Stöd för projekt och samarbeten genom Leader 2023–2027

Du kan få stöd för projekt som bidrar till utveckling i ditt leader­område enligt leader­områdets utvecklings­strategi. Här ingår även samarbeten med andra leader­områden. Du söker stöd och utbetalning i vår e-tjänst.

Vem kan få stöd?

Myndigheter, kommuner, regioner, föreningar, andra organisationer och företag som bidrar till att främja utvecklingen i ett leaderområde kan få stöd.

Det kan du få stöd för

Du kan få stöd för projekt som bidrar till utveckling i ditt leaderområde. Kontakta alltid leaderkontoret i ditt område innan du söker stöd. Där kan du få hjälp att se om din idé passar in i områdets strategi för utveckling. Du kan till exempel få stöd för

 • projekt som är till nytta för många människor i området
 • projekt som ger förutsättningar för företagsutveckling, boendemiljö, kunskap, service eller landsbygdens attraktivitet
 • projekt som är till nytta för ett eller flera företag.

Stöd till samarbetsprojekt i Sverige eller EU

Projekt kan i vissa fall inkludera flera leaderområden, dessa kallas då för samarbetsprojekt. Det ska gälla en konkret projektidé och uppfylla gemensamma behov. Samarbetsprojekt kan genomföras av

 • stödmottagare i ett leaderområde som vill samarbeta med en eller flera stödmottagare i andra leaderområden, inom Sverige eller EU
 • ett eller flera leaderområden som vill samarbeta, inom Sverige eller EU.

Du kan även ha ett förberedande samarbetsprojekt som handlar om att söka efter en eller flera samarbetspartner i andra leaderområden.

De som är med i ett samarbetsprojekt ska teckna ett samarbetsavtal.

Kontakta alltid leaderkontoret i ditt område innan du söker stöd. Där kan du få hjälp att utforma ett samarbetsprojekt som passar in i den strategi för utveckling som finns i området.

Landsbygdsnätverket ger support

Landsbygdsnätverket verkar på flera sätt för att hjälpa svenska leaderområden att komma igång med och genomföra samarbetsprojekt med andra länder, så kallade transnationella samarbeten. Genom samarbetet i det europeiska landsbygdsnätverket kan Landsbygdsnätverket förmedla kontakter mellan aktörer och leaderområden i Sverige och utländska grupper som vill etablera ett samarbete.

Paraplyprojekt – en möjlighet för mindre aktiviteter

Paraplyprojekt gör det möjligt för privatpersoner och andra aktörer att söka stöd till mindre projekt eller aktiviteter, utan att starta ett helt eget leaderprojekt. Projektet ägs av leaderföreningen (LAG),som kan bevilja och betala ut stöd inom paraplyprojektet. Kontakta ditt leaderkontor om du vill veta mer.

Utgifter du kan få stöd för

Du kan bara få stöd för utgifter som har fakturadatum och betaldatum tidigast den dag din ansökan kom in till myndigheten.

Investeringar

En investering kan vara en fysisk eller en immateriell tillgång. En immateriell tillgång är till exempel mjukvara eller patentansökningar. Tänk på att även utgifter med koppling till investeringen ska räknas in i investeringskostnaden, till exempel frakt, montering och konsultarvoden.

Investeringen måste ha ett inköpspris på minst 24 000 kronor exklusive moms och ha en livslängd på minst 3 år. Tänk på att även utgifter med koppling till investeringen ska räknas in i investeringskostnaden, till exempel frakt, montering och konsultarvoden. Den investering som du har fått stöd för måste finnas kvar i minst 5 år.

Övriga utgifter

Övriga utgifter är till exempel mat, fika, resor, traktamenten, eget arbete, konsultarvoden och andra utgifter med koppling till investeringen eller projektet.

Utgifter för personal

Utgifter för personal är till exempel månadslön eller timlön, arvoden och andra personalkostnader.

