Gödningsmedel och jordförbättrings­medel med animaliskt innehåll

Produkter för mark- och jordanvändning som innehåller animaliska beståndsdelar eller naturgödsel får inte riskera att hamna i foderkedjan eller sprida smitta. Därför finns det regler för bland annat bearbetning och spårbarhet. De anläggningar som är involverade i tillverkning och vidare hantering måste även vara godkända av Jordbruksverket.

Du som ska använda jord, gödnings- och jordförbättringsmedel i din verksamhet ska läsa på sidorna om att lagra och sprida gödsel.

Tillverkning av jord, gödnings- och jordförbättringsmedel

Många gödningsmedel och jordförbättringsmedel består av eller innehåller delvis naturgödsel eller andra animaliska biprodukter (ABP). Anläggningar som tillverkar eller lagrar sådana produkter ska vara godkända av Jordbruksverket. Det gäller även anläggningar som bearbetar eller behandlar animaliska biprodukter som sedan blir råvaror till sådana produkter.

Vid jordtillverkning används ofta den här typen av produkter vilket innebär att även den som tillverkar jord för annat än eget bruk många gånger måste ha ett godkännande.

Eftersom produkter avsedda för mark- och jordanvändning inte får riskera att sprida smitta eller hamna i foderkedjan ska anläggningarna uppfylla de krav lagstiftningen ställer när det gäller bland annat hantering, bearbetning/behandling, lagring, transport och spårbarhet.

Kategorisera animaliska biprodukter

Animaliska biprodukter och därav framställda produkter delas in i olika kategorier beroende på hur riskfylld produkten är och på vilken möjlighet det finns att använda den vidare för olika ändamål. Det är viktigt att du har gjort en korrekt kategorisering av de produkter som är aktuella för din anläggning.

Flera typer av anläggningar berörs

Det är flera olika typer av anläggningar som kan tillverka, lagra, paketera och distribuera gödningsmedel, jordförbättringsmedel och jordprodukter eller råvaror som kan ingå i dessa produkter. Det rör sig om

 • biogasanläggning (rötrest/biogödsel)
 • komposteringsanläggning (kompost)
 • bearbetningsanläggning (till exempel kött- och benmjöl, blod- eller fjädermjöl, äggskal eller musselrester)
 • anläggning för bearbetning/hygienisering av naturgödsel
 • lagringsanläggning för framställda produkter (till exempel bearbetad naturgödsel eller kött- och benmjöl)
 • tillverkare av organiska gödningsmedel och jordförbättringsmedel (kombineras ofta med någon av ovanstående)
 • jordtillverkare.

Anmäla din anläggning

Anläggningar som ska godkännas måste vi kontrollera innan vi godkänner. Detta kostar i normalfallet 9 000 kronor. Den som är ansvarig för en anläggning ska även betala en årlig kontrollavgift.

När du skickar in ansökan bör anläggningen vara klar för kontroll inom tre månader. Ta även kontakt med berörd miljömyndighet om du är osäker på vilka miljöregler som gäller för din blivande verksamhet.

Du anmäler din anläggning på en blankett.

När anläggningen väl har blivit godkänd så gäller detta tills vidare om inget annat framgår av beslutet.

Om du ändrar något i en verksamhet som redan är registrerad eller godkänd ska du skicka in blanketten på nytt. Kryssa i att det är en ändring på blankettens första sida.

Vissa jordtillverkare behöver inte godkännas

Om du som enda verksamhet blandar jord (växtmedier) räcker det ofta med en registrering. Detta gäller under förutsättning att slutprodukten innehåller maximalt 50 procent bearbetad naturgödsel och maximalt 5 procent av andra bearbetade animaliska biprodukter. Naturgödseln och de andra bearbetade animaliska produkterna måste komma från godkända anläggningar.

Du anmäler verksamheten på samma blankett som ovan. Det krävs ingen kontroll av anläggningen innan du får börja och vi tar inte ut någon avgift för registreringen. Men vi tar ut en årlig kontrollavgift.

