Handla med produkter från djur med länder utanför och inom EU

Produkter från djur kan föra med sig smittor som kan orsaka sjukdomar. Därför finns det regler för handel med produkter från djur som du som importör och exportör måste följa. Reglerna är till viss del olika beroende på om du handlar med länder inom eller utanför EU. Reglerna beror också på vad det är för produkt och hur den har bearbetats. Reglerna gäller även om du som privatperson tar in eller för ut produkter från djur inom eller utanför EU.

Här kan du läsa övergripande information. För att få reda på alla regler behöver du läsa författningarna.

Det här gäller för all handel med produkter från djur oavsett från vilket land de kommer

Djurprodukter kan föra smittor med sig om de inte har bearbetats eller behandlats tillräckligt eller har smittats ner igen efter bearbetning eller behandling. Smittorna kan orsaka sjukdomar som till exempel mul- och klövsjuka, svinpest, fågelinfluensa och mjältbrand. Riskerna är störst om smittade produkter används avsiktligt eller oavsiktligt som foder eller på annat sätt kommer i kontakt med djur. Det kan få stora konsekvenser om sådana sjukdomar sprider sig. Därför finns det regler för att ta in produkter från djur från andra länder som du som inköpare, importör eller privatperson måste följa.

För att undvika problem i samband med att ta in produkter från andra länder är det viktigt att du tar reda på exakt vad som gäller i god tid innan.

Undantag från smittskyddsreglerna

Smittskyddsreglerna gäller inte sådant som betraktas som färdiga föremål som bland annat lädervaror, dunkuddar och pälskappor, samt smycken av till exempel ben eller tänder.

Produkter som har uppnått slutpunkten

Produkter som har uppnått en så kallad slutpunkt omfattas inte längre av lagstiftningen om animaliska biprodukter. Det kan till exempel vara bearbetat sällskapsdjursfoder som är märkt enligt EU-lagstiftningens krav vid handel inom EU. Andra produkter med slutpunkt kan vara hudar och skinn, ull och hår, fjädrar och dun, och päls om vissa villkor uppfylls.

Men tänk på att det ändå kan finnas artskyddsregler som du måste följa.

Ta in produkter från djur från andra länder

Produkter från djur från EU-länder

Om du tar in produkter med animaliskt innehåll (utom livsmedel) till Sverige från andra EU-länder samt från Norge och Schweiz gäller generellt sett samma regler som för produkter som transporteras inom Sverige.

Produkter med särskilda regler

För följande produkter gäller särskilda regler när du tar in dem från ett annat EU-land:

 • kategori 1-material
 • kategori 2-material
 • kött- och benmjöl som har framställts av kategori 1- eller kategori 2-material
 • animaliskt fett som har framställts av kategori 1- eller kategori 2-material
 • bearbetat animaliskt protein (det vill säga produkter som har framställts ur kategori 3, som till exempel kött- eller benmjöl, fiskmjöl eller blodmjöl).

Anledningen är att dessa produkter kan innebära smittrisk eller riskera att hamna fel i foderkedjan.

För att du ska få ta in produkter inom de ovanstående första fyra punkterna från ett annat EU-land till Sverige ska avsändaren i ursprungslandet meddela sin myndighet och ansöka om tillstånd hos Jordbruksverket. Avsändaren ansöker om tillstånd på en särskild blankett. Blanketten finns på alla EU-språk, men bör skickas på svenska eller engelska. Ansökan om tillstånd ska ha kommit in till Jordbruksverket senast 20 dagar innan sändningen kommer till Sverige. Om ansökan skickas på annat språk än svenska eller engelska kan handläggningstiden komma att förlängas. Blanketten ligger i bilaga XVI i förordning (EU) nr 142/2011.

Avsändaren ska lägga in alla uppgifter om sändningen i Traces.

När sändningen har kommit ska en registrering göras i Traces om att sändningen har kommit fram. Detta kräver upprättade rutiner mellan mottagaren och Jordbruksverket.

Före din första införsel ska du i god tid innan ta kontakt med oss via mejl för att få den information som du behöver. I vissa fall kan du efter samråd med oss själv få registrera de sändningar du tar emot i Traces.

Prover för forskning och diagnostik

När det gäller material för särskilda undersökningar och analyser finns det speciella regler. Läs mer om reglerna på sidan om forskning och diagnostik.