Indirekta kostnader

Om du får stöd för utgifter för personal kan du även få stöd för indirekta kostnader. Indirekta kostnader, även kallade OH-kostnader, är utgifter som inte är direkt kopplade till någon speciell aktivitet i investeringen eller projektet men de är nödvändiga för att du ska kunna genomföra den. Det kan till exempel vara lokalkostnader, rekrytering av personal, intern utbildning, intern representation, kontorsmaterial och telefoni.

De indirekta kostnaderna beräknas som ett schablonpåslag på 15 procent av utgifterna för personal inklusive lönekostnadspåslag.

Så mycket stöd kan du få

Det är leaderföreningens styrelse som prioriterar och bedömer hur mycket stöd ett projekt kan få. Ju mer allmännyttigt ett projekt är, desto mer stöd kan projektet få. Hur mycket stöd du kan få beror även på inom vilket område du är verksam och söker stöd inom:

 • Om den huvudsakliga nyttan av projektet tillfaller en bredare allmänhet kan du få stöd för 40–100 procent av de utgifter som ger rätt till stöd.
 • Om projektet är till nytta för en eller ett fåtal kommersiella verksamheter kan du få stöd för 40–70 procent av de utgifter som ger rätt till stöd. Stödbeloppet är maximalt 200 000 kronor.

Om du vill söka stöd inom ett redan beviljat paraplyprojekt så är det bestämt av föreningens styrelse hur mycket pengar varje enskild delaktivitet kan få.

Villkor för stöden

Här är några villkor som kan vara bra att känna till redan innan du söker stödet.

 • Du ska ha de tillstånd och godkännanden som krävs för projektet.
 • Du ska lämna in en ekonomisk redovisning och en beskrivning av projektets genomförande och resultat när du slutredovisar projektet.

Behåll en investering i minst 5 år efter slututbetalningen

Om du har fått stöd för en investering måste den finnas kvar i minst 5 år efter slututbetalningen. Om verksamheten till exempel byter ägare måste den nya ägaren fortsätta använda investeringen som du hade tänkt, annars finns det risk att du blir tvungen att betala tillbaka hela eller delar av stödet.

Informera om investeringen eller projektet och använd rätt EU‑logotyp

När du får pengar från EU måste du informera om ditt projekt och tala om att pengarna delvis kommer från EU. Om du inte följer villkoren för information och logotyper blir det avdrag på stödet. I ditt beslut om stöd kan du läsa om vad som gäller för dig. Här kan du läsa mer om vad som gäller generellt kring informationskrav och EU‑logotyp.

Så söker du stödet

Börja alltid med att kontakta ditt leaderkontor som kan hjälpa dig med din ansökan. Aktuella leaderområden för perioden 2023–2027 kommer att starta i början av 2023. Kontaktuppgifter kommer då att finnas längre ner på sidan under rubriken Kontakta ditt leaderkontor om du har frågor.

Du söker stödet i vår e-tjänst.

I ansökan ska du bland annat svara på frågor om

 • vilka mål och resultat som projektet ska uppnå
 • vilka aktiviteter du ska genomföra och vilka utgifter du kommer att ha i samband med aktiviteterna.

När du har fått beslutet om att du får stödet kan du söka utbetalning.

Om du ska söka stöd och utbetalning åt en organisation eller ett företag så behöver du en fullmakt. Du kan också ge fullmakt så att någon annan kan söka åt dig.

Så söker du stöd till ett samarbetsprojekt

I e-tjänsten ska du kortfattat beskriva samarbetsprojektet. Du ska bland annat berätta om projektets

 • mål
 • planerade aktiviteter som ska leda till att projektet når målen
 • förväntade resultat
 • målgrupper.

Beskriv också hur verksamheten kommer att fortsätta efter att ni har slutfört projektet och eventuellt hur ni ska hantera resultatet eller investeringarna.

Roll och ansvar för varje part

Beskriv de roller som varje part har för att organisera, genomföra och övervaka projektet.

