Logotyp Jordbruksverket

Insamlingssystem för hushållsavfall

Komposterat och fermenterat hushållsavfall kan användas som gödsel i ekologisk produktion. Då måste insamlingssystemet vara godkänt av Jordbruksverket.

För att slutprodukten från komposterat eller fermenterat hushållsavfall ska kunna användas som gödsel i ekologisk produktion ska insamlingssystemet för hushållsavfallet vara godkänt av Jordbruksverket. Anläggningens mottagning av hushållsavfallet ingår i det som Jordbruksverket godkänner.

Du som har en komposterings- eller biogasanläggning som tar emot animaliska biprodukter behöver dessutom ett särskilt godkännande för anläggningen.

Ansöka om godkännande av insamlingssystemet

De som kan ansöka om godkännande av ett insamlingssystem är

 • en enskild kommun som ansöker för sitt eget insamlingssystem
 • en anläggning som ansöker för en eller flera kommuners räkning
 • en sammanslutning av flera kommuner som ansöker för de kommuner som ingår i sammanslutningen.

I ansökan anger du

 • vad som ingår i hushållsavfallet
 • från vilken verksamhet hushållsavfallet samlas in
 • i vilket geografiskt område och i vilka kommuner insamlingen gäller
 • till vilken anläggning hushållsavfallet ska lämnas
 • vilka aktörer som ingår i insamlingssystemet
 • vilka funktioner som är ansvariga för de olika delarna.

Exempel på funktioner kan vara verksamhetschef, driftssamordnare, energitekniker och verksamhetsutvecklare.

Insamlingssystem i andra länder

Jordbruksverket får endast godkänna insamlingssystem i Sverige. Om anläggningen tar emot hushållsavfall från andra länder måste de ländernas behöriga myndighet godkänna insamlingssystemen i de aktuella länderna.

Så här ansöker du

Du ansöker om godkännande på blanketten Insamlingssystem för hushållsavfall - ansökan om godkännande.

Vi tar ut en avgift på 10 000 kronor för att handlägga din ansökan. Du betalar avgiften med kort i webbutiken, innan du laddar ner blanketten. Du kan också betala mot faktura. Väljer du faktura tar vi ut en fakturaavgift på 100 kronor.

Krav på insamlingssystemet

För att insamlingssystemet ska bli godkänt får det bara omfatta insamling av hushållsavfall. Hushållsavfall är alla typer av avfall av vegetabiliskt och animaliskt ursprung från restaurangkök, storkök, centralkök och hushållskök.

Ämnen som inte är tillåtna för användning i ekologisk produktion ska inte komma in som föroreningar i den ekologiska produktionen. Slutprodukten från det komposterade eller fermenterade hushållsavfallet ska alltså inte innehålla föroreningar, som på kort eller lång sikt, påverkar produkterna från mark som gödslas med slutprodukten från anläggningen. Därför är det ett villkor att rötresten är producerad i ett slutet och övervakat insamlingssystem som Jordbruksverket har godkänt. Vid insamling av hushållsavfall från till exempel bostadsområden är det inte möjligt med ett helt fysiskt tillslutet system längs hela insamlingskedjan. Därför ska istället olika kontrollpunkter, identifiering av kritiska punkter, rutiner och åtgärder garantera att syftet med ett slutet system uppnås. Alla delarna i insamlingskedjan ska vara övervakade. Spårbarheten är en avgörande del i övervakningen av hela kedjan.

Insamlingen av hushållsavfallet får endast ske i de kommuner, delar av kommuner eller de områden som godkännandet omfattar.

Hushållsavfallet ska sorteras rätt

För att kvaliteten på hushålls­avfallet ska bli bra behöver hushållen ha en hög motivation att sortera rätt. Detta minskar risken för att oönskade ämnen, som inte är tillåtna för användning i ekologisk produktion, kommer in som föroreningar i den ekologiska produktionen. Prioritera en hög kvalitet i hushållsavfallet när du planerar verksamheten. Information och regelbunden återkoppling kan vara ett sätt att höja motivationen.