Innehåller produkterna mer naturgödsel eller bearbetade animaliska biprodukter ska din anläggning vara godkänd som en anläggning för tillverkning av organiska gödningsmedel och jordförbättringsmedel.

I följande fall behöver du inte anmäla din verksamhet till Jordbruksverket

Du behöver inte anmäla din verksamhet i följande fall:

 • Om du bara tar emot och distribuerar bearbetade produkter från godkänd anläggning som redan är konsumentförpackade i förpackningar som väger maximalt 50 kilo. De ska också vara avsedda för användning utanför foder- och livsmedelskedjan som till exempel hos villaägare eller odlare av prydnadsväxter eller på golfbanor.
 • Om du är primärproducent och komposterar naturgödsel för eget bruk.
 • Om du är privatperson och tillverkar jord för eget bruk och använder naturgödsel, egen kompost eller konsumentförpackade produkter.

Sälja och distribuera

Alla organiska gödningsmedel och jordförbättringsmedel som släpps ut på marknaden måste komma från en godkänd anläggning.

Förutom grundkraven som ställs på olika typer av anläggningar tillkommer särskilda krav med anledning av att anläggningen släpper ut organiska gödningsmedel eller jordförbättringsmedel på marknaden. Dessa krav finns samlade i dokumentet med regler för organiska gödningsmedel och jordförbättringsmedel och gäller alla anläggningar inom detta område.

Märkning och spårning

Alla produkter med animaliskt ursprung som du tar emot ska ha med ett handelsdokument. Det gäller oberoende av om det är en obearbetad eller bearbetad produkt. Handelsdokumentet intygar vad det är för produkt och varifrån den kommer. Du ska få originalet av handelsdokumentet när du tar emot produkterna.

Du ska även föra ett register över inkommande produkter och kunna visa om du har använt det du tagit emot eller om det finns kvar i lager.

För att undvika att produkterna förväxlas med foder finns det bland annat regler för hur produkterna ska märkas, användas och vara spårbara. Vissa produkter måste blandas med en särskild komponent eller förpackas i storsäckar med en märkning som Jordbruksverket godkänt, så att det inte av misstag används som foder.

Produkter som kommer från ett annat land ska komma från en anläggning som är godkänd för tillverkning eller lagring av aktuell produkt. Om produkten inte är märkt enligt reglerna får du inte släppa produkten på marknaden förrän produkten är märkt på rätt sätt. Vissa produkter som till exempel kött- och benmjöl kräver införseltillstånd från Jordbruksverket, och sådana sändningar och sändningar av mjöl av kategori 3 måste även ankomstregistreras i Traces av Jordbruksverket. Om produkten kommer från ett land utanför EU, Norge eller Schweiz finns det särskilda importregler.

Undantag för naturgödsel

Vid transport av naturgödsel från lantbruk behöver inte alltid handelsdokument följa med. Det ligger på avsändaren att avgöra om det ställs krav på handelsdokument. Men mottagande anläggning måste föra register över mottagna sändningar enligt de krav som ställs på register.

Undantag för växtmedier

Säljfärdiga växtmedier som kommer från registrerad anläggning i Sverige, andra EU-länder eller Schweiz kan fritt släppas ut på marknaden om de innehåller

 • mindre än 5 volymprocent bearbetat kategori 3-material eller kategori 2-material (annat än bearbetad naturgödsel)
 • mindre än 50 volymprocent bearbetad naturgödsel.

Här ställs alltså inga krav på spårbarhet via handelsdokument eller register.

Om produkten kommer från ett land utanför EU finns särskilda importregler.

Biogasanläggning

Biogasanläggningars huvudsyfte är att producera gas. Men om anläggningen tar emot animaliska biprodukter som till exempel naturgödsel, före detta livsmedel eller matavfall är den fasta fraktion som uppstår efter rötningsprocessen ett organiskt gödnings- eller jordförbättringsmedel.

För att säkerställa att rötresten är säker att sprida på mark ur ett smittskyddsperspektiv, ska det material som biogasanläggningen tar emot uppfylla vissa krav. Anläggningen ska även hygienisera materialet då detta krävs. De ingående råvarorna ska vara spårbara liksom den rötrest (biogödsel) som lämnar anläggningen.