Den samordnande partens roll och ansvar bör vara att

 • styra och samordna utformning av projektet
 • samordna redovisning, betalning och fakturering av gemensamma utgifter och fördela dem mellan parterna
 • styra och följa genomförandet av projektet och fördela de uppgifter som varje part ska utföra (till exempel organisera utbyte, gemensamma resultat)
 • övervaka och kommunicera resultat och finansiella framsteg.

Om det inte finns en samordnande part ska projektet reglera vilken part som ansvarar för uppgifterna ovan. Alla parter som ska delta i ett genomförande samarbetsprojekt ska underteckna ett samarbetsavtal som tydliggör ansvarsfördelningen mellan parterna.

Budget, finansiering, redovisning och betalningar

Bifoga en total budget för hela samarbetsprojektet och beskriv hur ni ska fördela utgifterna mellan parterna. Varje leaderområde står för sina kostnader.

Regler och lagstiftning

Ange överenskommet arbetsspråk, och eventuella utgifter för tolkar och översättning.

Ha med en klausul som tillåter förändringar i partnerskapet. Förändringar kan till exempel vara:

 • utökning av partnerskapet med en eller flera parter eller att en eller flera parter lämnar projektet
 • ändring av budget – till exempel fördelning av gemensamma utgifter mellan parterna.

Parterna kan då behöva göra följande:

 • Skriftlig överenskommelse som undertecknats av alla parter.
 • Skyldighet för varje part att meddela ändringar till berörda myndigheter och vid behov ansöka om ändring av beslut.

Beskriv tillvägagångssätt när ni behöver ändra ett avtal. Det kan exempelvis innebära tillämpning av tilläggsavtal för ändringar i projektplan och budget.

Beskriv bestämmelser för uppsägning under avtalstiden.

Redogör för nationella regler och lagar samt hur ni ska hantera olika skatteregler, exempelvis om stödberättigande utgifter ersätts inklusive eller exklusive moms.

Planera din budget

Du ska fylla i en budgetmall och bifoga till ansökan. Du ska också bifoga underlag till ansökan som visar hur du kommit fram till din budget. Exempel på underlag är offerter och prisuppgifter från mer än en leverantör. Du behöver också bifoga underlag för beräkning av timlön om du har utgifter för personal.

Offentliga resurser

I din budget ska du ta med eventuella offentliga resurser. En offentlig resurs är värdet av arbete, varor, tjänster, mark eller byggnader som projektet får från en offentlig aktör utan att behöva betala för. Det kan vara både tid och pengar.

Ideella resurser

Om projektet får något från någon utanför projektet ska du redovisa detta i din ansökan om stöd men du ska inte ta upp det i budgeten. Ideella resurser kan till exempel vara lokal, material eller en arbetsinsats.

När du har skickat in din ansökan om stöd

I ditt beslut om stöd står det du behöver veta. Men här är några saker som är bra att tänka på direkt efter att du skickat in din ansökan om stöd:

 • Du är inte garanterad att få stöd bara för att du har sökt stödet. Om du inte blir beviljad stöd kan det bland annat bero på att leaderområdet har prioriterat andra projekt eller att pengarna har tagit slut hos leaderområdet.
 • Om du påbörjar ditt projekt innan du har fått ditt beslut om stöd är det viktigt att du ändå följer de regler som gäller för stödet. Annars kan det hända att ditt stöd minskar eller att du inte får något stöd alls.
 • Du kan bara få stöd för utgifter som har fakturadatum och betalningsdatum från och med den dag då du skickade in din ansökan om stöd.

Redovisa utgifterna separat i din bokföring

I din bokföring ska du redovisa de utgifter och intäkter som hör till investeringen eller projektet separat från utgifter och intäkter som hör till annan verksamhet. Om du inte har redovisat separat kommer det att bli ett avdrag på ditt stöd.