Produkter från djur från länder utanför EU

Krav på dig för att importera

Grundkravet för att kunna importera produkter från djur är att du som är ansvarig för importen har de eventuella tillstånd som krävs för att ta emot och hantera materialet. Ett minimikrav är att du är registrerad som driftsansvarig. Men många gånger krävs det också att du har tillstånd att hantera den specifika produkten eller att du har en godkänd anläggning. Om du importerar ett bearbetat sällskapsdjursfoder som är färdigt att släppas ut på marknaden räcker det att du är registrerad foderleverantör.

Länder eller områden du får importera ifrån

Du får bara importera produkter som består av animaliska biprodukter eller därav framställda produkter från de länder som EU har godkänt att importera ifrån. Du hittar information om vilka länder som är godkända i tabellerna i bilaga XIV i förordning (EU) nr 142/2011.

Skyddsåtgärder begränsar import

Om det blir ett utbrott av en allvarlig smitta eller om det finns risk för att förbjudna ämnen följer med produkter från länder utanför EU kan EU snabbt besluta om skyddsåtgärder. Det kan innebära att det blir förbjudet att importera vissa produkter från vissa länder eller områden. Reglerna kan ändras snabbt beroende på smittläget i världen. Kontakta Jordbruksverket om vad som gäller just nu.

Krav på leverantörens anläggning i avsändarlandet

En grundregel är att anläggningen som produkten kommer från ska vara godkänd eller registrerad av avsändarlandets myndigheter. Anläggningen måste finnas med på en lista i Traces. Du kan själv kontrollera om anläggningen är godkänd. Det gör du i EU:s databas om anläggningar utanför EU.

Dokument och intyg som ska följa med produkten

De flesta produkter måste åtföljas av ett veterinärintyg som har undertecknats av en officiell veterinär i exportlandet. För vissa produkter räcker det med ett handelsdokument som har undertecknats av leverantören i exportlandet.

Information om vilket dokument som ska följa med produkten finns i tabellerna i bilaga XIV i förordning (EU) nr 142/2011. Intygen ligger i bilaga XV i samma förordning.

För produkterna i fjärde punkten under rubriken Då behöver du importtillstånd här nedanför framgår det i Jordbruksverkets beslut vilket hälsointyg som krävs.

Då behöver du importtillstånd

I vissa fall kan det krävas importtillstånd från Jordbruksverket. Du behöver importtillstånd om du vill importera någon av följande typer av produkter:

 • vissa typer av kategori 1-material som anges i artikel 26 i förordning (EU) nr 142/2011
 • animaliska biprodukter som ska användas i forskning och diagnostisk verksamhet
 • varuprover och visningsobjekt
 • animaliska biprodukter och produkter framställda av vattenlevande djur och produkter från dessa (till exempel rom), ryggradslösa landlevande djur och deras utvecklingsstadier (till exempel larver) samt kategori 3-material som består av djur och delar av bland annat råttor, möss, kaniner och harar. Observera att materialet inte får vara avsett för utfodring av landlevande produktionsdjur utom pälsdjur.

Du ansöker om importtillstånd via vår e-tjänst för införsel.

Ansökan ska ha kommit in till Jordbruksverket senast 30 dagar innan produkten kommer till Sverige.

Särskilda krav för jakttroféer och andra prepareringar

Jakttroféer och andra prepareringar av fåglar och hov- och klövdjur som består av ben, horn, hovar, klor, tänder, hudar eller skinn, måste i många fall uppfylla importkraven även om de är behandlade och kan förvaras i rumstemperatur. Om de däremot är uppstoppade eller monterade behöver de inte åtföljas av veterinärintyg, men ett handelsdokument ska följa med för dessa samt för jakttroféer från andra djurslag. Det kan vara i form av en fraktsedel eller ett enkelt papper där avsändare, mottagare, mängd, typ av produkt och datum för avsändandet anges. Kontakta Jordbruksverket om du är osäker. Tänk också på att det finns artskyddsregler som du måste följa.

Produkter du inte får importera

Det är förbjudet att importera följande produkter:

 • obehandlad naturgödsel (enligt definitionen av naturgödsel i förordning (EG) nr 1069/2009)
 • obehandlade fjädrar eller delar av fjädrar samt dun
 • bivax i form av bikaka.

