få stöd för en ny investering som ersätter en äldre investering?

Ja, om investeringen är godkänd enligt regelverket och den nationella strategin. Restvärdet på den ersatta investeringen ska dras av från kostnaden. Ersättningsinvesteringar inom åtgärden ”Miljö” är inte godkända om inte den nya investeringen är minst 15 procent bättre än den gamla när den var ny.

Kan vi få stöd för pollinerare, typ humlor i växthus?

Nej. I den nya nationella strategin 2014-2022 anses kostnader för humlor i växthus vara en normal produktionskostnad.

Om investeringen har betalats i euro eller annan utländsk valuta, vilket belopp kan man då få stöd för?

Din organisation kan få stöd för den faktiska kostnad ni har haft. Det innebär att den växelkurs som användes vid betalningen gäller när stödet räknas ut.

Hur mycket pengar kan organisationen få i stöd?

Stödet beräknas på organisationens försäljning av medlemmarnas godkända produkter under ett år. Din organisation kan få 4,1 procent av försäljningen i stöd för att genomföra insatser inom alla åtgärdsområden i verksamhetsprogrammet. Ytterligare 0,5 procent kan ges i stöd för att genomföra insatser inom åtgärden krisförebyggande och krishantering. Det framgår av artikel 34 i EU:s förordning nr 1308/2013.

Hur finansierar driftsfonden verksamhetsprogrammet?

Driftsfonden är verksamhetsprogrammets budget. Driftsfonden finansieras till 50 procent av EU-stöd och till 50 procent av din organisation och dess medlemmar.

Inför varje nytt verksamhetsår beräknas årets driftsfond utifrån ett referensår. Driftsfonden kan som mest utgöra 8,2 procent plus 1 procent (krisåtgärder) av din organisations försäljning under referensåret av medlemmarnas erkända produkter.

Den mängd investeringar och insatser som medlemmarna och organisationen vill genomföra begränsas till storleken på driftsfonden. Hur stor driftsfonden blir styrs av organisationens försäljningsvärde av medlemmarnas erkända produkter.

Till exempel: Om organisationen har en försäljning av medlemmarnas produkter på 100 000 000 kronor under referensåret så kan organisationens driftsfond för utgifter i verksamhetsprogrammet under verksamhetsåret bli maximalt 8 200 000 kronor för alla åtgärder plus 1 000 000 kronor ytterligare för krisåtgärder. Organisationen kan få 50 procent av utgifterna i stöd vilket blir 4 100 000 kronor plus eventuellt 500 000 kronor till för krisåtgärder.

Kontakta oss om du har frågor

Författningar

Söker efter 2017:15

Senast granskad: 2023-05-05

Till toppen