Ta reda på om du är upphandlingsskyldig

Statliga myndigheter, kommuner, regioner och länsstyrelser är alltid upphandlingsskyldiga men även andra juridiska personer som aktiebolag, stiftelser och ideella föreningar kan vara det.

Om du är upphandlingsskyldig ska du upphandla inköpen för investeringen eller projektet. Du ska spara alla underlag som är kopplade till de upphandlingar som är relevanta.

Om den myndighet som handlägger din ansökan begär det kan du behöva skicka in underlag för att visa om din organisation är upphandlingsskyldig eller inte.

Ansök om ändring av ditt beslut om något ändras

Det är viktigt att du ansöker om ändring av ditt beslut om stöd om till exempel slutdatum, tidsplan, budget, finansieringsplan eller något annat väsentligt behöver ändras jämfört med vad som står i ditt beslut om stöd. Om ditt stöd baseras på faktiska utgifter och du redovisar utgifter som inte ingår i de investeringar som myndigheten beviljat stöd till, får du inte stöd för de utgifterna. Det kan också innebära att du får ett avdrag på stödet.

Kontakta myndigheten som beslutade om ditt stöd om du är osäker på om du behöver göra en ansökan om ändring eller inte. Du ska skicka din ansökan om ändring till ditt leaderkontor.

Om din ansökan om ändring godkänns så gäller ändringen från och med den dag då den kom in till myndigheten.

Du ska alltid ansöka om ändring av ditt beslut om stöd när

 • du inte kommer att bli klar i tid och behöver flytta fram ditt slutdatum
 • du inte kan genomföra hela investeringen som behövs för att uppfylla syfte och mål men ändå vill fortsätta att genomföra delar av investeringen.

Du behöver inte ansöka om ändring av ditt beslut om stöd om du byter ut en aktivitet eller utgift mot en annan likvärdig aktivitet eller utgift. Det kan till exempel vara att du väljer att göra ett digitalt nyhetsbrev i stället för att trycka broschyrer eller väljer att anställa en person istället för att köpa tjänsten.

Så söker du utbetalning

För att få ditt stöd utbetalt behöver du ansöka om utbetalning. Om du vill få pengar i förskott kan du söka om förskottsutbetalning och om du vill få en del av pengarna innan allt är genomfört kan du söka en eller flera delutbetalningar. Den sista ansökan om utbetalning som du skickar in måste vara en ansökan om slututbetalning.

Du söker utbetalning i vår e-tjänst.

Du ska betala utgifterna innan du söker utbetalning för dem. Det gäller inte vid förskottsutbetalning. Det är bara de utgifter som ingår i aktiviteterna som står i ditt beslut om stöd som du kan få utbetalning för.

Du kan inte göra ändringar i din ansökan om utbetalning när myndigheten har börjat handlägga den.

Olika typer av utbetalningar

Det finns olika typer av utbetalningar.

Förskottsutbetalning

Du kan söka förskottsutbetalning så fort du har fått ditt beslut om stöd.

Du kan få upp till 50 procent av ditt stöd i förskott, dock högst 250 000 kronor. En del av beloppet kommer från EU och en del från Sverige. Du kan högst få förskott med den del som kommer från Sverige. Beloppet står i ditt beslut om stöd.

När du söker förskott behöver du inte redovisa några utgifter. Därför måste du i stället redovisa utgifterna för detta belopp när du söker slututbetalning.

Statliga myndigheter, regioner och kommuner kan inte söka förskottsutbetalning.

Delutbetalning

Du kan söka delutbetalning en eller flera gånger. Sök gärna delutbetalning i ett tidigt skede. Du kan till exempel söka varje kvartal eller efter en period då du haft många eller stora utgifter. Alla underlag från perioden du söker delutbetalning för ska vara med i ansökan och du ska ha betalat alla utgifter. Om du glömmer någon utgift kan du ta med den nästa gång du söker utbetalning och skriva en förklaring.