Veterinär gränskontroll

För att du ska få in produkterna till EU måste de oftast passera en veterinär gränskontroll. Är du osäker på om det kravet även gäller dina produkter kan du titta på den lista som finns i förordning (EU) nr 2021/632. De produkter som ska genomgå veterinär gränskontroll är med i listan. Prover för särskilda undersökningar och analyser är undantagna om de transporteras direkt till Sverige

Ankomstbekräftelse

Jordbruksverket måste säkerställa att vissa produkter har nått sin slutdestination. Det gör gränskontrollveterinären genom att lägga in en begäran om svarsmeddelande i Traces så att kontroll utförs. Det är de här produkterna som ska kontrolleras:

 • vissa blodprodukter
 • vissa ben, horn och hovar samt produkter av dessa
 • animaliska biprodukter för tillverkning av foder för pälsdjur och för tillverkning av annat sällskapsdjursfoder än färskt sällskapsdjursfoder och för framställning av framställda produkter för användning utanför foderkedjan för produktionsdjur
 • utsmält fett för vissa ändamål
 • fettderivat
 • fotografiskt gelatin som har framställts av kategori 1-material
 • varuprover (det vill säga varuprov som inte uppfyller alla de krav som gäller för produkten i fråga om den inte hade varit ett varuprov).

Gränskontrollveterinären sköter detta, så du behöver bara ta del av informationen därifrån och se till att sändningen förs direkt till den anläggning som har uppgivits som mottagande anläggning vid importtillfället.

Föra ut produkter från djur till andra länder

Produkter från djur till andra EU-länder

För de flesta produkter med animaliskt innehåll som du för ut till andra EU-länder och till Norge och Schweiz gäller samma regler som för produkter som transporteras inom Sverige. Men för följande produkter gäller särskilda regler:

 • kategori 1-material
 • kategori 2-material
 • kött- och benmjöl som har framställts av kategori 1- eller kategori 2-material
 • animaliskt fett som har framställts av kategori 1- eller kategori 2-material
 • bearbetat animaliskt protein (det vill säga produkter som har framställts ur kategori 3, som till exempel kött- eller benmjöl, fiskmjöl eller blodmjöl).

Anledningen är att produkterna kan innebära smittrisk eller riskera att hamna fel i foderkedjan.

För produkter som omfattas av de första fyra punkterna måste du som avsändare i god tid innan du för ut några produkter meddela Jordbruksverket om dina planer. Du måste också ansöka om ett införseltillstånd hos mottagarlandets myndigheter. Ansökan gör du på en särskild blankett. Blanketten ligger i bilaga XVI i förordning (EU) nr 142/2011.

Blanketten finns på alla EU-språk, men du bör skicka den på mottagarlandets språk. Om du skickar blanketten på mottagarlandets språk har myndigheterna 20 dagar på sig att besluta om tillstånd och eventuella villkor. Ofta fungerar det lika bra med engelska, och våra grannländer brukar acceptera svenska. Men ta reda på språkkraven innan eftersom handläggningstiden annars kan bli förlängd.

För alla produkter i punktlistan krävs det att du som avsändare lägger in varje sändning i Traces. Det gör du genom att lägga in alla uppgifter om sändningen i Traces DOCOM. Det är de uppgifter som krävs i ett handelsdokument. Du kan sedan skriva ut handelsdokumentet och bifoga sändningen.

När sändningen har kommit fram ska mottagaren eller myndigheterna i mottagarlandet verifiera detta genom att lägga in en bekräftelse i systemet. Den bekräftelsen kan sedan den myndighet som har kontrollansvaret vid din anläggning ta del av. Om det inte kan bekräftas att sändningen har kommit fram ska de inblandade myndigheterna efterlysa den.

Animaliska biprodukter för vidare tillverkning av bearbetad foderråvara till fisk

Om du från slakteri ska sända animaliska biprodukter av kategori 3 som ska gå till en bearbetningsanläggning inom EU eller Norge eller Schweiz måste du i vissa fall vara upplagd på en särskild lista som kan nås via EU-kommissionens webbplats. Detta gäller om den mottagande bearbetningsanläggningen avser att tillverka bearbetat animaliskt protein som ska användas i foder till fisk. Den mottagande anläggningen måste kunna säkerställa att din anläggning inte slaktar idisslare eller hanterar material från idisslare. Ta kontakt med Jordbruksverket om detta är aktuellt. Efter Jordbruksverkets kontakt med Livsmedelsverket, där vi säkerställer att din anläggning uppfyller kraven, lägger vi upp din anläggning på den lista som Kommissionen sedan länkar till.