Ansvar för att kraven uppfylls

Den kommun eller anläggning som har skickat in ansökan och blivit godkänd, ansvarar för att insamlingssystemet uppfyller kraven. Om en anläggning ansöker om godkännande för flera kommuner blir anläggningen ansvarig för att insamlingssystemen i kommunerna uppfyller kraven.

Kommunikation om insamlingssystemet

Syftet med ett slutet insamlingssystem är att undvika föroreningar i det insamlade hushållsavfallet. Därför är det viktigt att hushållen sorterar sitt hushållsavfall rätt. För att få en hög kvalitet på det insamlade hushållsavfallet behöver hushållen få kontinuerlig information, och både positiv och negativ återkoppling på sorteringen.

Den som har fått godkännandet är ansvarig för

 • att informera hushållen återkommande och vid behov för att skapa motivation och för att öka kunskapen om hur man sorterar på rätt sätt
 • att de flesta av de boende ska förstå informationen även om de inte förstår svenska
 • att informera fastighetsägare, arrendatorer, bostadsrättsinnehavare och tomtinnehavare återkommande och vid behov om vikten av att sorteringen blir rätt i utrymmen för insamling och insamlingskärl
 • att information om insamlingssystemet och biogas- eller komposteringsanläggningen finns tillgänglig för allmänheten
 • att anpassa informationen till andra målgrupper än hushåll, till exempel storkök
 • att dokumentera informationsinsatserna.

Rutiner för en säker insamlingskedja

Insamlingssystemet ska vara slutet och övervakat. Detta uppnår man genom att ha kontrollpunkter, identifiering av kritiska punkter, kvalitetskontroller, rutiner och åtgärder.

Den som har fått godkännandet ansvarar för

 • att det finns en fullständig beskrivning av rutinerna för hela insamlingskedjan, det vill säga hämtningen och transporten från de olika insamlingskärlen i insamlingsturerna och mottagningen vid anläggningen
 • att det finns en beskrivning av rutinerna för kritiska punkter
 • att det finns en beskrivning för hur ni garanterar spårbarheten bakåt i kedjan från mottagning till insamlingskärl
 • att det finns dokumentation av ansvariga personer för övervakning av hela kedjan i insamlingssystemet
 • att utföra egenkontroll av rutinerna och dokumentera resultatet.

Kontroll av hushållsavfallet

Alla delarna i insamlingssystemet ska vara övervakade. Spårbarheten är en avgörande del i övervakningen av hela kedjan.

Den som har fått godkännandet ansvarar för

 • att hushållsavfallets vikt eller volym registreras vid mottagning på anläggningen
 • att kvaliteten på hushållsavfallet kontrolleras genom kontinuerlig visuell kontroll, dels vid tömning av insamlingskärlet, dels vid tömningen i anläggningen efter insamlingsrundan
 • att det, återkommande och vid behov, genomförs planerade, dokumenterade kvalitetskontroller i insamlingskedjan
 • att det genomförs plockanalyser enligt de rutiner som har upprättats
 • att det finns rutiner och system för snabb återkoppling bakåt i kedjan om felsortering upptäcks
 • att det finns rutiner för hantering av felsorterat avfall.

Kontroll av Jordbruksverket

Jordbruksverket följer upp godkända anläggningar för att se att de uppfyller kraven. Vi kan också begära dokument som en del av vårt arbete med att följa upp beslutet att godkänna anläggningen. Under 2024 påbörjar Jordbruksverket kontroller hos aktörer som har fått ett beslut om godkännande av insamlings­system för källsorterat hushålls­avfall där rötresterna ska användas som gödselmedel i ekologisk produktion. 

Dokumentation för kontroll

Anläggningen ska kunna visa att insamlingssystemet är godkänt av Jordbruksverket.

Om man tillför andra substrat än hushållsavfall på anläggningen ska man kunna visa att substraten är tillåtna som gödselmedel eller jordförbättringsmedel i ekologisk produktion.

Författningar

Söker efter 2006:84

Söker efter 2021:47

Du kanske också är intresserad av det här