När du söker delutbetalning ska du beskriva vad som har hänt i investeringen eller projektet och vad de redovisade utgifterna har använts till.

Slututbetalning

Du ska söka slututbetalning senast det slutdatum som står i ditt beslut om stöd. Då ska du vara klar med din investering eller ditt projekt. När du söker slututbetalning ska du göra en slutredovisning i e-tjänsten där du beskriver vad du har gjort och svarar på frågor om bland annat mål och resultat.

Om du söker slututbetalning för sent minskar ditt stöd med 1 procent av utbetalningsbeloppet för varje dag som ansökan är försenad. Om din ansökan kommer in mer än 25 dagar för sent får du inga pengar alls för din ansökan om slututbetalning.

Redovisa utgifter och finansiering i e-tjänsten

Utgifter

I e-tjänsten redovisar du de utgifter som du haft för din investering eller ditt projekt. Du ska också skicka in underlag som styrker dina utgifter. Underlagen ska vara sorterade och tydligt kopplade till utgifterna. Underlagen laddar du upp i e‑tjänsten.

Om du är upphandlingsskyldig ska du redovisa uppgifter om upphandlingen i e‑tjänsten.

Finansiering

Du ska också redovisa den privata och offentliga medfinansiering som du har fått in. I ditt beslut om stöd står det vilken finansiering du behöver redovisa.

Om du har fått in mer finansiering än vad som står i beslutet om stöd ska du även redovisa den finansieringen. Innan vi kan göra en slututbetalning till dig ska du i första hand betala tillbaka den överskjutande medfinansieringen. I annat fall kan vi behöva justera det belopp som du kan få utbetalt från oss.

Om du inte har fått tillräckligt med offentlig medfinansiering när du söker utbetalning kan det innebära att vi håller inne delar av stödet tills du har fått in medfinansieringen.

Krav på underlag för utbetalning

För att du ska få dina pengar är det viktigt att underlagen för utbetalning är korrekta.

Utgifter för personal

I ditt beslut om stöd finns mer information om hur du ska redovisa utgifter för personal när det är aktuellt.

Utgifter för personal är till exempel månadslön eller timlön, arvoden och andra personalkostnader. Personal kan arbeta hela sin tid, en viss procentsats eller ett visst antal timmar av sin tid i insatsen.

Om du har personal som jobbar en viss procent i projektet behöver du lämna ett underlag som styrker hur stor andel av en heltidstjänst den anställde arbetar och underlag för eventuella förmåner. Du behöver också lämna in lönespecifikationer när du söker utbetalning.

Om du har personal med månadslön som arbetar timmar i projektet ska du skicka in personalens lönespecifikationer och blanketten Beräkning timlön.

Om du har personal som är anställd på timlön i projektet räcker det att du skickar in personalens lönespecifikationer.

För all personal som jobbar per timme i insatsen behöver du föra en projektdagbok där det står

 • hur många timmar per dag som personen har arbetat
 • vad personen har arbetat med de dagar den har arbetat.

Indirekta kostnader

Om du får stöd för utgifter för personal kan du även få stöd för indirekta kostnader. Indirekta kostnader, även kallade OH-kostnader, är utgifter som inte är direkt kopplade till någon speciell aktivitet i investeringen eller projektet men de är nödvändiga för att du ska kunna genomföra den. Det kan till exempel vara lokalkostnader, rekrytering av personal, intern utbildning, intern representation, kontorsmaterial och telefoni.

De indirekta kostnaderna beräknas som ett schablonpåslag på 15 procent av utgifterna för personal inklusive lönekostnadspåslag.

Övriga utgifter

I ditt beslut om stöd står det hur du ska hantera övriga utgifter om det är aktuellt för din investering eller ditt projekt.