Du kan läsa mer om kraven i kapitel IV D i bilaga IV i TSE-förordningen. Om din livsmedelsanläggning hanterar material från idisslare och du ändå vill kunna skicka animaliska biprodukter vidare för denna typ av foderändamål krävs särskilt tillstånd. Du måste även kunna visa att material från idisslare hålls helt avskilt från det material du tänker exportera. Ta kontakt med Jordbruksverket om detta är aktuellt.

Ett handelsdokument ska följa med produkterna

Ett handelsdokument som är utfärdat av avsändaren ska finnas med vid transport av animaliska biprodukter och framställda produkter inom EU samt till Norge, Island och Schweiz. Använd alltid det standardiserade handelsdokumentet, som ska vara på det mottagande landets språk. Läs mer på sidorna om handelsdokument och transporter av produkter från djur.

Istället för att använda det standardiserade handelsdokumentet kan du som använder datasystemet Traces ta ut handelsdokumentet från systemet. I utskriften ska alla uppgifter finnas med. Dokumentet ska skrivas under av dig och skickas i original tillsammans med produkten. Du själv och transportören ska ha varsin kopia.

Produkter från djur till länder utanför EU

Här kan du läsa om vad som gäller när du ska exportera produkter från djur till länder utanför EU.

Om produkten ska till Schweiz, Norge, Andorra och Färöarna gäller samma regler som för att föra ut produkter från djur till ett annat EU land. Läs mer under rubriken Produkter från djur till andra EU-länder.

Ta reda på reglerna i mottagarlandet

För att kunna exportera eller ta med dig produkter från djur till ett land utanför EU (andra än Schweiz, Norge, Andorra och Färöarna), måste du ta reda på vilka krav som gäller i mottagarlandet. Ta i god tid kontakt med mottagarlandets ambassad eller veterinärmyndighet för att ta reda på

 • om det är möjligt att exportera produkten till mottagarlandet
 • om produkten uppfyller lagstiftningens krav i mottagarlandet
 • om du behöver ansöka om något särskilt, till exempel import­tillstånd
 • om det finns särskilda regler i mottagarlandet för produkter som enligt EU:s lagstiftning anses ha uppnått slutpunkten
 • om det finns särskilda CITES-krav för produkten
 • vilket hälsointyg som behövs, eller vilka andra krav som måste uppfyllas
 • om det behövs något särskilt godkännande.

Skaffa ett hälsointyg

Ta i god tid kontakt med en officiell veterinär för att se om det finns ett förhandlat hälsointyg som gäller i det landet som du ska sälja dina produkter från djur till. Om det finns ett förhandlat intyg ska det användas.

Om det inte finns ett förhandlat hälsointyg ska du ta kontakt med mottagarlandet och ta reda på vilket intyg de godkänner eller vilka krav som måste uppfyllas. Om de bara godkänner det egna landets intyg ska du se till att din officiella veterinär får det i god tid. Använd aldrig ett sedan tidigare sparat intyg utan att kontrollera med mottagarlandet att intyget är fortfarande giltigt och att det är den senaste versionen.

Om du endast fått veta vilka krav som ska uppfyllas för att få exportera till landet är det du som exportör som ska skriva intyget och sätta in de aktuella kraven, samt verifiera i skrift med mottagarlandet att slutgiltig version godkänns.
Du ska sedan ge informationen och intyget till din officiella veterinär skriftligt i god tid innan planerad export.

Jordbruksverkets logga får inte användas vid ett icke förhandlat intyg.

Den officiella veterinären kan alltid neka att skriva på ett hälsointyg om kraven i intyget inte uppfylls eller är skrivet på ett språk som den officiella veterinären inte förstår.

Observera att när ett icke-förhandlat eller generellt intyg används så sker exporten på exportörens ansvar. Varken Jordbruksverket eller den officiella veterinären kan lämna några garantier för att intyget kommer accepteras.