Animaliska biprodukter måste ibland lagras eller hanteras på något sätt innan de sänds vidare till den slutliga mottagaren. Om detta sker på en annan anläggning än ursprungsanläggningen ska anläggningen godkännas av Jordbruksverket som en anläggning för lagring eller mellanhantering. Till denna typ av anläggning räknas bland annat sådana anläggningar som mal, och ibland även hygieniserar, animaliska biprodukter för vidare transport till biogasanläggning. Anläggningen ska anmälas och godkännas av Jordbruksverket.

Bearbetningsanläggning

Vissa produkter passar bäst att gå till en bearbetningsanläggning. Kravet på anläggningen och på processen beror på typ av råvara.

Exempel på produkter som används på mark och som kommer från bearbetningsanläggningar är kött- och benmjöl och bearbetat animaliskt protein som till exempel benmjöl, blodmjöl, fjädermjöl eller fiskmjöl. Även rester från kläckerier eller livsmedelsanläggningar som hanterar till exempel ägg kan spridas på mark om de passerat en godkänd bearbetningsanläggning.

Det är viktigt att hålla reda på vilka kategorier av animaliska biprodukter som används. En anläggning som är godkänd för bearbetning av kategori 3 material får bara ta emot råvaror av kategori 3.

För tillverkning av kött- och benmjöl som ska spridas på mark får bara kategori 2-material användas med eventuell inblandning av kategori 3.

Flera godkända bearbetningsanläggningar tillverkar inte primärt produkter för spridning på mark utan kan vara tillverkare av livsmedel eller foder. Men om den släpper ut produkter på marknaden för spridning på mark ska anläggningen vara godkänd även för tillverkning av organiska gödningsmedel. Detta godkännande ges samtidigt som godkännandet som bearbetningsanläggning.

Komposteringsanläggning

Om du ska kompostera animaliska biprodukter, till exempel naturgödsel eller matavfall finns det krav på hygienisering för att slutprodukten ska kunna spridas säkert på mark.

Hygieniseringen kan ske genom en värmebehandling på minst 70°C i minst 60 minuter men Jordbruksverket kan godkänna andra metoder som ger en hygieniskt säker slutprodukt, till exempel trumkompostering under längre tid vid lägre temperatur.

Bearbetning av naturgödsel

Naturgödsel kan bearbetas i en anläggning som enbart bearbetar naturgödsel och som är godkänd för tillverkning av organiska gödningsmedel. Denna anläggning skiljer sig från en komposteringsanläggning genom att den inte bryter ner materialet under en längre tid genom kompostering utan att materialet istället bara hygieniseras och släpps ut på marknaden efter detta. Hygieniseringskraven är samma som vid kompostering av naturgödsel.

Lagra framställda produkter

På en lagringsanläggning för framställda produkter lagras till exempel kött- och benmjöl eller bearbetad naturgödsel i väntan på inblandning eller utleverans. På anläggningen kan också blandning och paketering ske. Den här typen av anläggning ska vara godkänd även för tillverkning av organiska gödningsmedel. Detta godkännande ges automatiskt till alla lagringsanläggningar som hanterar organiska gödningsmedel och jordförbättringsmedel.

Kontroll

Syftet med kontrollen inom området animaliska biprodukter och därav framställda produkter är att säkerställa att produkter hanteras i enlighet med gällande regelverk, detta för att förebygga och minimera risker för människors och djurs hälsa och framför allt skydda säkerheten i livsmedels- och foderkedjan. Det är flera myndigheter involverade inom detta kontrollområde. Jordbruksverket har det övergripande ansvaret för kontrollen och kontrollerar de delar som inte ingår i andra myndigheters kontroll.

Det är företaget som har ansvaret för att hanteringen av animaliska biprodukter och därav framställda produkter är säker. Kontrollmyndigheternas uppgift är att bedöma om företaget lyckats med detta.

Den offentliga kontrollen av animaliska biprodukter och därav framställda produkter ingår i den nationella kontrollplanen för livsmedelskedjan.

