Logotyp Jordbruksverket

Det här är lokalt ledd utveckling genom Leader 2023–2027

Lokalt ledd utveckling genom Leader innebär att man engagerar sig i utvecklingen av sin bygd och kan få stöd för sina utvecklings­projekt. Leader är en metod där privat, ideell och offentlig sektor arbetar tillsammans för att bidra till lokal utveckling.

Leadermetoden

Lokalt ledd utveckling genom Leader innebär att du som har idéer om den lokala utvecklingen kan föra fram dem, engagera dig och söka pengar till projekt. Det handlar om att utveckla din bygd utifrån lokala förutsättningar. Tanken är att lokal utveckling genomförs mest effektivt av dem som bor och verkar i ett område.

Inom Leader samarbetar privat, ideell och offentlig sektor för att bidra till lokal utveckling. Människor från de tre sektorerna bildar en ideell förening, en lokal aktionsgrupp som kallas för LAG (Local Action Group). Föreningen leds av en styrelse där alla tre sektorer är representerade. De arbetar alltid inom ett geografiskt område som kallas leaderområde. Målet är att skapa attraktiva områden med konkurrenskraftig verksamhet, nya företag och fler jobb.

På Landsbygdsnätverkets webbplats kan du läsa om exempel på projekt inom Leader. Landsbygdsnätverket är ett nationellt nätverk som samlar aktörer från den lokala, regionala och nationella nivån. Syftet är att skapa mötesplatser där medlemmarna kan dela med sig av information och erfarenheter inom landsbygdsutveckling.

40 leaderområden har fått startbeslut i perioden 2023‑2027

40 leaderområden har blivit godkända av Jordbruksverket och i dessa områden kan du söka pengar till projekt för perioden 2023–2027.

Klicka på rubriken här nedanför så ser du en karta över de leaderområden som har beviljats startbeslut.

Karta över leaderområden 2023–2027

Här kan du se den preliminära kartan över leaderområden som blivit prioriterade. Kartan är preliminär till dess att alla prioriterade leaderområden fått startbeslut.

Karta över leaderområden 2023–2027.

I varje område finns ett leaderkontor

I leaderområdena finns ett leaderkontor som hjälper till att informera, utveckla idéer och ta emot ansökningar om stöd. Dit kan du vända dig för att få hjälp med din projektidé och du kan även få hjälp med att få kontakt med andra projekt eller aktörer för att komma vidare.

En strategi ligger till grund för utvecklingen

I varje leaderområde finns en utvecklingsstrategi som ligger till grund för utvecklingen i området. Strategin beskriver vad som behöver göras för att till exempel öka sysselsättningen, få fler nya företag och få området att bli attraktivt och konkurrenskraftigt.

I utvecklingsstrategin finns också en budget som bestämmer hur mycket stöd som de som bor och är verksamma i området kan söka. Strategin styr också vilka projekt som kan få stöd i leaderområdet.

Kontakta ditt leaderområde för information om stöd du kan söka

För att kunna söka stöd måste projektidén passa in i den utvecklings­strategi som är godkänd för området. Kontakta därför ditt leaderkontor innan du söker stöd så hjälper de dig att se om din idé kan bidra till utveckling i ditt leaderområde. Du hittar kontaktuppgifter längre ner på sidan under rubriken Kontakta leaderkontoret.

Via länken nedan kan du läsa mer om stödet och hur det fungerar.

Leader finansieras till hälften av EU och till hälften av Sverige

Det finns totalt cirka 1,7 miljarder kronor för att stärka Sveriges konkurrenskraft med hjälp av lokalt ledd utveckling genom Leader under perioden 2023–2027. Pengarna för arbetet och projekten inom lokalt ledd utveckling genom Leader kommer från EU (Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling) och från svenska staten, men även från kommuner och ibland regioner.

Du kan söka stöd för många olika saker, till exempel det här:

 • skapa en attraktiv landsbygd för boende
 • utveckla bygdens föreningsliv
 • göra investeringar i kultur- och naturlandskapet så att fler människor får tillgång till dem
 • arbeta med näringslivsutveckling och innovationer.

Frågor och svar

Hur går det till att söka ett stöd inom lokalt ledd utveckling?

I grova drag går det till så här när du söker stöd:

 1. Börja alltid med att kontakta ditt leaderområde om din projektidé.
 2. Du skickar in din ansökan i vår e-tjänst.
 3. När du har gjort det skickas din ansökan vidare till ditt leaderkontor. Leaderkontoret tar emot ansökan och du kan få åka till leaderkontoret för att berätta mer om idén.
 4. Projektidén tas upp på ett möte med föreningens styrelse och bedöms enligt urvalskriterierna. Om projektet blir godkänt prioriterar styrelsen ansökan.
 5. Leaderkontoret gör sin del av handläggningen innan ansökan skickas vidare för handläggning och beslut hos Jordbruksverket.
 6. Jordbruksverket fattar det slutliga beslutet. Ni kan nu starta projektet!
 7. När ni har genomfört aktiviteter och betalat utgifterna kan du skicka in ansökan om utbetalning.
 8. Jordbruksverket handlägger och betalar ut pengar.

Vad betyder Leader?

Ordet Leader är en förkortning av en fransk mening – Liaison Entre Actions de Dèveloppement de l´Economie Rurale. Det betyder "samordnade aktiviteter för ekonomisk utveckling på landsbygden".

Kontakta leaderkontoret om du har frågor

Vill du veta mer om Leader? Kontakta leaderkontoret i ditt leaderområde.