Gör eventuellt en exportansökan

Om det krävs en förhandling med mottagar­landet för att kunna exportera en särskild produkt ska du göra en exportansökan i vår e-tjänst. När exportansökan har kommit in är det vi på Jordbruksverket som sköter förhandlingen med landet.

Tänk på att det kan ta lång tid (i normalfallet flera år) innan förhandlingarna är klara. Det är ingen lösning för en enstaka export.

Exportansökan riktas sig främst till dig som avser att exportera större kvantiteter och ofta. Notera att inkomma exportansökningar prioriteras av Jordbruksverket.

Ta reda på om det finns exportrestriktioner

Det finns vissa produkter som inte får exporteras eller som bara får exporteras under vissa förutsättningar. Det gäller produkter som helt eller delvis består av kategori 1- och kategori 2-material, till exempel produkter med kött- och benmjöl eller naturgödsel. Det gäller också produkter med bearbetat animaliskt protein från idisslare, utom sällskapsdjursfoder tillverkat i EU. Ta kontakt med Jordbruksverket om det är aktuellt med export.

Innan du exporterar produkter från djur till länder utanför EU behöver du ta reda på om det finns exportrestriktioner på grund av utbrott av smittsamma djursjukdomar.

Ta reda på vilka regler som gäller för transporten

Det är också viktigt att du tar reda på vilka regler och krav som gäller för transporten.

Lämna en tulldeklaration

Du ska alltid lämna en elektronisk tulldeklaration till Tullverket innan du exporterar produkter från djur till länder utanför EU.

Produkter för forskning och diagnostik

Om du ska skicka eller ta med dig produkter från djur som ska användas för forskning eller diagnostik gäller andra regler. Läs mer om reglerna på sidan om forskning och diagnostik.

Du behöver också ta reda på vilka krav som gäller i mottagarlandet.

Kontakta oss om du har frågor

Du är välkommen att mejla till oss om du har frågor.

Föra ut djur eller produkter från djur till Storbritannien

Här kan du läsa vad som gäller för att föra ut djur eller produkter från djur till Storbritannien, men du måste också läsa de generella reglerna om att föra ut till länder utanför EU.

Sedan den 1 januari 2021 gäller nya regler för handel med Storbritannien. Ansvarig myndighet för reglerna är Department for Environment, Food & Rural Affairs (DEFRA). Om du har frågor ska du vända dig till dem.

Reglerna beskrivs i vägledningen Border Operating Model.

Storbritannien genomför de nya reglerna i flera steg under 2021 och 2022. Villkor vid export till Storbritannien kan komma ändras, och därför är det viktigt att du som exportör håller dig uppdaterad via DEFRA:s webbplats.

Det här behöver du som exportör göra

Företag som ska exportera till Storbritannien behöver bland annat göra följande:

 • Tillsammans med importören, ta reda på vilka intyg som ska medfölja sändningen.
 • Säkerställa att du har behörighet till det webbaserade systemet Traces, för att kunna fylla i uppgifter i intyget.
 • Kontrollera att avsändande anläggning är registrerad eller godkänd och att transportören uppfyller de krav som gäller.
 • Om transporten till Storbritannien sker via andra EU-länder så behöver du också läsa på om vad som gäller för att föra ut till andra EU-länder.
 • Ta kontakt med en officiell veterinär i god tid!

Hälsointyg och föranmälan

Importören i Storbritannien ska föranmäla levande djur, avelsmaterial och produkter från djur från EU i Storbritanniens system Import of Products, Animals, Feed and Food System (IPAFFS). Det ska göras senast en arbetsdag före beräknad ankomst. Ett hälsointyg ska alltid följa med sändningen. Fysiska kontroller kan komma att genomföras.

Hälsointyg har tagits fram av Storbritannien och finns tillgängliga i det EU-gemensamma datasystemet Traces eller på DEFRA:s webbplats. Du som exportör är ansvarig för att ta reda på vilket intyg som ska användas och därför är det viktigt att du, eller med hjälp av importören, tar reda på vad som krävs genom att läsa på DEFRA:s webbplats. Där kan du även läsa mer om hur de olika delarna i intyget fylls i och vilka uppgifter som är obligatoriska och frivilliga.