Fika, mat och konferenser

Fika

Om du har utgifter för fika ska du spara betalningsbevis tillsammans med faktura eller kvitto, samt deltagarlistor, och ha en förklaring till utgifterna. Utgifterna ska gälla extern representation, det vill säga deltagare utanför din egen organisation, och bidra till att du uppnår målet med projektet. I din ansökan om utbetalning redovisar du sedan de faktiska utgifterna för fikat, men högst 60 kronor exklusive moms per person.

Lunch och middag

Om du har utgifter för lunch eller middag ska du spara deltagarlistor och ha en förklaring till utgifterna. Utgifterna ska gälla extern representation och bidra till att du uppnår målet. I din ansökan om utbetalning redovisar du sedan utgifterna med en schablon på 100 kronor exklusive moms per person och måltid.

Konferenser

I ditt beslut om stöd står det om du kan få stöd för utgifter för lunch, middag och fika i samband med konferens.

Om du kan få stöd för sådana utgifter ska du spara konferensprogrammet och listan med namn på de externa deltagarna och vilka organisationer de tillhör. I din ansökan om utbetalning redovisar du sedan de faktiska utgifterna för lunch, middag och fika.

Resor och traktamenten

Resor

Om du har utgifter för resor ska du spara underlag för reseutlägg, till exempel bussbiljetter eller parkeringskvitton, och styrka dessa med reseräkningar.

Om du har utgifter för resor med egen bil, tjänstebil eller leasingbil, där milkostnaden inte ingår i leasingavtalet, ska du styrka dessa med en körjournal. I din ansökan om utbetalning redovisar du sedan utgifterna med en enhetskostnad på 40 kronor per mil. Om du faktureras för ett faktiskt belopp när det gäller leasingbilen så redovisar du det fakturerade beloppet.

Traktamenten

Om du har utgifter för traktamenten, ska du styrka dessa utgifter med reseräkningar. I din ansökan om utbetalning redovisar du sedan utgifterna enligt Skatteverkets schablonbelopp för traktamente.

Eget arbete

Om du utför arbete i din investering eller i ditt projekt, men inte kan ta ut någon lön för detta eftersom du har fått stödet som privatperson eller för din enskilda firma, kan du ändå beviljas stöd i form av så kallat eget arbete. Du redovisar då en kostnad på 340 kronor per timma i din ansökan. Även handelsbolag och kommanditbolag kan få stöd för eget arbete och då är det arbetet som utförs av delägarna som är stödberättigande. För att få stöd för eget arbete måste du redovisa din nedlagda arbetstid i en projektdagbok.

Begagnad utrustning

För att få stöd för begagnad utrustning ska du ha ett intyg på att

 • den tidigare ägaren som använt utrustningen inte fått stöd för inköpet av den
 • utrustningen har de tekniska egenskaperna som behövs
 • priset för utrustningen inte överstiger marknadsvärdet och är lägre än utgiften skulle vara för en ny utrustning.

Avbetalningsköp

För att få stöd för något du köpt på avbetalning ska du bifoga detta när du söker utbetalning:

 • kopia på avbetalningsavtalet där det står vad du har köpt och vad det kostar både med och utan moms
 • fakturor för kreditinstitutets köp
 • kopior på fakturor och betalningsbevis för din första avbetalning
 • utdrag från anläggningsregistret eller från bokföringen som visar att varan ingår i företagets tillgångar.

Fota din investering

Du kan behöva skicka in foton på den investering som du har sökt utbetalning för. Det ska du bara göra om en handläggare ber dig skicka in foton. För att ta och skicka in foton ska du använda appen Geofoto.

Se till att fakturor och betalningsbevis uppfyller kraven

Du ska spara alla underlag så som fakturor, betalningsbevis, avtal, offerter, följesedlar och andra handlingar som underlagen hänvisar till.

Förutom den information som en faktura alltid ska innehålla ska fakturan

 • gå att koppla till en aktivitet som rör din investering eller ditt projekt
 • vara adresserad till och betald av den som sökt stödet.