Kontrollen i livsmedelskedjan utvärderas varje år för att tydliggöra de eventuella förbättringar som kan genomföras för att åstadkomma en likvärdig, rättssäker och effektiv kontroll. Rapporterna finns på Livsmedelsverkets webbplats.

Så går kontrollen till

Vid en kontroll på anläggningar och företag som hanterar animaliska biprodukter och därav framställda produkter kontrollerar vi bland annat:

 • att företaget har rätt godkännande eller registrering
 • de egenkontroller som ett företag ska ha upprättat för att övervaka efterlevnaden av lagstiftningen
 • företagets riskhantering enligt HACCP-principen
 • spårbarhet
 • användning av handelsdokument
 • märkning
 • dokumentation och åtgärder kring skadedjursbekämpning.

Vid kontrollen fyller kontrollanten oftast i en checklista. Checklistan ingår i den kontrollrapport som vi skickar till dig efter kontrollen. Där kan du se resultatet från kontrollen och vad som eventuellt krävs av dig. Om ditt företag har fått avvikelser ska du, normalt sett, inom en månad från det att du har fått kontrollrapporten lämna in en skriftlig bekräftelse på att avvikelserna är åtgärdade eller lämna en åtgärdsplan till Jordbruksverket. Vi kommer då att bedöma det du skickat in och därefter meddela dig vår bedömning.

Kontrollen är avgiftsbelagd

Avgiften för den offentliga kontrollen beror på vilken risk- och erfarenhetsklass din verksamhet är placerad i och på beräknad tidsåtgång. Risk- och erfarenhetsklassen avgör också hur ofta vi kommer att kontrollera verksamheten.

Inför varje år får du som är ansvarig för en anläggning, ett beslut där du kan se din avgift. Den totala kontrollavgiften är uppdelad på de antal år som går mellan kontrollerna. Om du exempelvis ska ha kontroll vart tredje år så är avgiften uppdelad på tre år. Du betalar alltså avgift varje år oavsett om du får en kontroll det aktuella året eller inte.

Om du vill avboka en kontroll måste du göra det före klockan 15 dagen före kontrollbesöket, annars får du betala en avgift på 2 100 kronor.

Om du har frågor om avgifter kan du kontakta djurkontrollenheten.

Anmäl till Jordbruksverket om du upphör med din verksamhet

Om du upphör med din verksamhet måste du avregistrera dig hos Jordbruksverket. För att slippa betala den årliga avgiften kommande år ska du avregistrera dig senast den 31 december. Alla verksamheter som fortfarande är registrerade hos oss den 1 januari får betala den årliga avgiften för det året.

Du avregistrerar din verksamhet genom att skicka in blanketten för anmälan på nytt. Kryssa i att det är en ändring på blankettens första sida.

Avgift för uppföljning av avvikelser och vid merarbete

Jordbruksverket kan genomföra en extra offentlig kontroll för att följa upp avvikelser från en tidigare kontroll. För den extra offentliga kontrollen kommer vi att debitera dig en avgift. Du kan också få betala en extra avgift om vi vid den ordinarie kontrollen upptäcker att det finns ett behov av extra utredning eller annan nödvändig åtgärd som medför merarbete för Jordbruksverket.

Risk- och erfarenhetsklasser

Anläggningar för animaliska biprodukter delas in i olika riskklasser beroende på vilken verksamhet anläggningen har. Till exempel hamnar anläggningar som bearbetar kategori 1-material i riskklass 1. Medan en bearbetningsanläggning som endast bearbetar kategori 3-material hamnar i riskklass 7.

Erfarenhetsmodellen består av sju klasser, AAA-E där AAA är den högsta klassen och E är den lägsta. Nytillkomna företag placeras vid registreringen i klass C och klassificeras eventuellt om efter ett kontrollbesök om det finns skäl till detta. Företag som inte åtgärdat avvikelser och därav har fått ett vitesföreläggande kan flyttas ner i erfarenhetsklass.

Författningar

Söker efter 2006:84

Söker efter 2007:21

Söker efter 2019:75

Söker efter 2004:62

Söker efter 2020:2

Senast granskad: 2022-12-29