Det här gäller vid export till Storbritannien:

 1. Importören ska anmäla sändningen i Storbritannien i datasystemet IPAFFS
 2. Sändningen får ett unikt notifieringsnummer (UNN) i IPAFFS som har formatet IMP.GB.2021.1XXXXXX.
 3. Ett hälsointyg som utfärdats av en officiell veterinär i Sverige ska alltid medfölja.
 4. Importören i Storbritannien ska ge UNN-numret till exportören eller den officiella veterinären i Sverige som lägger in numret i hälsointyget.
 5. Exportören ger importören en elektronisk kopia av hälsointyget så att intyget kan laddas upp i IPAFFS.
 6. Exportören ansvarar för att hälsointyget i original medföljer sändningen.

Frågor och svar

Vilka regler gäller för handel med sälprodukter?

Med sälar menar man alla arter som ingår i djurgruppen sälar (Pinnipedia). Denna grupp omfattar tre familjer:

 • öronsälar (Phocidae)
 • öronlösa sälar (Otariidae)
 • valrossar (Odobenidae)

Enligt EU:s sälförordning är handel med sälprodukter förbjuden inom EU. Med sälprodukter menar man alla produkter som kommer från sälar, som till exempel:

 • kött
 • olja
 • späck
 • organ
 • obehandlade skinn och skinn som garvats eller beretts på annat sätt
 • klädesplagg med detaljer av behandlade skinn
 • omega 3-kapslar
 • betar

Sälprodukter som du får sälja

Sälprodukter som kommer från traditionell jakt som bedrivs av inuiter och andra ursprungsbefolkningar kan säljas om alla de här villkoren är uppfyllda:

 • Jakten har traditionellt bedrivits av inuitsamhället eller andra ursprungsbefolkningar.
 • Jakten bidrar till samhällets eller befolkningens självhushållning och bedrivs inte främst av kommersiella skäl.
 • Jakten bedrivs på ett sätt som tar hänsyn till djurskydd med beaktande av livsstilen av inuitsamhällen eller ursprungsbefolkningen.
 • Ett intyg utfärdat av ett godkänt organ följer med produkten.

Du får också sälja produkter från sälar som är skjutna i Sverige innan den 18 oktober 2015 om du har ett intyg från länsstyrelsen.

Myndigheter som får utfärda intyg

I dag finns det endast tre godkända myndigheter:

 • Grönlands departement för fiske, jakt och jordbruk (Postboks 269, 3900 NUUK, Greenland)
 • Department of Environment, Government of Nunavut (P.O. Box 1000, Stn. 1300, Iqaluit, NU X0A 0H0, Canada)
 • Canadas Regering i Northwest Territories P.O. Box 1320, Yellowknife NT X1A 2L9, Canada

Det går att ansöka hos EU-kommissionen för att bli godkänd.

Import av sälprodukter för eget bruk

Import av sälprodukter är tillåtet om det bara handlar om varor som är för personligt bruk för resenären eller resenärens familj. Varorna får inte ha en sådan omfattning att man kan misstänka att det finns ett kommersiellt syfte.

Vilka regler gäller för päls och skinn av katt och hund?

Päls och skinn av katt och hund och varor som innehåller sådant får inte:

 • lagras inför försäljning
 • utannonseras
 • säljas
 • distribueras

Detta gäller både i Sverige och i övriga EU-länder, och produkterna får inte heller importeras eller exporteras.

Vilken typ av foder får jag som privatperson ta med mig hem från utlandet?

Som privatperson får du ta in alla typer av foder, oavsett vikt från alla EU-länder samt från Andorra, Island, Liechtenstein, Norge, San Marino och Schweiz. Från Grönland och Färöarna får du ta in maximalt 10 kilo.

När det gäller foder med animaliskt innehåll kan du från andra länder bara ta med dig foder till sällskapsdjur om det krävs av hälsoskäl och förutsatt att det inte är mer än 2 kilo. Det gäller också att

 • produkten är avsedd för det sällskapsdjur du har med dig på resan
 • produkten är lagringstålig
 • det är en förpackad märkesvara för direkt försäljning till slutkonsument
 • förpackningen är obruten, om inte fodret behöver användas under resan.

Kontakta oss om du har frågor

Du är välkommen att mejla till oss om du har frågor.

För frågor om att föra ut produkter från djur till andra länder:

För frågor om att ta in produkter från djur från andra länder:

Författningar

Söker efter grundforeskrifter:
2006:84

Senast granskad: 2022-12-21

Till toppen