Betalningsbevis

Du ska ha betalningsbevis för alla fakturor. Av betalningsbevisen ska det framgå att det är du som är stödmottagare som har betalat. Du ska skicka in betalningsbevisen i e-tjänsten.

Fakturorna ska vara betalda senast den dag ansökan om utbetalning kommer in till den myndighet som har beslutat om ditt stöd. Det räcker inte med konteringsstämpel för din egen bokföring.

Vi godkänner inte kontantbetalningar över 1 000 kronor.

Exempel på betalningsbevis

Det här är olika typer av betalningsbevis:

 • utskrift av betalning via internetbank
 • betalorder för bank- och plusgiro i kombination med kontoutdrag
 • kvitto från banken
 • kontoutdrag som visar en betalning via autogiro
 • lönespecifikation
 • kvitto vid kontant-, betalkorts- och Swishbetalning (kombineras med kontoutdrag eller utdrag ur bokföringen om det inte framgår på kvittot vem som betalat).
Organisationer med en central ekonomifunktion behöver inte skicka in betalningsbevis

Om du som beviljats stöd är en kommun, en region, en myndighet eller en organisation med en central ekonomifunktion kan du ansöka om undantag från kravet på betalningsbevis.

Med central ekonomifunktion menar vi en ekonomifunktion som samlat hanterar bokföring och betalningar för en organisation med flera kontor som är lokaliserade på olika postorter och där organisationen och alla kontor har samma organisationsnummer.

För att få undantag krävs det bland annat att organisationen i en beskrivning kan visa hur organisationen kan garantera att de fakturor som organisationen redovisar i en ansökan om utbetalning är betalda.

Om undantaget beviljas är det kopplat till organisationen, inte till en specifik investering eller projekt.

Redovisa klumpsumman i e-tjänsten

I ditt beslut om stöd står det vilka mål du ska uppnå för att få klumpsumman utbetald. Där står också hur du ska redovisa resultatet till Jordbruksverket. Det kan vara till exempel foton på din genomförda investering, workshops eller det tryckta materialet av din förstudie.

Offentliga resurser

Om du har offentliga resurser i ditt projekt så ska du redovisa dessa. En offentlig resurs är värdet av arbete, varor, tjänster, mark eller byggnader som projektet får från en offentlig aktör utan att behöva betala för. Det kan vara både tid och pengar.

Om du får offentliga resurser i form av tid eller arbetsinsats så ska du redovisa nedlagd tid och lönespecifikation för resursen.

Om du får offentliga resurser i form av varor, lokaler eller mark så ska du redovisa värdet av resursen. Om din offentliga resurs är en lokal så ska du redovisa värdet av lokalhyran.

Kontroller och avdrag

Alla ansökningar om stöd och utbetalning kontrolleras. Syftet är att säkerställa att enbart de som följer reglerna får stöd.

Det är Jordbruksverket som kontrollerar. Alla ansökningar kontrolleras vid handläggningen av din ansökan och en del kontrolleras även på plats. Du får oftast veta i förväg att du ska få besök av en kontrollant. Du måste ge kontrollanten den hjälp som är nödvändig för att hen ska kunna genomföra kontrollen.

Om du inte följer villkoren i ditt beslut om stöd riskerar du att få mindre stöd, förlora hela stödet eller bli tvungen att betala tillbaka de pengar du fått tidigare.

Om vi misstänker brott, alltså att någon medvetet fuskat för att få del av stöd, ska vi anmäla ärendet till Ekobrottsmyndigheten. Om felet i den EU-finansierade delen av stödet är större än 10 000 euro måste vi också anmäla det till den europeiska byrån för bedrägeri­bekämpning, OLAF.

Kontakta ditt leaderkontor om du har frågor

Det är leaderkontoren som ansvarar för stöden och handlägger din ansökan om stöd. Om du har frågor om stöden ska du vända dig direkt till ditt leaderkontor.

Senast granskad: 2024-05-07